Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Mai Thúc Loan

15/04/2022 - Lượt xem: 26
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 124669

Nhóm các chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

 • A. CaCl2; CuSO4; H2SO4; H2S.    
 • B. HNO3; Ca(NO3)2; CaCl2; H3PO.
 • C. KCl; NaOH; Ba(NO3)2; Na2SO4.   
 • D. HCl; BaCl2; NH3; CH3COOH
Câu 2
Mã câu hỏi: 124670

Dung dịch chất nào sau không dẫn điện?

 • A. C2H5OH     
 • B. NaCl            
 • C. NaHCO3.      
 • D. CuSO4
Câu 3
Mã câu hỏi: 124671

Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 4
Mã câu hỏi: 124672

Cho các chất dưới đây: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4, HgCl2, Al(OH)3. Các chất điện li yếu là:

 • A. H2O, NaCl, CH3COOH, Al(OH)3   
 • B. Al(OH)3, CH3COOH, H2O, NaOH. 
 • C. H2O, CH3COOH, Al(OH)3, HgCl2    
 • D. H2O, CH3COOH, CuSO4, HgCl2
Câu 5
Mã câu hỏi: 124673

Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là

 • A. 0,10M.   
 • B. 0,20M.       
 • C. 0,30M.        
 • D. 0,40M.
Câu 6
Mã câu hỏi: 124674

Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 0,2M và 300 ml dung dịch Na2SO4 0,2M có nồng độ cation Na+ là bao nhiêu?

 • A. 0,23M.     
 • B. 1M.           
 • C. 0,32M.   
 • D. 0,1M.
Câu 7
Mã câu hỏi: 124675

Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là:        

 • A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2     
 • B. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2
 • C. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2      
 • D. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3
Câu 8
Mã câu hỏi: 124676

Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

 • A. ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S
 • B. FeCl2 + H2S  →  FeS + 2HCl
 • C. 2FeCl3 + H2S  → 2FeCl2 + S + 2HCl  
 • D. H2S + CuSO4 → CuS+ H2SO4
Câu 9
Mã câu hỏi: 124677

Chỉ ra câu trả lời sai về pH:

 • A. pH = - lg[H+]   
 • B. [H+] = 10a thì pH = a   
 • C. pH + pOH = 14        
 • D. [H+].[OH-] = 10-14
Câu 10
Mã câu hỏi: 124678

Có 4 dung dịch đều có nồng độ là a mol/l, Khả năng dẫn điện của các dd tăng dần theo thứ tự nào sau đây

 • A. CH3COOH < CH3COONa < K2SO4 <Al(NO3)3   
 • B. CH3COOH < Al(NO3)3 < CH3COONa < K2SO4.
 • C. Al(NO3)3< CH3COOH < CH3COONa < K2SO4 
 • D. CH3COONa < CH3COOH < K2SO4 < Al(NO3)3
Câu 11
Mã câu hỏi: 124679

Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit:

 • A. Dung dịch muối có pH < 7.    
 • B. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
 • C. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.  
 • D. Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước.
Câu 12
Mã câu hỏi: 124680

Chọn câu trả lời đúng về muối trung hoà:

 • A. Muối có pH = 7.         
 • B. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh.
 • C. Muối không còn có hiđro trong phân tử.  
 • D. Muối không còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước.
Câu 13
Mã câu hỏi: 124681

Cho 200 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong dung dịch X lần lượt là

 • A. 0,2; 0,2; 0,2.   
 • B. 0,1; 0,2; 0,1. 
 • C. 0,2; 0,4; 0,2.     
 • D. 0,1; 0,4; 0,1.
Câu 14
Mã câu hỏi: 124682

Sắp xếp các dung dịch sau : H2SO4 (1), CH3COOH (2), KNO3 (3), Na2CO3 (4) (có cùng nồng độ mol) theo thứ tự độ pH tăng dần:

 • A. (1) < (2) < (3) < (4). 
 • B. (1) < (3) < (2) < (4).
 • C. (4) < (3) < (2) < (1)  
 • D. (2) < (3) < (4) < (1)
Câu 15
Mã câu hỏi: 124683

Pha loãng dung dịch 1 lít NaOH có pH = 9 bằng nước để được dung dịch mới có pH = 8. Thể tích nước cần dùng là?

 • A. 5 lít.      
 • B. 4 lít.        
 • C. 9 lít.   
 • D. 10 lít.
Câu 16
Mã câu hỏi: 124684

Pha loãng 1 lít dd NaOH có pH = 13 bằng bao nhiêu lít nước để được dung dịch mới có pH = 11?

 • A. 9.  
 • B. 99.     
 • C. 10.      
 • D. 100.
Câu 17
Mã câu hỏi: 124685

Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

 • A. 5.             
 • B. 4
 • C. 9
 • D. 10
Câu 18
Mã câu hỏi: 124686

Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

 • A. 0,1.    
 • B. 0,3.          
 • C. 0,2.      
 • D. 0,4.
Câu 19
Mã câu hỏi: 124687

Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10 M. Môi trường của dung dịch là?

 • A. Kiềm   
 • B. Trung tính      
 • C. Axít.       
 • D. Không xác định được
Câu 20
Mã câu hỏi: 124688

Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính lên có thể tác dụng với nhóm chất nào sau đây?

 • A. H2SO4, H2CO3.    
 • B. Ba(OH)2, H2SO4.  
 • C. Ba(OH)2, NH4OH. 
 • D. H2SO4, NH4OH .
Câu 21
Mã câu hỏi: 124689

Cho 50 ml dung dịch HNO3 1M vào 100 ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của x là

 • A. 0,5.    
 • B. 0,8.        
 • C. 1,0.        
 • D. 0,3.
Câu 22
Mã câu hỏi: 124690

Hidroxit nào sau đây không phải là hidroxit lưỡng tính?

 • A. Pb(OH)2         
 • B. Al(OH)3      
 • C. Ca(OH)2   
 • D. Zn(OH)2
Câu 23
Mã câu hỏi: 124691

Để trung hòa hoàn toàn dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 thì cần bao nhiêu lít dung dịch chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,05M?

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2
Câu 24
Mã câu hỏi: 124692

Để trung hòa 100 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M. Giá trị của V là

 • A. 200.    
 • B. 150.           
 • C. 50.  
 • D. 100.
Câu 25
Mã câu hỏi: 124693

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M, thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 26
Mã câu hỏi: 124694

Hãy chọn câu trả lời đúng: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:

 • A. tạo thành chất kết tủa.    
 • B. tạo thành chất khí  
 • C. tạo thành chất điện li yếu.    
 • D. hoặc A, hoặc B, hoặc
Câu 27
Mã câu hỏi: 124695

Dãy nào sau đây gồm các ion tồn tại đồng thời trong một dung dịch:  

 • A. Na+, Mg2+, NH4+, SO42−, Cl, NO3.      
 • B. Na+, NH4+, Al3+, SO42−, OH, Cl.
 • C. Ca2+, K+, Cu2+, OH, Cl.          
 • D. Ag+, Fe3+, H+, Br, NO3, CO32−.
Câu 28
Mã câu hỏi: 124696

Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

 • A. 7
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 6
Câu 29
Mã câu hỏi: 124697

Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng

 • A. 0,23.      
 • B. 2,3.     
 • C. 3,45.     
 • D. 0,46.
Câu 30
Mã câu hỏi: 124698

Để trung hoà 100 gam dung dịch HCl 1,825% cần bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 có pH bằng 13?

 • A. 500 ml.  
 • B. 0,5 ml.          
 • C. 250 ml.        
 • D. 50 ml.
Câu 31
Mã câu hỏi: 124699

Trộn 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH aM thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là 

 • A. 0,13M.      
 • B. 0,12M.       
 • C. 0,14M.               
 • D. 0.10M.
Câu 32
Mã câu hỏi: 124700

Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42-, thì trong dung dịch đó có chứa:

 • A. 0,2 mol  Al2(SO4)3.
 • B. 0,4 mol Al3+.   
 • C. 1,8 mol Al2(SO4)3
 • D. Cả A và B  đều đúng.
Câu 33
Mã câu hỏi: 124701

Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

 • A. AlCl3 và Na2CO3
 • B. HNO3 và NaHCO3.       
 • C. NaAlO2 và KOH. 
 • D. NaCl và AgNO3.
Câu 34
Mã câu hỏi: 124702

Dung dịch A chứa 3 ion Fe3+, Cl-, SO42-. Nếu cô cạn dd A và làm khan thì thu được bao nhiêu loại muối ?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 35
Mã câu hỏi: 124703

Trộn 250 ml dd KOH 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 0,005M thu được dung dịch X. pH của dd X bằng:

 • A. 12
 • B. 13
 • C. 8
 • D. 10
Câu 36
Mã câu hỏi: 124704

Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

 • A. HCl → H+ + Cl-
 • B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+
 • C. H3PO4 → 3H+ PO43-
 • D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-
Câu 37
Mã câu hỏi: 124705

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

 • A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-
 • B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-
 • C. H2SO3 → 2H+ + SO32-
 • D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-
Câu 38
Mã câu hỏi: 124706

Các chất dẫn điện là

 • A. KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.
 • B. dung dịch glucozơ, dung dịch ancol etylic, glixerol.
 • C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.
 • D. Khí HCl, khí NO, khí O3.
Câu 39
Mã câu hỏi: 124707

Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

 • A. KOH, NaCl, H2CO3.
 • B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.
 • C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.
 • D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.
Câu 40
Mã câu hỏi: 124708

Trong dung dịch CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+ là

 • A. 0,001M.   
 • B. 0,086M.   
 • C. 0,00086M.  
 • D. 0,043M.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ