Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra chương dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hóa học 11

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 125561

Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm hai olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít CO2 (đktc)? Biết các phản ứng xảy ra với hiệu suất phản ứng là 100%.

Xem đáp án
 • A. 4,48 lít.    
 • B. 8,96 lít.    
 • C. 11,20 lít.    
 • D. 17,92 lít.
Câu 2
Mã câu hỏi: 125562

Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?

Xem đáp án
 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 3
Mã câu hỏi: 125563

Cho 13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5,04 lít H2 ở đktc, biết MA < 100. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là :

Xem đáp án
 • A. CH3OH.  
 • B. C2H5OH.   
 • C. C3H6(OH)2.   
 • D. C3H5(OH)3.
Câu 4
Mã câu hỏi: 125564

Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là :

Xem đáp án
 • A. 0,92.   
 • B. 0,32. 
 • C. 0,64. 
 • D. 0,46.
Câu 5
Mã câu hỏi: 125565

Đem hòa tan rượu etylic vào nước được 215,06 ml dung dịch rượu có nồng độ 27,6%, khối lượng riêng của dung dịch rượu là 0,93 g/ml, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Dung dịch trên có độ rượu là:

Xem đáp án
 • A. 27,6o    
 • B. 22o   
 • C. 32o     
 • D. Đáp án khác.
Câu 6
Mã câu hỏi: 125566

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy dồng đẳng thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án
 • A. 5,42   
 • B. 5,72    
 • C. 4,72    
 • D. 7,42.
Câu 7
Mã câu hỏi: 125567

Đốt cháy hoàn toàn 1 ankanol X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Vậy X là

Xem đáp án
 • A. CH4O.    
 • B. C2H6O.   
 • C. C3H8O.   
 • D. C4H10O.
Câu 8
Mã câu hỏi: 125568

Cho các chất sau:

CH3OH (X); CH3CH2OH (Y); CH3CH2CH2CH2OH (Z) và CH3CH2CH2OH (T).

Chiều giảm dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm hydroxyl là:

Xem đáp án
 • A.

  X → Y → Z → T

 • B.

  X → T → Z → Y

 • C.

  X → Y → T → Z

 • D. Z → T → Y → X
Câu 9
Mã câu hỏi: 125569

Từ 180 gam glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. đẻ trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

Xem đáp án
 • A. 90%     
 • B. 80%    
 • C. 75%     
 • D. 72%.
Câu 10
Mã câu hỏi: 125570

Cho 42 gam 1 ancol no, mạch hở, đơn chức l X phản ứng vừa đủ với Na thu được H2 và 57,4 gam muối. Vậy X là :

Xem đáp án
 • A. CH4O.
 • B. C2H6O.    
 • C. C3H8O.  
 • D. C4H10O.
Câu 11
Mã câu hỏi: 125571

Cho 5,3 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với K dư thì thu được 1,12 lít H2 ở điều kiện chuẩn. Vậy 2 ancol là:

Xem đáp án
 • A.

  C2H5OH và C3H7OH

 • B.

  C3H7OH và C4H8OH

 • C.

  CH3OH và C2H5OH

 • D. C4H9OH và C5H11OH.
Câu 12
Mã câu hỏi: 125572

Đung nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đăc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 0,6956. Công thức phân tử của Y là

Xem đáp án
 • A.

  C3H8O.    

 • B.

  C2H6O

 • C. CH4O.   
 • D. C4H8O .
Câu 13
Mã câu hỏi: 125573

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức thu được 70,4 gam CO2 và 39,6 gam nước. Vậy m có giá trị là:

Xem đáp án
 • A. 33,2g  
 • B. 34,5g    
 • C. 35,4g    
 • D. 32,1g
Câu 14
Mã câu hỏi: 125574

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glycol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án
 • A. 3,36   
 • B. 11,20   
 • C. 5,60    
 • D. 6,72
Câu 15
Mã câu hỏi: 125575

Đun nóng 1,91 gam hỗn hợp X gồm C3H7Cl và C6H5Cl với dung dịch NaOH loãng vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng, thu được 1,435 gam kết tủa. Khối lượng C6H5Cl trong hỗn hợp đầu là :

Xem đáp án
 • A.

  1,125 gam.   

 • B.

  1,570 gam..

 • C. 0,875 gam.  
 • D. 2,250 gam
Câu 16
Mã câu hỏi: 125576

Trong các phát biểu sau về phenol:

(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

(2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

Những phát biểu đúng là:

Xem đáp án
 • A. (1), (2), (4).  
 • B. (2), (3), (4).
 • C. (1), (2), (3).    
 • D. (1), (3), (4).
Câu 17
Mã câu hỏi: 125577

Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức,mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là

Xem đáp án
 • A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.   
 • B. C2H5OH và C4H9OH
 • C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.   
 • D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.
Câu 18
Mã câu hỏi: 125578

Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nước. Phần trăm A bị oxi hóa là :

Xem đáp án
 • A. 60%.  
 • B. 75%. 
 • C. 80%.  
 • D. 53,33%.
Câu 19
Mã câu hỏi: 125579

Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a vầ V là

Xem đáp án
 • A.

  m = 2a – V/22,4 .  

 • B.

  m = 2a – V/11,2

 • C. m = a + V/5,6.     
 • D. m = a – V/5,6 .
Câu 20
Mã câu hỏi: 125580

Cho 68,913 gam 1 ancol hai chức Z phản ứng hết với Na thu được 24,8976 lít H2 (đktc). Vậy Z là:

Xem đáp án
 • A. C2H6O2.  
 • B. C3H8O2.  
 • C. C4H10O2.   
 • D. C5H10O2.
Câu 21
Mã câu hỏi: 125581

Cho các dung dịch sau: CH3COOH, C2H5ONa và H2O. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được cả 3 chất ở trên:

Xem đáp án
 • A.

  Na

 • B.

  Quỳ tím

 • C.

  HCl

 • D. K
Câu 22
Mã câu hỏi: 125582

Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete, lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là

Xem đáp án
 • A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH
 • B.

  C2H5OH và CH3OH.

 • C.

  CH3OH và CH3-CH2-CH2-OH

 • D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH
Câu 23
Mã câu hỏi: 125583

Đốt cháy hoàn toàn 3,48 gam hỗn hợp X gồm 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp cần vừa đủ 4,032 lít O2 (đktc). Vậy công thức phân tử của 2 ankanol trong hỗn hợp X là

Xem đáp án
 • A.

  CH3OH và C2H5OH.   

 • B.

  C2H5OH và C3H7OH.

 • C. C3H7OH và C4H9OH.    
 • D. C4H9OH và C5H11OH.
Câu 24
Mã câu hỏi: 125584

Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dunhj với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml và có khối lượng riêng là 0,8g/ml. Khối lượng phenol trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án
 • A. 9,4 gam  
 • B. 0,625 gam    
 • C. 24,375 gam    
 • D. 15,6 gam
Câu 25
Mã câu hỏi: 125585

Đốt cháy hoàn toàn 0,8 mol hỗn hợp gồm đimetyl ete và ancol etylic ở trạng thái hơi, cho toàn bộ sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Vậy khối lượng kết tủa thu được là:

Xem đáp án
 • A. 80g   
 • B. 160g    
 • C. 170g  
 • D. 150g
Câu 26
Mã câu hỏi: 125586

X là ancol no mạch hở có n nguyên tử cacbon và m nhóm –OH trong phân tử. Cho 7,6 gam ancol X phản ứng với lượng dư Na thu được 2,24 lít H2 (đktc). Vậy biểu thức liên hệ giữa n và m là:

Xem đáp án
 • A.

  7n + 2 = 11m

 • B.

  7n + 2 = 12m

 • C.

  7n + 1 = 11m

 • D. 8n + 1 = 11m
Câu 27
Mã câu hỏi: 125587

Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là

Xem đáp án
 • A.

  C2H5OH và CH2=CHCH2OH.   

 • B.

  C2H5OH và CH3OH.

 • C. CH3OH và C3H7OH.     
 • D. CH3OH và CH2=CHCH2OH.
Câu 28
Mã câu hỏi: 125588

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mo một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là

Xem đáp án
 • A.

  9,8 và propan-1,2-điol.   

 • B.

  4,9 và propan-1,2-điol.

 • C. 4,9 và propan-1,3-điol.     
 • D. 4,9 và glixerol.
Câu 29
Mã câu hỏi: 125589

Đun nóng V ml rượu etylic 95o với H2SO4 đặc ở 180oC thu được 3,36 lít etilen đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 60% và khối lượng riêng của rượu là 0,8 gam/ml. Giá trị của V là

Xem đáp án
 • A.

  10,18 ml     

 • B.

  15,13 ml

 • C. 8,19 ml     
 • D. 12 ml
Câu 30
Mã câu hỏi: 125590

Cho 2,84 gam một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ thu được 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 điều kiện chuẩn. Vậy V có giá trị là:

Xem đáp án
 • A. 0,672  
 • B. 0,896   
 • C. 1,12    
 • D. 1,344
Câu 31
Mã câu hỏi: 125591

Cho 10,1 gam hỗn hợp X gồm 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp phản ứng với Na dư thu được 2,8 lít H2 (đktc). Vậy công thức của 2 ankanol trong hỗn hợp X là

Xem đáp án
 • A.

  CH3OH và C2H5OH.   

 • B.

  C2H5OH và C3H7OH.

 • C. C3H7OH và C4H9OH.   
 • D. C4H9OH và C5H11OH.
Câu 32
Mã câu hỏi: 125592

Đốt cháy hoàn toàn 1 ankanol X cần hết 13,44 lít O2 (đktc) thu được CO2 và 9 gam H2O. Vậy X là

Xem đáp án
 • A. CH4O.   
 • B. C2H6O.  
 • C. C3H8O.   
 • D. C4H10O.
Câu 33
Mã câu hỏi: 125593

Đun sôi 15,7 gam C3H7Cl với hỗn hợp KOH/C2H5OH dư, sau khi loại tạp chất và dẫn khí sinh ra qua dung dịch brom dư thấy có x gam Br2 tham gia phản ứng. Tính x nếu hiệu suất phản ứng ban đầu là 80%.

Xem đáp án
 • A. 25,6 gam.   
 • B. 32 gam.  
 • C. 16 gam.   
 • D. 12,8 gam.
Câu 34
Mã câu hỏi: 125594

Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được CO2và hơi nước theo tỉ lệ thể tích là VCO2 : VH2O = 7 : 10. Vậy công thức của hai ancol là:

Xem đáp án
 • A.

  C2H5OH và C3H7OH

 • B.

  CH3OH và C3H7OH

 • C.

  CH3OH và C2H5OH

 • D. C3H5OH và C4H7OH
Câu 35
Mã câu hỏi: 125595

Đốt cháy hoàn toàn mọt lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no,đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm –OH) cần vừa đủ V lít khí O2 thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O ( các thể tích khí đo được (đktc)). Giá trị của V là

Xem đáp án
 • A. 11,20   
 • B. 14,56    
 • C. 4,48     
 • D. 15,68.
Câu 36
Mã câu hỏi: 125596

Thủy phân dẫn xuất 2,2-điclopropan trong môi trường kiềm ta thu được sản phẩm hữu cơ bền là:

Xem đáp án
 • A.

  axeton

 • B.

  propan-1,2-diol

 • C.

  propanal

 • D. proanol
Câu 37
Mã câu hỏi: 125597

Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc ở 140oC thì sẽ tạo ra

Xem đáp án
 • A.

  C2H4.    

 • B.

  CH3CHO.

 • C. C2H5OC2H5.   
 • D. CH3COOH.
Câu 38
Mã câu hỏi: 125598

Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là

Xem đáp án
 • A.

  bậc IV.

 • B.

  bậc I.

 • C.

  bậc II.

 • D. bậc III.
Câu 39
Mã câu hỏi: 125599

Công thức tổng quát của dẫn xuất đibrom không no mạch hở chứa a liên kết π là :

Xem đáp án
 • A.

  CnH2n+2-2aBr2.  

 • B.

  CnH2n-2aBr2.

 • C. CnH2n-2-2aBr2.   
 • D. CnH2n+2+2aBr2.
Câu 40
Mã câu hỏi: 125600

Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc ở 140oC thì sẽ tạo ra

Xem đáp án
 • A.

  C2H4.    

 • B.

  CH3CHO.

 • C. C2H5OC2H5.     
 • D. CH3COOH.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ