Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Địa Lí - Trường THPT Đống Đa

08/07/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 254134

Sự phân công lao động xã hội theo ngành của nước ta còn chậm chuyển biến là do nguyên nhân chính nào?

 • A. Năng suất lao động và trình độ phát triển kinh tế thấp
 • B. Chất lượng lao động thấp và phân bố còn chưa hợp lí
 • C. Chưa đa dạng thành phần kinh tế, thu hút đầu tư chậm
 • D. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, quy mô đô thị nhỏ
Câu 2
Mã câu hỏi: 254135

Lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nước ta là gì?

 • A. tăng cường giao lưu kinh tế giữa đất liền và các đảo
 • B. bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo và thềm lục địa
 • C. khai thác hợp lí các nguồn lợi, phòng tránh thiên tai
 • D. mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường
Câu 3
Mã câu hỏi: 254136

Dân số nước ta hiện nay vẫn còn tăng khá nhanh chủ yếu là do đâu?

 • A. y tế phát triển, tuổi thọ người dân tăng
 • B. tỉ lệ sinh rất cao, tỉ lệ tử đang tăng lên
 • C. kinh tế phát triển, mức sống nâng cao
 • D. tỷ lệ sinh khá cao, tỷ lệ tử ở mức thấp
Câu 4
Mã câu hỏi: 254137

Cơ cấu sản phẩm của các vùng nông nghiệp nước ta thay đổi nhằm mục đích chủ yếu nào?

 • A. tác hại của thiên tai, sâu bệnh và dịch bệnh
 • B. phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp
 • C. Đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường
 • D. Thuận lợi hơn cho việc chế biến, trao đổi nông sản
Câu 5
Mã câu hỏi: 254138

Mục đích chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là gì?

 • A. đáp ứng tốt nhu cầu thị trường thế giới
 • B. phát triển bền vững ngành công nghiệp
 • C. giảm chênh lệch trình độ giữa các vùng
 • D. phát huy hiệu quả các nguồn lực có sẵn
Câu 6
Mã câu hỏi: 254139

Khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản nước lợ của Đông Nam Á hiện nay là gì?

 • A. thị trường tiêu thụ biến động lớn
 • B. dịch bệnh thường xuyên xảy ra
 • C. khí hậu diễn biến thất thường
 • D. chất lượng vật nuôi còn hạn chế
Câu 7
Mã câu hỏi: 254140

Giải pháp chủ yếu để tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với Duyên hải Nam Trung Bộ là gì?

 • A. đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch
 • B. tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch, bảo vệ môi trường
 • C. bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng các loại hình du lịch
 • D. phát triển đa dạng các loại hình du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng
Câu 8
Mã câu hỏi: 254141

Cho biểu đồ về lao động của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016:

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

 • A. Quy mô và cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016
 • B. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016
 • C. Sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2016
 • D. Cơ cấu nguồn lao động phân theo thành phần kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016
Câu 9
Mã câu hỏi: 254142

Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta hiện nay?

 • A. Hình thành các khu chế xuất, khu công nghiệp
 • B. Mạng lưới giao thông ngày càng được mở rộng
 • C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỉ trọng
 • D. Tỉ trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
Câu 10
Mã câu hỏi: 254143

Biên độ nhiệt độ trung bình năm của nước ta giảm dần từ Bắc vào Nam chủ yếu là do đâu?

 • A. hình dáng lãnh thổ và ảnh hưởng của gió mùa
 • B. ảnh hưởng của gió mùa và độ cao của địa hình
 • C. độ cao của địa hình và hoạt động của dải hội tụ
 • D. hoạt động của dải hội tụ và hình dáng lãnh thổ
Câu 11
Mã câu hỏi: 254144

Khó khăn nào sau đây là chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động vận tải bằng đường sông của nước ta?

 • A. Sông ngòi phần lớn ngắn và dốc
 • B. Hiện tượng bồi lấp phù sa nhiều
 • C. Chế độ nước có sự phân mùa rõ
 • D. Các cảng sông có công suất nhỏ
Câu 12
Mã câu hỏi: 254145

Cho biểu đồ:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tình hình phát triển diện tích và sản lượng lúa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017?

 • A. Tổng diện tích lúa và tổng sản lượng lúa tăng liên tục qua các năm
 • B. Tổng diện tích lúa và diện tích lúa hè thu tăng liên tục qua các năm
 • C. Tổng sản lượng lúa tăng đều qua các năm còn tổng diện tích lúa giảm
 • D. Tổng diện tích lúa biến động còn diện tích lúa hè thu ngày càng tăng
Câu 13
Mã câu hỏi: 254146

Sự phân công lao động xã hội theo ngành của nước ta còn chậm chuyên biến là do nguyên nhân chính nào?

 • A. Chưa đa dạng thành phần và mới mở cửa nền kinh tế
 • B. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, quy mô đô thị nhỏ
 • C. Năng suất lao động và trình độ phát triển kinh tế thấp
 • D. Chất lượng lao động thấp và phân bố còn chưa hợp lí
Câu 14
Mã câu hỏi: 254147

Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu dẫn đến khí hậu nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam?

 • A. Số giờ chiếu sáng trong năm và dải hội tụ nội chí tuyến
 • B. Dải hội tụ nội chí tuyến và sự thay đổi của góc nhập xạ
 • C. Sự thay đổi của góc nhập xạ và hoạt động của gió mùa
 • D. Hoạt động của gió mùa và số giờ chiếu sáng trong năm
Câu 15
Mã câu hỏi: 254148

Kinh tế trang trại ra đời và phát triển nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do đâu?

 • A. chính sách đẩy mạnh xuất khẩu
 • B. chính sách Đổi mới của Nhà nước
 • C. nguồn vốn đầu tư ngày càng tăng
 • D. giao thông vận tải phát triển mạnh
Câu 16
Mã câu hỏi: 254149

Phát biểu nào sau đây đúng về vùng nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ?

 • A. Có các đồng bằng ven biển rộng, đất đai màu mỡ
 • B. Nhiều vụng biển thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản
 • C. Ở ven biển điều kiện giao thông vận tải khó khăn
 • D. Trình độ thâm canh thấp, sử dụng nhiều lao động
Câu 17
Mã câu hỏi: 254150

Khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản nước lợ của Đông Nam Á hiện nay là gì?

 • A. khí hậu diễn biến thất thường
 • B. dịch bệnh thường xuyên xảy ra
 • C. thị trường tiêu thụ biến động lớn
 • D. chất lượng vật nuôi còn hạn chế
Câu 18
Mã câu hỏi: 254151

Cho biểu đồ về lao động của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016:

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

 • A. Cơ cấu nguồn lao động phân theo thành phần kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016
 • B. Chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016
 • C. Thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế của Ma-lai-xi-a,giai đoạn 2010 - 2016
 • D. Quy mô và cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016
Câu 19
Mã câu hỏi: 254152

Ý nghĩa chủ yếu của việc tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định giữa các nước ASEAN là gì?

 • A. khắc phục những sự khác biệt về thể chế chính trị
 • B. tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân
 • C. tạo cơ sở vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội
 • D. khắc phục những bất ổn về mặt chính trị và xã hội
Câu 20
Mã câu hỏi: 254153

Công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi của nước ta chưa phát triển mạnh chủ yếu là do đâu?

 • A. chất lượng sản phẩm vẫn còn thấp
 • B. đây không phải là ngành truyền thống
 • C. khó cạnh tranh với hàng ngoại nhập
 • D. nguyên liệu cho ngành này bị hạn chế
Câu 21
Mã câu hỏi: 254154

Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta?

 • A. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C
 • B. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ
 • C. Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc
 • D. Có 2-3 tháng nhiệt độ dưới 18°C
Câu 22
Mã câu hỏi: 254155

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là gì?

 • A. xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển
 • B. đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển
 • C. giải quyết khác biệt trong nội bộ liên quan đến quan hệ giữa ASEAN với các nước
 • D. thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội ở các nước thành viên
Câu 23
Mã câu hỏi: 254156

Ý nào dưới đây không phải là hướng phát triển công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

 • A. Phát triển các ngành công nghiệp cơ bản
 • B. Hạn chế việc hình thành các khu công nghiệp tập trung để bảo vệ môi trường
 • C. Đẩy mạnh sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm
 • D. Đầu tư vào các ngành công nghệ cao
Câu 24
Mã câu hỏi: 254157

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị nào sau đây không phải đô thị loại hai?

 • A. Đà Lạt
 • B. Mỹ Tho
 • C. Buôn Ma Thuột
 • D. Bảo Lộc
Câu 25
Mã câu hỏi: 254158

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2017

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng, năm 2017?

 • A. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Hồng
 • B. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Đồng bằng sông Hồng
 • D. Tây Nguyên cao hơn Đồng bằng sông Hồng
Câu 26
Mã câu hỏi: 254159

Tuyến đường xương sống của cả hệ thống đường bộ nước ta là gì?

 • A. đường Hồ Chí Minh
 • B. quốc lộ 1
 • C. đường 14
 • D. đường 9
Câu 27
Mã câu hỏi: 254160

Kinh tế Đông Nam Á đang chuyển dịch theo hướng tích cực biểu hiện ở đặc điểm nào?

 • A. kinh tế nông nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng
 • B. từ kinh tế nông nghiệp chuyển sang kinh tế công nghiệp, lâm nghiệp
 • C. từ kinh tế nông nghiệp chuyển sang kinh tế công nghiệp và dịch vụ
 • D. đóng góp lớn cho GDP chủ yếu là dịch vụ
Câu 28
Mã câu hỏi: 254161

Nhân tố nào quyết định tính chất phong phú về thành phần loài của giới thực vật ở Việt Nam?

 • A. địa hình đồi núi chiếm ưu thế và phân hóa phức tạp
 • B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
 • C. sự phong phú đa dạng của các nhóm đất
 • D. nằm ở nơi giao lưu của các luồng sinh vật
Câu 29
Mã câu hỏi: 254162

Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po năm 2010 – 2016

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

 Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

 • A. Giá trị xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po
 • B. Chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po
 • C. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po
 • D. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po
Câu 30
Mã câu hỏi: 254163

Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là gì?

 • A. công nghiệp điện lực
 • B. sản xuất hàng tiêu dùng
 • C. khai thác và chế biến dầu khí
 • D. chế biến nông, lâm, thuỷ sản
Câu 31
Mã câu hỏi: 254164

Đây là một trong những phương hướng nhằm hoàn thiện cơ cầu ngành công nghiệp nước ta?

 • A. Xây dựng một cơ cầu ngành tương đối linh hoạt
 • B. Tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp nhóm A
 • C. Đấy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm
 • D. Cân đối tỉ trọng giữa nhóm A và nhóm B
Câu 32
Mã câu hỏi: 254165

Biển Đông là biển lớn thứ mấy trong số các biển ở Thái Bình Dương?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 33
Mã câu hỏi: 254166

Gió phơn Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh nhất vào thời gian nào?

 • A. Cuối mùa xuân đầu mùa hè
 • B. Nửa cuối mùa hạ
 • C. Đầu mùa thu - đông
 • D. Nửa đầu mùa hạ
Câu 34
Mã câu hỏi: 254167

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên có đặc điểm gì?

 • A. Có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá
 • B. Nền nhiệt độ cao, chan hòa ánh nắng
 • C. Khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa đông bớt nóng, khô và mủa hạ nóng, mưa nhiều
 • D. Có sự phân hóa tự nhiên rõ rệt
Câu 35
Mã câu hỏi: 254168

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên có đặc điểm gì?

 • A. Có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá
 • B. Nền nhiệt độ cao, chan hòa ánh nắng
 • C. Khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa đông bớt nóng, khô và mủa hạ nóng, mưa nhiều
 • D. Có sự phân hóa tự nhiên rõ rệt
Câu 36
Mã câu hỏi: 254169

Khoáng sản kim loại đen ở nước ta bao gồm loại nào?

 • A. Quặng bôxit, mangan, titan, sắt
 • B. Quặng crôm, titan, apatit, bôxit
 • C. Quặng titan, crôm, sắt, mangan
 • D. Quặng sắt, bôxit, niken, mangan
Câu 37
Mã câu hỏi: 254170

Hướng chuyên môn hoá của tuyến công nghiệp Đông Anh - Thái Nguyên là gì?

 • A. Hoá chất và vật liệu xây dựng
 • B. Vật liệu xây dựng và cơ khí
 • C. Cơ khí và luyện kim
 • D. Dệt may, xi măng và hoá chất
Câu 38
Mã câu hỏi: 254171

Feralit là loại đất chính ở Việt Nam vì sao?

 • A. Trong năm có hai mùa mưa và khô rõ rệt
 • B. Có 3/4 diện tích đồi núi
 • C. Nước ta chủ yếu là vùng đồi núi thấp
 • D. Có khí hậu nhiệt đới ẩm
Câu 39
Mã câu hỏi: 254172

Tỉ lệ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn nước ta ngày càng tăng nhờ đâu?

 • A. Chất lượng lao động ở nông thôn đã được nâng lên
 • B. Việc thực hiện công nghiệp hoá nông thôn
 • C. Dân cư đang có xu hương chuyên từ nông thôn lên thành thị
 • D. Việc đa đạng hoá cơ cấu kinh tế ở nông thôn
Câu 40
Mã câu hỏi: 254173

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài khoảng bao nhiêu (km)?

 • A. 1400
 • B. 2100
 • C. 1100
 • D. 2300

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ