Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Hóa học Trường THPT Võ Trường Toản

08/07/2022 - Lượt xem: 35
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 252214

Khi cho dung dịch anbumin tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất có màu

 • A. vàng. 
 • B. đỏ.       
 • C. trắng.   
 • D. tím.
Câu 2
Mã câu hỏi: 252215

Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng.

 • A. Este hóa.         
 • B. Trùng ngưng. 
 • C. Xà phòng hóa
 • D. Tráng gương.
Câu 3
Mã câu hỏi: 252216

Khi hòa tan vào nước, chất làm cho quỳ tím chuyển màu xanh là

 • A. Hiđroclorua.    
 • B. Metylamin. 
 • C. Etanol. 
 • D. Glyxin.
Câu 4
Mã câu hỏi: 252217

Kim loại Cu không tan trong dung dịch nào sau đây?

 • A. HNOđặc nguội. 
 • B. H2SO4 loãng.   
 • C. HNO3 loãng. 
 • D. H2SO4 đặc, nóng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 252218

Công thức hóa học của sắt (III) nitrat là

 • A. FeCl3
 • B. Fe(NO3)2.        
 • C. Fe(NO3)3
 • D. Fe2(SO4)3.
Câu 6
Mã câu hỏi: 252219

Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng

 • A. Đá vôi.      
 • B. Vôi sống.      
 • C. Phèn chua.     
 • D. Thạch cao.
Câu 7
Mã câu hỏi: 252220

Chất X có công thức phân tử C4H8Otác dụng với NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là

 • A. HCOOC3H5.
 • B. C2H5COOCH3.        
 • C. HCOOC3H7.
 • D. CH3COOC2H5.
Câu 8
Mã câu hỏi: 252221

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với Fe(NO3)2 là:

 • A. NaOH, Mg, KCl, H2SO4.
 • B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.
 • C. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3
 • D. KCl, Br2, NH3, Zn.
Câu 9
Mã câu hỏi: 252222

Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí COthu được là

 • A. 224ml.
 • B. 336 ml.
 • C. 672ml.
 • D. 448ml.
Câu 10
Mã câu hỏi: 252223

Cho hỗn hợp X gồm 1 este no, đơn chức Y và 1 ancol đơn chức Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,35 mol ancol Z. Khi đun nóng Z với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ T có tỉ khối hơi so với Z là 1,7. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít (đktc) khí O2. Công thức phân tử của axit tạo ra Y là

 • A. C3H6O2.          
 • B. C2H4O2.
 • C. C5H10O2.         
 • D. C4H8O2
Câu 11
Mã câu hỏi: 252224

Cho dãy các chất : NH2CH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3
Câu 12
Mã câu hỏi: 252225

Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 • A. 7,36.    
 • B. 8,61.
 • C. 10,23.
 • D. 9,15.
Câu 13
Mã câu hỏi: 252226

Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg bằng dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

 • A. 2,24.
 • B. 1,12.
 • C. 3,36.
 • D. 4,48.
Câu 14
Mã câu hỏi: 252227

Tên gọi của CH3COOCH2CH3 là

 • A. etyl axetat.      
 • B. metyl propionat.          
 • C. propyl axetat. 
 • D. metyl axetat.
Câu 15
Mã câu hỏi: 252228

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Chuyển màu đỏ
Y Nước brom Kết tủa trắng
Z AgNO3/NH3 Kết tủa Ag
T Cu(OH)2 Màu xanh lam

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

 • A. axit axetic, anilin, glucozơ, xenlulozơ.
 • B. natri axetat, anilin, glucozơ, saccarozơ.
 • C. axit axetic, anilin, saccarozơ, glucozơ.
 • D. axit glutamic, anilin, glucozơ, saccarozơ.
Câu 16
Mã câu hỏi: 252229

Đốt cháy hoàn toàn 5,16 gam hỗn hợp X gồm các ancol CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH bằng một lượng khí O2 (vừa đủ) thu được 12,992 lít hỗn hợp khí và hơi ở đktc. Sục toàn bộ lượng khí và hơi trên vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm m gam. Giá trị của m là

 • A. 7,32.
 • B. 6,84.
 • C. 7,48.
 • D. 6,46.
Câu 17
Mã câu hỏi: 252230

Các dung dịch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là

 • A. CH3COOH.
 • B. HCl.
 • C. NaCl.
 • D. H2SO4.
Câu 18
Mã câu hỏi: 252231

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

 • A. NaHSO4 trong nước.
 • B. CH3COONa trong nước.
 • C. HCl trong C6H6 (benzen).
 • D. Ca(OH)2 trong nước.
Câu 19
Mã câu hỏi: 252232

Cho 2,06 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Zn và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối nitrat sinh ra là

 • A. 4,54.
 • B. 9,5.      
 • C. 7,02.
 • D. 7,44.
Câu 20
Mã câu hỏi: 252233

X là hợp chất hữu cơ chứa nhân thơm có công thức phân tử C7H6O3. Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

 • A. 9
 • B. 3
 • C. 6
 • D. 4
Câu 21
Mã câu hỏi: 252234

Có nhiều loại bánh cần tạo độ xốp, vì vậy trong quá trình nhào bột người ta thường cho thêm hóa chất nào trong số các hóa chất sau:

 • A. NaCl.   
 • B. NaNO3.
 • C. Na2CO3.          
 • D. NH4HCO3.
Câu 22
Mã câu hỏi: 252235

Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của m là

 • A. 24,6.
 • B. 2,04.
 • C. 1,80.
 • D. 18,0.
Câu 23
Mã câu hỏi: 252236

Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300ml dung dịch NaOH 1M vào X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 26,19 gam chất rắn khan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 • A. 35,39. 
 • B. 37,215. 
 • C. 19,665. 
 • D. 39,04.
Câu 24
Mã câu hỏi: 252237

Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HNO3 và y mol Al(NO3)3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ b:a có giá trị là

 • A. 12
 • B. 13
 • C. 11
 • D. 14
Câu 25
Mã câu hỏi: 252238

Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được CO2, N2 và 7,02 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn phần 2 thu được hỗn hợp X gồm Ala, Gly, Val. Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu được dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 • A. 19,88.
 • B. 24,92.
 • C. 24,20.
 • D. 21,32.
Câu 26
Mã câu hỏi: 252239

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (oxi chiếm 8,75% về khối lượng) vào H2O thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 15
 • B. 14
 • C. 13
 • D. 12
Câu 27
Mã câu hỏi: 252240

Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X, este đơn chức Y và andehit Z (X, Y, Z đều no, mạch hở và có cùng số nguyên tử hidro) có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 1 : 2 thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam nước. Mặt khác cho 0,6 mol hỗn hợp E  trên tác dụng với  dung dịch  AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị m là

 • A. 86,4 gam         
 • B. 97,2 gam
 • C. 64,8 gam
 • D. 108 gam
Câu 28
Mã câu hỏi: 252241

Lấy m gam Mg tác dụng với 500ml dung dịch AgNO3 0,2M và Fe(NO3)3 2M. Kết thúc phản ứng thu được (m + 4) gam kim loại. Gọi a là tổng các giá trị m thỏa mãn bài toán trên, giá trị của a là?

 • A. 25,3     
 • B. 7,3
 • C. 18,5     
 • D. 24,8
Câu 29
Mã câu hỏi: 252242

Một mẫu supephotphat đơn có khối lượng 15,55 gam chứa 35,43% Ca(H2PO4)2 còn lại là CaSO4. Độ dinh dưỡng của loại phân bón trên là

 • A. 21,48%.
 • B. 16,01%.
 • C. 61,20%.
 • D. 21,68%.
Câu 30
Mã câu hỏi: 252243

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là

 • A. 10%.
 • B. 30%.
 • C. 15%.
 • D. 5%.
Câu 31
Mã câu hỏi: 252244

Phenol không phản ứng với

 • A. Na.
 • B. nước Brom.
 • C. NaOH.
 • D. HCl đặc.
Câu 32
Mã câu hỏi: 252245

Cho các phát biểu sau:

(1) Khi có mặt ion kim loại nặng (Pb2+, Cu2+…) hoặc đun nóng protein bị đông tụ.

(2) Amilopectin có mạch không phân nhánh.

(3) Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo.

(4) Thủy phân este đơn chức trong môi trường kiềm luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

(5) Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu–Lys là 2.

(6) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(7) Hiđro hóa glucơzơ và frutozơ đều thu được poliancol.

(8) Oxi hóa chất béo lỏng trong điều kiện thích hợp thu được chất béo rắn.

Số phát biểu đúng là

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 2
Câu 33
Mã câu hỏi: 252246

Cao su lưu hóa (loại cao su được tạo thành khi cho cao su thiên nhiên tác dụng với lưu huỳnh) có khoảng 1,849% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết rằng cầu nối –S–S– đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su. Vậy khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua –S–S– ?

 • A. 44
 • B. 46
 • C. 50
 • D. 48
Câu 34
Mã câu hỏi: 252247

Cho các phát biểu sau

(1) H2NCH2CONHCH2-CH2COOH là đipeptit.

(2) Muối natri của axit glutamic được sử dụng sản xuất mì chính.

(3) Tính bazơ của NH3 yếu hơn tính bazơ của metyl amin

(4) Tetrapetit có chứa 4 liên kết peptit.

(5) Ở điều kiện thường metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Số phát biểu đúng là?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 1
Câu 35
Mã câu hỏi: 252248

Cho sơ đồ chuyển hóa sau

(1). C4H6O2   + NaOH \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) (X)  + (Y) 

(2). (X) + AgNO3 + NH3 +H2O   \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) (F) + Ag↓ + NH4NO3 

(3). (Y) + NaOH  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  CH4  + Na2CO3 

Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

 • A. CH3COOH 
 • B. CH3CHO 
 • C. CH3COONa 
 • D. C2H3COONa.
Câu 36
Mã câu hỏi: 252249

Cho 19,2 gam hỗn hợp gồm hai amino axit no chứa một chức axit và một chức amin (tỷ lệ khối lượng phân tử của chúng là 1,373) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch X cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Phần trăm số mol của mỗi aminoaxit trong hỗn hợp ban đầu bằng:

 • A. 40% và 60%. 
 • B. 25% và 75%. 
 • C. 20% và 80%. 
 • D. 50% và 50%.
Câu 37
Mã câu hỏi: 252250

Để thu được Ag tinh khiết từ quặng bạc có lẫn Cu, người ta cho quặng bạc đó vào dung dịch chứa chất X dư.X là chất nào sau đây ?

 • A. Fe(NO3)3.        
 • B. Cu(NO3)2
 • C. HNO3
 • D. Fe(NO3)2.
Câu 38
Mã câu hỏi: 252251

Khối lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 60% là:

 • A. 1,08 gam.                  
 • B. 3 gam.                  
 • C. 1,8 gam.           
 • D. 2,7 gam.
Câu 39
Mã câu hỏi: 252252

Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH , sau phản ứng thu được muối nào sau đây?

 • A. C17H35COONa. 
 • B. C17H31COONa.           
 • C. C15H31COONa. 
 • D. C17H33COONa.
Câu 40
Mã câu hỏi: 252253

Giấm ăn là dung dịch chứa khoảng 5% axit 

 • A. Axit Acrylic. 
 • B. Axit Fomic.     
 • C. Axit clohiđric. 
 • D. axit axetic.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ