Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra Hóa hữu cơ năm 2018 - 2019 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

13/07/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 294235

Propyl fomat được điều chế từ:

 • A. axit fomic và ancol metylic.    
 • B. axit fomic và ancol propylic.
 • C. axit axetic và ancol propylic.   
 • D. axit propionic và ancol metylic.
Câu 2
Mã câu hỏi: 294236

Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

 • A. Hidro hóa(có Ni xt) 
 • B. Cô cạn ở nhiệt độ cao.   
 • C. Làm lạnh    
 • D. Xà phòng hóa
Câu 3
Mã câu hỏi: 294237

Chất béo là trieste của axit béo với:

 • A. ancol etylic.  
 • B. ancol metylic.  
 • C. etylen glicol. 
 • D. glixerol.
Câu 4
Mã câu hỏi: 294238

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

 • A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.     
 • B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
 • C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.    
 • D. kim loại Na.
Câu 5
Mã câu hỏi: 294239

Cho 12 gam hỗn hợp gồm anđehit fomic và metyl fomiat (có khối lượng bằng nhau) tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Khối lượng Ag sinh ra là

 • A. 108,0 gam.        
 • B. 64,8 gam.       
 • C. 86,4 gam.         
 • D. 43,2 gam.
Câu 6
Mã câu hỏi: 294240

Glicogen còn được gọi là

 • A. tinh bột  động vật   
 • B. glixin      
 • C. glixerin      
 • D. tinh bột thực vật
Câu 7
Mã câu hỏi: 294241

Một hỗn hợp X gồm 2 este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Xà phòng hóa hết 0,2 mol X, ta cần 0,3 lít dung dịch NaOH 1M thu được 3 muối. Khối lượng mỗi muối là

 • A. 4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa.
 • B. 8,2 gam CH3COONa; 7,2 gam C6H5COONa; 17,4 gam C6H5ONa.
 • C. 8,2 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa.
 • D. 4,1 gam CH3COONa; 7,2 gam C6H5COONa; 17,4 gam C6H5ONa.
Câu 8
Mã câu hỏi: 294242

Cho sơ đồ chuyển hóa:

 • A. Tên của Z là: axit oleic  
 • B. axit linoleic  
 • C. axit stearic      
 • D. axit panmitic.
Câu 9
Mã câu hỏi: 294243

Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2?

 • A. Chất béo.    
 • B. Tinh bột.     
 • C. Xenlulozơ.     
 • D. Protein.
Câu 10
Mã câu hỏi: 294244

Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

 • A. CH3COOC2H5.   
 • B. CH3COOCH3.      
 • C. C2H5COOCH3.  
 • D. CH2=CHCOOCH3.
Câu 11
Mã câu hỏi: 294245

Etyl axetat có công thức là:

 • A. CH3COOC2H5.  
 • B. CH3COOH.         
 • C. CH3CHO.         
 • D. CH3CH2OH.
Câu 12
Mã câu hỏi: 294246

Đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đem đốt. Tên gọi của este là

 • A. metyl axetat.       
 • B. etyl axetat.      
 • C. propyl axetat.         
 • D. metyl fomat.
Câu 13
Mã câu hỏi: 294247

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2

 • A. glucozơ, glixerol, ancol etylic.    
 • B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat.
 • C. glucozơ, glixerol, axit axetic.    
 • D. glucozơ, glixerol, natri axetat.
Câu 14
Mã câu hỏi: 294248

Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

 • A. saccarozơ.       
 • B. glucozơ.     
 • C. fructozơ.         
 • D. mantozơ.
Câu 15
Mã câu hỏi: 294249

Để xác định trong nước tiểu của người  bệnh nhân đái tháo đường người ta dùng:

 • A. Axit axetit    
 • B. Đồng (II) hidroxit   
 • C. Đồng oxit         
 • D. Natri hidroxit
Câu 16
Mã câu hỏi: 294250

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào  bình đựng nước vôi trong, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là

 • A. 0,1 và 0,1.     
 • B. 0,1 và 0,01.     
 • C. 0,01 và 0,1.   
 • D. 0,01 và 0,01.
Câu 17
Mã câu hỏi: 294251

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dd) nào sau đây?

 • A. H2O (xúc tác H2SOloãng, đun nóng). 
 • B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).
 • C. Dd NaOH (đun nóng). 
 • D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
Câu 18
Mã câu hỏi: 294252

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

 • A. C15H31COONa và etanol.    
 • B. C15H31COOH và glixerol. 
 • C. C15H31COOH và glixerol.  
 • D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 19
Mã câu hỏi: 294253

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là: 

 • A. HCOOCH3     
 • B. HCOOC2H5      
 • C. CH3COOCH3      
 • D. CH3COOC2H5.
Câu 20
Mã câu hỏi: 294254

Một este no, đơn chức, mạch hở khi cháy cho 3,6 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

 • A. 2,24 lít.     
 • B. 1,12 lít.     
 • C. 3,36 lít.       
 • D. 4,48 lít.
Câu 21
Mã câu hỏi: 294255

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp este gồm metyl propionat và etyl axetat cần V lít khí oxi (đktc). Giá trị của V là : 

 • A. 1,12       
 • B. 2,24.     
 • C. 3,36.              
 • D. 5,60.
Câu 22
Mã câu hỏi: 294256

Hai chất đồng phân của nhau là

 • A. glucozơ và mantozơ.   
 • B. fructozơ và glucozơ.  
 • C. fructozơ và mantozơ.    
 • D. saccarozơ và glucozơ.
Câu 23
Mã câu hỏi: 294257

Vinyl axetat có công thức là:

 • A. C2H5COOCH3.     
 • B. CH3COOCH=CH2.       
 • C. CH3COOCH3      
 • D. HCOOC2H5
Câu 24
Mã câu hỏi: 294258

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

 • A. 17,80 g.     
 • B. 18,24 g.    
 • C. 16,68 g.       
 • D. 18,38 g.
Câu 25
Mã câu hỏi: 294259

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Triolein có khả năng tham gia pứ cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.
 • B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
 • C. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dd kiềm.
 • D. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.
Câu 26
Mã câu hỏi: 294260

Xà phòng hóa hoàn toàn 70 gam hỗn hợp gồm triglixerit và axit béo cần dùng V lít dd NaOH 2M, đun nóng. Sau phản ứng thu được 7,36 gam glixerol và 72,46 gam xà phòng. Giá trị của V là:

 • A. 0,130.       
 • B. 0,135.       
 • C. 0,120.        
 • D. 0,125.
Câu 27
Mã câu hỏi: 294261

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Cacbohiđrat (cacbohidrat) X thu được 52,8gam CO2 và 19,8 gam H2O.  Biết X có phản ứng tráng bạc,  X là

 • A. Glucozơ       
 • B. Fructozơ         
 • C. Saccarozơ          
 • D. Mantozơ
Câu 28
Mã câu hỏi: 294262

Cho các chất lỏng: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, chỉ cần dùng

 • A. nước và quỳ tím  
 • B. nước và dd NaOH  
 • C. dd NaOH            
 • D. nước brom
Câu 29
Mã câu hỏi: 294263

Một loại mỡ chứa: 50% olein (glixerol trioleat), 30% panmitin (glixerol, tripanmitat), 20% stearin (glixerol tristearat). Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng xà phòng thu được từ 100kg loại mỡ đó là

 • A. 206,50  kg.         
 • B. 309,75 kg.     
 • C. 103,25 kg.       
 • D. 51, 63 kg
Câu 30
Mã câu hỏi: 294264

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là :

 • A. 18,28 gam.  
 • B. 16,68 gam.         
 • C. 20,28 gam.          
 • D. 23,00 gam.
Câu 31
Mã câu hỏi: 294265

Số đồng phân este ứng với CTPT C3H6O2 là: 

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 3
Câu 32
Mã câu hỏi: 294266

Thủy phân triglixerit X trong NaOH người ta thu được hỗn hợp 2 muối natrioleat và natristearat theo tỉ lệ mol 1: 2. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là

 • A. b – c = 4a       
 • B. b - c = 3a     
 • C. b – c = 2a       
 • D. b - c = a
Câu 33
Mã câu hỏi: 294267

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C2H4O2 là:   

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 34
Mã câu hỏi: 294268

Cho biết chất nào sau đây thuộc polisacarit:

 • A. Glucozơ       
 • B. Saccarozơ        
 • C. Mantozơ                  
 • D. Xenlulozơ
Câu 35
Mã câu hỏi: 294269

Chất thuộc loại đisaccarit là

 • A. glucozơ.    
 • B. saccarozơ.  
 • C. xenlulozơ.          
 • D. fructozơ.
Câu 36
Mã câu hỏi: 294270

Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

 • A. C15H31COONa và etanol.      
 • B. C17H35COOH và glixerol. 
 • C. C15H31COOH và glixerol.    
 • D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 37
Mã câu hỏi: 294271

Có thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn bằng phản ứng:

 • A. Tách nước      
 • B. Hidro hóa      
 • C. Đề hidro hóa    
 • D. Xà phòng hóa
Câu 38
Mã câu hỏi: 294272

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

 • A. C2H5OH.    
 • B. CH3COOH.  
 • C. HCOOH.   
 • D. CH3CHO.
Câu 39
Mã câu hỏi: 294273

Thể tích dung dịch HNO3 63 % (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 297 gam xenlulozơ trinitrat là 

 • A. 243,90 ml        
 • B. 300,0 ml     
 • C. 189,0 ml      
 • D. 197,4 ml
Câu 40
Mã câu hỏi: 294274

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

 • A. 2,25 gam.  
 • B. 1,80 gam.    
 • C. 1,82 gam.            
 • D. 1,44 gam.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ