Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 Câu trắc nghiệm Chương 7 Hóa học lớp 11 năm 2019

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 125601

C8H10 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án
 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 2
Mã câu hỏi: 125602

Cho 15,6 g C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột sắt). Nếu hiệu suất của phản ứng là 80% thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu?

Xem đáp án
 • A. 18g   
 • B. 19g   
 • C. 20g     
 • D. 21g 
Câu 3
Mã câu hỏi: 125603

Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

Xem đáp án
 • A. NaOH     
 • B. HCl
 • C. Br2     
 • D. KMnO4
Câu 4
Mã câu hỏi: 125604

Cho sơ đồ điều chế polistiren:

Với 5,2 kg C2H2 có thể điều chế được bao nhiêu kg polistiren?

Xem đáp án
 • A.

  0,57 kg    

 • B.

  0,98 kg

 • C. 0,86 kg     
 • D. 1,2 kg
Câu 5
Mã câu hỏi: 125605

Đốt cháy hoàn toàn 9,2g một ankyl benzen A thu được 30,8g CO2. Công thức phân tử của A là:

Xem đáp án
 • A.

  C6H6    

 • B.

  C8H10

 • C. C7H8   
 • D. C9H12
Câu 6
Mã câu hỏi: 125606

Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :

Xem đáp án
 • A.

  14 gam.  

 • B.

  16 gam.

 • C. 18 gam.    
 • D. 20 gam.
Câu 7
Mã câu hỏi: 125607

Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 tac dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thõa mãn tính chất trên?

Xem đáp án
 • A. 5
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 2
Câu 8
Mã câu hỏi: 125608

Dẫn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp X gồm hai anken kế tiếp trong dãy đồng đẳng vào lượng dư dung dịch Br2, thấy dung dịch Br2 nhạt màu đồng thời khối lượng bình đựng tăng 7,0 gam. Công thức của 2 anken là

Xem đáp án
 • A.

  C2H4 và C3H6.

 • B.

  C3H6 và C4H8.

 • C.

  C4H8 và C5H10.

 • D. C5H10 và C6H12.
Câu 9
Mã câu hỏi: 125609

Hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen có phần trăm khối lượng cacbon bằng 90,56%. Biết khi X tác dụng với brom có hoặc không có mặt bột sắt trong mỗi trường hợp chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất. Tên của X là :

Xem đáp án
 • A.

  Toluen.

 • B.

  1,3,5-trimetyl benzen.

 • C.

  1,4-đimetylbenzen.

 • D. 1,2,5-trimetyl benzen.
Câu 10
Mã câu hỏi: 125610

Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Khối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là:

Xem đáp án
 • A.

  45,40 kg   

 • B.

  70,94 kg

 • C.

  18,40 kg    

 • D.

  56,75 kg

Câu 11
Mã câu hỏi: 125611

Từ etilen và benzene, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

 

Tính khối lượng stiren thu được từ 1 tấn benzene nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

Xem đáp án
 • A.

  1,08 tấn   

 • B.

  1,04 tấn

 • C. 2,08 tấn    
 • D. 2,12 tấn
Câu 12
Mã câu hỏi: 125612

Tỉ khối hơi của một hidrocacbon A với không khí là 3,586. Biết 2,08g A phản ứng tối đa với 1,792 lít H2 (đktc) và 3,12g A phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch brom 0,3M. Gọi tên A

Xem đáp án
 • A.

  Toluen   

 • B.

  Stiren

 • C. Benzen    
 • D. Naphtalen
Câu 13
Mã câu hỏi: 125613

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon A, thu được 0,6 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Cũng 0,1 mol A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 29,2 gam kết tủa có màu vàng nhạt. A là:

Xem đáp án
 • A.

  3-metyl penta-1,4-điin

 • B.

  Hexa-1,5-điin

 • C.

  hexa-1,3-dien-5-in

 • D. Cả A, B đúng
Câu 14
Mã câu hỏi: 125614

Hiđrocacbon X có tỉ khối đối với không khí xấp xỉ 3,173. Ở nhiệt độ thường X không làm mất màu nước brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4. X là

Xem đáp án
 • A.

  benzen    

 • B.

  etylbenzen

 • C. toluen   
 • D. stiren.
Câu 15
Mã câu hỏi: 125615

Đề hiđro hoá etylbenzen thu được stiren với hiệu suất là 60%. Đề hiđro hoá butan thu được butađien với hiệu suất là 45%. Trùng hợp butađien và stiren thu được sản phẩm A có tính đàn hồi rất cao với hiệu suất 75%. Để điều chế được 500 kg sản phẩm A cần khối lượng butan và etylbezen là bao nhiêu kg?

Xem đáp án
 • A.

  544 và 745

 • B.

  754 và 544

 • C.

  335,44 và 183,54

 • D. 183,54 và 335,44.
Câu 16
Mã câu hỏi: 125616

Để điều chế được p-nitrotoluen từ benzene thì người ta tiến hành theo cách nào sau đây:

Xem đáp án
 • A.

  Bước 1: ankyl hóa; bước 2: nitro hóa.

 • B.

  Bước 1: nitro hóa; bước 2: ankyl hóa.

 • C.

  Thực hiện cả 2 bước đồng thời.

 • D. Ankyl hóa; bước 2: oxi hóa.
Câu 17
Mã câu hỏi: 125617

Hidrocacbon X có công thức phân tử C8H10 không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng X trong dung dịch KMnO4 tạo thành hợp chất C7H5KO2 (Y). Cho Y tác dụng với dung dịch HCl tạo thành hợp chất có công thức C7H6O2. Vậy tên gọi của X là:

Xem đáp án
 • A.

  etylbenzen

 • B.

  1,2-đimetylbenzen

 • C.

  1,3-đimetylbenzen

 • D. 1,4-đimetylbenzen.
Câu 18
Mã câu hỏi: 125618

A là một đồng đẳng của benzene có công thức (C3H4)n. Tìm công thức phân tử A.

Xem đáp án
 • A.

  C9H12     

 • B.

  C6H8

 • C. C12H16 
 • D. C8H8
Câu 19
Mã câu hỏi: 125619

Cho 1 lít C6H6 (d = 0,8g/ml) tác dụng với 112 lít Cl2 (đktc) (xúc tác FeCl3) thu được 450g clobenzen. Hiệu suất phản ứng điều chế clobenzen là:

Xem đáp án
 • A.

  62,5%

 • B.

  75%

 • C.

  82,5%

 • D. 80%
Câu 20
Mã câu hỏi: 125620

Đốt cháy hoàn toàn m g A đồng đẳng của benzen thu được 20,16 lít CO2(đktc) và 10,8 ml H2O (lỏng). Công thức của A là:

Xem đáp án
 • A.

  C7H8    

 • B.

  C8H10

 • C. C9H12  
 • D. C10H14
Câu 21
Mã câu hỏi: 125621

Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Hai chất nitro đó là:

Xem đáp án
 • A.

  C6H5NO2 và C6H4(NO2)2.

 • B.

  C6H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3.

 • C.

  C6H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4.

 • D. C6H2(NO2)4 và C6H(NO2)5.
Câu 22
Mã câu hỏi: 125622

C2H2 → A → B → m-bromnitrobenzen. A và B lần lượt là

Xem đáp án
 • A.

  Benzen; nitrobenzen

 • B.

  Benzen, brombenzen

 • C.

  Nitrobenzen; benzen

 • D. Nitrobenzen; brombenzen.
Câu 23
Mã câu hỏi: 125623

Nitro hoá bezen thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ X và Y, trong đó Y nhiều hơn X một nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 12,75 gam hỗn hợp X, Y thu được CO2, H2O và 1,232 lít N2 (đktc). Công thức phân tử và số mol X trong hỗn hợp là :

Xem đáp án
 • A.

  C6H5NO2 và 0,9.

 • B.

  C6H5NO2 và 0,09.

 • C.

  C6H4(NO4)2 và 0,1.

 • D. C6H5NOvà 0,19.
Câu 24
Mã câu hỏi: 125624

Đốt cháy một thể tích hidrocacbon X thu được 7 thể tích CO2 ở cùng điều kiện. Biết tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 2,875. Vậy số nguyên tử hidro trong X là:

Xem đáp án
 • A. 8
 • B. 9
 • C. 10
 • D. 14
Câu 25
Mã câu hỏi: 125625

Trùng hợp stiren thu được polistiren có khối lượng mol bằng 312000 gam. Hệ số trùng hợp của polistiren là:

Xem đáp án
 • A.

  2575    

 • B.

  2750

 • C. 3000     
 • D. 3500
Câu 26
Mã câu hỏi: 125626

Ankyl benzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%. Gọi tên chất X.

Xem đáp án
 • A.

  Benzen    

 • B.

  Toluen

 • C. Stiren 
 • D. Cumen
Câu 27
Mã câu hỏi: 125627

TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành từ 230 gam toluen là

Xem đáp án
 • A.

  550,0 gam.  

 • B.

  687,5 gam.

 • C. 454,0 gam.    
 • D. 567,5 gam.
Câu 28
Mã câu hỏi: 125628

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol CxHy thu được 15,68 lít CO2 (đktc) và 7,2 g H2O (lỏng). Công thức của CxHy là:

Xem đáp án
 • A.

  C7H8    

 • B.

  C10H14

 • C. C8H10    
 • D. C9H12
Câu 29
Mã câu hỏi: 125629

Tiến hành thì nghiệm: Lấy 3 ống nghiệm đựng cùng một số mol ba chất benzene (1), toluen (2) và etylbenzen (3). Cho vào cả 3 ống nghiệm cùng một lượng Br2 sau đó cho thêm bột sắt và đun nóng. Vậy thứ tự làm mất màu brom như sau:

Xem đáp án
 • A.

  (1) → (2) → (3)

 • B.

  (2) → (1) → (3)

 • C.

  (3) → (2) → (1)

 • D. 3 ống nghiệm mất màu cùng lúc.
Câu 30
Mã câu hỏi: 125630

Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được các chất benzen, stiren, etylbenzen?

Xem đáp án
 • A.

  dd Brom    

 • B.

  dd AgNO3/NH3

 • C. dd KMnO4    
 • D. dd HNO3
Câu 31
Mã câu hỏi: 125631

Cho một hidrocacbon X tác dụng được với hidro tạo thành hidrocacbon no Y. Phân tích thành phần nguyên tố của Y có 14,29% H, còn lại là cacbon. Tỉ khối hơi của Y đối với heli là 21. Xác định CTPT của X là:

Xem đáp án
 • A.

  C6H6   

 • B.

  C6H12

 • C. C8H8    
 • D. C8H10
Câu 32
Mã câu hỏi: 125632

Đốt cháy hết m gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 4,05 gam H2O và 7,728 lítCO2(đktc). Giá trị của m và số tổng số mol của A, B là:

Xem đáp án
 • A. 4,59 và 0,04.  
 • B. 9,18 và 0,08.
 • C. 4,59 và 0,08.    
 • D. 9,14 và 0,04
Câu 33
Mã câu hỏi: 125633

Đốt cháy hết 9,18 g 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 8,1 g H2O và CO2. Dẫn toàn bộ lượng CO2 vào 100ml dd NaOH 1M thu được m g muối. Giá trị của m và thành phần của muối:

Xem đáp án
 • A.

  64,78 g (2 muối)    

 • B.

  64,78g (Na2CO3)

 • C. 8,4g (NaHCO3)     
 • D. 10,6g (Na2CO3)
Câu 34
Mã câu hỏi: 125634

Số đồng phân hidrocacbon thơm tương ứng với công thức C8H10 là:

Xem đáp án
 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 35
Mã câu hỏi: 125635

Trùng hợp 15,6 gam stiren thu được hỗn hợp A gồm polistiren và stiren dư. Lượng A tác dụng đủ với 200 ml dung dịch KMnO4 0,1 M. Khối lượng polistiren tạo thành là:

Xem đáp án
 • A. 50% 
 • B. 60%   
 • C. 70%    
 • D. 80%
Câu 36
Mã câu hỏi: 125636

Cho các hỗn hợp gồm benzen, toluen và stiren. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng:

Xem đáp án
 • A.

  dung dịch brom

 • B. dung dịch KMnO4
 • C. dung dịch KOH
 • D. khí clo
Câu 37
Mã câu hỏi: 125637

Cho sơ đồ phản ứng sau:

CH4 → A → B → C → ( + KMnO4) C6H5O2K  

Vậy A, B, C là:

Xem đáp án
 • A.

  C2H4, C6H6, C6H5CH3

 • B.

  C2H2, C6H6, C6H5CH3

 • C.

  C2H4, C6H6, C6H4CH3

 • D. C2H2, C6H6, C6H5CH2
Câu 38
Mã câu hỏi: 125638

Một hợp chất hữu cơ X có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M=236. Gọi tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe).

Xem đáp án
 • A.

  o- hoặc p-đibrombenzen

 • B.

  o- hoặc p-đibromuabenzen.

 • C.

  m-đibromuabenzen.

 • D. m-đibromben
Câu 39
Mã câu hỏi: 125639

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm:

Xem đáp án
 • A.

  m-metylphenol và o-metylphenol

 • B.

  benzyl bromua và o-bromtoluen

 • C.

  o-bromtoluen và p-bromtoluen

 • D. o-metylphenol và p-metylphenol.
Câu 40
Mã câu hỏi: 125640

Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là :

Xem đáp án
 • A.

  13,52 tấn.    

 • B.

  10,6 tấn.

 • C. 13,25 tấn. 
 • D. 8,48 tấn.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ