Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa 12 năm 2017 - 2018 - Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh phúc

13/07/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 295787

Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch

 • A. HCl. 
 • B. NaOH. 
 • C. HNO3. 
 • D. Fe2(SO4)3.
Câu 2
Mã câu hỏi: 295788

Các kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội là

 • A. Cr, Fe, Al. 
 • B. Al, Fe, Cu. 
 • C. Cr, Al, Mg. 
 • D. Cr, Fe, Zn.
Câu 3
Mã câu hỏi: 295789

Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hoá là

 • A. FeO, Fe2O3. 
 • B. Fe(OH)2, FeO. 
 • C. Fe(NO3)2, FeCl3. 
 • D. Fe2O3, Fe2(SO4)3.
Câu 4
Mã câu hỏi: 295790

Ở một số địa phương sử dụng nước giếng khoan, khi mới bơm lên nước trong nhưng để lâu thì có mùi tanh và bị ngả màu vàng. Ion làm cho nước có màu vàng là

 • A. Na+. 
 • B. K+. 
 • C. Cu2+. 
 • D. Fe3+.
Câu 5
Mã câu hỏi: 295791

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại Mg (Z = 12) là

 • A. 3s23p1
 • B. 3s2
 • C. 4s2
 • D. 2s22p4
Câu 6
Mã câu hỏi: 295792

Cho hỗn hợp gồm Mg và Al (tỉ lệ mol 1:1) tan vừa đủ trong dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 50,0. 
 • B. 48,6. 
 • C. 35,4. 
 • D. 47,3.
Câu 7
Mã câu hỏi: 295793

Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và còn lại 6,32 gam chất rắn. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 25,9. 
 • B. 91,8. 
 • C. 86,2. 
 • D. 117,8.
Câu 8
Mã câu hỏi: 295794

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là

 • A. 26,7.
 • B. 19,6. 
 • C. 25,0. 
 • D. 12,5.
Câu 9
Mã câu hỏi: 295795

Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

 • A. NaNO3. 
 • B. KNO3. 
 • C. Na2CO3. 
 • D. HNO3.
Câu 10
Mã câu hỏi: 295796

Dãy các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là

 • A. Mg, Fe, Al. 
 • B. Fe, Al, Mg. 
 • C. Al, Mg, Fe. 
 • D. Fe, Mg, Al.
Câu 11
Mã câu hỏi: 295797

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol NaAlO2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Tổng giá trị a + b là

 • A. 0,5
 • B. 1.5
 • C. 0,7
 • D. 1,7
Câu 12
Mã câu hỏi: 295798

Dung dịch NaOH không tác dụng với

 • A. AlCl3. 
 • B. NaHCO3. 
 • C. FeO. 
 • D. Al2O3.
Câu 13
Mã câu hỏi: 295799

Chất không có tính lưỡng tính là

 • A. Al(OH)3. 
 • B. Al2O3. 
 • C. NaHCO3. 
 • D. AlCl3.
Câu 14
Mã câu hỏi: 295800

Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì

 • A. cả hai đều bị ăn mòn như nhau. 
 • B. kim loại bị ăn mòn trước là sắt.
 • C. kim loại bị ăn mòn trước là thiếc. 
 • D. không kim loại nào bị ăn mòn.
Câu 15
Mã câu hỏi: 295801

Chất có thể làm mềm nước cứng toàn phần là

 • A. Na2CO3. 
 • B. CaCO3. 
 • C. NaCl. 
 • D. CaSO4.
Câu 16
Mã câu hỏi: 295802

Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

 • A. ZnCl2 và FeCl3. 
 • B. CuSO4 và ZnCl2. 
 • C. HCl và AlCl3. 
 • D. CuSO4 và HCl.
Câu 17
Mã câu hỏi: 295803

Cho H2 dư qua m gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn giảm 0,48 gam. Nếu hòa tan hoàn toàn m gam X vào V(ml) dung dịch HNO3 0,5M vừa đủ thì thu được tối đa 1,344 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

 • A. 500. 
 • B. 720.
 • C. 600. 
 • D. 480.
Câu 18
Mã câu hỏi: 295804

Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

 • A. K+. 
 • B. Fe2+. 
 • C. Ag+. 
 • D. Cu2+.
Câu 19
Mã câu hỏi: 295805

Ở nhiệt độ cao, khí H2 khử được oxit nào sau đây?

 • A. Al2O3. 
 • B. MgO. 
 • C. CuO. 
 • D. CaO.
Câu 20
Mã câu hỏi: 295806

Nung hỗn hợp gồm Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoài không khí cho đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn có thành phần là

 • A. Mg và FeO. 
 • B. MgO và Fe2O3. 
 • C. MgO và FeO. 
 • D. Mg và Fe.
Câu 21
Mã câu hỏi: 295807

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Quặng hematit có thành phần chính là Fe3O4.
 • B. Nguyên tắc sản xuất gang là khử quặng sắt oxit bằng than cốc trong lò cao.
 • C. Thành phần % khối lượng cacbon trong gang là từ 2-5%.
 • D. Thép không gỉ có chứa Cr và Ni.
Câu 22
Mã câu hỏi: 295808

Hòa tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH giải phóng 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al2O3 trong hỗn hợp là

 • A. 11,93 gam. 
 • B. 10,20 gam. 
 • C. 15,30 gam. 
 • D. 13,95 gam.
Câu 23
Mã câu hỏi: 295809

Phản ứng của cặp chất nào sau đây sản phẩm có muối Fe(II)?

 • A. Fe3O4 + HCl. 
 • B. FeCO3 + HNO3. 
 • C. FeO + HNO3. 
 • D. Fe(OH)3 + H2SO4.
Câu 24
Mã câu hỏi: 295810

Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng. Ngoài ra chất X còn dùng để xử lí chất thải. Công thức của X là

 • A. Ca(OH)2. 
 • B. NaOH. 
 • C. Ba(OH)2. 
 • D. KOH.
Câu 25
Mã câu hỏi: 295811

Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại bằng

 • A. Pb. 
 • B. Ag. 
 • C. Zn. 
 • D. Cu.
Câu 26
Mã câu hỏi: 295812

Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 295813

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

 • A. chỉ có kết tủa keo trắng. 
 • B. không có kết tủa, có khí bay lên.
 • C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 
 • D. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
Câu 28
Mã câu hỏi: 295814

Trong công nghiệp người ta thường điều chế kim loại K bằng cách?

 • A. Điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn.
 • B. Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn.
 • C. Dùng CO khử K+ trong K2O ở nhiệt độ cao.
 • D. Điện phân KCl nóng chảy.
Câu 29
Mã câu hỏi: 295815

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Hợp chất KAl(SO4)2.12H2O dùng làm trong nước được gọi là phèn chua.
 • B. Ruby và saphia có thành phần hóa học chủ yếu là Al2O3.
 • C. Nước cứng là nước có chứa các cation Ca2+ và Mg2+.
 • D. Thạch cao nung dùng để đúc tượng, bó bột... có công thức là CaSO4.H2O.
Câu 30
Mã câu hỏi: 295816

Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp gồm HCl, FeCl3, CuCl2. Thứ tự điện phân ở catot là

 • A. Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+, H2O. 
 • B. Cu2+, H+, Fe3+, H2O.
 • C. Fe3+, Cu2+, H+, H2O. 
 • D. Fe3+, Fe2+, Cu2+, H+, H2O.
Câu 31
Mã câu hỏi: 295817

Cho một lá kẽm có khối lượng 8,5 gam vào dung dịch FeSO4, sau phản ứng lấy lá kẽm ra làm khô, cân được 7,6 gam (giả thiết toàn bộ sắt sinh ra bám hết vào lá kẽm). Lượng Zn đã phản ứng là

 • A. 13gam. 
 • B. 3,25gam.
 • C. 6,5gam. 
 • D. 8,7gam.
Câu 32
Mã câu hỏi: 295818

Sục khí nào sau đây vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng?

 • A. CO2.
 • B. H2. 
 • C. HCl. 
 • D. O2.
Câu 33
Mã câu hỏi: 295819

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

 • A. Na. 
 • B. Be.
 • C. K. 
 • D. Ba.
Câu 34
Mã câu hỏi: 295820

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện:

Trong hình vẽ trên, oxit X là

 • A. CuO. 
 • B. Na2O. 
 • C. MgO. 
 • D. Al2O3.
Câu 35
Mã câu hỏi: 295821

Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch Ca(HCO3)2?

 • A. HCl. 
 • B. NaOH.
 • C. Na2CO3. 
 • D. Ca(OH)2.
Câu 36
Mã câu hỏi: 295822

Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO dư ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 33,6 gam chất rắn và 17,92 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là

 • A. 36,16.
 • B. 46,40. 
 • C. 34,88. 
 • D. 59,20.
Câu 37
Mã câu hỏi: 295823

Cho dãy các kim loại kiềm: Na, Li, Cs, Rb. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

 • A. Rb. 
 • B. Cs. 
 • C. Na. 
 • D. Li.
Câu 38
Mã câu hỏi: 295824

Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

 • A. 1,12. 
 • B. 2,24. 
 • C. 4,48. 
 • D. 3,36.
Câu 39
Mã câu hỏi: 295825

Chất tác dụng với dung dịch HNO3 loãng có thể giải phóng khí NO là

 • A. CuO. 
 • B. Fe(OH)2. 
 • C. CaCO3. 
 • D. Fe2O3.
Câu 40
Mã câu hỏi: 295826

Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

 • A. Vonfam. 
 • B. Đồng. 
 • C. Sắt. 
 • D. Crom.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ