Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề KSCL giữa kỳ 2 môn Hóa 12 năm 2019 - Vĩnh Phúc (MĐ: 401)

13/07/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 294660

Hai dung dịch chất nào sau đây đều tác dụng được với Fe?

 • A. CuSO4 và ZnCl2
 • B. MgCl2 và FeCl3.
 • C. CuSO4 và HCl. 
 • D. HCl và CaCl2.
Câu 2
Mã câu hỏi: 294661

Công thức phân tử nào sau đây là của este no, đơn chức, mạch hở?

 • A. C4H10O2
 • B. C4H8O2
 • C. C4H6O4.
 • D. C4H6O2.
Câu 3
Mã câu hỏi: 294662

Khí cacbonic có công thức phân tử là

 • A. NO2
 • B. CO. 
 • C. CO2
 • D. SO2.
Câu 4
Mã câu hỏi: 294663

Tính chất nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại?

 • A. Nhiệt độ nóng chảy. 
 • B. Tính cứng. 
 • C. Tính dẫn điện. 
 • D. Khối lượng riêng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 294664

Dung dịch amino axit nào dưới đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

 • A. Glyxin. 
 • B. Alanin. 
 • C. Valin. 
 • D. Lysin.
Câu 6
Mã câu hỏi: 294665

Hiđrocacbon nào dưới đây tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3?

 • A. Etan. 
 • B. Etilen. 
 • C. Axetilen. 
 • D. Propilen.
Câu 7
Mã câu hỏi: 294666

Phương pháp hiện đại điều chế anđehit axetic từ nguồn nguyên liệu nào dưới đây?

 • A. Etan. 
 • B. Ancol etylic. 
 • C. Axetilen.
 • D. Etilen.
Câu 8
Mã câu hỏi: 294667

Chất nào sau đây được dùng làm phân đạm?

 • A. KCl. 
 • B. Ca(H2PO4)2
 • C. (NH2)2CO. 
 • D. KH2PO4.
Câu 9
Mã câu hỏi: 294668

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

 • A. Tơ nilon-6,6. 
 • B. Xenlulozơ. 
 • C. Tơ axetat. 
 • D. Polielilen.
Câu 10
Mã câu hỏi: 294669

Polistiren được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp monome nào dưới đây?

 • A. C6H5-CH=CH2
 • B. CH2=CH-CH3
 • C. CH2=CH-CH=CH2
 • D. CH2=CH2.
Câu 11
Mã câu hỏi: 294670

Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ có 40% P2O5. Phần trăm khối lượng Ca(H2PO4)2 trong phân bón đó là
 

 • A. 75,83%. 
 • B. 56,94%.
 • C. 78,56%. 
 • D. 65,92%.
Câu 12
Mã câu hỏi: 294671

Cacbohiđrat nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

 • A. Xenlulozơ. 
 • B. Glucozơ. 
 • C. Tinh bột. 
 • D. Saccarozơ.
Câu 13
Mã câu hỏi: 294672

Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ sau:

Chất rắn X trong thí nghiệm trên là chất nào trong số các chất sau?

 • A. NaCl.
 • B. NH4NO2
 • C. NH4Cl. 
 • D. Na2CO3.
Câu 14
Mã câu hỏi: 294673

Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7?

 • A. NaOH. 
 • B. NaH2PO4
 • C. NaCl. 
 • D. H2SO4.
Câu 15
Mã câu hỏi: 294674

Thuốc thử nào sau đây được dùng để nhận biết 3 chất lỏng riêng biệt: benzen, toluen, stiren?

 • A. Quỳ tím. 
 • B. Dung dịch KMnO4
 • C. Dung dịch Br2
 • D. Dung dịch NaOH.
Câu 16
Mã câu hỏi: 294675

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Trong phản ứng tráng bạc, anđehit là chất oxi hóa.
 • B. Axit fomic không tác dụng với dung dịch NaOH.
 • C. Axit fomic có phản ứng tráng bạc.
 • D. Ancol bậc ba bị oxi hóa thành xeton.
Câu 17
Mã câu hỏi: 294676

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ.
 • B. Chất béo là chất rắn không tan trong nước.
 • C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
 • D. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
Câu 18
Mã câu hỏi: 294677

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic, thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là

 • A. 22,5. 
 • B. 45. 
 • C. 11,25. 
 • D. 14,4.
Câu 19
Mã câu hỏi: 294678

Hợp chất nào sau đây là este?

 • A. CH3COOH. 
 • B. CH3CHO. 
 • C. CH3COOCH3
 • D. CH3COCH3.
Câu 20
Mã câu hỏi: 294679

Chất nào dưới đây là monosaccarit?

 • A. Saccarozơ. 
 • B. Tinh bột. 
 • C. Xenlulozơ. 
 • D. Glucozơ.
Câu 21
Mã câu hỏi: 294680

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc của tổng số mol kết tủa thu được vào thể tích dung dịch X nhỏ vào được biểu diễn theo đồ thị ở hình bên. Tỉ lệ a : b là

 • A. 1: 2
 • B. 2: 1
 • C. 1: 1
 • D. 3: 5
Câu 22
Mã câu hỏi: 294681

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C5H11NO2, có mạch cacbon phân nhánh. Cho 11,7 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z, thu được khối lượng muối khan là

 • A. 9,4 gam. 
 • B. 10,8 gam. 
 • C. 8,2 gam. 
 • D. 12,2 gam.
Câu 23
Mã câu hỏi: 294682

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.
(e) Nhiệt phân AgNO3.
(g) Đốt FeS2 trong không khí.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 5
Câu 24
Mã câu hỏi: 294683

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được 8,36 gam CO2. Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hoà lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46. Giá trị của m là

 • A. 5,92. 
 • B. 7,09. 
 • C. 6,53. 
 • D. 5,36.
Câu 25
Mã câu hỏi: 294684

X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX > MY > MZ. Đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16 mol peptit Y cũng như 0,16 mol peptit Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn số mol của H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y và 0,16 mol Z (số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 10
 • B. 12
 • C. 95
 • D. 54
Câu 26
Mã câu hỏi: 294685

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm Na2CO3 0,25M và KOH a mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch Ca(NO3)2 (dư), thu được 7,5 gam kết tủa. Giá trị của a là

 • A. 2
 • B. 1,2
 • C. 1
 • D. 1,4
Câu 27
Mã câu hỏi: 294686

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là

 • A. 0,25
 • B. 0,20
 • C. 0,10
 • D. 0,15
Câu 28
Mã câu hỏi: 294687

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit X và peptit Y bằng dung dịch NaOH, thu được 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y ở trên cần 107,52 lít khí O2 (đktc), thu được 64,8 gam H2O. Giá trị của m là

 • A. 107,8. 
 • B. 92,5.
 • C. 102,4. 
 • D. 97,0.
Câu 29
Mã câu hỏi: 294688

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Công thức cấu tạo thu gọn của X là

 • A. CH2=C(CH3)-CHO. 
 • B. (CH3)2C=CH-OH.
 • C. CH3-CH=CH-CHO. 
 • D. (CH3)2CH-CH2-OH.
Câu 30
Mã câu hỏi: 294689

X là hỗn hợp gồm Mg và MgO (MgO chiếm 40% khối lượng). Y là dung dịch gồm H2SO4 và NaNO3. Cho 6,0 gam X tan hoàn toàn vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ chứa 3 muối trung hòa) và hỗn hợp 2 khí (gồm khí T và 0,04 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z, thu được 55,92 gam kết tủa. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thấy có 0,44 mol NaOH tham gia phản ứng. Khí T là

 • A. NO2
 • B. N2
 • C. NO. 
 • D. N2O.
Câu 31
Mã câu hỏi: 294690

Este X có các đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;
- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng bạc) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Chất Y tan vô hạn trong nước.
 • B. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.
 • C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.
 • D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X, thu được sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.
Câu 32
Mã câu hỏi: 294691

Hỗn hợp T gồm axit cacboxylic X và este Y (đều đơn chức và có cùng số nguyên tử cacbon, mạch hở). Cho m gam T phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, sinh ra 18,4 gam hỗn hợp hai muối. Mặt khác, cũng cho m gam T tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, kết thúc phản ứng thu được 32,4 gam Ag. Công thức của X và giá trị của m lần lượt là

 • A. CH3COOH và 15,0. 
 • B. HCOOH và 11,5. 
 • C. C2H3COOH và 18,0 
 • D. C2H5COOH và 18,5.
Câu 33
Mã câu hỏi: 294692

Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là

 • A. 17,5. 
 • B. 15,5. 
 • C. 16,5. 
 • D. 14,5.
Câu 34
Mã câu hỏi: 294693

Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Oxi hóa hết 0,2 mol hỗn hợp X (có khối lượng m gam) bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp anđehit Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 75,6 gam Ag. Giá trị của m là

 • A. 7,1. 
 • B. 8,5. 
 • C. 8,1. 
 • D. 6,7.
Câu 35
Mã câu hỏi: 294694

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng
X Tác dụng với Cu(OH)2 Hợp chất có màu tím
Y Quỳ tím ẩm Quỳ tím hóa xanh
Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch mất màu và tạo kết tủa trắng
T Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch mất màu.

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

 • A. Gly-Ala-Ala, metylamin, anilin, acrilonitrin. 
 • B. metylamin, anilin, Gly-Ala-Ala, acrilonitrin.
 • C. Gly-Ala-Ala, metylamin, acrilonitrin, anilin. 
 • D. acrilonitrin, anilin, Gly-Ala-Ala, metylamin.
Câu 36
Mã câu hỏi: 294695

Cho các phản ứng sau:
(a) CH3-CH3 → CH2=CH2 + H2. (xt, to)

(b) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl.  ( ánh sáng)

(c) CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC ≡ CAg + 2NH4NO3.

(d) CaC2 + 2H2O  → C2H2 + Ca(OH)2.

(e) 2CH2=CH2 + O2  → 2CH3CHO (xt, to)

Số phản ứng oxi hóa - khử trong các phản ứng trên là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3
Câu 37
Mã câu hỏi: 294696

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là

 • A. Ala và Gly. 
 • B. Ala và Val. 
 • C. Gly và Val. 
 • D. Gly và Gly.
Câu 38
Mã câu hỏi: 294697

Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam hỗn hợp Al, Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung dịch gồm KNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch X chứa 43,25 gam muối trung hòa và hỗn hợp khí Y (trong đó H2 chiếm 4% về khối lượng trong Y). Cho một lượng KOH vào X, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kết tủa Z (không có khí thoát ra). Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 12,6 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 7,50. 
 • B. 7,25. 
 • C. 7,75. 
 • D. 7,00.
Câu 39
Mã câu hỏi: 294698

Hòa tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg và Al vào dung dịch NaNO3 và 1,08 mol HCl (đun nóng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy có 1,14 mol NaOH phản ứng, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí tới khối lượng không đổi, thu được 9,6 gam rắn. Phần trăm khối lượng của Al có trong hỗn hợp X là

 • A. 23,96%. 
 • B. 27,96%. 
 • C. 19,97%. 
 • D. 31,95%.
Câu 40
Mã câu hỏi: 294699

Cho dãy các chất: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, MgCl2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, ở nhiệt độ thường là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 5

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ