Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học lớp 10 năm 2017-2018-Trường THPT Yên Lạc 2

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 99602

Cho các nhận định sau về quá trình quang hợp:

1.Pha sáng chỉ xảy ra khi có ánh sáng.

2.Pha tối diễn ra ở chất nền của lục lạp.

3.Oxi được tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc từ các phân tử CO2.

4.Trong pha tối diễn ra quá trình quang phân li nước.

Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là ATP, NADPH. Số nhận định đúng là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 99603

Cho các nhận định sau:

1. Hô hấp tế bào xảy ra chủ yếu trong lục lạp.

2. Hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình crep, chuỗi chuyền electron hô hấp.

3. Kết thúc quá trình đường phân, tế bào chỉ thu được 2 phân tử ATP.

4. Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào.

Số nhận định không đúng là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 3
Mã câu hỏi: 99604

Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân?

 • A. Kỳ đầu, kỳ sau, kỳ cuối, kỳ giữa
 • B. Kỳ sau, kỳ giữa, kỳ đầu, kỳ cuối
 • C. Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối
 • D. Kỳ giữa, kỳ sau, kỳ đầu, kỳ cuối
Câu 4
Mã câu hỏi: 99605

Cho các sự kiện sau:

1. Sự tiếp hợp và có thể xảy ra trao đổi chéo của các nhiễm sắc thể kép tương đồng.

2. Diễn ra sự phân li độc lập của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng về hai cực tế bào.

3. Các nhiễm sắc thể kép tập trung xếp song song ở giữa thoi phân bào.

4. Hai tế bào mới được tạo thành đều có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) kép nhưng khác nhau về nguồn gốc.

Trình tự những diễn biến cơ bản ở giảm phân I là

 • A. 1-2-3-4  
 • B. 1-3-2-4      
 • C. 2-1-3-4         
 • D. 2-3-1-4
Câu 5
Mã câu hỏi: 99606

Ở một loài động vật (2n = 78), trong điều kiện giảm phân bình thường có 116 tế bào sinh trứng tham gia tạo trứng. Nếu hiệu suất thụ tinh là 25% thì tạo được bao nhiêu hợp tử?

 • A. 29
 • B. 32
 • C. 48
 • D. 64
Câu 6
Mã câu hỏi: 99607

Hình thức dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là CO2, nguồn năng lượng là ánh sáng được gọi là

 • A. Quang tự dưỡng
 • B. Hóa dị dưỡng
 • C. Quang dị dưỡng
 • D. Hóa tự dưỡng
Câu 7
Mã câu hỏi: 99608

Quan sát các hình sau, hình nào mô tả đúng đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục?

 • A. Hình 1
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Hình 4
Câu 8
Mã câu hỏi: 99609

Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào sinh ra ít hơn số lượng tế bào chết đi. Tế bào ấy đang ở pha:

 • A. Tiềm phát
 • B. Luỹ thừa
 • C. Cân bằng
 • D. Suy vong
Câu 9
Mã câu hỏi: 99610

Trong thời gian 375 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu?

 • A. 2 giờ
 • B. 1 giờ 30 phút
 • C. 45 phút
 • D. 1 giờ 15 phút
Câu 10
Mã câu hỏi: 99611

Hợp chất nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật?

 • A. Prôtêin
 • B. Mônôsaccarit
 • C. Phênol
 • D. Pôlisaccarit
Câu 11
Mã câu hỏi: 99612

Câu nào sau đây không đúng khi nói đến virut

 • A. Bộ gen chứa ADN hoặc ARN
 • B. Chỉ có vỏ là protein và lõi axit nucleic
 • C. Một dạng sống đặc biệt chưa có cấu trúc tế bào
 • D. Sống kí sinh nội bào bắt buộc
Câu 12
Mã câu hỏi: 99613

Nuclêôcapsit là tên gọi dùng để chỉ:

 • A. Phức hợp gồm vỏ capsit và axit nuclêic
 • B. Các vỏ capsit của virut
 • C. Bộ gen chứa ADN của virut
 • D. Bộ gen chứa ARN của virut
Câu 13
Mã câu hỏi: 99614

a. Phân biệt quá trình quang hợp và quá trình hô hấp ở sinh vật nhân thực về vị trí xảy ra, nguyên liệu sử dụng, sản phẩm tạo thành, vai trò của quá trình.

b. Tại sao trong quang hợp, pha tối lại phụ thuộc vào pha sáng?

Câu 14
Mã câu hỏi: 99615

Một tế bào sinh dục sơ khai đực đã nguyên phân liên tiếp 7 đợt, các tế bào con sinh ra có chứa 1024 NST đơn. Tất cả các tế bào con sinh ra đều thực hiện giảm phân. Các giao tử tạo thành tham gia thụ tinh hình thành 8 hợp tử.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội (2n) của loài và số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nguyên phân trên.

b. Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử đực.

Câu 15
Mã câu hỏi: 99616

a. Phân biệt các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật. Không khí có được coi là môi trường tự nhiên của vi sinh vật không?

b. Căn cứ vào đặc điểm nào người ta phân biệt 3 quá trình hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ