Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia 2018 - Mã đề 209

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 291795

Công thức phân tử của etanol là: 

 • A. C2H4O2       
 • B. C2H4O           
 • C. C2H6         
 • D. C2H6O
Câu 2
Mã câu hỏi: 291796

Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO3

 • A. NaCl   
 • B. KCl   
 • C.  HCl    
 • D. KNO3
Câu 3
Mã câu hỏi: 291797

Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là: 

 • A. polietilen       
 • B. polistiren          
 • C. polipropilen     
 • D. poli (vinyl clorua)
Câu 4
Mã câu hỏi: 291798

Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là 

 • A. C6H12O6        
 • B. C2H4O2       
 • C. C12H22O11         
 • D.  (C6H10O5)n
Câu 5
Mã câu hỏi: 291799

Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? 

 • A.  Ag        
 • B. Fe             
 • C. Cu                
 • D. Al
Câu 6
Mã câu hỏi: 291800

Chất nào sau đây là muối axit? 

 • A. NaNO3    
 • B. CuSO4      
 • C. Na2CO3         
 • D. NaH2PO4
Câu 7
Mã câu hỏi: 291801

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? 

 • A.  Na              
 • B.  Hg          
 • C. Li                  
 • D. K
Câu 8
Mã câu hỏi: 291802

Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành 

 • A. màu hồng 
 • B. màu vàng  
 • C. màu đỏ        
 • D. màu xanh
Câu 9
Mã câu hỏi: 291803

Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch 

 • A. NaNO3    
 • B. HCl             
 • C. AgNO3          
 • D. CuSO4
Câu 10
Mã câu hỏi: 291804

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? 

 • A. NaOH      
 • B. CrCl3        
 • C. Cr(OH)3       
 • D.  KOH
Câu 11
Mã câu hỏi: 291805

Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là 

 • A. CO          
 • B.  N2         
 • C.  H2      
 • D. He
Câu 12
Mã câu hỏi: 291806

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

 • A. Etilen  
 • B. Metan       
 • C. Benzen     
 • D. Propin
Câu 13
Mã câu hỏi: 291807

Cho 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là: 

 • A. 1,08          
 • B. 1,62         
 • C. 0,54                
 • D. 2,16
Câu 14
Mã câu hỏi: 291808

Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là 

 • A.  329            
 • B.  320        
 • C. 480       
 • D. 720
Câu 15
Mã câu hỏi: 291809

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là 

 • A. có kết tủa đen
 • B. dung dịch Br2 bị nhạt màu      
 • C. có kết tủa trắng
 • D. có kết tủa vàng       
Câu 16
Mã câu hỏi: 291810

Dẫn khí CO dư qua ống sử dụng 7,2 gam bột FeO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: 

 • A. 5,0       
 • B. 15,0     
 • C. 7,2        
 • D. 10,0
Câu 17
Mã câu hỏi: 291811

Cho các dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH và H2NCH2COOH. Số dung dịch làm đổi mãu dung dịch phenolphtalein là 

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 291812

Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH3COOH và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là 

 • A. CH3COOC2H5   
 • B. HCOOC2H5  
 • C. CH3COOCH3    
 • D. C2H5COOCH3
Câu 19
Mã câu hỏi: 291813

Chô 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al2O3 trong X là 

 • A. 5,4 gam           
 • B.  5,1 gam      
 • C. 10,2 gam  
 • D.  2,7 gam
Câu 20
Mã câu hỏi: 291814

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? 

 • A. K2CO3 và HNO3 
 • B. NaCl và Al(NO3)3 
 • C. NaOH và MgSO4 
 • D. NH4Cl và KOH
Câu 21
Mã câu hỏi: 291815

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X, thu được 2 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp các amino axit và các peptit (trong đó có Ala-Gly và Gly-Val). Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất của X là: 

 • A. 2
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 291816

Cho các phát biểu sau:

 1. Thủy phân triolein, thu được etylen glicol.
 2. Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim.
 3. Thủy phân vinyl fomat, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.
 4. Trùng ngưng axit ɛ-aminocaproic, thu được policaproamit.
 5. Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch : alanin, lysin, axit glutamic.
 6. Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl

Số phát biểu đúng là 

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 3
Câu 23
Mã câu hỏi: 291817

Thực hiện các thí nghiệm sau:

 1. Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3
 2. Đốt dây Fe trong khí Cl2
 3. Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư
 4. Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3
 5. Cho bột Fe dư vào dung dịch HNO3 loàng
 6. Cho bột FeO vào dung dịch KHSO4

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt (II) là 

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3
Câu 24
Mã câu hỏi: 291818

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượn kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của m là 

 • A. 10,68               
 • B. 9,18             
 • C. 12,18
 • D. 6,84
Câu 25
Mã câu hỏi: 291819

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

a) X+2NaOH→X1+2X2

b) X1+ H2S0→X3+ Na2S0

c) nX3+ nX4  → poli (etylen terephtalat )+ 2nH2O

d) X2  +CO →X5

e)  X4+ 2X5  → X6 + 2H2O
Cho biết: X là este có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6

 • A. 132                  
 • B. 104                  
 • C. 118                  
 • D. 146             
Câu 26
Mã câu hỏi: 291820

Cho các phát biểu sau:

 1. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở catot.
 2. Dùng khi CO (dư) khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu.
 3. Để hợp kim Fe – Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học
 4. Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu.
 5. Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch chưa hai muối

Số phát biểu đúng là 

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 2
Câu 27
Mã câu hỏi: 291821

Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được 0,2 gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào F, khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V1 lít dung dịch HCl và đến khi khí thoát ra vừa hết thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V2 lít. Tỉ lệ V: V2 tương ứng là 

 • A. 1 : 3     
 • B. 5 : 6      
 • C. 3 : 4      
 • D. 1 : 2
Câu 28
Mã câu hỏi: 291822

Cho sơ đồ phản ứng sau :

 1. X (dư) + Ba(OH)2  Y + Z
 2. X + Ba(OH)2  Y + T + H2O

Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Hai chất nào sau đây đền thỏa mãn tính chất của X? 

 • A. AlCl3, Al2(SO4)3       
 • B. Al(NO3)3, Al(OH)3
 • C. Al(NO3)3, Al2(SO4)3           
 • D. AlCl3, Al(NO3)3
Câu 29
Mã câu hỏi: 291823

Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hidrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,5. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

 • A. 0,25            
 • B. 0,15      
 • C. 0,20    
 • D. 0,10
Câu 30
Mã câu hỏi: 291824

Cho các chất Cr, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(OH)3, Cr(OH)2, Na2CrO4. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là 

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 3
Câu 31
Mã câu hỏi: 291825

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Chất

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Cu(OH)2

Tạo hợp chất màu tím

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Tạo kết tủa Ag

Z

Nước brom

Tạo kết tủa trắng

Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

 • A. Etyl fomat, Gly-Ala-Gly, anilin    
 • B. Anilin, etyl fomat, Gly-Ala- Gly
 • C. Gly-Ala-Gly, anilin, etyl fomat       
 • D. Gly-Ala-Gly, etyl fomat, anilin
Câu 32
Mã câu hỏi: 291826

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

 • A.  0,20            
 • B. 0,16           
 • C. 0,04         
 • D. 0,08
Câu 33
Mã câu hỏi: 291827

Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (phân tử có số nguyên tử cacbon tương ứng là 8, 9, 11; Z có nhiều hơn Y một liên kết peptit); T là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 179,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được a mol CO2 và(a – 0,09) mol H2O. Thủy phần hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol metylic và 109,14 gam hỗn hợp G (gồm bốn muối Gly, Ala, Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 2,75 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E là 

 • A.  10,60%       
 • B. 4,19%              
 • C. 8,70%         
 • D. 14,14%
Câu 34
Mã câu hỏi: 291828

Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic và axit acrylic. Hỗn hợp Y gồm propen và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì tổng số mol oxi cần dùng vừa đủ là 1,14 mol, thu được H2O và 0,1 mol N2 và 0,91 mol CO2. Mặt khác, khi cho a mol X tác dụng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH phản ứng là m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 • A. 11,2              
 • B. 16,8          
 • C. 10,0              
 • D. 14,0
Câu 35
Mã câu hỏi: 291829

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 8,58 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4 (đặc, nóng), thu được dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat và 3,472 lít khí SO2 (đktc). Biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của S+6, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 • A. 7,28         
 • B. 8,04              
 • C. 6,80             
 • D. 6,96
Câu 36
Mã câu hỏi: 291830

Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là 

 • A. 38,35%          
 • B. 34,09%       
 • C. 29,83%          
 • D.  25,57%
Câu 37
Mã câu hỏi: 291831

Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đã với 200ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m là 

 • A. 16,32               
 • B.  8,16                  
 • C. 20,40          
 • D. 13,60
Câu 38
Mã câu hỏi: 291832

Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong đó oxi chiếm 20% khối lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,022 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,018 mol H2SO4 và 0,038 mol HCl vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ chứa các muối clorua và muối sunfat trung hòa) và 2,958 gam hỗn hợp kết tủa. Giá trị của m là 

 • A. 3,912          
 • B.  3,090               
 • C. 4,422             
 • D. 3,600
Câu 39
Mã câu hỏi: 291833

Điện phân dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau t giay, thu được 7,68 gam kim loại ở catot, dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỉ khối so với H2 bằng 25,75. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian 12352 giây thì tổng số mol khí thu được ở hai điện cực là 0,11 mol. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100% các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Số mol ion của Cu2+ trong Y là 

 • A.  0,02          
 • B. 0,03              
 • C. 0.01          
 • D. 0,04
Câu 40
Mã câu hỏi: 291834

Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Ester Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và hỗn hợp ba muối, trong đó tổng khối lượng muối của hai axit nó là a gam. Giá trị của a là 

 • A. 10,68           
 • B. 12,36           
 • C. 13,20            
 • D.  20,60

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ