Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 10 Trường THPT Nhữ Văn Lan năm 2017 - 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 49
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (18 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 83496

Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3; -1) và B(1; 5) là

 • A. 3x + y - 8 = 0
 • B. 2x - y + 10 = 0
 • C. 3x - y + 5 = 0
 • D.  - x + 3y + 6 = 0
Câu 2
Mã câu hỏi: 83497

Hệ số góc của đường thẳng \(\Delta \) có véc tơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = (2;1)\) là

 • A. \(k =  - \frac{1}{2}\)
 • B. k = -2
 • C. \(k = \frac{1}{2}\)
 • D. k  = 2
Câu 3
Mã câu hỏi: 83498

Đường thẳng \(\Delta \) có véc-tơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = ( - 2;1)\), véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng \(\Delta \) là

 • A. \(\overrightarrow n  = (1; - 2)\)
 • B. \(\overrightarrow n  = (1; 2)\)
 • C. \(\overrightarrow n  = (-2; -1)\)
 • D. \(\overrightarrow n  = (2; 1)\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 83499

Đường thẳng 4x - 6y + 8 = 0 có một véc-tơ pháp tuyến là

 • A. \(\overrightarrow n  = (4;6)\)
 • B. \(\overrightarrow n  = (6;4)\)
 • C. \(\overrightarrow n  = (2;-3)\)
 • D. \(\overrightarrow n  = (2; 3)\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 83500

Cho đường thẳng d có phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 2 + 3t\\
y = 3 - t
\end{array} \right.\) , tọa độ một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d là

 • A. \(\overrightarrow u  = (2;3)\)
 • B. \(\overrightarrow u  = (2; -3)\)
 • C. \(\overrightarrow u  = (3; -1)\)
 • D. \(\overrightarrow u  = (3; 1)\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 83501

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(2; -1) và nhận \(\overrightarrow u  = ( - 3;2)\)l àm véc-tơ chỉ phương là

 • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x =  - 2 - 3t\\
  y = 1 + 2t
  \end{array} \right.\)
 • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = 2 - 3t\\
  y =  - 1 + 2t
  \end{array} \right.\)
 • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x =  - 3 + 2t\\
  y = 2 - t
  \end{array} \right.\)
 • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x =  - 2 - 3t\\
  y = 1 + 2t
  \end{array} \right.\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 83502

Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua A(1; -2) và nhận \(\overrightarrow n  = ( - 1;2)\) làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là

 • A. x + 2y + 4 = 0
 • B. x - 2y + 4 = 0
 • C. -x + 2y = 0
 • D. x - 2y -  = 0
Câu 8
Mã câu hỏi: 83503

Cho \(\Delta \) ABC có các cạnh BC=a, CA=b, AB=c. Diện tích của \(\Delta \)ABC là

 • A. \({S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{2}bc\sin B\)
 • B. \({S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{2}bc\sin C\)
 • C. \({S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{2}ac\sin B\)
 • D. \({S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{2}ac\sin C\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 83504

Cho \(\Delta \)ABC bất kỳ với BC=a, CA=b, AB=c. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 • A. \({b^2} = {a^2} + {c^2} + 2acCosB\)
 • B. \({b^2} = {a^2} + {c^2} - 2acCosA\)
 • C. \({b^2} = {a^2} + {c^2} + 2acCosA\)
 • D. \({b^2} = {a^2} + {c^2} - 2acCosB\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 83505

Khoảng cách từ điểm O(0;0) đến đường thẳng 3x - 4y - 5 = 0 là

 • A. 0
 • B. 1
 • C. -1/5
 • D. 1/5
Câu 11
Mã câu hỏi: 83506

Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng \(\left( d \right):\left( {{m^2} - 3} \right)x + y + m = 0\) và \(\left( {d'} \right):x + y - 2 = 0\) song song với nhau?

 • A. \(\forall m \in R\)
 • B. m = 2
 • C. m = -2
 • D. \(m = 2 \vee m =  - 2\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 83507

Cho tam giác ABC có \(A\left( {0;1} \right),B\left( {2;0} \right),C\left( { - 2; - 5} \right)\). Tính diện tích S của tam giác ABC

 • A. S = 7
 • B. \(S = \frac{7}{2}\)
 • C. S = 5
 • D. \(S = \frac{5}{2}\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 83508

Góc giữa hai đường thẳng \({\Delta _1}:x + y - 1 = 0\) và \({\Delta _2}:y - 3 = 0\) bằng

 • A. 600
 • B. 900
 • C. 300
 • D. 450
Câu 14
Mã câu hỏi: 83509

Tìm m để \(\Delta  \bot \Delta '\), với \(\Delta :2x + y - 4 = 0\) và \(\Delta ':y = \left( {m + 1} \right)x + 3\).

 • A. \(m =  - \frac{3}{2}\)
 • B. \(m =  - \frac{1}{2}\)
 • C. \(m = \frac{1}{2}\)
 • D. \(m = \frac{3}{2}\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 83510

Cho \(\Delta \)ABC có các cạnh AB= 6cm; AC= 7cm; \(\widehat A = {30^o}\) . Tính diện tích \(\Delta \)ABC.

Câu 16
Mã câu hỏi: 83511

Lập phương trình tham số của đường thẳng \(\Delta \) đi qua A(1; -3) và song song với đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x = 2t + 1\\
y = 4t - 2
\end{array} \right.\)

Câu 17
Mã câu hỏi: 83512

Lập phương trình tổng quát của đường thẳng \(\Delta '\) đi qua B(3; -1) và vuông góc với đường thẳng d: 3x - 2y + 1 = 0

Câu 18
Mã câu hỏi: 83513

Trong mặt phẳng  toạ độ Oxy cho điểm A(2; 1) và đường thẳng \(\Delta :\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 1 + 2t\\
y = 2 + t
\end{array} \right.\) . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng \(\Delta \) sao cho AM = \(\sqrt {10} \)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ