Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2018-2019 - THPT Chu Văn An

15/04/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 195713

Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193 ađênin và 6300 guanin. Đột biến thuộc dạng nào? 

 • A.

  Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X. 

 • B. Đảo vị trí 1 cặp nu.
 • C.

  Thêm 1 cặp A - T. 

 • D. Mất 1 cặp A – T.
Câu 2
Mã câu hỏi: 195714

Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen đó là: 

 • A.

  A = T = 600; G = X = 900. 

 • B. A = T = 450; G = X = 1050.
 • C.

  A = T = 900; G = X = 600. 

 • D.  A = T =1050; G = X = 450.
Câu 3
Mã câu hỏi: 195715

Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen bị đột biến chứa 150 uraxin, 301 guanin, 449 ađênin, và 600 xytôzin. Biết rằng trước khi chưa bị đột biến, gen dài 0,51 micrômet và có A/G = 2/3 . Dạng đột biến ở gen nói trên là : 

 • A.

  Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A – T. 

 • B. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G – X.
 • C.

  Mất một cặp A – T. 

 • D. Thêm một cặp G – X.
Câu 4
Mã câu hỏi: 195716

Một cặp gen dị hợp, mỗi alen đều dài 5100 Å. Gen B có số liên kết hiđrô là 3900, gen b có hiệu số giữa loại A với G là 20% số nu của gen. Do đột biến thể lệch bội tạo ra tế bào có kiểu gen Bbb. Số lượng nu mỗi loại trong kiểu gen sẽ là : 

 • A.

  A = T= 1800; G = X = 2700 

 • B. A = T= 1500; G = X = 3000.
 • C.

  A = T= 1650; G = X = 2850 

 • D. A = T= 2700; G = X = 1800.
Câu 5
Mã câu hỏi: 195717

Một gen có 1200 nuclêôtit và có 30% ađênin. Do đột biến, chiều dài của gen giảm 10,2 Å và kém 7 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp hai lần là : 

 • A.

  A = T = 1080; G = X = 720. 

 • B. A = T = 1432; G = X = 956.
 • C.

  A = T = 1074; G = X = 717. 

 • D.  A = T = 1440; G = X = 960.
Câu 6
Mã câu hỏi: 195718

Gen B có khối lượng phân tử bằng 450000 đvC và có 1900 liên kết hiđrô. Gen B bị thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X trở thành gen b, thành phần nuclêôtit từng loại của gen b là : 

 • A. A = T = 348; G = X = 402. 
 • B. A = T = 401; G = X = 349.
 • C. A = T = 349; G = X = 401. 
 • D. A = T = 402; G = X = 348.
Câu 7
Mã câu hỏi: 195719

Gen có 1170 nuclêôtit và có G = 4A. Khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp 3 lần, nhu cầu nuclêôtit loại A giảm xuống 14 nuclêôtit, còn loại G không đổi so với gen bình thường. Số liên kết hiđrô bị phá huỷ trong quá trình nhân đôi là 

 • A.

  11438 liên kết. 

 • B. 11417 liên kết.
 • C.

  11466 liên kết. 

 • D.  11424 liên kết.
Câu 8
Mã câu hỏi: 195720

Một loại gen cấu trúc có chứa 90 vòng xoắn và 20% số nuclêôtit thuộc loại ađênin. Gen bị đột biến dưới hình thức thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X. Nếu sau đột biến gen tự nhân đôi một lần thì số liên kết hiđrô của gen bị phá vỡ là 

 • A.

  2341 liên kết. 

 • B. 2343 liên kết.
 • C.

  2342 liên kết. 

 • D. 2340 liên kết.
Câu 9
Mã câu hỏi: 195721

Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực 6800 Å trong đó tỉ lệ các đoạn intron chiếm 1/4 chiều dài của gen, phân tử prôtêin được tổng hợp từ khuôn mẫu của gen đó có số axit amin là: 

 • A. 496  
 • B. 497   
 • C. 498     
 • D. 499
Câu 10
Mã câu hỏi: 195722

Phân tử mARN ở tế bào nhân sơ được phiên mã từ 1 gen có 3000 nuclêôtit tham gia dịch mã. Quá trình tổng hợp prôtêin có 5 ribôxôm cùng trượt qua 4 lần. Số axit amin môi trường cung cấp là bao nhiêu? 

 • A. 9960.
 • B.  9980. 
 • C. 9995.    
 • D. 9996.
Câu 11
Mã câu hỏi: 195723

Phân tích thành phần nu của các axit nuclêic tách chiết từ 3 chủng virut, người ta thu được kết quả sau:

Chủng A: A = U = G = X = 25%

Chủng B: A = T = 25%; G = X = 25%.

Chủng C: A = G = 20%; X = U = 30%.

Loại axit nuclêic của chủng A, B, C lần lượt là. 

 • A.

  axit ribônuclêic, axit đêôxiribônuclêic, axit ribônuclêic. 

 • B. axit nuclêic.
 • C.

  axit đêôxinuclêic, axit ribônuclêic, axit ribônuclêic. 

 • D. đều là ARN.
Câu 12
Mã câu hỏi: 195724

Một gen bình thường chứa 1068 liên kết hiđrô và 186 Guanin. Đột biến xảy ra dẫn đến gen tăng 1 liên kết hiđrô nhưng không thay đổi chiều dài. Kết luận nào sau đây sai ? 

 • A.

  Đột biến xảy ra dưới dạng thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X. 

 • B. Sau đột biến gen có A = T = 254; G = X = 187.
 • C.

  Chiều dài của gen trước khi đột biến là: 149,94 nm. 

 • D. Sau đột biến nếu gen nhân đôi 2 lần thì môi trường cung cấp: A = T = 765; G = X = 558.
Câu 13
Mã câu hỏi: 195725

Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là 

 • A.

   thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. 

 • B.  mất một cặp G - X.
 • C.

  thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T. 

 • D.  mất một cặp A - T.
Câu 14
Mã câu hỏi: 195726

Một gen có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là (G + X)/(A + T) = 1/7. Theo lí thuyết, tỉ lệ phần trăm từng loại nu của gen là: 

 • A.

  A = T = 37,5%; G = X = 12,5%. 

 • B.  A = T = 35%; G = X = 15%.
 • C.

   A = T = 30%; G = X = 20%. 

 • D. A = T = 43,75%; G = X = 6,25%.
Câu 15
Mã câu hỏi: 195727

Ở 1 loài vi khuẩn, mạch bổ sung với mạch gốc của gen có tỉ lệ các loại nu A, T, G, X lần lượt là: 10%; 20%; 30% và 40%. Khi gen trên phiên mã 3 lần đã lấy từ môi trường nội bào 360 nu loại A, trên mỗi mARN có 5 ribôxôm dịch mã 1 lần. Số lượng ribônuclêôtit môi trường cung cấp cho phiên mã và số lượt tARN đã tham gia quá trình dịch mã là 

 • A.

  3600 nu và 1995 lượt tARN. 

 • B. 3600 nu và 5985 lượt tARN.
 • C.

  7200 nu và 5985 lượt tARN. 

 • D. 1800 nu và 2985 lượt tARN.
Câu 16
Mã câu hỏi: 195728

Ở 1 loài vi khuẩn, mạch bổ sung với mạch gốc của gen có tỉ lệ các loại nu A, T, G, X lần lượt là: 10%; 20%; 30% và 40%. Khi gen trên phiên mã 3 lần đã lấy từ môi trường nội bào 360 nu loại A, trên mỗi mARN có 5 ribôxôm dịch mã 1 lần. Số lượng ribônuclêôtit môi trường cung cấp cho phiên mã và số lượt tARN đã tham gia quá trình dịch mã là 

 • A.

  3600 nu và 1995 lượt tARN. 

 • B. 3600 nu và 5985 lượt tARN.
 • C.

  7200 nu và 5985 lượt tARN. 

 • D. 1800 nu và 2985 lượt tARN.
Câu 17
Mã câu hỏi: 195729

Điểm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra thì gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài như¬ng tỉ lệ các loại Nu khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? 

 • A.

  Phân tử ADN có A chiếm 20%. 

 • B. Phân tử ADN có A chiếm 40%.
 • C.

  Phân tử ADN có A chiếm 10%. 

 • D.  Phân tử ADN có A chiếm 30%.
Câu 18
Mã câu hỏi: 195730

Điểm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra thì gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài như¬ng tỉ lệ các loại Nu khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? 

 • A.

  Phân tử ADN có A chiếm 20%. 

 • B. Phân tử ADN có A chiếm 40%.
 • C.

  Phân tử ADN có A chiếm 10%. 

 • D.  Phân tử ADN có A chiếm 30%.
Câu 19
Mã câu hỏi: 195731

Một phân tử ADN có chiều dài 0,408 micromet, trong đó có tích % giữa nuclêôtit loại A với một loại khác là 4% và số nuclêôtit loại A lớn hơn loại G. Số nuclêôtit từng loại của phân tử ADN này là: 

 • A.

  A = T = 720; G = X = 480. 

 • B.  A = T = 1192; G = X = 480.
 • C.

  A = T = 960; G = X = 240. 

 • D. A = T = 1152 ; G = X = 48.
Câu 20
Mã câu hỏi: 195732

Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là: 

 • A. 50.   
 • B. 52.    
 • C. 51.    
 • D. 102.
Câu 21
Mã câu hỏi: 195733

Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là: 

 • A. 50.   
 • B. 52.    
 • C. 51.    
 • D. 102.
Câu 22
Mã câu hỏi: 195734

Số gen ở bộ đơn bội của người hơn 1000 lần số gen của vi khuẩn, nhưng số gen cấu trúc chỉ hơn 10 lần là do

 • A.

  người chuyên hoá cao, cần nhiều gen điều hoà. 

 • B. người có cấu trúc phức tạp nên cần nhiều gen.
 • C.

   người có cấu trúc phức tạp nên cần nhiều gen,vi khuẩn đơn bào đơn giản nên số loại prôtêin ít. 

 • D.  vi khuẩn đơn bào đơn giản nên số loại prôtêin ít
Câu 23
Mã câu hỏi: 195735

Số gen ở bộ đơn bội của người hơn 1000 lần số gen của vi khuẩn, nhưng số gen cấu trúc chỉ hơn 10 lần là do

 • A.

  người chuyên hoá cao, cần nhiều gen điều hoà. 

 • B. người có cấu trúc phức tạp nên cần nhiều gen.
 • C.

   người có cấu trúc phức tạp nên cần nhiều gen,vi khuẩn đơn bào đơn giản nên số loại prôtêin ít. 

 • D.  vi khuẩn đơn bào đơn giản nên số loại prôtêin ít
Câu 24
Mã câu hỏi: 195736

Nhiều nhóm sinh vật có gen phân mảnh gồm có exon và intron. Điều khẳng định nào sau đây về sự biểu hiện kiểu gen là đúng? 

 • A.

  Trong quá trình hình thành mARN, các intron sẽ bị loại bỏ khỏi tiền mARN (mARN sơ khai). 

 • B. Mỗi một bản sao của exon được tạo ra bởi một prômôter (vùng khởi động) riêng biệt.
 • C.

  Sự dịch mã của mỗi exon được bắt đầu từ bộ ba khởi đầu của từng exon. 

 • D. Trong quá trình dịch mã, các ribôxôm nhảy qua vùng intron của mARN.
Câu 25
Mã câu hỏi: 195737

Ở một loài động vật có 100 tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa đang tiến hành giảm phân, trong đó có 5 tế bào xảy ra rối loạn ở lần phân bào 2 ở tế bào của tế bào chứa gen a. Giảm phân 1 bình thường, các tế bào khá giảm phân bình thường. Số tinh trùng mang gen a là 

 • A. 5.
 • B. 10.   
 • C. 195.   
 • D. 200.
Câu 26
Mã câu hỏi: 195738

Ở một loài động vật có 100 tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa đang tiến hành giảm phân, trong đó có 5 tế bào xảy ra rối loạn ở lần phân bào 2 ở tế bào của tế bào chứa gen a. Giảm phân 1 bình thường, các tế bào khá giảm phân bình thường. Số tinh trùng mang gen a là 

 • A. 5.
 • B. 10.   
 • C. 195.   
 • D. 200.
Câu 27
Mã câu hỏi: 195739

Ở một loài động vật, xét 100 tinh bào bậc 1 có 2 cặp NST kí hiệu là AaBb. Trong quá trình giảm phân của các tinh bào trên có 98 tinh bào giảm phân bình thường còn 2 tinh bào bị rối loạn giảm phân 1 ở cặp NST Aa, cặp Bb giảm phân bình thường, giảm phân 2 bình thương. Xác định tỉ lệ tinh trùng ab? 

 • A.  0,01
 • B.  0,245.
 • C. 0,49.   
 • D.  0.5.
Câu 28
Mã câu hỏi: 195740

Ở một loài động vật, xét 100 tinh bào bậc 1 có 2 cặp NST kí hiệu là AaBb. Trong quá trình giảm phân của các tinh bào trên có 98 tinh bào giảm phân bình thường còn 2 tinh bào bị rối loạn giảm phân 1 ở cặp NST Aa, cặp Bb giảm phân bình thường, giảm phân 2 bình thương. Xác định tỉ lệ tinh trùng ab? 

 • A.  0,01
 • B.  0,245.
 • C. 0,49.   
 • D.  0.5.
Câu 29
Mã câu hỏi: 195741

Cây lai F1 giữa cải củ và cải bắp có đặc điểm gì? 

 • A.

  Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 36, sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ. 

 • B. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 36, không sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ.
 • C.

  Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 18, không sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ. 

 • D. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 18, sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ.
Câu 30
Mã câu hỏi: 195742

Cây lai F1 giữa cải củ và cải bắp có đặc điểm gì? 

 • A.

  Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 36, sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ. 

 • B. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 36, không sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ.
 • C.

  Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 18, không sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ. 

 • D. Mang 2 bộ NST đơn bội nA + nB = 18, sinh trưởng phát triển được nhưng bất thụ.
Câu 31
Mã câu hỏi: 195743

Mức độ mềm dẻo của kiểu hình phụ thuộc vào 

 • A. môi trường sống.
 • B.  kĩ thuật canh tác.
 • C.

  kiểu gen quy định kiểu hình đó. 

 • D. số lượng cá thể của quần thể.
Câu 32
Mã câu hỏi: 195744

Mức độ mềm dẻo của kiểu hình phụ thuộc vào 

 • A. môi trường sống.
 • B.  kĩ thuật canh tác.
 • C.

  kiểu gen quy định kiểu hình đó. 

 • D. số lượng cá thể của quần thể.
Câu 33
Mã câu hỏi: 195745

Sơ đồ sau minh hoạ cho dạng đột biến cấu trúc NST nào?

(1): ABCD.EFGH → ABGFE.DCH

(2): ABCD.EFGH → AEFGBCD.H 

 • A.

  (1): Chuyển đoạn chứa tâm động; (2): Đảo đoạn chứa tâm động. 

 • B.  (1): Đảo đoạn chứa tâm động; (2): Chuyển đoạn trong một NST.
 • C.

   (1): Chuyển đoạn kông chứa tâm động; (2): Chuyển đoạn trong 1 NST. 

 • D. (1): Đảo đoạn chứa tâm động; (2): Đảo đoạn không chứa tâm động.
Câu 34
Mã câu hỏi: 195746

Sơ đồ sau minh hoạ cho dạng đột biến cấu trúc NST nào?

(1): ABCD.EFGH → ABGFE.DCH

(2): ABCD.EFGH → AEFGBCD.H 

 • A.

  (1): Chuyển đoạn chứa tâm động; (2): Đảo đoạn chứa tâm động. 

 • B.  (1): Đảo đoạn chứa tâm động; (2): Chuyển đoạn trong một NST.
 • C.

   (1): Chuyển đoạn kông chứa tâm động; (2): Chuyển đoạn trong 1 NST. 

 • D. (1): Đảo đoạn chứa tâm động; (2): Đảo đoạn không chứa tâm động.
Câu 35
Mã câu hỏi: 195747

Cơ chế nào sau đây được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột biến mất đoạn? 

 • A.

  Sự trao đổi chéo không tương hỗ giữa 2 NST không tương đồng. 

 • B. Sự đóng xoắn của sợi nhiễm sắc gây ra sai khác trong quá trình nhân đôi.
 • C.

  Do hoạt động ADN pôlimeraza của cơ thể đã không đảm bảo tính sửa chữa trong quá trình nhân đôi ADN. 

 • D. Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 NST trong cùng 1 cặp tương đồng
Câu 36
Mã câu hỏi: 195748

Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 400 NST kép đang tiếp cận với thoi phân bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu? 

 • A. 6. 
 • B. 8.  
 • C. 10.     
 • D. 12.
Câu 37
Mã câu hỏi: 195749

Ở người bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62. Số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi là bao nhiêu? 

 • A. 1272 NST. 
 • B. 1372 NST
 • C. 1472 NST.    
 • D. 1572 NST.
Câu 38
Mã câu hỏi: 195750

Ở người bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62. Số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi là bao nhiêu? 

 • A. 1272 NST. 
 • B. 1372 NST
 • C. 1472 NST.    
 • D. 1572 NST.
Câu 39
Mã câu hỏi: 195751

Để xác định một cơ thể nào đó có phải là thể đa bội hay không, phương pháp nào dưới đây là đáng tin cậy nhất ? 

 • A.

  Quan sát và đếm số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng. 

 • B. Đánh giá sự phát triển của cơ quan sinh dưỡng.
 • C.

  Đánh giá thời gian sinh trưởng và khả năng chống chịu với sâu bệnh. 

 • D. Đánh giá khả năng sinh sản.
Câu 40
Mã câu hỏi: 195752

Để xác định một cơ thể nào đó có phải là thể đa bội hay không, phương pháp nào dưới đây là đáng tin cậy nhất ? 

 • A.

  Quan sát và đếm số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng. 

 • B. Đánh giá sự phát triển của cơ quan sinh dưỡng.
 • C.

  Đánh giá thời gian sinh trưởng và khả năng chống chịu với sâu bệnh. 

 • D. Đánh giá khả năng sinh sản.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ