Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021 Trường THPT Cửa Ông

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 177540

Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

 • A. Fe(NO3)2
 • B. Fe2(SO4)3
 • C. Fe(NO3)3
 • D. Fe2O3
Câu 2
Mã câu hỏi: 177541

Kim loại Mg chỉ bị ăn mòn hóa học khi tác dụng với dung dịch

 • A. AgNO3
 • B. FeCl3
 • C. HCl
 • D. Cu(NO3)2
Câu 3
Mã câu hỏi: 177542

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính

 • A. AlCl3
 • B. NaNO3
 • C. Al2O3
 • D. Na2CO3
Câu 4
Mã câu hỏi: 177543

Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch với điện cực trơ?

 • A. Cu
 • B. Na
 • C. Mg
 • D. Ba
Câu 5
Mã câu hỏi: 177544

Để hòa tan hoàn toàn 1,53 gam Al2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch NaOH 1,2M. Gía trị của V là?

 • A. 20
 • B. 10
 • C. 30
 • D. 25
Câu 6
Mã câu hỏi: 177545

Thành phần chính của quặng manhetit là?

 • A. Fe3O4
 • B. Fe2O3
 • C. FeS2
 • D. FeCO3
Câu 7
Mã câu hỏi: 177546

Al2O3 không phản ứng với dung dịch

 • A. NaOH
 • B. HCl
 • C. H2SO4
 • D. Na2SO4
Câu 8
Mã câu hỏi: 177547

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch muối X, thấy xuất hiện kết tủa trắng, tan được trong NaOH dư. muối X là?

 • A. AlCl3
 • B. KCl
 • C. BaCl2
 • D. MgCl2
Câu 9
Mã câu hỏi: 177548

Công thức của canxi oxit là?

 • A. Ca(OH)2
 • B. CaO
 • C. CaCO3
 • D. CaSO4
Câu 10
Mã câu hỏi: 177549

Nước cứng là nước có chứa nhiều ion:

 • A. Na+, K+
 • B. Mg2+, Ca2+
 • C. HCO3-, SO42-
 • D. Cl-, HCO3-
Câu 11
Mã câu hỏi: 177550

Chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu là?

 • A. Ba(NO3)2
 • B. KCl
 • C. Na2CO3
 • D. HCl
Câu 12
Mã câu hỏi: 177551

Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng phương pháp

 • A. Nhiệt luyện
 • B. Thủy luyện
 • C. Điện phân dung dịch
 • D. Điện phân nóng chảy
Câu 13
Mã câu hỏi: 177552

Oxit nào sau đây tác dụng với HCl sinh ra hỗn hợp muối

 • A. Na2O
 • B. Fe3O4
 • C. CaO
 • D. Al2O3
Câu 14
Mã câu hỏi: 177553

Cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch chất X thu được kết tủa Fe(OH)2. Chất X là

 • A. H2S
 • B. AgNO3
 • C. NaOH
 • D. NaCl
Câu 15
Mã câu hỏi: 177554

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Na (Z = 11) là?

 • A. 4s1
 • B. 3d1
 • C. 2s1
 • D. 3s1
Câu 16
Mã câu hỏi: 177555

Cho dung dịch Ba(OH)2 dư tác dụng hoàn toàn với dung dịch chất X, thu được một kết tủa duy nhất. Chất X là

 • A. MgSO4
 • B. FeSO4
 • C. Na2SO4
 • D. Ca(HCO3)2
Câu 17
Mã câu hỏi: 177556

Cho 0,46 gam kim loại Na tác dụng hoàn toàn với H2O, thu được V lít khí H2. Gía trị của V là?

 • A. 0,336
 • B. 0,224
 • C. 0,112
 • D. 0,448
Câu 18
Mã câu hỏi: 177557

Cho 8,96 gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư thu được m gam kim loại Cu. Gía trị m là

 • A. 6,40
 • B. 3,2
 • C. 10,24
 • D. 5,12
Câu 19
Mã câu hỏi: 177558

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

 • A. FeCl3
 • B. Zn(NO3)2
 • C. AgNO3
 • D. CuCl2
Câu 20
Mã câu hỏi: 177559

BaCO3 tác dụng với dung dịch

 • A. Ca(OH)2
 • B. K2CO3
 • C. K2SO4
 • D. H2SO4 
Câu 21
Mã câu hỏi: 177560

Kim loại nào sau đây tác dụng được với AgNO3 thu được kim loại Ag

 • A. Na
 • B. Zn
 • C. Ba
 • D. K
Câu 22
Mã câu hỏi: 177561

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện

 • A. Fe
 • B. K
 • C. Ca
 • D. Ba
Câu 23
Mã câu hỏi: 177562

Ở nhiệt độ thường, kim loại kali phản ứng với nước tạo thành

 • A. KOH và H2
 • B. K2O và H2
 • C. KOH và O2
 • D. K2O vào O2
Câu 24
Mã câu hỏi: 177563

Trong sự ăn mòn kim loại xảy ra phản ứng

 • A. oxi hóa – khử
 • B. trung hòa
 • C. trùng hợp
 • D. trao đổi ion
Câu 25
Mã câu hỏi: 177564

Cho kim loại Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: Al(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3, Mg(NO3)2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 2
Câu 26
Mã câu hỏi: 177565

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe → FeCl3 → Fe(OH)(mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là

 • A. HCl, NaOH
 • B. HCl, Al(OH)3
 • C. KCl, Cu(OH)2
 • D. Cl2, KOH
Câu 27
Mã câu hỏi: 177566

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA

 • A. Fe
 • B. Ca
 • C. Ag
 • D. Li
Câu 28
Mã câu hỏi: 177567

Ở điều kiện thường, dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng được với dung dịch

 • A. KNO3
 • B. NaCl
 • C. NaNO3
 • D. HCl
Câu 29
Mã câu hỏi: 177568

Kim loại Fe tác dụng với chất nào sau đây để tạo thành khí H2

 • A. HCl
 • B. HNO3 đặc nóng
 • C. CuSO4
 • D. H2SO4 đặc nóng
Câu 30
Mã câu hỏi: 177569

Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2. Gía trị của m là?

 • A. 4,2 
 • B. 8,4
 • C. 2,8
 • D. 5,6
Câu 31
Mã câu hỏi: 177570

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch chất X loãng dư thu được muối Fe(III). Chất X là

 • A. HNO3
 • B. H2SO4
 • C. HCl
 • D. CuSO4
Câu 32
Mã câu hỏi: 177571

Phương trình hóa học nào sau đây là sai về Fe và hợp chất của Fe?

 • A. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
 • B. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + H2O
 • C. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O
 • D. 2Fe + 6HCl → 2FeCl+ 3H2
Câu 33
Mã câu hỏi: 177572

Hợp chất nào của canxi dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương

 • A. Thạch cao sống
 • B. Vôi sống
 • C. Thạch cao nung
 • D. Đá vôi
Câu 34
Mã câu hỏi: 177573

Vào mùa lũ, để có nước sử dụng dân cử ở một số vùng thường sử dụng chất X có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O để làm trong nước. Chất X được gọi là

 • A. Vôi sống
 • B. Phèn chua
 • C. Muối ăn
 • D. Thạch cao
Câu 35
Mã câu hỏi: 177574

Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong đó oxi chiếm 20% khối lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư thu được dung dịch Y và 0,176 mol khí H2. Cho từ từ đến dư dung dịch gồm 0,144 mol H2SO4 và 0,304 mol HCl vào Y thu được dung dịch Z (chỉ chứa các muối clorua và muối sunfat trung hòa) và 23,664 gam hỗn hợp kết tủa. Gía trị của m là

 • A. 31,296
 • B. 28,8
 • C. 24,72
 • D. 35,376
Câu 36
Mã câu hỏi: 177575

Cho m gam hỗn hợp K và Ba vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Khối lượng của K có trong m gam hỗn hợp là?

 • A. 31,2 gam
 • B. 7,8 gam
 • C. 11,7 gam
 • D. 13,8 gam
Câu 37
Mã câu hỏi: 177576

Hòa tan hết 31,36 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3 thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 46,54 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X là

 • A. 14,8%
 • B. 36,99%
 • C. 44,39%
 • D. 29,59%
Câu 38
Mã câu hỏi: 177577

iến hành các thí nghiệm sau:

(a) Đốt cháy dây Mg trong không khí

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4

(c) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SOloãng

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2

(e) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng OXH – khử là

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 3
Câu 39
Mã câu hỏi: 177578

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) FeO tác dụng với dung dịch HNO3

(b) Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl

(c) FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4

(d) K tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3

(e) Ba tác dụng với dung dịch FeCl2

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra chất khí là?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 5
 • D. 4
Câu 40
Mã câu hỏi: 177579

X gồm 12,48 gam Al và Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 3,584 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất N+5. Phần trăm khối lượng Al trong X là?

 • A. 48,08%
 • B. 65,38%
 • C. 34,62%
 • D. 51,92%

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ