Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 năm 2021-2022 Trường THCS Cẩm Bình

15/04/2022 - Lượt xem: 37
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 68639

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:   

 • A. Na2SO4  và Fe2(SO4)3  
 • B. Na2SO4  và K2SO4
 • C. Na2SO và BaCl 
 • D. Na2CO3 và K3PO
Câu 2
Mã câu hỏi: 68640

Cho Na2O vào dung dịch muối X, thu được kết tủa màu trắng. Muối X là chất nào sau đây?

 • A. NaCl
 • B. FeCl3
 • C. CuCl2
 • D. MgCl2
Câu 3
Mã câu hỏi: 68641

Dãy muối cacbonat bị nhiệt phân ở nhiệt độ cao

 • A. Na2CO3, Ca(HCO3)2
 • B. K2CO3, KHCO3.
 • C. CaCO3, Ca(HCO3)2
 • D. MgCO3, K2CO3.
Câu 4
Mã câu hỏi: 68642

Các cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch? 

1. CuSO4 và HCl

2. H2SO4 và Na2SO

3. KOH và NaCl

4. MgSOvà BaCl2

 • A.  (1; 2)
 • B. (3; 4)
 • C. (2; 4)
 • D. (1; 3)
Câu 5
Mã câu hỏi: 68643

Để làm sạch dung dịch đồng (II) nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loại:

 • A. Mg
 • B. Cu
 • C. Fe
 • D. Au
Câu 6
Mã câu hỏi: 68644

0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:

 • A. 0,5 mol H2SO4
 • B. 0,25 mol HCl
 • C. 0,5 mol HCl
 • D. 0,1 mol H2SO4
Câu 7
Mã câu hỏi: 68645

0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:

 • A. 0,02 mol HCl 
 • B. 0,1 mol HCl 
 • C.  0,05 mol HCl
 • D. 0,01 mol HCl
Câu 8
Mã câu hỏi: 68646

Tính chất hóa học nào sau đây là của oxit bazơ?

 • A. Một số oxit bazơ tác dụng được với nước ở điều kiện thường.
 • B. Oxit bazơ tác dụng được với dung dịch axit.
 • C. Một số oxit bazơ tác dụng được với oxit axit. 
 • D. Tất cả các ý trên
Câu 9
Mã câu hỏi: 68647

Để làm sạch khí O2 có lẫn tạp chất là khí CO2 và khí SO2 có thể dùng chất nào dưới đây?

 • A. CaCl2
 • B. Ca(OH)2
 • C. NaHSO3
 • D. H2SO4
Câu 10
Mã câu hỏi: 68648

Cần bao nhiêu gam CuO, Fe2O3, ZnO tác dụng với 50 ml HCl 2M để thu được 3,071 g muối clorua?

 • A. 0,123g   
 • B. 0,16g      
 • C. 2,1g     
 • D. 0,321g
Câu 11
Mã câu hỏi: 68649

Oxy hóa a(g) X (gồm Zn, Pb, Ni) được b(g) Y (ZnO, PbO, NiO). Hòa tan b(g) Y trong HCl thu được Z. Cô cạn Z được (b + 55) gam muối. Khối lượng a(g) của hỗn hợp X ban đầu là bai nhiêu?

 • A. a = b - 16       
 • B. a = b - 24    
 • C. a = b - 32     
 • D. a = b – 8
Câu 12
Mã câu hỏi: 68650

Tính m muối khi cho 5g ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO tác dụng với 200ml HCl 0,4M?

 • A. 9,2g     
 • B. 8,4g      
 • C. 7,2g       
 • D. 7,9g
Câu 13
Mã câu hỏi: 68651

Các kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

 • A. Mg, Zn, Ag, Cu
 • B. Mg, Zn, Fe, Cu
 • C. Zn, Fe, Al, Mg
 • D. Al, Cu, Fe, Ag
Câu 14
Mã câu hỏi: 68652

Hiện tượng quan sát được khi cho mẩu magie vào ống nghiệm chứa axit HCl dư là:  

 • A.  Mẩu Mg tan dần, không có bọt khí thoát ra
 • B. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu
 • C. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh lam
 • D. Không xảy ra hiện tượng gì
Câu 15
Mã câu hỏi: 68653

Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch Axit H2SO4  loãng ?

 • A. ZnSO4
 • B. Na2SO3
 • C. CuSO4
 • D. MgSO3
Câu 16
Mã câu hỏi: 68654

Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3  tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3  trong hỗn hợp X lần lượt là :

 • A. 25% và 75%
 • B.  20% và 80%
 • C. 22% và 78%
 • D. 30% và 70%
Câu 17
Mã câu hỏi: 68655

Tên H2SO3?

 • A. Hiđrosunfua
 • B. Axit sunfuric
 • C. Axit sunfuhiđric
 • D. Axit sunfurơ
Câu 18
Mã câu hỏi: 68656

Tìm Z biết cho 1,08 gam Z vào H2SO4 loãng dư rồi cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan?

 • A. Niken      
 • B. Canxi    
 • C. Nhôm    
 • D. Sắt
Câu 19
Mã câu hỏi: 68657

Hòa tan 1,3 gam kẽm thì cần 14,7 gam H2SO4 20% thu được bao nhiêu gam H2?

 • A. 0,03 gam    
 • B. 0,06 gam       
 • C. 0,04 gam     
 • D. 0,02 gam
Câu 20
Mã câu hỏi: 68658

Tìm M biết, hòa tan 18g kim loại M cần 800ml HCl 2,5M.

 • A. Ca      
 • B. Mg      
 • C. Al       
 • D. Fe
Câu 21
Mã câu hỏi: 68659

Cho bảng sau:

Kim loại

Tác dụng của dung dịch HCl

A

Giải phóng hidro chậm

B

Giải phóng hidro nhanh, dung dịch nóng dần

C

Không có hiện tượng gì xảy ra

D

Giải phóng hidro rất nhanh, dung dịch nóng lên

Sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần?

 • A. D, B, A, C      
 • B. C, B, A, D    
 • C. A, B, C, D      
 • D. B, A, D, C
Câu 22
Mã câu hỏi: 68660

Hai dung dịch \(Ca(OH)_2\) và NaOH có tính chất hóa học của bazơ tan vì?

 • A. Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit.
 • B. Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với axit
 • C. Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit và axit.
 • D. Tác dụng với oxit axit và axit.
Câu 23
Mã câu hỏi: 68661

Hãy chọn một trong bốn cặp chất sau không thể tồn tại trong một dung dịch (hay tác dụng được với nhau) là?

 • A. \(Ca(OH)_2\);\(Na_2CO_3\)
 • B. \(Ca(OH)_2\); NaCl
 • C. \(Ca(OH)_2\); \(NaNO_3\)
 • D. NaOH, \(KNO_3\)
Câu 24
Mã câu hỏi: 68662

Đâu là cặp chất đều làm đục nước vôi trong \(Ca(OH)_2\)?

 • A. \(CO_2\) và \(Na_2O\)
 • B. (CO_2\) và \(SO_2\)
 • C. \(SO_2\) và \(K_2O\)
 • D. \(SO_2\) và BaO
Câu 25
Mã câu hỏi: 68663

Trong hợp chất NaOH và \(Ca(OH)_2\) thì phần trăm của Na và Ca sẽ lần lượt bằng là?

 • A. 50% và 54%
 • B. 52% và 56%
 • C. 54,1% và 57,5%
 • D. 57,5% và 54,1%
Câu 26
Mã câu hỏi: 68664

Sắp xếp các chất sau thành 1 dãy chuyển hóa: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

 • A. Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → Na2SO4
 • B. Na → Na2O → Na2CO3 → NaCl → NaOH → Na2SO4
 • C. NaOH → Na2CO3 → NaCl → Na2SO→Na → Na2O  
 • D. Na → Na2O → NaCl → Na2SO→ NaOH → Na2CO3
Câu 27
Mã câu hỏi: 68665

Em hãy xác định thuốc thử có thể dùng để phân biệt natri sunfat và natri cacbonat?

 • A. Dung dịch chì nitrat.
 • B. Dung dịch natri hiđroxit.
 • C. Dung dịch axit clohiđric.
 • D. Dung dịch bạc nitrat.
Câu 28
Mã câu hỏi: 68666

Tính %H toàn bộ quá trình điều chế 147 tấn axit sunfuric từ 160 tấn quặng pirit sắt FeS2 (chứa 40% lưu huỳnh) ?

 • A. 60%
 • B. 75%
 • C. 80%
 • D. 85%
Câu 29
Mã câu hỏi: 68667

Cho 12 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và CaSO4 vào 400ml HCl thu được 0,672 lít khí, em hãy tính %m muối ban đâu?

 • A. 25% và 75%
 • B. 30% và 70%
 • C. 40% và 60%
 • D. 55% và 45%
Câu 30
Mã câu hỏi: 68668

Bằng phương pháp nào khẳng định được trong khí oxi có lẫn khí CO2 và khí SO2?

 • A. Cho khí oxi đi qua dung dịch KCl
 • B. Cho khí oxi đi qua dung dịch Ca(OH)2
 • C. Cho khí oxi đi qua dung dịch HCl
 • D. Cả 3 phương pháp trên đều đúng
Câu 31
Mã câu hỏi: 68669

Tính VSO2 thu được khi cho 12,6 gam Na2SO3 tác dụng với H2SOdư?

 • A. 1.12 lít
 • B. 2,24 lít
 • C. 4,48 lít 
 • D. 3,36 lít
Câu 32
Mã câu hỏi: 68670

Hãy xác định V khí thoát ra khi cho 0,2 mol NaOH vào NH4NO3 dư?

 • A. 2,24 lít
 • B. 4,48 lít
 • C. 22,4 lít
 • D. 44,8 lít
Câu 33
Mã câu hỏi: 68671

Dung dịch dùng để phân biệt NH4NO3, KCl là gì?

 • A. KOH
 • B. Na2CO3
 • C. Ba(OH)2
 • D. LiOH
Câu 34
Mã câu hỏi: 68672

Em hãy tìm ra hóa chất dùng để phân biệt NH4NO3 và NH4Cl. 

 • A. KOH
 • B. Ca(OH)2
 • C. AgNO3
 • D. BaCl2
Câu 35
Mã câu hỏi: 68673

Phân nào có hàm lượng nitơ cao nhất trong 4 loại phân sau?

 • A. NH4Cl
 • B. (NH2)2CO
 • C. (NH4)2SO4
 • D. NH4NO3
Câu 36
Mã câu hỏi: 68674

Trong PTN có thể dùng KClO3 hoặc KNO3 để điều chế O2 nếu dùng 0,1 mol mỗi chất thì VOhãy tính thể tích khí oxi thu được.

 • A. 1,12 lít và 3,36 lít
 • B. 2,24 lít và 3,36 lít
 • C. 1,12 lít và 2,24 lít
 • D. 4,48 lít và 3,36 lít
Câu 37
Mã câu hỏi: 68675

Muối nào không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?

 • A. CaCO3
 • B. CaSO4
 • C. Pb(NO3)2
 • D. NaCl
Câu 38
Mã câu hỏi: 68676

Tính m chất rắn sinh ra khi trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 g CaClvới 70 ml dung dịch có chứa AgNO3?

 • A. 1,245g
 • B. 2,452g
 • C. 1,435g
 • D. 2,765g
Câu 39
Mã câu hỏi: 68677

Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được khi ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch (II) sunfat ?

 • A. Không có hiện tượng nào xảy ra.
 • B. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không có sự thay đổi.
 • C. Một phần đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và màu xanh lam của dung dịch ban đầu nhạt dần.
 • D. Không có chất mới nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan.
Câu 40
Mã câu hỏi: 68678

Tính a, b biết a, b thõa mãn điều kiện sau đây:

Cho 24,8 gam gồm Na2CO3 và Na2SO4 tác dụng với BaCl2 dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa trên tác dụng với HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí ở đktc và còn lại b gam chất rắn không tan. 

 • A. a = 23,3 và b = 43
 • B. a = 25 và b = 43
 • C. a = 25 và b = 43,6
 • D. a = 23 và b = 24,5

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ