Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Du

15/04/2022 - Lượt xem: 28
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 68679

0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:

 • A. 0,5 mol H2SO4
 • B. 0,25 mol HCl
 • C. 0,5 mol HCl
 • D. 0,1 mol H2SO4
Câu 2
Mã câu hỏi: 68680

Sắt (III) oxit (Fe2O3)  tác dụng được với:

 • A. Nước, sản phẩm là axit
 • B. Axit, sản phẩm là muối và nước
 • C. Nước, sản phẩm là bazơ
 • D. Bazơ, sản phẩm là muối và nước
Câu 3
Mã câu hỏi: 68681

Dãy chất gồm các oxit bazơ:

 • A. CuO, N2O, MgO, CaO
 • B. FeO, CuO, MgO, BaO
 • C. CaO, P2O5, K2O, Na2O
 • D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7
Câu 4
Mã câu hỏi: 68682

Tính chất hóa học nào sau đây là của oxit bazơ?

 • A. Một số oxit bazơ tác dụng được với nước ở điều kiện thường.
 • B. Oxit bazơ tác dụng được với dung dịch axit.
 • C. Một số oxit bazơ tác dụng được với oxit axit. 
 • D. Tất cả các ý trên
Câu 5
Mã câu hỏi: 68683

 Chọn dãy chất đều là oxit:

 • A. NaCl, CaCl2, MgCl2, FeCl2
 • B. NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2
 • C. Na2O, CaO, MgO, FeO
 • D. Na, Ca, Mg, Fe
Câu 6
Mã câu hỏi: 68684

Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

 • A. 4%
 • B. 6%
 • C. 10%
 • D. 16%
Câu 7
Mã câu hỏi: 68685

Để làm sạch khí O2 có lẫn tạp chất là khí CO2 và khí SO2 có thể dùng chất nào dưới đây?

 • A. CaCl2
 • B. Ca(OH)2
 • C. NaHSO3
 • D. H2SO4
Câu 8
Mã câu hỏi: 68686

Hòa tan hết 5,6 gam canxioxit vào nước thu được 400ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là :

 • A. 0,35M
 • B. 0,25M
 • C. 0,45M
 • D. 0,55M
Câu 9
Mã câu hỏi: 68687

Hòa tan hết 9,4 gam Kalioxit vào nước thu được 200ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là 

 • A. 1M
 • B. 2M
 • C. 3M
 • D. 4M
Câu 10
Mã câu hỏi: 68688

Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe2O3, MgO, CuO, ZnO thì cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch hỗn hợp X gồm các muối. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 • A. 6,81
 • B. 5,55
 • C. 6,12
 • D. 5,81
Câu 11
Mã câu hỏi: 68689

 Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc. Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

 • A. 1,2 gam và 8 gam
 • B. 4 gam và 5,2 gam
 • C. 3 gam và 6,2 gam
 • D. 9 và 0,2 gam
Câu 12
Mã câu hỏi: 68690

Biết 8 (gam) CuO phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch axit clohiđric. Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit cần dùng.

 • A. 6,35%
 • B. 4,36%
 • C. 6,34%
 • D. 3,65%
Câu 13
Mã câu hỏi: 68691

Biết 8 (gam) CuO phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch axit clohiđric. Tính khối lượng muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng.

 • A. 13,5 gam
 • B. 20,5 gam
 • C. 1,35 gam
 • D. 1,45 gam
Câu 14
Mã câu hỏi: 68692

Oxit bazơ nào sau đây được dùng để làm khô nhiều nhất?

 • A. CuO
 • B. FeO
 • C. CaO
 • D. ZnO
Câu 15
Mã câu hỏi: 68693

Cho 1,68 lít CO2 (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước và sau phản ứng không thay đổi Nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng là

 • A. 0,2M
 • B. 0,3M
 • C. 0,4M
 • D. 0,5M
Câu 16
Mã câu hỏi: 68694

Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc). Sau phản ứng thu được muối BaSOkhông tan. Giá trị bằng số của V là:

 • A. 0,896 lít
 • B. 0,448 lít
 • C. 8,96 lít
 • D. 4,48 lít
Câu 17
Mã câu hỏi: 68695

Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau:

 • A. Muối  natricacbonat và nước.
 • B. Muối natri hidrocacbonat.
 • C. Muối natricacbonat.      
 • D. Muối natrihiđrocacbonat và natricacbonat.
Câu 18
Mã câu hỏi: 68696

Dẫn từ từ 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 12,8 gam NaOH sản phẩm thu được là muối Na2CO3. Khối lượng muối Na2CO3 thu được là:

 • A. 14,84 gam
 • B. 18, 96 gam  
 • C. 16,96 gam  
 • D. 16,44 gam
Câu 19
Mã câu hỏi: 68697

Chọn dãy chất đều là oxit axit?

 • A. CaO, K2O, Na2O.
 • B. CO2, SO3, P2O5.
 • C. CO, CaO, MgO.
 • D. CO, SO3, P2O5.
Câu 20
Mã câu hỏi: 68698

Cần bao nhiêu gam CuO, Fe2O3, ZnO tác dụng với 50 ml HCl 2M để thu được 3,071 g muối clorua?

 • A. 0,123g   
 • B. 0,16g      
 • C. 2,1g     
 • D. 0,321g
Câu 21
Mã câu hỏi: 68699

Oxy hóa a(g) X (gồm Zn, Pb, Ni) được b(g) Y (ZnO, PbO, NiO). Hòa tan b(g) Y trong HCl thu được Z. Cô cạn Z được (b + 55) gam muối. Khối lượng a(g) của hỗn hợp X ban đầu là bai nhiêu?

 • A. a = b - 16       
 • B. a = b - 24    
 • C. a = b - 32     
 • D. a = b – 8
Câu 22
Mã câu hỏi: 68700

Tính m muối khi cho 5g ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO tác dụng với 200ml HCl 0,4M?

 • A. 9,2g     
 • B. 8,4g      
 • C. 7,2g       
 • D. 7,9g
Câu 23
Mã câu hỏi: 68701

Tình khối lượng muối thu được khi cho 2,8g CuO, MgO, Fe2O3 tác dụng với 50 ml H2SO4 1M?

 • A. 4,5g      
 • B. 7,6g    
 • C. 6,8g     
 • D. 7,4g
Câu 24
Mã câu hỏi: 68702

Tính m muối thu được khi cho 2,8 gam gồm Fe2O3, MgO, CuO vào 200 ml HCl 0,5M?

 • A. 6,66 g
 • B. 5,55 g
 • C. 4,44 g
 • D. 7,77 g
Câu 25
Mã câu hỏi: 68703

Tính m muối thu được khi cho 2,81g hỗn hợp Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml H2SO4 0,1 M (vừa đủ)?

 • A. 4,59 g
 • B. 2,75 g
 • C. 6,81 g
 • D. 3,98 g
Câu 26
Mã câu hỏi: 68704

Các kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

 • A. Mg, Zn, Ag, Cu
 • B. Mg, Zn, Fe, Cu
 • C. Zn, Fe, Al, Mg
 • D. Al, Cu, Fe, Ag
Câu 27
Mã câu hỏi: 68705

Hiện tượng quan sát được khi cho mẩu magie vào ống nghiệm chứa axit HCl dư là:  

 • A.  Mẩu Mg tan dần, không có bọt khí thoát ra
 • B. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu
 • C. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh lam
 • D. Không xảy ra hiện tượng gì
Câu 28
Mã câu hỏi: 68706

Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch Axit H2SO4  loãng ?

 • A. ZnSO4
 • B. Na2SO3
 • C. CuSO4
 • D. MgSO3
Câu 29
Mã câu hỏi: 68707

Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3  tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3  trong hỗn hợp X lần lượt là :

 • A. 25% và 75%
 • B.  20% và 80%
 • C. 22% và 78%
 • D. 30% và 70%
Câu 30
Mã câu hỏi: 68708

Hòa tan hoàn toàn 53,6 gam hỗn hợp A gồm (FeO, CuO) cần dùng vừa đủ 500 ml dung dịch H2SO4 1,4M (D = 1,2g/ml) thu được dung dịch X. Giả thiết thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. Nồng độ phần trăm của muối FeSO4 trong dung dịch X là

 • A. 7,04%
 • B.  6,06%
 • C. 9,30%
 • D. 6,98%
Câu 31
Mã câu hỏi: 68709

 Hòa tan 4,88 gam hỗn hợp A gồm MgO và FeO trong 200 ml dung dịch H2SO4 0,45M loãng thì phản ứng vừa đủ, thu được dung dịch B. Phần trăm khối lượng của MgO trong A là

 • A. 59,02%
 • B. 61,34%
 • C.  40,98%
 • D.  38,66%
Câu 32
Mã câu hỏi: 68710

Xác định CTHH của axit, biết phân tử axit chứa 1 nguyên tử S và %H = 2,04%; %S = 32,65%, %O = 65,31%?

 • A. H2SO3.
 • B. H2SO2.
 • C. H2SO4.
 • D. H2SO5.
Câu 33
Mã câu hỏi: 68711

Tính m muối thu được khi cho 0,2 mol CaO tác dụng với 500ml HCl 1M. 

 • A. 2,22 g 
 • B. 22,2 g
 • C. 22,3 g
 • D. 23,2 g
Câu 34
Mã câu hỏi: 68712

Tính VH2 biết cho 21 gam MgCO3 tác dụng với HCl 2M.

 • A. 2,5 lít
 • B. 0,25 lít
 • C. 3,5 lít
 • D. 1,5 lít
Câu 35
Mã câu hỏi: 68713

Tính V khí H2 thu được khi cho 4,8g Mg tác dụng vừa đủ với axit sunfuric loãng?

 • A. 44,8 lít
 • B. 4,48 lít
 • C. 2,24 lít
 • D. 22,4 lít
Câu 36
Mã câu hỏi: 68714

Xác định khí sinh ra khi cho MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl?

 • A. Chất khí cháy được trong không khí
 • B. Chất khí làm vẫn đục nước vôi trong.
 • C. Chất khí duy trì sự cháy và sự sống.
 • D. Chất khí không tan trong nước.
Câu 37
Mã câu hỏi: 68715

Hãy tìm ra chất tác dụng với HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong?

 • A. Zn
 • B. Na2SO3
 • C. FeS
 • D. Na2CO3
Câu 38
Mã câu hỏi: 68716

Hãy xác định dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước?

 • A. CO2, SO2, CuO.
 • B. SO2, Na2O, CaO.
 • C. CuO, Na2O, CaO.
 • D. CaO, SO2, CuO.
Câu 39
Mã câu hỏi: 68717

Hãy tìm dãy chất tác dụng với H2SO4 loãng ?

 • A. Fe, Cu, Mg.
 • B. Zn, Fe, Cu.
 • C. Zn, Fe, Al.
 • D. Fe, Zn, Ag
Câu 40
Mã câu hỏi: 68718

Cho V lít dung dịch NaOH 1M tác dụng với V lít dung dịch H2SO4 1M sau phản ứng dung dịch tạo ra làm quỳ tím chuyển thành màu gì?

 • A. hóa đỏ
 • B. hóa xanh.
 • C. không đổi màu.
 • D. không màu.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ