Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 12 năm 2019 - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 293901

Để hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch HCl thì cần dùng ít nhất bao nhiêu mol HCl? 

 • A. 0,6. 
 • B. 0,3. 
 • C. 0,15. 
 • D. 0,2. 
Câu 2
Mã câu hỏi: 293902

Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là 

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 2
Câu 3
Mã câu hỏi: 293903

Tính chất hóa học nào sau đây của Al2O3 là đúng nhất? 

 • A. Oxit lưỡng tính.
 • B. Oxit axit. 
 • C. Oxit trung tính. 
 • D. Oxit bazơ. 
Câu 4
Mã câu hỏi: 293904

Tính khử của Al được đánh giá như thế nào? 

 • A. Yếu. 
 • B. Trung bình. 
 • C. Mạnh. 
 • D. Kém
Câu 5
Mã câu hỏi: 293905

Hòa tan 5,6 gam mẫu gang trong dung dịch HCl dư thu được 2,1728 lít khí H2 (đktc). Hàm lượng Fe trong mẫu gang là 

 • A. 95%. 
 • B. 96%. 
 • C. 97%. 
 • D. 98% 
Câu 6
Mã câu hỏi: 293906

Cho các dung dịch: HCl, NaOH, CuSO4, NaCl, Ba(OH)2, HNO3 loãng, HNO3 đặc nóng, H2SO4 loãng, NaHSO4 loãng. Al2O3 tan được trong bao nhiêu dung dịch? 

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 7
Câu 7
Mã câu hỏi: 293907

Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4. Khi phản ứng hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là 

 • A. 0,45. 
 • B. 0,35. 
 • C. 0,25.
 • D. 0,05
Câu 8
Mã câu hỏi: 293908

Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác. Phần trăm khối lượng của cacbon trong gang là bao nhiêu?

 • A. 6 - 10%. 
 • B. 2 - 5%. 
 • C. 1% - 3%. 
 • D. 2 - 6%. 
Câu 9
Mã câu hỏi: 293909

Ở điều kiện thích hợp Fe phản ứng với chất nào sau đây thì tạo ra hợp chất sắt(II)? 

 • A. HNO3 dư. 
 • B. S. 
 • C. Cl2
 • D. O2
Câu 10
Mã câu hỏi: 293910

Công thức hóa học nào sau đây là của oxit sắt từ? 

 • A. Fe2O3
 • B. FeO. 
 • C. FexOy
 • D. Fe3O4
Câu 11
Mã câu hỏi: 293911

Phát biểu nào sau đây về tính chất hóa học nào sau đây của Al(OH)3 là đúng nhất?

 • A. Không bị phân hủy ở nhiệt độ cao. 
 • B. Không có tính axit.
 • C. Tính khử. 
 • D. Hiđroxit lưỡng tính.
Câu 12
Mã câu hỏi: 293912

Cho ít bột sắt vào dd HNO3 loãng dư, hiện tượng quan sát được nào sau đây là đúng? 

 • A. Sắt tan, tạo khí nâu và dung dịch màu lục nhạt. 
 • B. Sắt tan, tạo khí không màu dễ hóa nâu và dung dịch màu vàng. 
 • C. Sắt tan, tạo khí không màu dễ hóa nâu và dung dịch không màu.
 • D. Sắt tan, tạo khí không màu và dung dịch không màu. 
Câu 13
Mã câu hỏi: 293913

Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng. Nếu sản phẩm khử duy nhất là khí NO thì sẽ thu được bao nhiêu lít NO ở điều kiện chuẩn? 

 • A. 2,24. 
 • B. 3,36.
 • C. 4,48. 
 • D. 6,72
Câu 14
Mã câu hỏi: 293914

Phương trình phản ứng nào sau đây chứng minh hợp chất sắt(III) có tính oxi hóa? 

 • A. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O. 
 • B. Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
 • C. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl. 
 • D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O. 
Câu 15
Mã câu hỏi: 293915

Nhôm được dùng làm giấy gói thực phẩm là do có đặc tính nào sau đây? 

 • A. Nhôm không độc. 
 • B. Nhôm là kim loại bền. 
 • C. Nhôm có tính dẻo cao và không độc. 
 • D. Nhôm có tính dẻo cao
Câu 16
Mã câu hỏi: 293916

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. Hiện tượng quan sát được nào sau đây đúng? 

 • A. Có kết tủa trắng rồi tan, sau đó kết tủa trở lại. 
 • B. Có kết tủa trắng, không thấy kết tủa tan. 
 • C. Không có kết tủa. 
 • D. Có kết tủa trắng rồi tan dần đến hết. 
Câu 17
Mã câu hỏi: 293917

Khẳng định nào sau đây về tính khử của Fe là đúng? 

 • A. Mạnh hơn Zn.
 • B. Xếp loại trung bình. 
 • C. Mạnh hơn Al. 
 • D. Yếu hơn Sn. 
Câu 18
Mã câu hỏi: 293918

Trong các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây, có bao nhiêu trường hợp liệt kê sai sản phẩm?

(1) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

(2) Fe(OH)3 + H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(3) FeO + HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + H2O

(4) Al + HNO3 loãng, nguội → Al(NO3)3 + H2

(5) Cu + HCl → CuCl2 + H2

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 19
Mã câu hỏi: 293919

Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là 

 • A. 7,8 gam. 
 • B. 3,12 gam. 
 • C. 3,90 gam.
 • D. 4,68 gam. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 293920

Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch NaOH. Hiện tượng quan sát được nào sau đây là đúng? 

 • A. Kết tủa trắng xanh rồi tan. 
 • B. Kết tủa vàng nâu. 
 • C. Kết tủa nâu đỏ rồi dần chuyển trắng xanh. 
 • D. Kết tủa trắng xanh rồi dần chuyển đỏ nâu.
Câu 21
Mã câu hỏi: 293921

Thể tích dung dịch HNO3 2M (loãng) cần để hòa tan vừa đủ 10,8 gam FeO (chỉ tạo khí NO) là 

 • A. 250 ml. 
 • B. 0,25 ml. 
 • C. 200 ml. 
 • D. 0,2 ml. 
Câu 22
Mã câu hỏi: 293922

Trong sản xuất Al từ quặng boxit, người ta hòa tan Al2O3 vào criolit nóng chảy thu được hỗn hợp lỏng ở 900oC rồi tiến hành điện phân. Dưới đây là một số nhận xét về lợi ích của việc dùng criolit:

(1) Tạo hỗn hợp lỏng dẫn điện tốt hơn.

(2) Hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3.

(3) Hỗn hợp lỏng bảo vệ được nhôm.

Có bao nhiêu nhận xét đúng? 

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 0
 • D. 3
Câu 23
Mã câu hỏi: 293923

Thể tích khí hiđro (đkc) thu được khi cho 8,1 gam Al tan hết trong dung dịch NaOH có dư là 

 • A. 6,72 lít. 
 • B. 10,08 lít. 
 • C. 8,96 lít. 
 • D. 4,48 lít. 
Câu 24
Mã câu hỏi: 293924

Cho 11,2 gam Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng. Khối lượng muối (khan) thu được là 

 • A. 80 gam. 
 • B. 40 gam. 
 • C. 30,4 gam. 
 • D. 50,4 gam.
Câu 25
Mã câu hỏi: 293925

Nhôm tác dụng với phi kim.

a) Cho Al tác dụng với O2, Cl2. Viết công thức hóa học của các sản phẩm. 

b) Vì sao nhôm tác dụng dễ dàng với oxi mà lại bền trong không khí? 

Câu 26
Mã câu hỏi: 293926

Nung nóng hỗn hợp gồm Al2O3, Al và Al(OH)3 trong không khí cho đến khi phản ứng hoàn toàn. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm. 

Câu 27
Mã câu hỏi: 293927

Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm.

Câu 28
Mã câu hỏi: 293928

Cho dãy các oxit sắt: FeO, Fe2O3, Fe3O4.

a) Oxit nào không có trong tự nhiên?

b) Oxit nào có tính khử và có trong tự nhiên?

Câu 29
Mã câu hỏi: 293929

Viết phương trình hóa học xảy ra trong các câu sau:

a) Từ Fe, chọn phản ứng thích hợp để điều chế FeSO4. Viết phương trình phản ứng minh họa. 

b) Hòa tan Cu vào dung dịch FeCl3.

Câu 30
Mã câu hỏi: 293930

Khi hòa tan Fe2O3 vào các dung dịch HCl, H2SO4, HNO3 thì chỉ xảy ra một phản ứng duy nhất. Thu được dung dịch muối sắt(III).

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng nêu trên. 

b) Fe2O3 thể hiện tính chất gì trong phản ứng?

Câu 31
Mã câu hỏi: 293931

Học sinh hãy trình bày vắn tắt cách giải câu số 21. 

Câu 32
Mã câu hỏi: 293932

Hòa tan hoàn toàn 5,08 gam FeCl2 vào nước được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra bao nhiêu gam chất kết tủa?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ