Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa 8 năm 2018 - Phòng GDĐT Văn Lâm

08/07/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (14 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 236050

Khối lượng kali pecmanganat (KMnO4) cần thiết để điều chế oxi đủ để đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam C là:

 • A. 36,1 gam  
 • B. 31,6 gam     
 • C. 31,2 gam 
 • D. 32,1 gam
Câu 2
Mã câu hỏi: 236051

Để oxi hóa hoàn toàn 25 gam hỗn hợp Ca và Cu người ta cần dùng 5,656 lit O2 ở đktc. Thành phần % về khối lượng của Ca, Cu trong hỗn hợp lần lượt là:

 • A. 48,8%; 51,2%   
 • B. 51,2%; 48,8% 
 • C. 40%; 60%     
 • D. 60%; 40%
Câu 3
Mã câu hỏi: 236052

Nguyên liệu nào sau đậy dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm?

 • A. KClO3, KNO3, không khí.   
 • B. KClO3, CaCO3, KMnO4
 • C. KMnO4, KClO3, KNO3     
 • D. KMnO4, KClO3
Câu 4
Mã câu hỏi: 236053

Cho các oxit sau: BaO, Na2O, SO3, P2O5, Fe2O3. Khi tác dụng với nước thì thu được sản phẩm lần lượt là:

 • A. Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, H3PO4, Fe(OH)2
 • B. Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, H3PO4, Fe2O3
 • C. Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, H3PO4, Fe(OH)3
 • D. BaOH, H2SO4, H3PO4, Ba(OH)2, Fe2O3
Câu 5
Mã câu hỏi: 236054

Dãy các chất nào cho dưới đây đều là hợp chất bazơ?

 • A. H2O, KNO3, H2SO4, Ba(OH)2
 • B. H2O, KOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3
 • C. Na2O, HNO3, KOH, HCl
 • D. KOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2
Câu 6
Mã câu hỏi: 236055

Dãy các chất nào cho dưới đây đều là hợp chất axit?

 • A. H2O, HNO3, H2SO4, HCl
 • B. HNO3, H2SO4, HCl, H3PO4
 • C. NaHCO3, HNO3, H2SO4, HCl
 • D. H2S, HNO3, KOH, HCl
Câu 7
Mã câu hỏi: 236056

Khi điện phân nước ở cực dương thu được khí A, ở cực âm thu được khí B. Khí A và khí B lần lượt là:

 • A. H2; Cl2    
 • B. O2; H2     
 • C. Cl2; H2       
 • D. H2; O2
Câu 8
Mã câu hỏi: 236057

Hòa tan 80 gam NaOH vào 320 gam nước. Nồng độ % của dung dịch thu được là:

 • A. 25% 
 • B. 20% 
 • C. 0,2%  
 • D. 0,25%
Câu 9
Mã câu hỏi: 236058

Để pha chế 500 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M. Thể tích dung dịch NaOH 2M cần phải lấy là:

 • A. 125 lit  
 • B. 250 lit    
 • C. 0,25 lit    
 • D. 0,125 lit
Câu 10
Mã câu hỏi: 236059

Dãy oxit nào cho dưới đây là oxit bazơ?

 • A. CO2; ZnO; Al2O3; P2O5; CO2; MgO 
 • B. ZnO; Al2O3; Na2O; CaO; HgO; Ag2O
 • C. FeO; Fe2O3; SO2; NO2; Na2O; CaO  
 • D. SO3; N2O5; CuO; BaO; HgO; Ag2O
Câu 11
Mã câu hỏi: 236060

1, Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: NaOH, HCl, Ca(OH)2, H2O, NaCl

2, Hoàn thành các phản ứng hóa học sau và cho biết đâu là phản ứng thế?

Fe2O3 + H2  →

SO2 + H2O  →

H2O  (điện phân) →

Al + H2SO4  →

Câu 12
Mã câu hỏi: 236061

Hòa tan a(g) hỗn hợp Mg, Fe, Zn cần dùng 500 ml dung dịch HCl 1,2M. Sau phản ứng thu được 35,8 gam hỗn hợp muối.

a. Xác định giá trị của a

b. Tính thể tích khí thoát ra ở đkc

Câu 13
Mã câu hỏi: 236062

Cho các chất sau: P,  Fe, Ag, CH4, H2. Khí oxi tác dụng được với chất nào? Viết PTHH và ghi điều kiện nếu có?

Câu 14
Mã câu hỏi: 236063

Hòa tan 2,4 gam Mg vào 397,8 gam dung dịch HCl thì vừa đủ.

a. Viết PTHH

b. Tính nồng độ % của dung dịch HCl cần dùng.

c. Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng.

d. Tính nồng độ % của muối trong dung dịch sau phản ứng.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ