Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2019 - 2020 Trường THCS Kpa Klơng

08/07/2022 - Lượt xem: 39
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235608

Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

 • A. Từ 2 nguyên tố   
 • B. Từ 1 nguyên tố.  
 • C. Từ 3 nguyên tố  
 • D. Từ 4 nguyên tố trở lên
Câu 2
Mã câu hỏi: 235609

Nguyên tử trung hòa về điện là do:

 • A. Số p = số n.      
 • B. Số p = số e.
 • C. Số e = số n.  
 • D. Số p + số n = số e.
Câu 3
Mã câu hỏi: 235610

Cho Fe hóa trị (III), nhóm SO4 hóa trị (II), Công thức hoá học theo quy tắc hóa trị là

 • A. Fe2(SO4)3.   
 • B. Fe2(SO4)2.  
 • C. FeSO4.    
 • D. Fe3(SO4)2.
Câu 4
Mã câu hỏi: 235611

Trong các chất sau: K, Na2SO4, H2, N2, CaCO3 có:

 • A. 3 đơn chất, 2 hợp chất.   
 • B. 4 đơn chất, 1 hợp chất.
 • C. 2 đơn chất, 3 hợp chất.    
 • D. 1 đơn chất, 4 hợp chất
Câu 5
Mã câu hỏi: 235612

Hạt nhân nguyên tử tạo bởi

 • A. proton và electron.   
 • B. proton và nơtron.
 • C. nơtron và electron.  
 • D. proton, nơtron và electron
Câu 6
Mã câu hỏi: 235613

Trong số các chất cho dưới đây, đơn chất là

 • A. Khí metan (tạo nên từ 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H).
 • B. Khí ozon (tạo nên từ 3 nguyên tử O).
 • C. Axit sunfuric (tạo nên từ 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O).
 • D. Saccarozơ (đường kính) (tạo nên từ 12 nguyên tử C, 22 nguyên tử H và 11 nguyên tử O).
Câu 7
Mã câu hỏi: 235614

Hãy chỉ đâu là vật thể:

 • A. Nước      
 • B. Chiếc xe đạp.   
 • C. Đường     
 • D. Rượu êtylic.
Câu 8
Mã câu hỏi: 235615

Cách viết 5 H2 biểu diễn điều gì?

 • A. 5 phân tử hiđro.  
 • B. 10 nguyên tử hiđro.    
 • C. 5 nguyên tố hiđro.   
 • D. 5 nguyên tử hiđro.
Câu 9
Mã câu hỏi: 235616

Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với nhóm (NO3) và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó): X(NO3)2 , YH3. Công thức hóa học đúng của hợp chất X với Y là: 

 • A. X3Y2.  
 • B. XY3.     
 • C. X2Y3.    
 • D. XY.
Câu 10
Mã câu hỏi: 235617

Cho các cụm từ sau, dãy nào chỉ chất?

 • A. Nhôm, sắt, bút chì.  
 • B. Bút chì, thước kẻ, nước cất,
 • C. Muối ăn, nước cất, bột sắt.
 • D. Bàn ghế, đường kính, than chì
Câu 11
Mã câu hỏi: 235618

Trong các công thức sau: SO2; H2S, nguyên tố lưu huỳnh lần lượt có hóa trị là:

 • A. II và VI.   
 • B. VI và II.   
 • C. IV và II.    
 • D. II và IV.
Câu 12
Mã câu hỏi: 235619

Theo hóa trị của sắt có trong công thức hóa học Fe2O3

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 13
Mã câu hỏi: 235620

a. Phát biểu qui tắc hóa trị trong hợp chất 2 nguyên tố

b.Tính hóa trị của Ca, (SO4) trong công thức CaCl2 và Na2SO4.

Biết Cl và Na đều có hóa trị I

Câu 14
Mã câu hỏi: 235621

Cho biết ý nghĩa của công thức hóa học: NaCl, KNO3

Câu 15
Mã câu hỏi: 235622

Lập công thức hóa học (khi biết hóa trị) của các chất sau:

a) S (IV) và O (II).                                                        

b) Al (III) và nhóm SO4 (II).

Biết NTK Na = 23; Cl = 35,5; K = 39; N = 14; O = 16

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ