Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022 Trường THPT Đa Phúc

15/04/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 228209

Xét công tác quản lí hồ sơ. Trong số các công việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?

 • A. Xóa một hồ sơ    
 • B. Thống kê và lập báo cáo
 • C. Thêm hai hồ sơ    
 • D. Sửa tên trong một hồ sơ.
Câu 2
Mã câu hỏi: 228210

Em hiểu như thế nào về cụm từ “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu” ?

 • A. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ màn hình máy tính
 • B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ mạng máy tính
 • C. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại dữ liệu được lưu trữ trên máy tính
 • D. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại phần mềm máy tính
Câu 3
Mã câu hỏi: 228211

Các chức năng chính của Access?

 • A. Lập bảng
 • B. Tính toán và khai thác dữ liệu
 • C. Lưu trữ dữ liệu
 • D. Ba câu trên đều đúng
Câu 4
Mã câu hỏi: 228212

Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng:

 • A. Table    
 • B. Form   
 • C. Query     
 • D. Report
Câu 5
Mã câu hỏi: 228213

Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

 • A. File/new/Blank Database
 • B. Create table by using wizard
 • C. File/open/<tên tệp>
 • D. Create Table in Design View
Câu 6
Mã câu hỏi: 228214

Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác:

 • A. File/Close
 • B. Nháy vào nút (X) nằm ở góc trên bên phải màn hình làm việc của Access
 • C. File/Exit
 • D. Câu B hoặc C
Câu 7
Mã câu hỏi: 228215

Cập nhật dữ liệu là gì?

 • A. Thay đổi dữ liệu trong các bảng
 • B. Thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi
 • C. Thay đổi cấu trúc của bảng
 • D. Thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong bảng
Câu 8
Mã câu hỏi: 228216

Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

 • A. Record/Sort/Sort Descending
 • B. Insert/New Record
 • C. Edit/ Sort Ascending
 • D. Record/Sort/Sort Ascending
Câu 9
Mã câu hỏi: 228217

Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

 • A. Cấu trúc dữ liệu
 • B. Các ràng buộc dữ liệu
 • C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu
 • D. Tất cả câu trên
Câu 10
Mã câu hỏi: 228218

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

 • A. Cột (Field)      
 • B. Hàng (Record)   
 • C. Bảng (Table)    
 • D. Báo cáo (Report)
Câu 11
Mã câu hỏi: 228219

Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

 • A. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng
 • B. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức tạp
 • C. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt và thứ tự các thuộc tính là quan trọng
 • D. Tên của các quan hệ có thể trùng nhau
Câu 12
Mã câu hỏi: 228220

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?

 • A. Một bảng có thể có nhiều khoá chính
 • B. Mỗi bảng có ít nhất một khoá
 • C. Xác định khoá phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu
 • D. Nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất
Câu 13
Mã câu hỏi: 228221

Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì :

 • A. Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất
 • B. Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải là kiểu số
 • C. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN
 • D. Trường SOBH là trường ngắn hơn
Câu 14
Mã câu hỏi: 228222

Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào ?

 • A. HoaDon
 • B. DanhMucSach, HoaDon
 • C. DanhMucSach, LoaiSach 
 • D. HoaDon, LoaiSach
Câu 15
Mã câu hỏi: 228223

Quy trình xây dựng CSDL là:

 • A. Khảo sát → Thiết kế → Kiểm thử
 • B. Khảo sát → Kiểm thử → Thiết kế
 • C.  Thiết kế → Kiểm thử → Khảo sát 
 • D. Thiết kế → Khảo sát → Kiểm thử
Câu 16
Mã câu hỏi: 228224

Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu, là người ?

 • A. Người lập trình ứng dụng
 • B. Người sử dụng (khách hàng)
 • C. Người quản trị cơ sở dữ liệu
 • D. Người bảo hành các thiết bị phần cứng của máy tính
Câu 17
Mã câu hỏi: 228225

Hệ QT CSDL có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ:

 • A. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép, tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời
 • B. Duy trì tính nhất quán của dữ liệu, quản lý các mô tả dữ liệu
 • C. Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm
 • D. Cả 3 đáp án A, B và C
Câu 18
Mã câu hỏi: 228226

Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?

 • A. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL
 • B. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu
 • C. Cung cấp công cụ quản lí bộ nhớ
 • D. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.
Câu 19
Mã câu hỏi: 228227

 Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

 • A. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.
 • B. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên
 • C. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.
 • D. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.
Câu 20
Mã câu hỏi: 228228

Để Lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính phải có 

 • A.  CSDL, Hệ QT CSDL và các thiết bị vật lý (máy tính, mạng,…)  
 • B.  Các thiết bị vật lý (máy tính, mạng, …) 
 • C.  CSDL và Hệ QT CSDL
 • D. CSDL
Câu 21
Mã câu hỏi: 228229

Nét đặc trưng nào dưới đây của ngôn ngữ thao tác dữ liệu giống với ngôn ngữ lập trình bậc cao (Pascal/C++)?

 • A. Có quy tắc viết câu lệnh (cú pháp) chặt chẽ.
 • B. Có thể thực hiện các phép tính số học, quan hệ và lôgíc.
 • C.  Cho phép sử dụng biểu thức số học, biểu thức quan hệ và lôgíc.
 • D. Cả ba câu trên.
Câu 22
Mã câu hỏi: 228230

Nếu so sánh với một ngôn ngữ lập trình như Pascal (hoặc C++) thì ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu tương đương với thành phần nào?

 • A. Các công cụ khai báo dữ liệu.
 • B. Các chỉ thị nhập dữ liệu.
 • C. Các chỉ thị đóng/mở tệp
 • D. Cả ba thành phần trên.
Câu 23
Mã câu hỏi: 228231

Hãy cho biết các loại thao tác trên CSDL

 • A. Thao tác trên cấu trúc dữ liệu.
 • B. Thao tác trên nội dung dữ liệu.
 • C. Thao tác tìm kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất báo cáo.
 • D. Cả ba câu trên.
Câu 24
Mã câu hỏi: 228232

Hai bản thiết kế CSDL quản lí đoàn viên khác nhau duy nhất ở một trường : bản thiết kế thứ nhất lưu tuổi Đoàn, bản thiết kế thứ hai lưu ngày vào Đoàn. Hãy cho biết ý kiến nào đúng :

 • A. Thiết kế thứ nhất tốt hơn vì xác định được tuổi Đoàn mà không cần tính toán.
 • B. Thiết kế thứ hai tốt hơn vì không phải cập nhật thông tin hằng năm về tuổi đoàn.
 • C. Cả hai bản thiết kế tốt như nhau vì không vi phạm các yêu cầu cơ bản của CSDL.
 • D. Cả hai bản thiết kế tốt như nhau
Câu 25
Mã câu hỏi: 228233

Tiến có rất nhiều đĩa CD ghi các bài hát. Để nhanh chóng tìm được bài hát ưa thích, Tiến đã xây dựng một chương trình cho phép nhập lần lượt thư mục của các CD vào bộ nhớ trong (RAM) và xác định xem bài hát mình ưa thích được ghi trên đĩa nào, chương trình cũng cho phép đưa ra các thông tin phụ như thời gian, tác giả, người trình bày, ……Điều nào sau đây là đúng?

 • A.  Chương trình Tiến đã xây dựng chưa phải là CSDL quản lí bài hát vì sản phẩm phần mềm đó chỉ có một người dùng.
 • B. Đó chưa phải là cơ sở dữ liệu vì thông tin chưa được ghi ở bộ nhớ ngoài.
 • C.  CD là bộ nhớ ngoài, như vậy thông tin đã được ghi ở bộ nhớ ngoài và vì vậy chương trình của Tiến là một CSDL.
 • D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 26
Mã câu hỏi: 228234

Một học sinh ở lớp 12B được chuyển sang lớp 12D sau khi khai giảng một tháng. Nhưng sang HK2, xét nguyện vọng cá nhân, nhà trường lại chuyển học sinh đó trở lại lớp 12B để có điều kiện giúp đỡ một học sinh khác. Tệp hồ sơ học bạ của lóp 12B được cập nhật bao nhiêu lần?

 • A. Không cập nhật lần nào.
 • B. Phải cập nhật một lần.
 • C.  Phải cập nhật hai lần.
 • D. Phải cập nhật 4 lần.
Câu 27
Mã câu hỏi: 228235

Để định dạng màu cho chữ ta sử dụng thuộc tính nào?

 • A. Back Color
 • B. Border Color
 • C. Fore Color
 • D. Fill Color
Câu 28
Mã câu hỏi: 228236

Khi thiết kế Report bằng Wizard, có thể sắp xếp dữ liệu tối đa theo bao nhiêu trường

 • A. 2
 • B. 4
 • C. Không thể sắp xếp được
 • D.  Bao nhiêu trường cũng được
Câu 29
Mã câu hỏi: 228237

Để đánh số trang trong Report người ta gõ vào thuộc tính Control Source của Textbox

 • A. Page
 • B. [Page]
 • C. Pages
 • D.  [Pages]
Câu 30
Mã câu hỏi: 228238

Trong Textbox để tự động đánh số thứ tự phải thiết lập

 • A. Thuộc tính Control Source=1 và thuộc tính Running sum là Over Group
 • B. Thuộc tính Control Source+1 và thuộc tính Running sum là Over Grou
 • C. Thuộc tính Control Source=1 và thuộc tính Running sum là Over All
 • D. Thuộc tính Control Source=1 và thuộc tính Running sum là No
Câu 31
Mã câu hỏi: 228239

Giả sử có Table Sinhvien(Masv, Hosv, Tensv, Ngaysinh, Phai). Trong đó Ngaysinh(D,Short date) và PHAI(Yes/no). Để hiển thị danh sách sinh viên gồm : Masv; Hosv; Tensv; Namsinh; Tuoi (Tuoi : Năm hiện tại – năm sinh) ta thực hiện câu truy vấn:

 • A. Select Masv, Hosv, Tensv, Namsinh, Tuoi From Sinhvien Where Tuoi=Year(Date())-Year([Namsinh]);
 • B. Select Masv, Hosv, Tensv, Namsinh, Year(Date())- Year([Namsinh]) As Tuoi From Sinhvien
 • C. Select Masv, Hosv, Tensv, Namsinh, Tuoi From Sinhvien Where Tuoi:Year(Date())-Year([Namsinh]);
 • D. Select Masv, Hosv, Tensv, Namsinh, Tuoi As Year(Date())- Year([Namsinh]) AS From Sinhvien
Câu 32
Mã câu hỏi: 228240

Muốn nối thêm dữ liệu từ Table hoặc Query vào cuối một Table khác, ta sử dụng

 • A. Append Query
 • B. Make Table Query
 • C. Update Query
 • D. Crosstab Query
Câu 33
Mã câu hỏi: 228241

Giả sử trong Table DIEM có các trường: Mot_tiet, Hoc_ky. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

 • A. [Mot_Tiet] > 7 AND [Hoc_Ky]>5
 • B. Mot_Tiet > 7 AND Hoc_Ky >5
 • C. [Mot_Tiet] > 7 OR [Hoc_Ky]>5
 • D. [Mot_Tiet] > "7" AND [Hoc_Ky]>"5"
Câu 34
Mã câu hỏi: 228242

Để hiển thị thông tin các nhân viên có họ là “Nguyễn” gồm MaNv,HoNV, phải đặt điều kiện tại field HoNV (chứa họ và chữ lót của tên nhân viên) là :

 • A. Like “Nguyễn?"
 • B. Like “Nguyễn *”
 • C. Like “*Nguyễn”
 • D. Like „Nguyễn*‟
Câu 35
Mã câu hỏi: 228243

Trình tự thao tác để tạo mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế, biết:

(1) Chọn bảng hoặc mẫu hỏi khác làm dữ liệu nguồn

(2) Nháy nút

(3) Nháy đúp vào Create query in Design view

(4) Chọn các trường cần thiết trong dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi

(5) Mô tả điều kiện mẫu hỏi ở lưới QBE

 • A. (1) -> (3) -> (4) -> (5) ->(2)
 • B. (3) -> (1) -> (4) -> (5) ->(2)
 • C.  (3) -> (1) -> (5) -> (4) ->(2)
 • D. (3) -> (4) -> (5) -> (1) ->(2)
Câu 36
Mã câu hỏi: 228244

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để mở một mẫu hỏi đã có, ta thực hiện 

 • A. Queries/ Nháy đúp vào tên mẫu hỏi. 
 • B. Queries/ nháy nút Design.
 • C. Queries/ Create Query by using Wizard  
 • D. Queries/ Create Query in Design Wiew.
Câu 37
Mã câu hỏi: 228245

Nếu thêm nhầm một bảng làm dữ liệu nguồn trong khi tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng đó khỏi cửa sổ thiết kế, ta thực hiện:

 • A. Edit → Delete  
 • B. Query → Remove Table
 • C. Chọn bảng cần xóa rồi nhấn phím Backspace
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 38
Mã câu hỏi: 228246

Liên kết giữa các bảng cho phép:

 • A. Tránh được dư thừa dữ liệu
 • B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng
 • C. Nhất quán dữ liệu 
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 39
Mã câu hỏi: 228247

Tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận?

 • A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu
 • B. Vì một hoặc hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table)
 • C. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu (data type), khác kích thước (field size)
 • D. Vì một hoặc hai bảng này đang sử dụng và hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu, khác kích thước
Câu 40
Mã câu hỏi: 228248

 Sắp xếp các thao tác sau đây theo trình tự các bước để tạo liên kết giữa các bảng là:

1. Chọn Tool\Relationships…

2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng

3. Đóng hộp thoại Relationships/ Yes để lưu lại

4. Chọn các bảng sẽ liên kết

 • A. 1234
 • B. 3421
 • C. 1423
 • D. 4123

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ