Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra Chương 1 môn Hóa học 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Hà Huy Tập

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 124549

Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu ?

 • A. H2O.  
 • B. HCl.   
 • C. NaOH.   
 • D. NaCl.
Câu 2
Mã câu hỏi: 124550

Cặp chất nào sau đây hoà tan trong nước đều phân li ra ion?

 • A. C12H22O11, MgCl2    
 • B. C6H12O6, Ba (OH)2   
 • C. Na2CO3, CH3COOC2H5   
 • D. H2SO4 , NaCl
Câu 3
Mã câu hỏi: 124551

Dãy các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

 • A. NaOH, HCl, Na2SO4   
 • B. KOH, CH3COOH, H2S
 • C. H2CO3, CuSO4, NaCl    
 • D. H3PO4, MgSO4, KCl
Câu 4
Mã câu hỏi: 124552

Dãy các chất nào sau đây đều là chất điện li yếu:

 • A. NaOH, HCl   
 • B. H2O, CH3COOH 
 • C. KOH, NaCl        
 • D. CuCl2, MgSO4
Câu 5
Mã câu hỏi: 124553

Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh ?

 • A. HCl, NaOH, NaCl.  
 • B. HCl, NaOH, CH3COOH. 
 • C. KOH, NaCl, H2O   
 • D. NaNO3, CH3COOH , HNO3.
Câu 6
Mã câu hỏi: 124554

Dãy gồm các chất đều là chất điện li yếu là?

 • A. H2S, H2SO4    
 • B. CH3COOH, Ba(OH)2.
 • C. H2S, CH3COOH    
 • D. H2S ,  HCl
Câu 7
Mã câu hỏi: 124555

Hiđroxit nào sau đây  là hiđroxit lưỡng tính

 • A. KOH   
 • B. Ca(OH)2      
 • C. Al(OH)3    
 • D. Ba(OH)2
Câu 8
Mã câu hỏi: 124556

Chất nào dưới đây là axit theo A-re-ni-ut?

 • A. Ca(NO3)2    
 • B. H2SO4  
 • C. NH3   
 • D. NaOH
Câu 9
Mã câu hỏi: 124557

Khí HCl khi tan vào trong nước tạo thành dung dịch

 • A. axit mạnh 
 • B. bazơ mạnh  
 • C. axit yếu  
 • D. trung tính 
Câu 10
Mã câu hỏi: 124558

Zn(OH)2

 • A. Chất lưỡng tính  
 • B. Bazơ lưỡng tính  
 • C. Hiđroxit lưỡng tính     
 • D. Hiđroxit trung hoà.
Câu 11
Mã câu hỏi: 124559

Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu ?

 • A. H2S.  
 • B. HCl.  
 • C. NaOH.     
 • D. NaCl
Câu 12
Mã câu hỏi: 124560

Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu ?

 • A. CH3COOH  
 • B. HCl.      
 • C. NaOH.   
 • D. NaCl
Câu 13
Mã câu hỏi: 124561

Cho phenolphtalein vào dung dịch nào sau đây sẽ hóa hồng

 • A. dung dịch NaOH  
 • B. dung dịch HCl  
 • C. dung dịch NaCl    
 • D. dung dịch BaCl2
Câu 14
Mã câu hỏi: 124562

Cho phenolptalein vào dung dịch có pH= 6 thì phenolptalein sẽ chuyển sang màu gì?

 • A. Không đổi màu  
 • B. Màu xanh  
 • C. Màu đỏ  
 • D. Màu tím
Câu 15
Mã câu hỏi: 124563

Cho quỳ tím vào dd có pH = 4 thì qùy tím sẽ chuyển sang màu

 • A. Không đổi màu   
 • B. Màu xanh   
 • C. Màu đỏ  
 • D. Màu tím
Câu 16
Mã câu hỏi: 124564

Phenolptalein sẽ chuyển sang màu gì khi cho vào dd có pH= 9 ?

 • A. Không đổi màu   
 • B. Màu xanh  
 • C. Màu đỏ  
 • D. Màu tím
Câu 17
Mã câu hỏi: 124565

Chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:

 • A. Ba(OH)2  
 • B. KOH.        
 • C. Al(OH)3    
 • D. NaOH
Câu 18
Mã câu hỏi: 124566

Nhóm nào dưới đây đều gồm các axit nhiều nấc?

 • A. H2S, HCl   
 • B. HBr, H2SO4      
 • C. HClO4 ,HCl   
 • D. H2SO4, H3PO4
Câu 19
Mã câu hỏi: 124567

Phương trình điện li nào đúng?

 • A. Ca(OH)2 → Ca+ + 2 OH-    
 • B. KCl → K 3+ +  Cl2-
 • C. BaCl2  → Ba+ + 2Cl-     
 • D. Na2SO4 → 2Na + +  SO42-
Câu 20
Mã câu hỏi: 124568

Phương trình điện li viết đúng là

 • A. NaCl → Na+ Cl2-    
 • B. Ba(OH)→ Ba2+ + 2OH-
 • C. HCl → H2+ + Cl­-.  
 • D. CH3COOH → CH3COO- + H+
Câu 21
Mã câu hỏi: 124569

Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

 • A. HCl  → H+ + Cl-.   
 • B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+.
 • C. HNO3 → H+ + NO3-.   
 • D. NaCl →  Na2+ + Cl-.
Câu 22
Mã câu hỏi: 124570

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

 • A. NaCl → Na + Cl-  
 • B. CH3COOH → CH3COO   +  H+
 • C. Na2CO→ Na2+ + CO32-   
 • D. K2CO3  → 2K+  +  CO32-
Câu 23
Mã câu hỏi: 124571

Dung dịch NaOH chứa

 • A. Na  
 • B. OH  
 • C. NaOH, Na+, OH-  
 • D. OH- , Na+
Câu 24
Mã câu hỏi: 124572

Dung dịch CH3COOH chứa

 • A. CH3COO-     
 • B. CH3COO-, H+, CH3COOH  
 • C. H+     
 • D. CH3COO-, H+
Câu 25
Mã câu hỏi: 124573

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

 • A. NaCl → Na+ + Cl-   
 • B. CH3COOH → CH3COO   +  H+
 • C. Na2CO→ Na2+ + CO3-      
 • D. Na2CO→ 2Na2+  +  CO32
Câu 26
Mã câu hỏi: 124574

Cho quỳ tím vào dd có pH = 10 thì qùy tím sẽ chuyển sang màu

 • A. Không đổi màu    
 • B. Màu xanh    
 • C. Màu đỏ   
 • D. Màu tím
Câu 27
Mã câu hỏi: 124575

Cho dung dịch H2SO4 tác dung với dung dịch BaCl2 phương trình ion thu gọn nào đúng

 • A. Ba2+ + SO42-  → BaSO   
 • B. Ba+   + SO4+ → BaSO4
 • C. 2H+ +  2Cl →  HCl­.  
 • D. CH3COOH  → CH3COO+ H+
Câu 28
Mã câu hỏi: 124576

Cho dung dịch NH4Cl  tác dung với dung dịch KOH phương trình ion thu gọn nào đúng

 • A. NH4+   + OH-  → NH3  + H2O  
 • B. Ba+ + SO4+ →  BaSO4
 • C. 2H+   +   2Cl → HCl­.   
 • D. K  +   Cl → KCl
Câu 29
Mã câu hỏi: 124577

Cho dung dịch KCl tác dung với dung dịch AgNO3 phương trình phân tử  nào đúng

 • A. AgNO3  +   KCl →  AgCl  +  KNO3  
 • B. AgNO3  +  KCl  → AgCl  +  K2NO3
 • C. AgNO +  KCl  → AgCl2  +  KNO3  
 • D. AgNO3   +  KCl → 2AgCl  +  KNO3
Câu 30
Mã câu hỏi: 124578

Dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,0005M, nồng độ mol ion H+ bằng

 • A. 10-6M     
 • B. 10-5M  
 • C. 10-4M   
 • D. 10-3M
Câu 31
Mã câu hỏi: 124579

Trong 1 lít dung dịch CH3COOH 0,01M có 6,26.1021 phân tử chưa phân li và ion. Biết số Avogađro là 3,023.1023. Độ điện li của dung dịch axit trên là

 • A. 3,93%
 • B. 2,50% 
 • C. 3,42%  
 • D. 3,89%
Câu 32
Mã câu hỏi: 124580

Nồng độ của ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M là 0,0013M. Độ điện li của dung dịch CH3COOH là:

 • A. 3,25%    
 • B. 1,30%
 • C. 1,45%  
 • D. 2,6%
Câu 33
Mã câu hỏi: 124581

Phát biểu nào sau đây đúng theo quan điểm của Areniut?

 • A. Bazơ là hợp chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-.
 • B. Bazơ là chất có khả năng nhận proton.
 • C. Axit là chất có khả năng cho proton.
 • D. Bazơ là hợp chất mà trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH.
Câu 34
Mã câu hỏi: 124582

Trong 150ml dung dịch Ba(NO3)2 0,2M có chứa:

 • A. 0,30 mol Ba(NO3)2
 • B. 0,02 mol Ba(NO3)2
 • C. 0,03 mol ion Ba2+ và 0,06 mol NO3-
 • D. 0,03 mol ion Ba2+ và 0,03 mol NO3-
Câu 35
Mã câu hỏi: 124583

Trong 1ml dung dịch HNO2 có 5,64.1019 phân tử HNO2; 3,6.1018 ion NO2 - . Độ điện li α của dung dịch này là:

 • A. 6,00%    
 • B. 4,50%
 • C. 5,10%     
 • D. 4,25%
Câu 36
Mã câu hỏi: 124584

Trong 1ml dung dịch HNO2 có 5,64.1019 phân tử HNO2; 3,6.1018 ion NO2 - . Độ điện li α của dung dịch này là:

 • A. 6,00%    
 • B. 4,50%
 • C. 5,10%     
 • D. 4,25%
Câu 37
Mã câu hỏi: 124585

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào về Ka là đúng?

 • A. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nồng độ.
 • B. Giá trị Ka không phụ thuộc vào bản chất của dung môi và nhiệt độ.
 • C. Giá trị Ka của axit càng nhỏ, lực axit của nó càng yếu.
 • D. Giá trị Ka càng nhỏ, lực của nó càng mạnh.
Câu 38
Mã câu hỏi: 124586

Thang pH thường dùng có giá trị từ 0 đến 14 đó là vì lí do nào sau đây?

 • A. Tích số ion của nước ở 25C là: [H+].[OH]=10−14
 • B. pH dùng để đo dung dịch có [H+] nhỏ.
 • C. Để tránh ghi [H+] với số mũ âm.
 • D. pH chỉ dùng để đo độ axit của các dung dịch axit yếu.
Câu 39
Mã câu hỏi: 124587

Cho độ điện li của HX 2M là 0,95%. Hằng số phân li của axit là:

 • A. 1,65.10-4       
 • B. 1,50.10-4
 • C. 1,80.10-4     
 • D. 2,00.10-4
Câu 40
Mã câu hỏi: 124588

Ion nào sau đây đóng vai trò là bazơ?

 • A. NH4+  
 • B. Al3+
 • C. S2-  
 • D. HSO4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ