Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12- THPT Chu Văn An- Hà Nội

13/07/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 296262

Chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH

 • A. Fe         
 • B. Cu     
 • C. Mg      
 • D.  Al
Câu 2
Mã câu hỏi: 296263

Hợp chất nào dưới đây có tính lưỡng tính

 • A.  Fe(OH)3     
 • B. Fe2O3   
 • C. Al(OH)­3       
 • D. CuO
Câu 3
Mã câu hỏi: 296264

Cho phương trình hóa học:  2Cr  +  3Sn2+  → 2Cr3+  +  3Sn. Câu nào sau đây diễn tả đúng vai trò của các chất?

 • A. Cr là chất oxy hóa, Sn2+ là chất khử. 
 • B. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.
 • C. Sn2+ là chất khử, Cr3+ là chất oxy hóa 
 • D. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxy hóa.
Câu 4
Mã câu hỏi: 296265

Khí sinh ra khi cho Fe + H2SO4  đặc nóng  là khí nào sau đây

 • A. NO      
 • B. CO2                    
 • C. H2      
 • D. SO2
Câu 5
Mã câu hỏi: 296266

Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

 • A.  K         
 • B.  Ca      
 • C. Cu    
 • D. Na
Câu 6
Mã câu hỏi: 296267

Để làm kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 từ dung dịch Al2(SO4)3 cần dùng lượng dư dung dịch

 • A. BaCl­2    
 • B. NaOH
 • C. Ca(OH)2     
 • D. NH3
Câu 7
Mã câu hỏi: 296268

Cho từ từ đến dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3, ta thấy:

 • A. Có kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan.
 • B. Có kết tủa trắng keo và có khí bay ra
 • C. Tạo kết tủa trắng keo sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu.
 • D. Không có hiện tượng gì  
Câu 8
Mã câu hỏi: 296269

Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, ta thấy:

 • A. Có kết tủa xanh, kết tủa không tan
 • B. Có kết tủa trắng và có khí bay ra
 • C. Tạo kết tủa trắng xanh sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu.
 • D. Tạo kết tủa xanh sau đó kết tủa tan. 
Câu 9
Mã câu hỏi: 296270

Để nhận biết hai kim loại dạng bột mất nhãn chứa Al và Fe

 • A. Dung dịch NaOH    
 • B. Dung dịch HCl        
 • C.  H2O          
 • D. Dung dịch FeSO4
Câu 10
Mã câu hỏi: 296271

Một nguyên tố có Z = 24, vị trí của nguyên tố đó là:

 • A. Chu kì 4, nhóm IA          
 • B. Chu kì 4, nhómVIA
 • C. Chu kì 2, nhóm IVA          
 • D. Chu kì 4,nhóm VIB
Câu 11
Mã câu hỏi: 296272

Trong các phản ứng hóa học, các nguyên tử kim loại:

 • A. Chỉ thể hiện tính khử.
 • B. Chỉ thể hiện tính oxy hóa.
 • C. Có thể hiện tính oxy hóa hoặc thể hiện tính khử.
 • D. Không thể hiện tính khử hoặc tính oxy hóa
Câu 12
Mã câu hỏi: 296273

Cho sơ đồ phản ứng: Fe   + X → FeS

            X là:     

 • A. SO3         
 • B. H2S       
 • C. SO2     
 • D. S
Câu 13
Mã câu hỏi: 296274

Dung dịch chứa muối X không làm đổi màu quỳ tím, dung dịch chứa muối Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn hai dung dịch trên với nhau thấy tạo kết tủa. Vậy X và Y có thể là cặp chất nào trong các cặp chất dưới đây?

 • A. Na2SO4 và BaCl2                
 • B. Ba(NO3)2 và Na2CO3
 • C. KNO3 và Na2CO3               
 • D.  Ba(NO3)2 và K2SO4
Câu 14
Mã câu hỏi: 296275

Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim loại là:

 • A. K, Na, Mg, Al        
 • B. Al, Na, Mg, K 
 • C. Na, K, Al, Mg      
 • D. Mg, Al, K, Na 
Câu 15
Mã câu hỏi: 296276

Nhỏ từ từ dung dịch NaAlO2 vào dung dịch HCl và lắc liên tục. Hiện tượng xảy ra là:

 • A. Có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan    
 • B. Có kết tủa xuất hiện và kết tủa không tan
 • C. Không có kết tủa xuất hiện          
 • D. Không có kết tủa xuất hiện, sau đó có kết tủa xuất hiện 
Câu 16
Mã câu hỏi: 296277

Hàm lượng các bon có trong gang là

 • A. 2- 5 % khối lượng          
 • B.  0 - 2 % khối lượng
 • C. 5 - 10 % khối lượng      
 • D. > 10% khối lượng
Câu 17
Mã câu hỏi: 296278

Ngâm hỗn hợp A gồm 3 kim loại Fe, Ag và Cu trong dung dịch chỉ chứa chất tan B. Fe, Cu phản ứng hoàn toàn nhưng lượng Ag không đổi. Chất B là:

 • A.  AgNO3   
 • B. Fe(NO3)3      
 • C. Cu(NO3)2    
 • D. HNO3                  
Câu 18
Mã câu hỏi: 296279

Cho các chất rắn : Cu, Fe, Ag và các dung dịch: CuSO4, FeSO4, FeCl3. Khi cho chất rắn vào dung dịch(một chất rắn + một dung dịch). Số trường hợp xảy ra phản ứng là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 6
Câu 19
Mã câu hỏi: 296280

Kim loại nào dưới đây có tính từ

 • A. Na      
 • B. Cu          
 • C. Fe             
 • D. Al
Câu 20
Mã câu hỏi: 296281

Cho 23,2 gam Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được muối sắt có khối lượng là:

 • A. 48,6gam
 • B. 28,9gam
 • C.  45,2g   
 • D. 25,4g  
Câu 21
Mã câu hỏi: 296282

Ngâm một đinh sắt đã được đánh sạch bề mặt vào 100 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy đinh sắt ra rửa nhẹ, sấy khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6gam. Nồng độ mol ban đầu của dung dịch CuSO4 là:

 • A. 1M  
 • B. 2M    
 • C. 3M    
 • D. 4M
Câu 22
Mã câu hỏi: 296283

Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 11,2 gam Fe. Thể tích khí CO(đktc) đa tham gia phản ứng là:

 • A.  2,24 lít 
 • B.  3,36 lít    
 • C. 6,72 lít      
 • D. 8,96 lít  
Câu 23
Mã câu hỏi: 296284

Hòa tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí B. Cô cạn dung dịch A thu được 5,71gam muối khan. Thể tích (lít) khí B thoát ra(đktc) là:

 • A. 2.24  
 • B. 0,224      
 • C. 1,12      
 • D. 0,112
Câu 24
Mã câu hỏi: 296285

Khử hoàn toàn 16gam bột oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 4,8gam. Công thức oxit sắt đã dùng là:

 • A. FeO      
 • B. Fe3O4       
 • C.  Fe2O3        
 • D. Tất cả đều sai.
Câu 25
Mã câu hỏi: 296286

Có 4 dung dịch riêng biệt : CuCl2, FeCl3, AlCl3, CrCl3. Nếu thêm dung dịch KOH loãng dư vào 4 dung dịch trên, rồi sau đó thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào nữa thì sau cùng số kết tủa thu được là:

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 26
Mã câu hỏi: 296287

Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch Y. Trong dung dịch Y có chứa

 • A. Fe(NO3)2, AgNO3          
 • B. Fe(NO3)2  
 • C. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3    
 • D. Fe(NO3)3, AgNO3
Câu 27
Mã câu hỏi: 296288

Cho 5,2gam Cr tác dụng với HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất ở đktc). V có giá trị là:

 • A. 2,24            
 • B.  6,72     
 • C. 4,48    
 • D. 3,36
Câu 28
Mã câu hỏi: 296289

Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và CrCl3, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Vậy Z là :   

 • A.  Fe2O3  
 • B. ZnO     
 • C. FeO      
 • D. Fe2O3 và Cr2O3
Câu 29
Mã câu hỏi: 296290

Hàm lượng các bon có trong thép là

 • A. 2- 5 % khối lượng      
 • B. 5 - 10 % khối lượng    
 • C. 0 - 2 % khối lượng
 • D. > 10% khối lượng
Câu 30
Mã câu hỏi: 296291

Cho một ít bột kim loại M vào cốc (1) đựng dung dịch AgNO3 và vào cốc (2) đựng dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lượng chất rắn thu được cốc(1) tăng thêm 32g, cốc (2) tăng thêm 1,6g. Biết rằng lượng kim loại M tan vào hai cốc bằng nhau. Kim loại M là:

 • A. Zn     
 • B. Fe    
 • C. Mg       
 • D. Sn

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ