Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 3 Đại số & Giải tích lớp 11 năm 2021 Trường THPT Phú Nhuận

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 112130

Cho dãy số (un) với \({u_n} = {3^n}.\) Tính \({u_{n + 1}}?\)

 • A. \({u_{n + 1}} = {3^n} + 3.\)
 • B. \({u_{n + 1}} = {3.3^n}.\)
 • C. \({u_{n + 1}} = {3^n} + 1.\)
 • D. \({u_{n + 1}} = 3\left( {n + 1} \right).\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 112131

Cho một cấp số cộng (un) có \({u_1} = \frac{1}{3}\), \({u_8} = 26.\) Tìm công sai d.

 • A. \(d = \frac{{11}}{3}\)
 • B. \(d = \frac{{10}}{3}\)
 • C. \(d = \frac{3}{{10}}\)
 • D. \(d = \frac{3}{{11}}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 112132

Cho số cộng \(\left( {{u_n}} \right):2,{\rm{ }}a,{\rm{ }}6,{\rm{ }}b.\)Tích ab bằng?

 • A. 32
 • B. 40
 • C. 12
 • D. 22
Câu 4
Mã câu hỏi: 112133

Cho một cấp số cộng có u4 = 2, u2 = 4. Hỏi u1 bằng bao nhiêu?

 • A. u1 = 6
 • B. u1 = 1
 • C. u1 = 5
 • D. u1 = -1
Câu 5
Mã câu hỏi: 112134

Cho cấp cộng (un) có số hạng tổng quát là \({u_n} = 3n - 2\). Tìm công sai d của cấp số cộng.

 • A. d = 3
 • B. d = 2
 • C. d = -2
 • D. d = -3
Câu 6
Mã câu hỏi: 112135

Tổng \(S = \frac{1}{3} + \frac{1}{{{3^2}}} + \cdot \cdot \cdot + \frac{1}{{{3^n}}} + \cdot \cdot \cdot \) có giá trị là:

 • A. \(\frac{1}{9}\)
 • B. \(\frac{1}{4}\)
 • C. \(\frac{1}{3}\)
 • D. \(\frac{1}{2}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 112136

Cho cấp số cộng (un) có un = 11 và công sai d = 4. Hãy tính u99.

 • A. 401
 • B. 403
 • C. 402
 • D. 404
Câu 8
Mã câu hỏi: 112137

Dãy số nào sau đây là một cấp số cộng ?

 • A. \(\left( {{u_n}} \right):\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{u_1} = 1}\\ {{u_{n + 1}} = {u_n} + 2,\,\,\forall n \ge 1} \end{array}} \right.\)
 • B. \(\left( {{u_n}} \right):\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{u_1} = 3}\\ {{u_{n + 1}} = 2{u_n} + 1,\,\,\forall n \ge 1} \end{array}} \right.\)
 • C. (un): 1; 3; 6; 10; 15
 • D. (un): -1; 1; -1; 1; -1; 1;...
Câu 9
Mã câu hỏi: 112138

Một cấp số nhân có số hạng đầu u1 = 3, công bội q = 2. Biết \({S_n} = 765\). Tìm n?

 • A. n = 7
 • B. n = 6
 • C. n = 8
 • D. n = 9
Câu 10
Mã câu hỏi: 112139

Cho cấp số cộng có u1 = -3, d = 4. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

 • A. u5 = 15
 • B. u4 = 8
 • C. u3 = 5
 • D. u2 = 2
Câu 11
Mã câu hỏi: 112140

Cho cấp số nhân (un) có u1 = -2 và công bội q = 3. Số hạng u2

 • A. -6
 • B. 6
 • C. 1
 • D. -18
Câu 12
Mã câu hỏi: 112141

Cho dãy số (un) thỏa mãn \({u_n} = \frac{{{2^{n - 1}} + 1}}{n}\). Tìm số hạng thứ 10 của dãy số đã cho.

 • A. 51,2
 • B. 51,3
 • C. 51,1
 • D. 102,3
Câu 13
Mã câu hỏi: 112142

Cho dãy số \(\left\{ \begin{array}{l} {u_1} = 4\\ {u_{n + 1}} = {u_n} + n \end{array} \right.\). Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.

 • A. 16
 • B. 12
 • C. 15
 • D. 14
Câu 14
Mã câu hỏi: 112143

Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?

 • A. \({u_n} = {n^2}\)
 • B. \({u_n} = 2n\)
 • C. \({u_n} = {n^3} - 1\)
 • D. \({u_n} = \frac{{2n + 1}}{{n - 1}}\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 112144

Cho dãy số (un) là một cấp số cộng có u1 = 3 và công sai d= 4. Biết tổng n số hạng đầu của dãy số là Sn = 253. Tìm n.

 • A. 9
 • B. 11
 • C. 12
 • D. 10
Câu 16
Mã câu hỏi: 112145

Cho cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 = 5 và công bội q = -2. Số hạng thứ sáu của (un) là:

 • A. 160
 • B. -320
 • C. -160
 • D. -320
Câu 17
Mã câu hỏi: 112146

Biết bốn số 5; x; 15; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của biểu thức 3x + 2y bằng.

 • A. 50
 • B. 70
 • C. 30
 • D. 80
Câu 18
Mã câu hỏi: 112147

Cho cấp số cộng (un) và gọi Sn là tổng n số hạng đầu tiên của nó. Biết S7 = 77 và S12 = 192. Tìm số hạng tổng quát un của cấp số cộng đó

 • A. un = 5 + 4n
 • B. un = 3 + 2n
 • C. un = 2 + 3n
 • D. un = 4 + 5n
Câu 19
Mã câu hỏi: 112148

Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right);{u_1} = 1,q = 2\). Hỏi số 1024 là số hạng thứ mấy?

 • A. 11
 • B. 9
 • C. 9
 • D. 10
Câu 20
Mã câu hỏi: 112149

Xác định x dương để 2x - 3; x; 2x + 3 lập thành cấp số nhân.

 • A. x = 3
 • B. \(x = \sqrt 3 \)
 • C. \(x = \pm \sqrt 3 \)
 • D. không có giá trị nào của x.
Câu 21
Mã câu hỏi: 112150

Cho một cấp số cộng (un) có u1 = 1 và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Tính \(S = \frac{1}{{u_1^{}{u_2}}} + \frac{1}{{{u_2}{u_3}}} + ... + \frac{1}{{{u_{49}}{u_{50}}}}\)

 • A. S = 123
 • B. \(S = \frac{4}{{23}}\)
 • C. \(S = \frac{9}{{246}}\)
 • D. \(S = \frac{{49}}{{246}}\)
Câu 22
Mã câu hỏi: 112151

Một loại vi khuẩn sau mỗi phút số lượng tăng gấp đôi biết rằng sau 5 phút người ta đếm được có 64000 con hỏi sau bao nhiêu phút thì có được 2048000 con.

 • A. 10
 • B. 11
 • C. 12
 • D. 13
Câu 23
Mã câu hỏi: 112152

Cho dãy số vô hạn \(\left\{ {{u_n}} \right\}\) là cấp số cộng có công sai d, số hạng đầu u1. Hãy chọn khẳng định sai?

 • A. \({u_5} = \frac{{{u_1} + {u_9}}}{2}\)
 • B. \({u_n} = {u_{n - 1}} + d,n \ge 2\)
 • C. \({S_{12}} = \frac{n}{2}\left( {2{u_1} + 11d} \right)\)
 • D. \({u_n} = {u_1} + (n - 1).d,\forall n \in {N^*}\)
Câu 24
Mã câu hỏi: 112153

Cho dãy số (un) thỏa mãn \(\left\{ \begin{array}{l} {u_1} = 2\\ {u_{n + 1}} = \frac{{{u_n} + \sqrt 2 - 1}}{{1 - \left( {\sqrt 2 - 1} \right){u_n}}} \end{array} \right.,\forall n \in {N^*}\). Tính \({u_{2018}}\).

 • A. \({u_{2018}} = 7 + 5\sqrt 2\)
 • B. \({u_{2018}} = 2\)
 • C. \({u_{2018}} = 2\)
 • D. \({u_{2018}} = 7 + \sqrt 2 \)
Câu 25
Mã câu hỏi: 112154

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) bởi công thức truy hồi sau \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{u_1} = 0{\rm{ }}}\\ {{u_{n + 1}} = {u_n} + n;{\rm{ }}n \ge 1} \end{array}} \right.\); \({u_{218}}\) nhận giá trị nào sau đây?

 • A. 23653
 • B. 46872
 • C. 23871
 • D. 23436
Câu 26
Mã câu hỏi: 112155

Cho dãy số \(\left( {{a_n}} \right)\) thỏa mãn \({a_1} = 1\) và \({a_n} = 10{a_{n - 1}} - 1\), \(\forall n \ge 2\). Tìm giá trị nhỏ nhất của n để \(\log {a_n} > 100\).

 • A. 100
 • B. 101
 • C. 102
 • D. 103
Câu 27
Mã câu hỏi: 112156

Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) có tất cả các số hạng đều dương thoả mãn \({u_1} + {u_2} + ... + {u_{2018}} = 4\left( {{u_1} + {u_2} + ... + {u_{1009}}} \right)\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = \log _3^2{u_2} + \log _3^2{u_5} + \log _3^2{u_{14}}\) bằng

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4
Câu 28
Mã câu hỏi: 112157

Cho dãy \(\left( {{u_n}} \right):{u_1} = {{\rm{e}}^3},{u_{n + 1}} = u_n^2,k \in {N^*}\) thỏa mãn \({u_1}.{u_2}...{u_k} = {{\rm{e}}^{765}}\). Giá trị của k là:

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 8
 • D. 9
Câu 29
Mã câu hỏi: 112158

Xét các số thực dương a, b sao cho -25, 2a, 3b là cấp số cộng và 2, a + 2, b - 3 là cấp số nhân. Khi đó \({a^2} + {b^2} - 3ab\) bằng :

 • A. 59
 • B. 89
 • C. 31
 • D. 76
Câu 30
Mã câu hỏi: 112159

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi \(\left\{ \begin{array}{l} {u_1} = 1\\ {u_{n + 1}} = {u_n} + {n^3},\,\,\,\forall n \in {N^*} \end{array} \right.\). Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho \(\sqrt {{u_n} - 1} \ge 2039190\).

 • A. n = 2017
 • B. n = 2019
 • C. n = 2020
 • D. n = 2018
Câu 31
Mã câu hỏi: 112160

Cho một cấp số cộng có \(u_{1}=\frac{1}{3} ; u_{8}=26\). Tìm d ?

 • A. \(d=\frac{11}{3}\)
 • B. \(d=\frac{3}{11}\)
 • C. \(d=\frac{10}{3}\)
 • D. \(d=\frac{3}{10}\)
Câu 32
Mã câu hỏi: 112161

Cho cấp số cộng có \(u_{1}=-3 ; u_{6}=27\). Tìm d?

 • A. d=5
 • B. d=6
 • C. d=7
 • D. d=8
Câu 33
Mã câu hỏi: 112162

Cho dãy số (un) là một cấp số cộng có u1 = 3 và công sai d = 4. Biết tổng n số hạng đầu của dãy số (un) là \({S_n} = 253\). Tìm n.

 • A. 9
 • B. 11
 • C. 12
 • D. 10
Câu 34
Mã câu hỏi: 112163

Biết bốn số 5; x; 15; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của biểu thức 3x + 2y bằng.

 • A. 50
 • B. 70
 • C. 30
 • D. 80
Câu 35
Mã câu hỏi: 112164

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn \(\left\{ \begin{array}{l} {u_4} = 10\\ {u_4} + {u_6} = 26 \end{array} \right.\) có công sai là

 • A. d = 3
 • B. d = -3
 • C. d = 5
 • D. d = 6
Câu 36
Mã câu hỏi: 112165

Một cấp số cộng có số hạng đầu u1 = 2018 công sai d = -5. Hỏi bắt đầu từ số hạng nào của cấp số cộng đó thì nó nhận giá trị âm.

 • A. u406
 • B. u403
 • C. u405
 • D. u404
Câu 37
Mã câu hỏi: 112166

Xác định số hàng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng (un) có \({u_9} = 5{u_2}\) và \({u_{13}} = 2{u_6} + 5\).

 • A. u1 = 3 và d = 4
 • B. u1 = 3 và d = 5
 • C. u= 4 và d = 5
 • D. u1 = 4 và d = 3
Câu 38
Mã câu hỏi: 112167

Cho cấp số cộng (un) và gọi Sn là tổng n số hạng đầu tiên của nó. Biết \({S_7} = 77\) và \({S_{12}} = 192\). Tìm số hạng tổng quát un của cấp số cộng đó.

 • A. \({u_n} = 5 + 4n\)
 • B. \({u_n} = 3 + 2n\)
 • C. \({u_n} = 2 + 3n\)
 • D. \({u_n} = 4 + 5n\)
Câu 39
Mã câu hỏi: 112168

Viết ba số xen giữa 2 và 22 để ta được một cấp số cộng có 5 số hạng?

 • A. 6, 12, 8
 • B. 8, 13, 18
 • C. 7, 12, 17
 • D. 6, 10, 14
Câu 40
Mã câu hỏi: 112169

Cho dãy số \(\left(u_{n}\right) \text { có: } u_{1}=-3 ; d=\frac{1}{2}\) . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 • A. \(u_{n}=-3+\frac{1}{2}(n+1)\)
 • B. \(u_{n}=-3+\frac{1}{2} n-1\)
 • C. \(u_{n}=-3+\frac{1}{2}(n-1)\)
 • D. \(u_{n}=n\left(-3+\frac{1}{4}(n-1)\right)\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ