Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK2 môn Hóa 8 năm 2018 - Trường THCS Cát Trinh

08/07/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 236064

Khối lượng Sắt bị gỉ, sét so với khối lượng Sắt ban đầu như thế nào?

 • A. Không thay đổi.  
 • B. Giảm.   
 • C. Không xác định.      
 • D. Tăng lên.
Câu 2
Mã câu hỏi: 236065

Các chất nào sau đây có thể dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm:

 • A. Al và H2O   
 • B. HCl và H2O  
 • C. H2SO4 và Zn   
 • D. H2SO4 và Cu
Câu 3
Mã câu hỏi: 236066

Công thức hóa học của Sắt (II) oxit là:

 • A. FeO        
 • B. Fe2O3    
 • C. Fe3O4    
 • D. FeCl2   
Câu 4
Mã câu hỏi: 236067

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế:           

 • A. Fe  +  2HCl   →  FeCl2  +   H2. 
 • B. Na2O  +  H2O  →   2NaOH.
 • C. Fe2O3 +  6HCl  →  2FeCl3  +  H2O.    
 • D. 2KClO3  →  2KCl  +  O2           
Câu 5
Mã câu hỏi: 236068

Đốt cháy 2g H2 trong bình đựng 2,24 lit khí O2 (đktc). Khối lượng nước thu được là:

 • A. 1,8 g       
 • B. 3,6 g    
 • C. 18 g   
 • D. 36 g
Câu 6
Mã câu hỏi: 236069

Trộn lẫn 50g dung dịch HCl 98% với 75g dung dịch HCl 68%. Nồng độ phần trăm dung dịch HCl thu được là:

 • A. 50%   
 • B. 60%   
 • C. 70%       
 • D. 80%
Câu 7
Mã câu hỏi: 236070

Dãy nào sau đây chỉ các chất đều là muối tan:

 • A. AgCl, ZnSO4     
 • B. Cu(NO3)2, BaSO4   
 • C. K2CO3, Fe(NO3)3   
 • D. CaSO3, AlPO4
Câu 8
Mã câu hỏi: 236071

Bazơ làm cho quì tím chuyển sang màu:

 • A. Xanh. 
 • B. Đỏ     
 • C. Hồng    
 • D. Không màu.
Câu 9
Mã câu hỏi: 236072

Cho 200ml dung dịch NaCl 5M. Nếu thêm vào 50ml nước thì dung dịch thu được có CM là:

 • A. 2M
 • B. 4M
 • C. 3M
 • D. 1M
Câu 10
Mã câu hỏi: 236073

Người ta có thể thu khí H2 bằng cách đẩy nước vì khí H2:

 • A. Nặng hơn không khí.  
 • B. Nhẹ hơn không khí.  
 • C. Nhẹ nhất.          
 • D. Ít tan trong nước.     
Câu 11
Mã câu hỏi: 236074

Khí H2 phản ứng được với các chất nào sau đây ở nhiệt độ cao?

 • A. CuO, H2O    
 • B. O2, NaCl   
 • C. Fe2O3, Cl2     
 • D. CuSO4, H2SO4
Câu 12
Mã câu hỏi: 236075

Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 9g Cacbon là:

 • A. 16,8 lit     
 • B. 84 lit       
 • C. 21,3 lit     
 • D. 33,6 lit          
Câu 13
Mã câu hỏi: 236076

Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a.  Na   +   H2O →                                                                      

b.  KMnO4  →

Câu 14
Mã câu hỏi: 236077

Đốt cháy 1,6 g khí metan (CH4) trong bình đựng 6,72 lit khí oxi (đktc).

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

Câu 15
Mã câu hỏi: 236078

Chứng minh: \({C_M} = C\% .\frac{{10D}}{M}\) . Biết \(D = \frac{{{m_{dd}}}}{{{V_{dd}}}}(g/ml)\) là khối lượng riêng.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ