Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 Đại số 9

15/04/2022 - Lượt xem: 4
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 59448

Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?

 • A. y = -x3 + \(\frac{1}{2}\)
 • B. \(y = \left( {\sqrt 2  + 1} \right)x - 3\)
 • C. y = 2x2 - 3          
 • D. \(y = \sqrt {x - 1} \)
Câu 2
Mã câu hỏi: 59449

Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:

 • A. \(\left( {\frac{1}{2};0} \right)\)
 • B. \(\left( {\frac{1}{2};1} \right)\)
 • C. (2; -4)
 • D. (-1; -1)
Câu 3
Mã câu hỏi: 59450

Hàm số bậc nhất y = (k - 3)x - 6 đồng  biến khi:

 • A. k \( \ne \) 3
 • B. k \( \ne \) - 3
 • C. k > -3
 • D. k > 3
Câu 4
Mã câu hỏi: 59451

Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:

 • A. -8
 • B. 8
 • C. 4
 • D. -4
Câu 5
Mã câu hỏi: 59452

Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm nào là hàm nghịch biến:

 • A. y = 1- 3x
 • B. y = 5x -1
 • C. \(y = \frac{1}{2}x - 5\)
 • D. \(y =  - \sqrt 7  + \sqrt 2 x\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 59453

Hai đường thẳng y = - x + \(\sqrt 3 \) và y = x + \(\sqrt 3 \) có vị trí :

 • A. Song song 
 • B. Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng \(\sqrt 3 \)
 • C. Trùng nhau
 • D. Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng \(\sqrt 3 \)
Câu 7
Mã câu hỏi: 59454

Cho hàm số : y = –x –1  có đồ thị là đường thẳng (d). Đường thẳng nào sau đây đi qua gốc tọa độ và cắt đường thẳng (d)?

 • A. y = – 2x –1
 • B. y = – x
 • C. y = – 2x
 • D. y = – x + 1
Câu 8
Mã câu hỏi: 59455

Cho hàm số y = – 4x + 2 .Khẳng định nào sau đây là sai:

 • A. Đồ thị hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = 4x + 5
 • B. Góc tạo bởi đường thẳng trên với trục Ox là góc tù
 • C.  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2
 • D. Hàm số nghịch biến trên R
Câu 9
Mã câu hỏi: 59456

Đồ thị hàm số y = -2x +1 song song với đồ thị hàm số nào?

 • A. y = 2x + 3                  
 • B.  y = -2x – 1                         
 • C. y = -z
 • D. y = x + 2
Câu 10
Mã câu hỏi: 59457

Hàm số y = \(\left( {\sqrt 2  + a\sqrt 3 } \right)x - \sqrt 3 \)  đồng biến treân R thì a  

 • A. a < \( - \frac{{\sqrt 6 }}{3}\)
 • B. a > \( - \frac{{\sqrt 6 }}{3}\)
 • C. a < \(\frac{{\sqrt 6 }}{3}\)
 • D. a > \(\frac{{\sqrt 6 }}{3}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 59458

Khi x = 4 hàm số y = ax - 1 có giá trị bằng -3. Vậy a bằng?

 • A. 1
 • B. -1
 • C. 2
 • D. \(\frac{{ - 1}}{2}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 59459

Điểm nào sau đâ thuộc đồ thị hàm sô y = - 0,25x -2 ?

 • A. (4; 1)
 • B. ( 0 ; 2,25)                              
 • C. ( -2; 1,5)                   
 • D. (-2; -1,5)
Câu 13
Mã câu hỏi: 59460

Hàm số y = \(\frac{{m + 3}}{{m - 3}}.x + \sqrt 3 \) là hàm số bậc nhất khi:

 • A. m \( \ne \) 3
 • B. m \( \ne \) -3
 • C. m > \( \pm \) 3
 • D. m \( \ne \) \( \pm \) 3
Câu 14
Mã câu hỏi: 59461

Trong mặt phẳng tọa độ cho A(-1;2) và B(-3;-2), độ dài đoạn thẳng AB là:

 • A. 5
 • B. \(\sqrt 5 \)
 • C. 2\(\sqrt 5 \)
 • D. 10
Câu 15
Mã câu hỏi: 59462

Trong mặt phẳng tọa độ cho A(3; -1),  B(-1;-3) ,   C(2;-4). Khi đó tam giác ABC có dạng:

 • A. Vuông tại A        
 • B. Vuông tại B        
 • C. Vuông tại C       
 • D. Không phải tam giác vuông
Câu 16
Mã câu hỏi: 59463

Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:

 • A. y = x2 - 3x + 2
 • B. y = -2x + 1
 • C. y = 1
 • D. \(y = \sqrt {3x}  + 1\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 59464

Hai đường thẳng y = ( k -2)x + m + 2 và y = 2x + 3 – m  song song với nhau khi:

 • A. k = -4 và m = \(\frac{1}{2}\)
 • B. k = 4 và m = \(\frac{5}{2}\)
 • C. k = 4 và m \( \ne \) \(\frac{1}{2}\)
 • D. k = -4 và m \( \ne \) \(\frac{5}{2}\)
Câu 18
Mã câu hỏi: 59465

Hệ số góc của đường thẳng: y = -4x + 9 là:

 • A. 4
 • B. -4x
 • C. -4
 • D. 9
Câu 19
Mã câu hỏi: 59466

Vị trí tương đối của hai đường thẳng (d1):y = 3x +1 và (d2): y = -2x + 1 là:

 • A. Cắt nhau trên trục tung 
 • B. Cắt nhau trên trục hoành.
 • C. song song
 • D. trùng nhau
Câu 20
Mã câu hỏi: 59467

Góc tạo bởi đường thẳng y = -x + 1 và trục Ox có số đo là:

 • A. 450
 • B. 300
 • C. 600
 • D. 1350
Câu 21
Mã câu hỏi: 59468

Đường thẳng y = -\(\sqrt 3 \)x -2 tạo với trục hoành một góc

 • A. 600
 • B. 1200
 • C. 300
 • D. 1500
Câu 22
Mã câu hỏi: 59469

Đường thẳng y = x - 2 song song với đường thẳng nào sau đây:

 • A. y = x - 2  
 • B. y = x + 2  
 • C. y = -x
 • D. y = -x + 2
Câu 23
Mã câu hỏi: 59470

Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:

 • A. y =  \(\sqrt x  + 1\)
 • B. y = -2x + 1
 • C. y = x + \(\frac{1}{x}\)
 • D. y = 2x2 + 1
Câu 24
Mã câu hỏi: 59471

Hàm số y = (m-3)x +1 là hàm số đồng biến khi:

 • A. m = 3
 • B. m > 3
 • C. m < 3
 • D. m = -3
Câu 25
Mã câu hỏi: 59472

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y =3x+1:

 • A. (1;4)
 • B. ( -1;3)
 • C. (0; 4)
 • D. (-1;4)
Câu 26
Mã câu hỏi: 59473

Đường thẳng  y = -x +2 song song với đường thẳng nào sau đây:

 • A. y = x -5 
 • B. y = x +2
 • C. y = -2x + 3      
 • D. y = -x -3
Câu 27
Mã câu hỏi: 59474

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A ( 2; -1) và B ( -1; 5) là:

 • A. y = -2x-3 
 • B. y = -2x + 3 
 • C. y = 2x + 3 
 • D. y = 2x - 3 
Câu 28
Mã câu hỏi: 59475

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = x+ 1 và y = -x + 2 là:

 • A. \(\left( {\frac{1}{2};\frac{{ - 3}}{2}} \right)\)
 • B. \(\left( {\frac{-1}{2};\frac{{3}}{2}} \right)\)
 • C. \(\left( {\frac{-1}{2};\frac{{ - 3}}{2}} \right)\)
 • D. \(\left( {\frac{1}{2};\frac{{3}}{2}} \right)\)
Câu 29
Mã câu hỏi: 59476

Hàm số nào sau đây hàm số bậc nhất:

 • A. y = 5 - 2x2
 • B. y = 3 - 0,5x
 • C. y = 5
 • D. \(y = \sqrt {3x}  + 1\)
Câu 30
Mã câu hỏi: 59477

Hàm số bậc nhất y = (-2m+1 )x + 5 là hàm số nghịch biến khi:

 • A. \(m \le \frac{1}{2}\)
 • B. \(m > \frac{1}{2}\)
 • C. \(m \ge \frac{{ - 1}}{2}\)
 • D. \(m < \frac{1}{2}\)
Câu 31
Mã câu hỏi: 59478

Đường thẳng y = ax \( - \frac{1}{2}\) đi qua điểm (-1 ; 2) thì hệ số a của nó bằng:

 • A. -1
 • B. 2
 • C. \(\frac{3}{2}\)
 • D. \(\frac{-5}{2}\)
Câu 32
Mã câu hỏi: 59479

Đồ thị hàm số y = (2m – 3)x + 3 đi qua điểm (1; 6) khi m bằng:

 • A. m = 2
 • B.  m = 3
 • C. m = -2
 • D. m = -3
Câu 33
Mã câu hỏi: 59480

Góc tạo bởi đường thẳng \(y = \sqrt 3 x + \sqrt 3 \) và trục hoành Ox có số đo là:

 • A. 450
 • B. 300
 • C. 600
 • D. 1350
Câu 34
Mã câu hỏi: 59481

Đồ thị của hàm số y = 3x + b đi qua điểm B ( 2 ; 2 ) thì tung độ gốc là:

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 3
 • D. -4
Câu 35
Mã câu hỏi: 59482

Hàm số y = (2 – m)x + 4 đồng biến khi 

 • A. m < 2
 • B. m > 2
 • C. m \( \le \) 2 
 • D. m > \( \ge \)
Câu 36
Mã câu hỏi: 59483

Đường thẳng y =  -2x + 1 và y = 2x – 1 có vị trí tương đối là:   

 • A. Song song 
 • B. Cắt nhau
 • C. Trùng nhau
 • D. Không xác định được
Câu 37
Mã câu hỏi: 59484

Nếu đồ thị y = mx + 2 song song với đồ thị y = -2x + 1 thì:

 • A. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1
 • B. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2
 • C. Hàm số y = mx + 2 đồng biến
 • D. Hàm số y = mx + 2 nghịch biến
Câu 38
Mã câu hỏi: 59485

Chọn khẳng định đúng.

 • A. Đường thẳng x = m (m ≠ 0) thì song song với trục hoành.
 • B. Đường thẳng y = n (n ≠ 0) thì song song với trục tung.
 • C. Đường thẳng x = m (m ≠ 0) thì song song với trục tung
 • D. Đường thẳng y = 3x - 3 đi qua A(1; 1).
Câu 39
Mã câu hỏi: 59486

Cho các đường thẳng: (I) y = 3x - 1; (II) y = -3x - 1; (III) y = -3x + 2; (IV) y = 1/3 x - 1

Các cặp đường thẳng song song với nhau trong các đường thẳng trên là:

 • A. (I) và (III) 
 • B. (III) và (III) 
 • C. (I) và (IV)
 • D. (II) và (IV)
Câu 40
Mã câu hỏi: 59487

Đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(0;-3) và B(2; 1/3) là:

 • A. \(y = \frac{1}{3}x - 3\)
 • B. \(y = \frac{5}{3}x - 3\)
 • C. y = 3x - 3
 • D. \(y = \frac{1}{2}x - 3\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ