Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Toán 12 năm 2021-2022 Trường THPT Lý Thường Kiệt

15/04/2022 - Lượt xem: 45
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 143134

 Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

 • A. \(y = \dfrac{1}{2}{x^4} - {x^2} - 3.\)
 • B. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3.\)
 • C. \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^4} + 2{x^2} - 3.\)
 • D. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 3.\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 143135

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {\log _{\dfrac{1}{3}}}\left( {1 - {x^2}} \right).\) Biết tập nghiệm của bất phương trình \(f'\left( x \right) > 0\) là khoảng \(\left( {a;b} \right).\) Tính \(S = a + 2b.\)

 • A. \(S =  - 1.\)    
 • B. \(S = 2.\)
 • C. \(S =  - 2.\)    
 • D. \(S = 1.\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 143136

Số mặt phẳng đối xứng của một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đôi một khác nhau là 

 • A. 6
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 9
Câu 4
Mã câu hỏi: 143137

Cho \(a,b\) là hai số thực dương. Tìm \(x\) biết \({\log _3}x = 3{\log _3}a - 2{\log _{\frac{1}{3}}}b.\)

 • A. \(x = {a^3}{b^2}.\)  
 • B. \(x = {a^2}{b^3}.\)
 • C. \(x = \dfrac{{{a^3}}}{{{b^2}}}.\)  
 • D. \(x = 3a + 2b.\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 143138

Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \sqrt {4 - {x^2}} \) trên đoạn \(\left[ { - 1;1} \right].\) 

 • A. \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 1;1} \right]} y = \sqrt 3 .\)
 • B. \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 1;1} \right]} y = 0.\)
 • C. \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 1;1} \right]} y = 2.\) 
 • D. \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 1;1} \right]} y = \sqrt 2 .\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 143139

Cho \(x\) là số thực dương và biểu thức \(P = \sqrt[3]{{{x^2}\sqrt[4]{{x\sqrt x }}}}.\) Viết biểu thức \(P\) dưới dạng lũy thừa của một số với số mũ hữu tỉ.

 • A. \(P = {x^{\dfrac{1}{{432}}}}.\)   
 • B. \(P = {x^{\dfrac{{58}}{{63}}}}.\) 
 • C. \(P = {x^{\dfrac{{19}}{{24}}}}.\) 
 • D. \(P = {x^{\dfrac{1}{4}}}.\) 
Câu 7
Mã câu hỏi: 143140

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa cạnh SD và mặt phẳng (ABCD) bằng \(60^\circ \). Thể tích của khối chóp đã cho bằng

 • A. \(\sqrt 3 {a^3}\)     
 • B. \(\dfrac{{\sqrt 3 {a^3}}}{6}\) 
 • C. \(\dfrac{{\sqrt 3 {a^3}}}{3}\)   
 • D. \(\dfrac{{\sqrt 3 {a^3}}}{9}\) 
Câu 8
Mã câu hỏi: 143141

Giá trị cực tiểu \({y_{c{\rm{r}}}}\) của hàm số \(y = {x^3} - 3{{\rm{x}}^2} + 7\) là

 • A. \({y_{c{\rm{r}}}} = 2\) 
 • B. \({y_{c{\rm{r}}}} = 3\).
 • C. \({y_{c{\rm{r}}}} = 0.\)  
 • D. \({y_{c{\rm{r}}}} = 7\). 
Câu 9
Mã câu hỏi: 143142

Biết rằng năm 2009 dân số Việt Nam là 85.847.000 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,2%. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức \(S = A{e^{Nr}}\) (A là dân số năm lấy làm mốc tính; S là dân số sau N năm; r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Nếu cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì sau bao nhiêu năm nữa dân số nước ta ở mức 120 triệu người?

 • A. \(26\) năm.     
 • B. \(27\) năm.   
 • C. \(28\) năm. 
 • D. \(29\) năm. 
Câu 10
Mã câu hỏi: 143143

Cho \({\left( {\pi  - 2} \right)^m} > {\left( {\pi  - 2} \right)^n}\) với m n , là các số nguyên. Khẳng định đúng là

 • A. \(m > n\) .  
 • B. \(m \le n\) .   
 • C. \(m \ge n\).
 • D. \(m < n\).
Câu 11
Mã câu hỏi: 143144

Cho hàm số \(y = \dfrac{1}{3}{x^3} - {x^2} + (m - 1)x + 2019\). Giá trị nhỏ nhất của tham số m để hàm số đồng biến trên tập xác định là

 • A. m = 2.   
 • B. \(m =  - 2\)  
 • C. \(m = \dfrac{5}{4}\).
 • D. m = 0.
Câu 12
Mã câu hỏi: 143145

Cho hàm số \(y = {x^3} - 3{{\rm{x}}^2}\) . Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với trục hoành?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 0
 • D. 1
Câu 13
Mã câu hỏi: 143146

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = \left( {1 - 2{\rm{x}}} \right)\left( {2{{\rm{x}}^2} - 5{\rm{x}} + 2} \right)\) với trục hoành.

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 0
 • D. 1
Câu 14
Mã câu hỏi: 143147

Hình hai mươi mặt đều có mỗi đỉnh là đỉnh chung của số cạnh là

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3
Câu 15
Mã câu hỏi: 143148

Cho hình lăng trụ ABCD. A’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh a, hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB, góc giữa A’C và mặt phẳng (ABCD) bằng 450 . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

 • A. \(\dfrac{{\sqrt 5 {a^3}}}{2}\) .  
 • B. \(\dfrac{{\sqrt 5 {a^3}}}{{12}}\).    
 • C. \(\dfrac{{\sqrt 5 {a^3}}}{6}\) . 
 • D. \(\dfrac{{3\sqrt 5 {a^3}}}{2}\).
Câu 16
Mã câu hỏi: 143149

Hình đa diện có các đỉnh là trung điểm tất cả các cạnh của một tứ diện đều là

 • A. Bát diện đều.     
 • B. Hình lập phương.
 • C. Tứ diện đều.   
 • D. Thập nhị diện đều.
Câu 17
Mã câu hỏi: 143150

Cho \({\log _2}3 = a;{\log _3}7 = b\) Biểu diễn \(P = {\log _{21}}126\) theo a, b.

 • A. \(P = \dfrac{{ab + 2{\rm{a}} + 1}}{{ab + a}}\)  
 • B. \(P = \dfrac{{ab + 2{\rm{a}} + 1}}{{ab + 1}}\)  
 • C. \(P = \dfrac{{ab + 2a + 1}}{{b + 1}}\) 
 • D. \(P = \dfrac{{a + b{\rm{ + 2}}}}{{b + 1}}.\) 
Câu 18
Mã câu hỏi: 143151

Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định sai.

 • A. Hàm số \(y = \log {\rm{x}}\)đồng biến trên \(\mathbb{R}\).         
 • B. Hàm số \(y = {\pi ^{ - x}}\)nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).
 • C. Hàm số \(y = {x^\pi }\)đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\).      
 • D. Hàm số \(y = {e^x}\)đồng biến trên \(\mathbb{R}\).
Câu 19
Mã câu hỏi: 143152

Cho hàm số \(\dfrac{{2{\rm{x}} + 1}}{{x - 2}}\) . Tìm khẳng định sai.

 • A. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.
 • B. Hàm số nghich biến trên từng khoảng xác định.
 • C. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ - }} y =  + \infty ;\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} y =  - \infty \). 
 • D. Hàm số không có cực trị. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 143153

Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Gọi M là trung điểm của SA. Thể tích của khối chóp M.ABC bằng

 • A. \(\dfrac{{\sqrt {13} {a^3}}}{{12}}\) 
 • B. \(\dfrac{{\sqrt {11} {a^3}}}{{48}}\)  
 • C. \(\dfrac{{\sqrt {11} {a^3}}}{8}\)  
 • D. \(\dfrac{{\sqrt {11} {a^3}}}{{24}}\)   
Câu 21
Mã câu hỏi: 143154

Cho hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) có đồ thị như hình vẽ bên.

Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

 • A. ab < 0; ac > 0; bd > 0.
 • B. ab > 0; ac > 0; bd > 0.
 • C. ab < 0; ac > 0; bd < 0.
 • D. ab> 0;  ac < 0; bd > 0.
Câu 22
Mã câu hỏi: 143155

Tìm tập xác định của hàm số \(y = \log \left( {{x^3} - 3x + 2} \right)\)

 • A. \(D = \left( { - 2; + \infty } \right)\)            
 • B. \({\rm{D}} = \left( { - 2; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}\) 
 • C. \(D = {\rm{[}} - 2; + \infty )\backslash \left\{ 1 \right\}\)    
 • D. \({\rm{D}} = \left( { - \infty ; - 2} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\) 
Câu 23
Mã câu hỏi: 143156

Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{\sqrt {3{{\rm{x}}^2} + 1} }}\)  có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

 • A. 3
 • B. 0
 • C. 2
 • D. 1
Câu 24
Mã câu hỏi: 143157

Trong không gian cho hai điểm phân biệt A, B cố định. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức \(\overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MB}  = 0\) là

 • A. Mặt cầu bán kính A       
 • B. Hình tròn bán kính A 
 • C. Mặt cầu đường kính A 
 • D. Hình tròn đường kính A  
Câu 25
Mã câu hỏi: 143158

Cho \(0 < a \ne 1;0 < b \ne 1\) và x, y là hai số thực dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 • A. \({\log _a}\dfrac{x}{y} = \dfrac{{{{\log }_a}x}}{{{{\log }_a}y}}\)           
 • B. \(\log _a^2\left( {xy} \right) = \log _a^2x + \log _a^2y\) 
 • C. \({\log _a}\dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{{{{\log }_a}x}}\)  
 • D. \({\log _b}x = {\log _a}{x^{{{\log }_b}a}}\)  
Câu 26
Mã câu hỏi: 143159

Tính đạo hàm của hàm số \(y = {2^{{x^2} - \sin x + 2}}\) 

 • A. \(y' = \left( {2x - \cos x} \right){2^{{x^2} - \sin x + 2}}\ln 2\) 
 • B. \(y' = {2^{{x^2} - \sin x + 2}}\ln 2.\)
 • C. \(y' = \left( {{x^2} - \sin x + 2} \right){2^{{x^2} - \sin x + 1}}\)  
 • D. \(y' = \left( {2x - \cos x} \right){2^{{x^2} - \sin x + 2}}.\) 
Câu 27
Mã câu hỏi: 143160

Thể tích của khối cầu đường kính 3R bằng

 • A. \(\dfrac{{9\pi {R^3}}}{8}\) 
 • B. \(\dfrac{{27\pi {R^3}}}{8}\). 
 • C. \(\dfrac{{9\pi {R^3}}}{2}\).
 • D. \(36\pi {R^3}\) 
Câu 28
Mã câu hỏi: 143161

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), BC = a, SA = AB. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

 • A. \(\dfrac{{\sqrt 2 {a^3}}}{{24}}\).   
 • B. \(\dfrac{{\sqrt 2 {a^3}}}{8}\)   
 • C. \(\dfrac{{\sqrt 3 {a^3}}}{{24}}\)        
 • D. \(\dfrac{{\sqrt 3 {a^3}}}{8}\)  
Câu 29
Mã câu hỏi: 143162

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số \(y = 4{{\rm{x}}^3} + m{{\rm{x}}^2} - 12{\rm{x}} + 5\) đạt cực tiểu tại điểm x = -2.

 • A. Không tồn tại giá trị của m. 
 • B. \(m = \dfrac{3}{4}\)  
 • C. \(m = {\rm{ }}0.\)    
 • D. \(m = {\rm{ }}9.\)  
Câu 30
Mã câu hỏi: 143163

Cho hàm số \(y =  - {x^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 2\). Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại tâm đối xứng của đồ thị.

 • A. \(y = 3{\rm{x}} + 1\)    
 • B. \(y = 3{\rm{x}} - 1\) 
 • C. \(y =  - 3{\rm{x}} + 1\) 
 • D. \(y =  - 3{\rm{x}} - 1\) 
Câu 31
Mã câu hỏi: 143164

Cho hàm số \(y = \dfrac{{2{\rm{x}} + 1}}{{x - 1}}\).  Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ;1} \right)\)  và \(\left( {1; + \infty } \right)\) 
 • B. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ;1} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\) 
 • C. Hàm số nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;1} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\) 
 • D. Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}\) 
Câu 32
Mã câu hỏi: 143165

Trong các hình chóp tứ giác sau, hình chóp nào có mặt cầu ngoại tiếp

 • A. Hình chóp có đáy là hình thang vuông.  
 • B. Hình chóp có đáy là hình thang cân. 
 • C. Hình chóp có đáy là hình bình hành.    
 • D. Hình chóp có đáy là hình thang.  
Câu 33
Mã câu hỏi: 143166

Cho a, b là các số thực dương, m là một số nguyên và n là một số nguyên dương. Tìm khẳng định sai.

 • A. \({a^{\dfrac{m}{n}}} = \sqrt[n]{{{a^m}}}\)  
 • B. \({a^{\dfrac{m}{n}}} = \sqrt[m]{{{a^n}}}\) 
 • C. \(\dfrac{{{a^m}}}{{{b^m}}} = {\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^m}\)        
 • D. \({\left( {ab} \right)^m} = {a^m}{b^m}\)  
Câu 34
Mã câu hỏi: 143167

Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng là đường thẳng x = -2 ?

 • A. \(y = \dfrac{{x + 1}}{{{x^2} - 4}}\)     
 • B. \(y = \dfrac{{x + 2}}{{{x^2} - 4}}\)   
 • C. \(y = \dfrac{{x + 2}}{{{x^2} + 4}}\)        
 • D. \(y = \dfrac{{x + 1}}{{{x^2} + 4}}\)  
Câu 35
Mã câu hỏi: 143168

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 4cm và chiều cao bằng 2cm . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng

 • A. \(4,5cm.\)  
 • B. \(3cm.\)     
 • C. \(6cm.\)   
 • D. \(4cm.\)  
Câu 36
Mã câu hỏi: 143169

Cho khối tứ diện ABCD có thể tích bằng V. Gọi M là trung điểm cạnh AB, N thuộc cạnh AC sao cho AN = 2 NC, P thuộc cạnh AD sao cho PD = 3 AP. Thể tích của khối đa diện MNP.BCD tính theo V là

 • A. \(\dfrac{{21}}{{24}}V\)   
 • B. \(\dfrac{5}{6}V\)  
 • C. \(\dfrac{7}{8}V\)    
 • D. \(\dfrac{{11}}{{12}}V\)  
Câu 37
Mã câu hỏi: 143170

Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như hình vẽ.

 

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Hàm số đạt cực tiểu tại x =1.
 • B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 0, giá trị nhỏ nhất bằng -1.
 • C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
 • D. Hàm số có một cực trị. 
Câu 38
Mã câu hỏi: 143171

Cho hàm số\(y = {x^4} - 2{{\rm{x}}^2} + 1\). Tìm khẳng định sai ?

 • A. Hàm số đạt cực đại tại x = 0.
 • B. Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
 • C. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng. 
 • D. \(\mathop {\lim y}\limits_{x \to  - \infty }  =  + \infty \). 
Câu 39
Mã câu hỏi: 143172

Số điểm cực trị của hàm số \(y =  - 2{{\rm{x}}^4} - {x^2} + 5\) là

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 0
Câu 40
Mã câu hỏi: 143173

Tìm điều kiện của tham số m để phương trình \(2{x^3} - 3{x^2} - 2m - 1 = 0\) có ba nghiệm phân biệt.

 • A. \( - 1 < m <  - \dfrac{1}{2}\)  
 • B. \(0 < m < \dfrac{1}{2}\)  
 • C. \( - 1 \le m \le  - \dfrac{1}{2}\)   
 • D. \( - \dfrac{1}{2} < m < 0\) 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ