Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi THPT QG năm 2018 môn Hóa học - Mã đề 210

13/07/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 291715

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch 

 • A. CuCl2      
 • B. FeCl2   
 • C. MgCl2        
 • D. NaCl
Câu 2
Mã câu hỏi: 291716

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2

 • A.  Butan                    
 • B. Benzen    
 • C. Metan             
 • D.  Etilen.
Câu 3
Mã câu hỏi: 291717

Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở? 

 • A. C2H5-OH      
 • B.  HCHO                 
 • C. CH2=CH-CH2-OH  
 • D. C2H4(OH)2
Câu 4
Mã câu hỏi: 291718

Chất nào sau đây là muối axit 

 • A. NaHSO4            
 • B.  KNO3          
 • C.  Na2SO4       
 • D. NaCl
Câu 5
Mã câu hỏi: 291719

Nguyên tố crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? 

 • A. Na2CrO4 
 • B. Cr(OH)3     
 • C. NaCrO2      
 • D. Cr2O3
Câu 6
Mã câu hỏi: 291720

Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? 

 • A. Al               
 • B. Cu       
 • C. Ag        
 • D. Au
Câu 7
Mã câu hỏi: 291721

Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là 

 • A. polietilen    
 • B. poli (vinyl clorua) 
 • C.  polipropilen    
 • D. Polistiren
Câu 8
Mã câu hỏi: 291722

Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là 

 • A. C2H4          
 • B. CO2              
 • C. CH4           
 • D. HCl
Câu 9
Mã câu hỏi: 291723

Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành 

 • A. màu xanh       
 • B. màu cam            
 • C. màu hồng       
 • D. màu vàng
Câu 10
Mã câu hỏi: 291724

Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là 

 • A. (C6H10O5)n   
 • B. C6H12O6       
 • C. C12H22O11        
 • D. C2H4O2
Câu 11
Mã câu hỏi: 291725

Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH? 

 • A. CuSO4                 
 • B. MgCl2           
 • C. KNO3           
 • D. FeCl2
Câu 12
Mã câu hỏi: 291726

Kim loại Al không tan trong dung dịch 

 • A. NaOH đặc    
 • B. HNO3 loãng   
 • C. HCl đặc          
 • D. HNO3 đặc nguội
Câu 13
Mã câu hỏi: 291727

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hòa X cần 200ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là 

 • A. 0,112              
 • B. 0,896                   
 • C. 0,224            
 • D. 0,448
Câu 14
Mã câu hỏi: 291728

Cho các dung dịch glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm là 

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 15
Mã câu hỏi: 291729

Cho 31,4 gam hỗn hợp glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

 • A.  42,5                
 • B. 40,6                
 • C.  48,6    
 • D.  40,2
Câu 16
Mã câu hỏi: 291730

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.

Kết thúc thí nghiệm, trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Chất X là 

 • A. CaO     
 • B. CaC2        
 • C. Al4C3     
 • D. Ca
Câu 17
Mã câu hỏi: 291731

Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X là 

 • A. C2H5COOCH3  
 • B. CH3COOC2H5     
 • C. CH3COOCH3 
 • D. C2H5COOC2H5
Câu 18
Mã câu hỏi: 291732

Cho 1,8 gam fructozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư được m gam Ag. Giá trị của m là 

 • A. 4,32               
 • B.  3,24      
 • C. 1,08     
 • D. 2,16
Câu 19
Mã câu hỏi: 291733

Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau:

(a) NaOH + HCl → NaCl + H2O

(b) Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

(c) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

(d) Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 + H2O

Số phản ứng có phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O là 

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 20
Mã câu hỏi: 291734

Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 • A. 10           
 • B. 12
 • C. 5
 • D. 8
Câu 21
Mã câu hỏi: 291735

Cho các phát biểu sau:

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure

(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh

(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất

(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac

(e) Saccarozo có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom

Số phát biểu đúng là 

 • A. 6
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3
Câu 22
Mã câu hỏi: 291736

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3

(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3

(d) Cho kim loại Na vào CuSO4

(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4
Câu 23
Mã câu hỏi: 291737

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch gồm Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên, khối lượng kết tủa cực đại là m gam.

Giá trị của m là 

 • A. 11,67             
 • B.  8,55    
 • C. 6,99       
 • D. 10,11
Câu 24
Mã câu hỏi: 291738

Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là 

 • A. 26,40    
 • B. 27,30              
 • C. 25,86         
 • D. 27,70
Câu 25
Mã câu hỏi: 291739

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X thu được 2 mol Gly, 2 mol Ala và 1 mol Val. Mặt khác thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các amino axit và các peptit (trong đó có Gly-Ala-Val). Sô công thức cấu tạo phù hợp tính chất của X là 

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 6
Câu 26
Mã câu hỏi: 291740

Cho các chất Fe, CrO3, Fe(NO3)2, FeSO4, Cr(OH)3, Na2Cr2O7. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là 

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 3
Câu 27
Mã câu hỏi: 291741

Cho sơ đồ phản ứng sau

Biết X1, X2, X3, X4, X5 là các chất khác nhau của nguyên tố nhôm. Các chất X1 và X5 lần lượt là 

 • A. Al(NO3)3 và Al   
 • B. Al2O3 và Al     
 • C. AlCl3 và Al2O3    
 • D. Al2(SO4)3 và Al2O3
Câu 28
Mã câu hỏi: 291742

Cho 13,44 lit (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng) thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hidrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,4. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

 • A.  0,20                
 • B. 0,10            
 • C. 0,25          
 • D. 0,15
Câu 29
Mã câu hỏi: 291743

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lit CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lit CO2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a : b tương ứng là 

 • A. 1 : 2      
 • B. 2 : 3   
 • C. 2 : 5          
 • D. 2 : 1
Câu 30
Mã câu hỏi: 291744

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Chất

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Quỳ tím

Quỳ tím chuyển xanh

Y

Dung dịch AgNO3

Tạo kết tủa Ag

Z

Nước brom

Tạo kết tủa trắng

Các chất X, Y, Z lần lượt là 

 • A. Etylamin, anilin, glucozơ   
 • B.  Glucozo, etylamin, anilin
 • C. Anilin, glucozơ, etylamin  
 • D. Etylamin, glucozo, anilin
Câu 31
Mã câu hỏi: 291745

Thực hiện các thí nghiệm sau

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2

(b) Cho FeS vào dung dịch HCl

(c) Cho Al vào dung dịch NaOH

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3

(g) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là 

 • A.
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 3
Câu 32
Mã câu hỏi: 291746

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

Cho biết: X là este có công thức phân tử C12H14O4, X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là 

 • A. 146              
 • B. 104           
 • C. 132            
 • D. 148
Câu 33
Mã câu hỏi: 291747

Hỗn hợp E gồm chất X (CmH2m+4O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) và chất Y (CnH2n+3O2N, là muối của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E cần vừa đủ 0,26 mol O2, thu được N2, CO2 và 0,4 mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp hai chất khí đều làm xanh quỳ ẩm và a gam hỗn hợp hai muối khan. Giá trị của a là 

 • A. 11,32      
 • B. 10,76          
 • C. 11,60           
 • D.  9,44
Câu 34
Mã câu hỏi: 291748

Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 và KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2A. Sau 4825 giây, thu được dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và 0,04 mol hỗn hợp khí ở anot. Biết Y tác dụng tối đa với 0,06 mol KOH trong dung dịch. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian t giây thì thu được 0,09 mol hỗn hợp khí ở hai điện cực. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của t là 

 • A.  9650           
 • B. 6755                 
 • C. 8685           
 • D. 5790
Câu 35
Mã câu hỏi: 291749

Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (có số nguyên tử cacbon trong phân tử tương ứng là 5, 7, 11); T là este no đơn chức mạch hở. Chia 268,32 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một cần vừa đủ 7,17 mol O2. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và hỗn hợp G (gồm 4 muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G thu được Na2CO3, N2, 2,58 mol CO2 và 2,8 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là 

 • A. 1,3%         
 • B. 2,17%               
 • C. 18,90%     
 • D. 3,26%
Câu 36
Mã câu hỏi: 291750

Hòa tan hết 31,36 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu dược 46,54 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X là 

 • A. 29,59%    
 • B. 36,99%        
 • C. 44,39%               
 • D. 14,80%
Câu 37
Mã câu hỏi: 291751

Hỗn hợp 4 este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là 

 • A. 240            
 • B. 120              
 • C. 190         
 • D. 100
Câu 38
Mã câu hỏi: 291752

Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với V lit (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32,25), thu được hỗn hợp rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1,12 gam một kim loại không tan, dung dịch T và 0,224 lit H2 (đktc). Cho T vào dung dịch AgNO3 dư thu được 27,28 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

 • A. 1,344          
 • B. 1,680               
 • C. 2,016             
 • D.  1,536
Câu 39
Mã câu hỏi: 291753

Hỗn hợp E gồm X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp, Z, T là hai este (đều hai chức, mạch hở, Y và Z là đồng phân của nhau, MT – MZ = 14). Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với 220ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic và 2,8 gam hỗn hợp ba ancol có cùng số mol. Khối lượng muối của axit có phân tử khối lớn nhất trong G là 

 • A.  6,48           
 • B.  2,68         
 • C. 3,24      
 • D. 4,86
Câu 40
Mã câu hỏi: 291754

Hỗn hợp X gồm Al, Ba, Na và K. Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,0405 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,018 mol H2SO4 và 0,03 mol HCl vào Y, thu được 1,089 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 3,335 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa. Phần trăm khối lượng của kim loại Ba trong X là 

 • A.  37,78%       
 • B. 33,12%           
 • C. 29,87%       
 • D. 42,33%

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ