Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 bài tập trắc nghiệm về Quần thể hay và khó môn Sinh học 12

15/04/2022 - Lượt xem: 18
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 195033

Nếu ở P tần số các kiểu gen của quần thể là :20%AA :50%Aa :30%aa ,thì sau 3 thế hệ tự thụ, tần số kiểu gen AA :Aa :aa sẽ là : 

 • A. 51,875 % AA : 6, 25 % Aa : 41,875 % aa   
 • B. 57, 250 % AA : 6,25 % Aa :  36,50 %aa
 • C. 41,875 % AA  : 6,25 % Aa : 51,875 % aa     
 • D. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa
Câu 2
Mã câu hỏi: 195034

Xét quần thể tự thụ phấn có thành phân kiểu gen ở thế hệ P là:  0,3 BB + 0,3 Bb + 0,4 bb = 1.Các cá thể bb không có khả năng sinh sản, thì thành phân kiểu gen F1 như thế nào? 

 • A. 0,25AA + 0,15Aa +  0,60aa  = 1             
 • B. 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = 1
 • C. 0,625AA + 0,25Aa +  0,125 aa = 1        
 • D. 0,36AA +  0,48Aa + 0,16aa = 1
Câu 3
Mã câu hỏi: 195035

Một quần thể Thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen thu được ở F1 là: 

 • A. 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa            
 • B. 0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa
 • C. 0,36AA  : 0,24Aa : 0,40aa                                    
 • D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa
Câu 4
Mã câu hỏi: 195036

Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên? 

 • A. 36% cánh dài : 64% cánh ngắn.           
 • B.  64% cánh dài : 36% cánh ngắn.
 • C. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn.     
 • D. 16% cánh dài : 84% cánh ngắn.
Câu 5
Mã câu hỏi: 195037

Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? 

 • A. QT I : 0,32 AA : 0,64 Aa : 0,04 aa.            
 • B. QT II:  0,04 AA : 0,64 Aa : 0,32 aa.
 • C. QT III: 0,64 AA : 0,04 Aa : 0,32 aa.            
 • D. QT IV: 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.
Câu 6
Mã câu hỏi: 195038

Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa, 680 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A và a trong quần thể trên lần lượt là : 

 • A. 0,265 và 0,735     
 • B. 0,27 và 0,73              
 • C. 0,25 và 0,75       
 • D. 0,3 và 0,7
Câu 7
Mã câu hỏi: 195039

Gen BB qui định hoa đỏ, Bb qui định hoa hồng, bb qui định hoa trắng. Một quần thể có 300 cá thể đỏ, 400 cá thể hoa hồng và 300 cá thể hoa trắng tiến hành giao phấn ngẫu nhiên. Nếu không có sự tác động của các nhân tố tiến hóa thì thành phần kiểu gen của quần thể ở F1 là 

 • A. 0,25 BB+0,50Bb+0,25bb=1.  
 • B. 0,36 BB+0,48Bb+0,16bb=1
 • C. 0,81 BB+0,18Bb+0,01bb=1.    
 • D. 0,49 BB+0,42Bb+0,09bb=1
Câu 8
Mã câu hỏi: 195040

Biết alen A quy định lông xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng, các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất phát có 1020 chuột lông xám đồng hợp, 510 chuột có kiểu gen dị hợp. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 3600 cá thể. Tần số tương đối của mỗi alen là: 

 • A. A: a  =  1/6  : 5/6   
 • B. A: a  =  5/6  : 1/6   
 • C. A: a  =  4/6  :  2/6     
 • D. A: a  =  0,7  : 0,3 
Câu 9
Mã câu hỏi: 195041

Biết alen A quy định lông xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng, các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất phát có 1020 chuột lông xám đồng hợp, 510 chuột có kiểu gen dị hợp. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 3600 cá thể. Số lượng chuột ở từng kiểu gen khi đạt trạng thái cân bằng: 

 • A. AA = 1000;  Aa = 2500;   aa = 100   
 • B. AA = 1000;  Aa = 100;   aa = 2500 
 • C. AA = 2500;  Aa = 100;   aa = 1000    
 • D. AA = 2500;  Aa = 1000;   aa = 100
Câu 10
Mã câu hỏi: 195042

Đàn bò có thành phần kiểu gen đạt cân bằng, với tần số tương đối của alen qui định lông đen là 0,6, tần số tương đối của alen qui định lông vàng là 0,4. Tỷ lệ kiểu hình của đàn bò này như  thế  nào ? 

 • A. 84% bò lông đen, 16% bò lông vàng.   
 • B. 16% bò lông đen, 84% bò lông vàng.
 • C. 75% bò lông đen, 25% bò lông vàng.      
 • D. 99% bò lông đen, 1% bò lông vàng.
Câu 11
Mã câu hỏi: 195043

Về nhóm máu A, O, B của một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền.Tần số alen IA = 0,1 , IB = 0,7, Io  = 0,2.Tần số các nhóm máu A, B, AB, O lần lượt là: 

 • A. 0, 3;   0, 4;  0, 26;    0, 04                  
 • B. 0,05;   0,7 ;   0,21;    0,04
 • C. 0, 05;  0, 77;  0, 14;  0, 04                       
 • D. 0,05;  0,81;   0,10;    0,04
Câu 12
Mã câu hỏi: 195044

Một quần thể có cấu trúc như sau P: 17,34%AA : 59,32%Aa : 23,34%aa. Trong quần thể trên, sau khi xảy ra 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì kết quả nào sau đây không xuất hiện ở F3? 

 • A. Tỉ lệ kiểu gen 22,09%AA : 49,82%Aa : 28,09%aa.   
 • B. Tần số tương đối của A/a = 0,47/0,53.
 • C. Tỉ lệ thể dị hợp giảm và tỉ lệ thể đồng hợp tăng so với P. 
 • D. Tần số alen A giảm và tần số alen a tăng lên so với P.
Câu 13
Mã câu hỏi: 195045

Ở người gen A qui định mắt nhìn màu bình thường, alen a qui định bệnh mù màu đỏ và lục; gen B qui định máu đông bình thường, alen b qui định bệnh máu khó đông. Các gen này nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên NST thường. Số kiểu gen tối đa về 3 locut trên trong quần thể người là: 

 • A. 42     
 • B. 36     
 • C. 39                     
 • D. 27
Câu 14
Mã câu hỏi: 195046

Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,7AA + 0,3Aa. Sau một thế hệ ngẫu phối người ta thu được ở đời con 4000 cá thể. Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gen dị hợp ở đời con là:  

 • A. 90            
 • B. 2890                
 • C. 1020               
 • D. 7680
Câu 15
Mã câu hỏi: 195047

Giả sử 1 quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong đó có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn ( aa ), thì số cá thể có kiểu gen dị hợp ( Aa ) trong quần thể sẽ là: 

 • A.  9900   
 • B. 900             
 • C.  8100             
 • D. 1800
Câu 16
Mã câu hỏi: 195048

Trong 1 quần thể cân bằng, xét 2 cặp alen AaBb trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau.Alen A có tần số tương đối 0,4 và Alen B có tần số tương đối là 0,6.Tần số mỗi loại giao tử của quần thể này là: 

 • A. AB = 0,24               Ab = 0,36                aB = 0,16                 ab = 0,24
 • B. AB = 0,24               Ab = 0,16                aB = 0,36                 ab = 0,24
 • C. AB = 0,48               Ab = 0,32                aB = 0,36                 ab = 0,48 
 • D. AB = 0,48               Ab = 0,16                aB = 0,36                 ab = 0,48
Câu 17
Mã câu hỏi: 195049

Ở mèo, di truyền về màu lông do gen nằm trên NST giới tính X qui định, màu lông hung do alen d, lông đen : D, mèo cái dị hợp: Dd có màu lông tam thể. Khi kiểm tra 691 con mèo, thì xác định được tần số alen D là: 89,3 %; alen d: 10,7 %; số mèo tam thể đếm được 64 con. Biết rằng: việc xác định tần số alen tuân theo định luật Hacđi-Vanbec. Số lượng mèo đực, mèo cái màu lông khác theo thứ tự là: 

 • A. 335, 356      
 • B. 356, 335    
 • C. 271, 356               
 • D. 356, 271      
Câu 18
Mã câu hỏi: 195050

.Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng; liên quan đến nhóm máu ABO có 4 kiểu hình:

Nhóm máu A do gen IA  quy định.                             Nhóm máu B do gen IB  quy định.            

Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IA IB.           Nhóm máu O tương ứng với kiểu gen ii.

Biết rằng IA và IB là trội hoàn toàn so với i, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp NST thường khác nhau.Số loại kiểu gen khác nhau có thể có (về các tính trạng nói trên) là: 

 • A.  32        
 • B.  54         
 • C. 16                                 
 • D. 24
Câu 19
Mã câu hỏi: 195051

Một quần thể tự phối, ban đầu có 50% số cá thể đồng hợp. Sau 7 thế hệ tỉ lệ dị hợp sẽ là: 

 • A. 1/128.         
 • B. 127/128.       
 • C.  255/ 256.            
 • D. 1/ 256
Câu 20
Mã câu hỏi: 195052

Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0,5A : 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A : 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên ? 

 • A. Sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể ở quần thể này đi lập quần thể mới
 • B. Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể
 • C.  Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a 
 • D. Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối
Câu 21
Mã câu hỏi: 195053

Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là 

 • A. 0,25%.     
 • B.  0,025%.      
 • C.  0,0125%.            
 • D. 0,0025%.
Câu 22
Mã câu hỏi: 195054

Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang đạt trạng thái cân bằng di truyền (theo định luật Hacđi- Vanbec)? 

 • A. 100% Aa.   
 • B. 25% AA: 50% aa : 25% A              
 • C.  100% aa.        
 • D. 36% Aa : 48%
Câu 23
Mã câu hỏi: 195055

Một quần thể có tần số alen ở hai giới như sau. Giới cái: pA= 0,5; qa= 0,5. Giới đực pA=0,3;  qa=0,7. Quần thể cần bao nhiêu thế hệ giao phối tự do ngẫu nhiên để đạt được trạng thái cân bằng di truyền 

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. quần thể đã cân bằng.
Câu 24
Mã câu hỏi: 195056

Trong quần thể ngẫu phối ở trang thái cân bằng, xét locus có 2 alen. Tần số 2 alen này bằng bao nhiêu để tần số kiểu gen dị hợp tử là cao nhất 

 • A. A= 0.6, a= 0.4   
 • B. A=0.8, a=0.2    
 • C. A= 0.5 a= 0.5     
 • D.  A= 0.7 a = 0.3
Câu 25
Mã câu hỏi: 195057

Một quần thể động vật, xét một gen có 3 alen trên nhiễm sắc thể thường và một gen có 2 alen trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Quần thể này có số loại kiểu gen tối đa về hai gen trên là 

 • A. 30                 
 • B. 60              
 • C. 18                     
 • D. 32
Câu 26
Mã câu hỏi: 195058

Ở người, gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen quy định nhóm máu có 3 alen (IA, IB và IO). Cho biết các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên ở trong quần thể người là 

 • A. 54         
 • B. 24                 
 • C. 10                   
 • D.  64
Câu 27
Mã câu hỏi: 195059

Ở người, xét 3 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen trên Y). Các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là 

 • A. 30      
 • B. 15                
 • C. 84                            
 • D. 42
Câu 28
Mã câu hỏi: 195060

Ở người gen a: qui định mù màu; A: bình thường trên NST X không có alen trên NST Y. Gen quy định nhóm máu có 3 alen IA, IB, IO. Số kiểu gen tối đa có thể có ở người về các gen này là: 

 • A. 27         
 • B. 30               
 • C. 9                          
 • D. 18
Câu 29
Mã câu hỏi: 195061

Bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người đều do alen lặn nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên NST thường qui định. Số kiểu gen tối đa trong quần thể người  đối với 2 gen gây bệnh máu khó đông và mù màu là: 

 • A. 8           
 • B. 10             
 • C. 12                 
 • D. 14
Câu 30
Mã câu hỏi: 195062

Bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người đều do alen lặn nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên NST thường qui định. Số kiểu gen tối đa trong quần thể người  đối với 3 gen nói trên là: 

 • A. 42          
 • B. 36          
 • C. 30                           
 • D. 28
Câu 31
Mã câu hỏi: 195063

Gen I,II và III có số alen lần lượt là 2,3 và 4.Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể ở trường hợp: Gen I và II cùng nằm trên một cặp NST thường, gen III nằm trên cặp NST thường khác 

 • A. 156       
 • B. 184          
 • C. 210                        
 • D. 242
Câu 32
Mã câu hỏi: 195064

Gen I,II và III có số alen lần lượt là 2,3 và 4.Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể ở trường hợp: Gen I và II cùng nằm trên  NST X không có alen tương ứng trên Y, gen III nằm trên cặp NST thường. 

 • A. 210                 
 • B.  270       
 • C. 190                 
 • D. 186
Câu 33
Mã câu hỏi: 195065

Gen I có 3alen, gen II có 4 alen , gen III có 5 alen. Biết gen I và II nằm trên X không có alen trên Y và gen III nằm trên Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa trong quần thể 

 • A. 154              
 • B. 184                
 • C. 138                      
 • D. 214
Câu 34
Mã câu hỏi: 195066

Trong quần thể của một loài thú, xét hai lôcut: lôcut một có 3 alen là A1, A2, A3; lôcut hai có 2 alen là B và b. Cả hai lôcut đều nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và các alen của hai lôcut này liên kết không hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, số kiểu gen tối đa về hai lôcut trên trong quần thể này là: 

 • A. 18               
 • B. 36                
 • C. 30                    
 • D.  27
Câu 35
Mã câu hỏi: 195067

Gen A có 5 alen, gen D có 2 alen cả 2 gen này cùng nằm trên NST  giới tính X (không có alen tương ứng nằm trên Y) gen B nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X) có 3 alen. Số loại kiểu gen tối đa  được tạo ra trong quần thể là: 

 • A. 125             
 • B.  85                 
 • C. 1260                   
 • D. 2485
Câu 36
Mã câu hỏi: 195068

Gen thứ I có 3 alen, gen thứ II có 4 alen, cả 2 gen đều nằm trên NST thường. Quần thể ngẫu phối có bao nhiêu kiểu gen dị hợp về cả 2 gen trên? 

 • A. 12                 
 • B. 15                  
 • C. 18                        
 • D.  24
Câu 37
Mã câu hỏi: 195069

Với 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau. Khi cá thể này tự thụ phấn thì số loại kiểu gen dị hợp tối đa có thể có ở thể hệ sau là: 

 • A. 27               
 • B. 19                   
 • C. 16                    
 • D. 8
Câu 38
Mã câu hỏi: 195070

Ở người, bệnh mù màu hồng lục do gen lặn trên NST giới tính X qui định, bạch tạng do gen lặn  nằm trên NST thường. Các nhóm máu do một gen gồm 3 alen nằm trên cặp NST thường khác qui định.

Xác định số kiểu gen nhiều nhất có thể có về 3 gen trên trong QT người? 

 • A. 84        
 • B. 90                      
 • C. 112                      
 • D. 72
Câu 39
Mã câu hỏi: 195071

Ở người, bệnh mù màu hồng lục do gen lặn trên NST giới tính X qui định, bạch tạng do gen lặn  nằm trên NST thường. Các nhóm máu do một gen gồm 3 alen nằm trên cặp NST thường khác qui định.

Xác định số kiểu giao phối nhiều nhất có thể là bao nhiêu? 

 • A. 1478         
 • B. 1944                        
 • C. 1548                 
 • D. 2420
Câu 40
Mã câu hỏi: 195072

Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3, 4 và 5.Biết các gen đều nằm trên NST thường và không cùng nhóm liên kết. Xác định trong QT số kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen và dị hợp tất cả các gen lần lượt là: 

 • A. 60 và 90    
 • B. 120 và 180       
 • C. 60 và 180             
 • D. 30 và 60

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ