Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 12 năm 2017 - 2018 - Trường THPT Lương Thế Vinh

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 296152

Cho sắt tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch chứa:

 • A. AgNO3 và Fe(NO3)2.              
 • B. AgNO3 và Fe(NO3)3.
 • C. Fe(NO3)và Fe(NO3)3.            
 • D. AgNO3 ; Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3
Câu 2
Mã câu hỏi: 296153

Cho một mẩu nhỏ Na vào dung dịch AlCl3 thấy có hiện tượng

 • A. có khí không màu thoát ra.                                 
 • B.  có khí thoát ra có kết tủa keo trắng
 • C. chỉ có kết tủa keo trắng.        
 • D. kết tủa sinh ra sau đó tan dần
Câu 3
Mã câu hỏi: 296154

Nguyên tử của nguyên tố Mg (Z =12) có cấu hình electron là

 • A. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2
 • B. 1s2 2s2 2p6 3p2.  
 • C. 1s2 2s2 2p6 3s2
 • D. 1s2 2p6 3s2 3p2
Câu 4
Mã câu hỏi: 296155

Phân biệt BaCl2 người ta không dùng dung dịch

 • A. AgNO3.    
 • B. H2SO4.  
 • C. HCl   
 • D. Na2CO3
Câu 5
Mã câu hỏi: 296156

Thể tích khí NO (giả sử là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) sinh ra khi cho 1,92 gam bột Cu tác dụng với axit HNO3 loãng (dư) là (Cho N = 14, O = 16, Cu = 64).

 • A. 0,672 lít.  
 • B. 0,224 lít.   
 • C. 1,120 lít.  
 • D. 0,448 lít
Câu 6
Mã câu hỏi: 296157

Có các cặp kim loại sau tiếp xúc với nhau Al-Fe; Zn-Fe; Sn-Fe; Cu-Fe để lâu trong không khí ẩm. Cặp mà sắt bị ăn mòn là

 • A. Chỉ có cặp Al-Fe 
 • B. Chỉ có cặp Zn-Fe
 • C. Chỉ có cặp Sn-Fe  
 • D. Cặp Sn-Fe và Cu-Fe
Câu 7
Mã câu hỏi: 296158

Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư đến khi phản ứng kết thúc thu được 20 gam kết tủa. Giá trị V là

 • A. 4,48 lít. 
 • B. 3,36 lít.    
 • C. 2,24 lít.
 • D. 5,6 lít.
Câu 8
Mã câu hỏi: 296159

Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh

 • A. NaCl.
 • B. KCl. 
 • C. NaOH.
 • D. BaCl2.
Câu 9
Mã câu hỏi: 296160

Cho 15,2 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là:

 • A. 2,0  
 • B. 6,4 
 • C. 8,5 
 • D. 2,2
Câu 10
Mã câu hỏi: 296161

Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam Na vào 24 gam nước thu được dung dịch NaOH có nồng độ

 • A. 28,17%   
 • B. 13,45%   
 • C. 12,3% 
 • D. 19,78%
Câu 11
Mã câu hỏi: 296162

Cho khí CO dư khử hoàn toàn 46,4g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thu được m gam Fe kim loại. Hỗn hợp khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 80g kết tủa. Giá trị m

 • A. 39,6 gam
 • B. 23,6 gam 
 • C. 33,6 gam
 • D. 29,8 gam
Câu 12
Mã câu hỏi: 296163

Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lit (đkc) khí CO2 vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,4M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

 • A. 17,73 gam 
 • B. 19,7 gam   
 • C. 11,82 gam  
 • D. 9,85 gam
Câu 13
Mã câu hỏi: 296164

Kim loại nào sau đây có độ cứng thấp nhất

 • A. K.    
 • B. Na    
 • C. Cs  
 • D.  Li
Câu 14
Mã câu hỏi: 296165

Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội

 • A. Al  
 • B. Ag    
 • C. Cu 
 • D. Ba
Câu 15
Mã câu hỏi: 296166

Cho 14  gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 (đktc). Khối lượng muối sunfat thu được trong dung dịch là:

 • A. 32,4 gam. 
 • B. 42,8 gam  
 • C. 53,1 gam   
 • D. 8,4 gam
Câu 16
Mã câu hỏi: 296167

Dung dịch chứa các ion sau: Fe+2 ; Cu2+ ; Mg2+. Dung dịch nào sau đây có khả năng kết tủa hết các ion trên:

 • A. NaCl 
 • B. NaOH   
 • C. HNO3   
 • D. Na2SO4
Câu 17
Mã câu hỏi: 296168

Dung dịch Cu và Fe2O3 có cùng số mol. Dung dịch nào sau đây hòa tan hết được hỗn hợp trên

 • A. NaOH 
 • B. NH3   
 • C. HCl.  
 • D. AgNO3
Câu 18
Mã câu hỏi: 296169

Có dd FeSO4 lẫn tạp chất là CuSO4, để loại bỏ CuSO4 ta dùng:

 • A. dd HNO3.
 • B. bột sắt dư.  
 • C. bột nhôm dư. 
 • D. NaOH vừa đủ.
Câu 19
Mã câu hỏi: 296170

Chất nào sau đây làm tăng hiệu ứng nhà kính nhiều nhất:

 • A. CO2
 • B. CFC  
 • C. CH4  
 • D.  SO2
Câu 20
Mã câu hỏi: 296171

Cho các kim loại: Cu, Fe, Ca, Ag, Zn. Số kim loại tan được trong dung dịch HCl là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 5
Câu 21
Mã câu hỏi: 296172

Kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy

 • A. Al.   
 • B. Au.   
 • C. Fe.  
 • D. Zn.
Câu 22
Mã câu hỏi: 296173

Trường hợp nào sau đây khi phản ứng kết thúc còn thu được kết tủa:

 • A. Cho NH3 dư vào dung dịch CuCl2  
 • B. Cho NaOH dư vào dung dịch AlCl3
 • C. Cho CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 
 • D. Cho HCl dư vào dung dịch Ca(HCO3)
Câu 23
Mã câu hỏi: 296174

Cho 300ml dung dịch NaOH 4M vào 300ml dung dịch AlCl3 1M và HCl 2M thu được kết tủa có khối lượng là

 • A. 3,9 gam.     
 • B. 7,8 gam       
 • C. 15,6 gam  
 • D. 11,7 gam
Câu 24
Mã câu hỏi: 296175

Tính oxi hoá của các ion sau tăng dần theo thứ tự:

 • A. Fe3+, Cu2+,  Fe2+  
 • B. Fe2+, Cu2+, Fe3+    
 • C. Cu2+,  Fe3+, Fe2+   
 • D. Cu2+, Fe2+, Fe3+
Câu 25
Mã câu hỏi: 296176

Muốn khử dung dịch chứa Fe2+ thành Fe cần dùng kim loại sau:

 • A. Zn     
 • B. Cu   
 • C. Ag 
 • D. Fe.
Câu 26
Mã câu hỏi: 296177

Kim loại kiềm được điều chế trong công nghiệp theo phương pháp nào sau đây

 • A. Nhiệt luyện 
 • B. Thủy luyện
 • C. Điện phân nóng chảy
 • D. Điện phân dung dịch.
Câu 27
Mã câu hỏi: 296178

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dd HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng loại muối clorua:

 • A. Fe.  
 • B. Ag.   
 • C. Cu  
 • D. Zn.
Câu 28
Mã câu hỏi: 296179

Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là:

 • A. Tính khử. 
 • B. Tính oxi hóa.   
 • C. Tính axit.   
 • D. Tính bazơ.
Câu 29
Mã câu hỏi: 296180

Trong tự nhiên,canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

 • A. Thạch cao sống   
 • B. Đá vôi    
 • C. Thạch cao khan   
 • D. Thạch cao nung 
Câu 30
Mã câu hỏi: 296181

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?

 • A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3     
 • B. Cr(OH)3 và Al(OH)3
 • C. NaOH và Al(OH)3  
 • D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ