Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021 - Trường THPT Lê Hoàn

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 230306

Hệ thống điện quốc gia có các thành phần liên kết với nhau thành mấy hệ thống?

 • A. Một hệ thống
 • B. Hai hệ thống
 • C. Nhiều hệ thống
 • D. Đáp án khác
Câu 2
Mã câu hỏi: 230307

Nước ta có ba hệ thống điện khu vực độc lập từ lúc nào?

 • A. Trước 1994
 • B. Sau 1994
 • C. 1994
 • D. Đáp án khác
Câu 3
Mã câu hỏi: 230308

Trước 1994, nước ta có mấy hệ thống điện khu vực độc lập?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 4
Mã câu hỏi: 230309

Lưới điện quốc gia có những thành phần nào?

 • A. Đường dây dẫn điện
 • B. Trạm điện
 • C. Cả A và b đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 230310

Lưới điện quốc gia có mấy cấp điện áp?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. Nhiều
Câu 6
Mã câu hỏi: 230311

 Hệ thống điện quốc gia có mấy vai trò quan trọng?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 7
Mã câu hỏi: 230312

Ngày nay, dòng điện xoay chiều ba pha được sử dụng ra sao?

 • A. Hạn chế
 • B. Rộng rãi
 • C. Không xác định
 • D. Đáp án khác
Câu 8
Mã câu hỏi: 230313

Máy phát điện xoay chiều ba pha có các thành phần nào?

 • A. Dây quấn
 • B. Nam châm điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 9
Mã câu hỏi: 230314

AX là kí hiệu của dây quấn pha nào sau đây?

 • A. Pha A
 • B. Pha X
 • C. Pha AX
 • D. Pha XA
Câu 10
Mã câu hỏi: 230315

Khi nam châm quay với tốc độ không đổi, trong dây quấn mỗi pha của máy phát điện xuất hiện sức điện động?

 • A. Một chiều
 • B. Xoay chiều một pha
 • C. Xoay chiều ba pha
 • D. Đáp án khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 230316

Mạch điện xoay chiều ba pha có tải ba pha là gì?

 • A. Các động cơ điện ba pha
 • B. Các lò điện ba pha
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 12
Mã câu hỏi: 230317

ZB là kí hiệu gì?

 • A. Tổng trở pha A
 • B. Tổng trở pha B
 • C. Tổng trở pha C
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 230318

Máy phát điện xoay chiều ba pha có mấy cách đấu dây tải?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 14
Mã câu hỏi: 230319

Ở máy phát điện xoay chiều ba pha, khi nối hình sao, tải ba pha đối xứng ra sao?

 • A. Id = Ip
 • B. Id = 2 Ip
 • C. Cả A và B đều sai
 • D. Đáp án khác
Câu 15
Mã câu hỏi: 230320

Ở máy phát điện xoay chiều ba pha, khi nối tam giác, tải ba pha đối xứng như thế nào?

 • A. Ud = Up
 • B. Ud = 2 Up
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 16
Mã câu hỏi: 230321

Điện áp dây là gì?

 • A. Là điện áp giữa điểm đầu và cuối mỗi pha
 • B. Là điện áp giữa dây pha và dây trung tính
 • C. Là điện áp giữa hai dây pha
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 17
Mã câu hỏi: 230322

Mạch điện ba pha bốn dây tạo ra trị số điện áp ra sao?

 • A. Điện áp dây
 • B. Điện áp pha
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 230323

Máy nào sau đây thuộc máy điện quay?

 • A. Máy phát điện
 • B. Động cơ điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 230324

Máy nào sau đây dùng làm nguồn động lực cho các máy và thiết bị?

 • A. Máy phát điện
 • B. Động cơ điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 230325

Máy biến áp ba pha là máy gì?

 • A. Máy điện tĩnh
 • B. Máy điện quay
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 230326

Máy nào biến điện năng thành cơ năng?

 • A. Máy phát điện
 • B. Động cơ điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 230327

Máy biến áp ba pha giữ nguyên yếu tố nào?

 • A. Điện áp
 • B. Dòng điện
 • C. Tần số
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 23
Mã câu hỏi: 230328

Máy biến áp có điện áp vào nhỏ hơn điện áp ra là loại máy nào?

 • A. Máy tăng áp
 • B. Máy hạ áp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 24
Mã câu hỏi: 230329

Máy biến áp ba pha được sử dụng chủ yếu trong hệ thống nào?

 • A. Hệ thống truyền tải điện năng
 • B. Hệ thống phân phối điện năng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 25
Mã câu hỏi: 230330

Gông từ dùng để làm gì?

 • A. Quấn dây
 • B. Khép kín mạch
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 230331

Mỗi máy biến áp ba pha có mấy dây quấn thứ cấp?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 230332

Có mấy sơ đồ đấu dây của máy biến áp ba pha?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 28
Mã câu hỏi: 230333

Hệ số biến áp dây của máy biến áp ba pha kí hiệu gì?

 • A. Kd
 • B. Kp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 230334

Ở động cơ không đồng bộ ba pha, roto là phần nào?

 • A. Phần tĩnh
 • B. Phần quay
 • C. Cả A và B đều sai
 • D. Đáp án khác
Câu 30
Mã câu hỏi: 230335

Cấu tạo stato có những bộ phận nào?

 • A. Lõi thép
 • B. Dây quấn
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 31
Mã câu hỏi: 230336

Ở động cơ không đồng bộ ba pha, roto có kiểu quấn dây ra sao?

 • A. Kiểu roto lồng sóc
 • B. Kiểu roto dây quấn
 • C. Cả A và b đều đúng
 • D. Cả A và b đều sai
Câu 32
Mã câu hỏi: 230337

Lõi thép stato của động cơ không đồng bộ ba pha có dây quấn nào?

 • A. AX
 • B. BY
 • C. CZ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 33
Mã câu hỏi: 230338

Động cơ không đồng bộ ba pha có kiểu đấu dây nào?

 • A. Hình sao
 • B. Hình tam giác
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 34
Mã câu hỏi: 230339

Máy biến áp đấu dây kiểu nào?

 • A. Nối sao – sao có dây trung tính
 • B. Nối sao – tam giác
 • C. Nối tam giác – sao có dây trung tính
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 35
Mã câu hỏi: 230340

Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì

 • A. Kd = Kp
 • B. \({K_d} = \frac{1}{{{K_p}}}\)
 • C. \({K_d} = \sqrt 3 {K_p}\)
 • D. \({K_d} = \frac{{{K_p}}}{{\sqrt 3 }}\)
Câu 36
Mã câu hỏi: 230341

Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì:

 • A. Kd = Kp
 • B. \({K_d} = \sqrt 3 {K_p}\)
 • C. \({K_p} = \sqrt 3 {K_d}\)
 • D. \({K_p} = \frac{{{K_d}}}{{\sqrt 3 }}\)
Câu 37
Mã câu hỏi: 230342

Tốc độ trượt được tính như thế nào?

 • A. n2 = n – n1
 • B. n2 = n1 – n
 • C. n2 = n + n1
 • D. n1 = n2 – n
Câu 38
Mã câu hỏi: 230343

Hệ số trượt tốc độ:

 • A. \(S = \frac{{n2}}{{n1}}\)
 • B. \(S = \frac{{n1 - n}}{{n1}}\)
 • C. \(S = \frac{{n1}}{{n2}}\)
 • D. Đáp án A và B đúng
Câu 39
Mã câu hỏi: 230344

Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng dòng điện nào?

 • A. Dòng một chiều
 • B. Dòng xoay chiều
 • C. Có thể là dòng một chiều hay xoay chiều
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 40
Mã câu hỏi: 230345

Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi do đâu?

 • A. Cấu tạo nhỏ, gọn
 • B. Dễ sử dụng
 • C. Cấu tạo đơn giản
 • D. Cả 3 đáp án trên

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ