Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu trắc nghiệm ôn tập chương 8 môn Hóa học 12

13/07/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 294555

Nhận biết khí SO2 ta dùng dung dịch nước brom dư hiện tượng xảy ra là:

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch brom mất màu

 • B.

  Dung dịch Brom chuyển sang màu da cam

 • C.

  Dung dịch brom chuyển sang màu xanh

 • D. Không có hiện tượng
Câu 2
Mã câu hỏi: 294556

Khí H2S là khí có:

Xem đáp án
 • A.

  Màu nâu

 • B.

  Không màu, mùi sốc

 • C.

  Mùi trứng thối

 • D. Không màu, mùi khai
Câu 3
Mã câu hỏi: 294557

Nhận biết muối natri rắn bằng cách đốt cho hiện tượng gì?

Xem đáp án
 • A.

  Ngọn lủa màu xanh         

 • B.

  Ngọn lửa màu vàng

 • C. Có khí xuất hiện         
 • D. Không có hiện tượng gì
Câu 4
Mã câu hỏi: 294558

Có thể phân biệt các muối halogen bằng dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án
 • A.

  AgNO3      

 • B.

  AgCl

 • C. HCl          
 • D. SO2
Câu 5
Mã câu hỏi: 294559

Chuẩn độ 20 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ đã dùng hết 17 ml dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.

Xem đáp án
 • A.

  0,102M     

 • B.

  0,24M

 • C. 0,204M       
 • D. 0,12M
Câu 6
Mã câu hỏi: 294560

Nhận biết cation Ba2+ bằng dung dịc K2CrO4 cho hiện tượng gì?

Xem đáp án
 • A.

  Có kết tủa trắng

 • B.

  Có kết tủa vàng tươi

 • C.

  Có dung dịch màu vàng cam

 • D. Không có hiện tượng gì
Câu 7
Mã câu hỏi: 294561

Dùng dung dịch NH3 dư nhận biết cation Cu2+ cho hiện tượng gì?

Xem đáp án
 • A.

  Có kết tủa trắng

 • B.

  Có kết tủa xanh

 • C.

  Dung dịch phức màu xanh

 • D. Không có hiện tượng gì
Câu 8
Mã câu hỏi: 294562

Giải thích tại sao có thể nhận biết Cl2 bằng dung dịch KI + hồ tinh bột?

Xem đáp án
 • A.

  Do Cl2 làm xanh hồ tinh bột

 • B.

  Do I2 làm xanh hồ tinh bột

 • C.

  Tạo dung dịch vàng cam

 • D. Tạo tủa trắng
Câu 9
Mã câu hỏi: 294563

Có thể nhận biết NH3 bằng thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án
 • A.

  Quỳ tím ẩm    

 • B.

  HCl

 • C. H2SO4        
 • D. Br2
Câu 10
Mã câu hỏi: 294564

Để phân biệt hai khí SO2 và H2S thì nên sử dụng thuốc thử nào dưới đây?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch HCl

 • B.

  Dung dịch Br2

 • C.

  Dung dịch CuCl2

 • D. Dung dịch NaOH
Câu 11
Mã câu hỏi: 294565

Chọn thuốc thử để phân biệt 3 dung dịch sau: KNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3

Xem đáp án
 • A.

  NaOH      

 • B.

  H2SO4

 • C. AgNO3       
 • D. CO2
Câu 12
Mã câu hỏi: 294566

Có hai dung dịch (NH4)2S và (NH4)2SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch NaOH.

 • B.

  Dung dịch Ba(OH)2.

 • C.

  Dung dịch KOH.

 • D. Dung dịch HCl.
Câu 13
Mã câu hỏi: 294567

Cách nào sau đây có thể phân biệt 2 dung dịch KI và KCl?

Xem đáp án
 • A.

  Dùng FeCl3 sau đó dùng hồ tinh bột.

 • B.

  Dùng AgNO3

 • C.

  Dùng dung dịch Cl2 sau đó dùng hồ tinh bột.

 • D. Dùng khí F2 sau đó dùng hồ tinh bột.
Câu 14
Mã câu hỏi: 294568

Có 3 lọ dung dịch chứa chác ion sau: Ba2+, Mg2+, Na+, SO42-, CO32-, NO3-. Biết rằng mỗi dung dịch chứa một anion và một loại cation không trùng lặp. Ba dung dịch đó là:

Xem đáp án
 • A.

  MgCO3, Ba(NO3)2, Na2SO4.

 • B.

   Mg(NO3)2, BaSO4, Na2CO3.

 • C.

  BaCO3, MgSO4, NaNO3.

 • D. Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3.
Câu 15
Mã câu hỏi: 294569

Có 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, Na2SO4. Chỉ dùng thêm hóa chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch BaCl2.

 • B.

  Dung dịch phenolphtalien.

 • C.

  Dung dịch Br2

 • D. Quì tím
Câu 16
Mã câu hỏi: 294570

Có các phát biểu sau:

1. Phương pháp chuẩn độ trung hòa gọi là chuẩn độ axit - bazơ.

2. Điểm tương đương là điểm hai chất phản ứng với nhau vừa đủ.

3. Khi tiến hành chuẩn độ thì nồng độ dung dịch chuẩn gấp 10 lần nồng độ chất cần phân tích.

4. Tùy thuộc vào dung dịch axit, bazơ mà ta phải chọn chỉ thị phù hợp.

Các phát biểu đúng là:

Xem đáp án
 • A.

  1, 2, 4.        

 • B.

  2, 3, 4

 • C. 1, 2, 3     
 • D. 1, 2, 3, 4.
Câu 17
Mã câu hỏi: 294571

Để chuẩn độ Fe2+ có trong nước, người ta phải dùng dung dịch chuẩn nào sau đây?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch KMnO4.

 • B.

  Dung dịch NaOH loãng với chỉ thị phenolphtalein.

 • C.

  Dung dịch FeCl3.

 • D. Dung dịch Na2CO3.
Câu 18
Mã câu hỏi: 294572

Trong tự nhiên thường có lẫn những lượng nhỏ các muối: Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2, Mg(HCO3)2. Hóa chất có thể loại đồng thời các muối trên là:

Xem đáp án
 • A.

  NaOH       

 • B.

  Na2CO3

 • C. NaHCO3          
 • D. K2SO4
Câu 19
Mã câu hỏi: 294573

Để lấy 1 thể tích chính xác dung dịch cần phân tích ( chất cần chuẩn dộ) người ta dùng dụng cụ nào dưới đây?

Xem đáp án
 • A.

  Pipet         

 • B.

  ống đong

 • C. bình định mức   
 • D. bình tam giác
Câu 20
Mã câu hỏi: 294574

Khí N2 bị lẫn một lượng nhỏ tạp chất O2. Để loại bỏ tạp chất không thể dùng cách nào sau đây?

Xem đáp án
 • A.

  Cho đi qua ống chứa bột Cu dư, nung nóng: 2Cu + O2 → 2CuO

 • B.

  Cho đi qua photpho trắng: 4P + 5O2 → 2P2O5.

 • C.

  Cho NH3 dư và đun nóng.

 • D. Cho dây sắt nung đỏ vào: 3Fe + 2O2 → Fe3O4.
Câu 21
Mã câu hỏi: 294575

Có hai dung dịch (NH4)2S và (NH4)2SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch NaOH.

 • B.

  Dung dịch Ba(OH)2.

 • C.

  Dung dịch KOH.

 • D. Dung dịch HCl.
Câu 22
Mã câu hỏi: 294576

. Cho ba hợp kim: Cu-Ag, Cu-Al, Cu-Zn. Thuốc thử nào sau đây có thể được dùng để phân biệt ba hợp kim trên?

Xem đáp án
 • A.

  HCl và NaOH

 • B.

  HNO3 và NH3

 • C.

  H2SO4 và NaOH

 • D. H2SO4 loãng và NH3
Câu 23
Mã câu hỏi: 294577

Có 3 ống nghiệm riêng rẽ, mỗi ống chứa một trong các ion sau: SO42-, SO32-, CO32-. Có thể dùng những hóa chất nào trong dãy sau đây để nhận biết từng ion?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch Ca(OH)2.

 • B.

  Dung dịch HCl, dung dịch Br2 và BaCl2.

 • C.

  Dung dịch HCl, dung dịch Br2 và NaOH.

 • D. Dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2.
Câu 24
Mã câu hỏi: 294578

Để xác định hàm lượng FeCO3 trong quặng xi đe rit, người ta làm như sau: còn 0,6g mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn đọ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2ml. % theo khối lượng của FeCO3 là:

Xem đáp án
 • A.

  12,18%     

 • B.

  24,26%

 • C. 60,9%         
 • D. 30,45%
Câu 25
Mã câu hỏi: 294579

Chỉ dùng quỳ tím thì nhận ra được bao nhiêu dung dịch trong số bốn dung dịch mất nhãn: BaCl2, NaOH, Al(NH4)(SO4)2- và KHSO4?

Xem đáp án
 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 294580

Để xác định hàm lượng FeCO3 trong quặng xi đe rit, người ta làm như sau: còn 0,6g mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn đọ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2ml. % theo khối lượng của FeCO3 là:

Xem đáp án
 • A.

  12,18%      

 • B.

  24,26%

 • C. 60,9%      
 • D. 30,45%
Câu 27
Mã câu hỏi: 294581

Trong nước tự nhiên thường có lẫn những lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2. Có thể dùng một hóa chất nào sau đây để loại được tất cả các muối trên?

Xem đáp án
 • A.

  NaOH             

 • B.

  Na2CO3

 • C. NaHCO3            
 • D. K2SO4
Câu 28
Mã câu hỏi: 294582

Có 3 khí SO2, CO2, H2S. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt được cả 3 khí trên?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch Ca(OH)2.

 • B.

  Dung dịch Ba(OH)2.

 • C.

  Dung dịch Br2

 • D. Dung dịch HCl.
Câu 29
Mã câu hỏi: 294583

Cho các kim loại: Ba, Mg, Fe, Al và Ag. Nếu chỉ dùng H2SO4 loãng, có thể nhận biết được những kim loại nào ở trên?

Xem đáp án
 • A.

  Ba, Mg

 • B.

  Fe, Al

 • C.

  Al, Ag

 • D. Cả 5 kim loại
Câu 30
Mã câu hỏi: 294584

Có 5 bình mất nhãn, chứa riêng biệt các khí SO2, SO3, N2, CH3NH2 và NH3. Nếu chỉ dùng quỳ tím ẩm thì có thể nhận ra bình chứa khí:

Xem đáp án
 • A.

  SO2       

 • B.

  SO3

 • C. N2      
 • D. NH3
Câu 31
Mã câu hỏi: 294585

Lấy 25ml dung dịch A gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 rồi chuẩn độ bằng dung dịch hỗn hợp KMnO4 0,025M thì hết 18,10ml. Mặt khác, thêm lượng dư dung dịch NH3 vào 25ml dung dịch A thì thu được kết tủa, lọc kết tủa rồi nung đỏ trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, cân được 1,2g. Nồng độ mol/l của FeSO4 và Fe2(SO4)3 lần lượt là:

Xem đáp án
 • A.

  0,091 và 0,25         

 • B.

  0,091 và 0,265

 • C. 0,091 và 0,255     
 • D. 0,087 và 0,255
Câu 32
Mã câu hỏi: 294586

Chuẩn độ 20 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ đã dùng hết 17 ml dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.

Xem đáp án
 • A.

  0,102M      

 • B.

  0,12M

 • C. 0.08M        
 • D. 0,112M
Câu 33
Mã câu hỏi: 294587

Để tách riêng ion Zn2+, Cu2+, Fe2+ ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các hóa chất nào sau đây?

Xem đáp án
 • A.

  Các dung dịch KOH, NH3, H2SO4.

 • B.

  Các dung dịch NH3, H2SO4, HCl.

 • C.

  Các dung dịch H2SO4, KOH, BaCl2.

 • D. Các dung dịch H2SO4, NH3, HNO3.
Câu 34
Mã câu hỏi: 294588

Có dung dịch hỗn hợp chứa các ion Fe3+, Al3+, Cu2+. Dùng những dung dịch nào sau đây có thể tách riêng từng ion ra khỏi hỗn hợp?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch NaOH, NH3.

 • B.

  Dung dịch NaOH, NH3, HCl

 • C.

  Dung dịch NaOH, HCl, H2SO4

 • D. Dung dịch Ba(OH)2, NaOH, NH3.
Câu 35
Mã câu hỏi: 294589

Có 5 dung dịch mất nhãn gồm CuCl2, NaNO3, Mg(NO3)2; NH4NO3 và Fe(NO3)3. Có thể dùng kim loại nào sau đây để phân biệt cả 5 dung dịch?

Xem đáp án
 • A.

  Na         

 • B.

  Fe

 • C. Cu       
 • D. Ag
Câu 36
Mã câu hỏi: 294590

Có 6 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng riêng biệt sáu dung dịch Na2CO3, NH4Cl, MgCl2, AlCl3, FeSO4 và Fe2(SO4)3. Bằng phương pháp hóa học và chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được cả sáu lọ hóa chất trên?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch HCl        

 • B.

  Dung dịch NH3

 • C. Dung dịch NaOH          
 • D. Dung dịch H2SO4
Câu 37
Mã câu hỏi: 294591

Khí CO2 có lẫn tạp chất là khí HCl. Để loại tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch nào sau đây là tốt nhất?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch NaOH dư.

 • B.

  Dung dịch Na2CO3 dư.

 • C.

  Dung dịch NaHCO3 dư.

 • D. Dung dịch AgNO3 dư.
Câu 38
Mã câu hỏi: 294592

Cho năm lọ mất nhãn đựng các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3 và NH4Cl. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết chúng?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch NaOH dư

 • B.

  Dung dịch AgNO3

 • C.

  Dung dịch Na2SO4

 • D. Dung dịch HCl
Câu 39
Mã câu hỏi: 294593

Cho ba hợp kim: Cu-Ag, Cu-Al, Cu-Zn. Thuốc thử nào sau đây có thể được dùng để phân biệt ba hợp kim trên?

Xem đáp án
 • A.

  HCl và NaOH

 • B.

  HNO3 và NH3

 • C.

  H2SO4 và NaOH

 • D. H2SO4 loãng và NH3
Câu 40
Mã câu hỏi: 294594

Để phân biệt hai khí SO2 và H2S thì nên sử dụng thuốc thử nào dưới đây?

Xem đáp án
 • A.

  Dung dịch KMnO4

 • B.

  Dung dịch Br2

 • C.

  Dung dịch CuCl2

 • D. Dung dịch NaOH

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ