Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học 6 năm 2018 Trường THCS Ngô Gia Tự

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 5317

Số nghịch đảo của \(\frac{3}{{ - 5}}\) là: 

 • A. \(\frac{{ - 5}}{3}\)
 • B. \(\frac{5}{3}\)
 • C. \(\frac{3}{5}\)
 • D. \(\frac{-3}{5}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 5318

Viết 7% dưới dạng số thập phân ta được : 

 • A. 0,7
 • B. -0,7
 • C. 0,007
 • D. 0,07
Câu 3
Mã câu hỏi: 5319

Số đối của \(\frac{3}{2}\) là:

 • A. \(\frac{2}{3}\)
 • B. \(\frac{-2}{3}\)
 • C. \(\frac{-3}{2}\)
 • D. \(\frac{3}{2}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 5320

Viết hỗn số \(3\frac{2}{5}\) dưới dạng phân số ta được :

 • A. \(\frac{{11}}{5}\)
 • B. \(\frac{{3}}{11}\)
 • C. \(\frac{{15}}{5}\)
 • D. \(\frac{{17}}{5}\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 5321

Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số?

 • A. \(\frac{{1,2}}{3}\)
 • B. \(\frac{{-5}}{0}\)
 • C. \(\frac{{1}}{-3}\)
 • D. \(\frac{{11,2}}{3,5}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 5322

Hai phân số \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) khi thỏa điều kiện nào sau đây ?

 • A. ac = bd
 • B. cb = ad
 • C. ab = cd
 • D. aa = bd
Câu 7
Mã câu hỏi: 5323

Trong các cách viết sau, cách nào cho ta phân số (theo định nghĩa phân số)

 • A. \(\frac{{6,5}}{{14}}\)
 • B. \(\frac{{3}}{{7}}\)
 • C. \(3\frac{5}{6}\)
 • D. \(\frac{{15}}{{0,2}}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 5324

Cho \(\frac{6}{{n - 3}} = \frac{2}{3}\) , giá trị của n bằng

 • A. 6
 • B. 12
 • C. 9
 • D. Kết quả khác
Câu 9
Mã câu hỏi: 5325

Phân số nào bằng phân số \(\frac{{ - 3}}{7}\)?

 • A. \(\frac{{ - 6}}{{ - 14}}\)
 • B. \(\frac{{15}}{{35}}\)
 • C. \(\frac{{9}}{{-21}}\)
 • D. \(\frac{{-7}}{{3}}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 5326

Sắp xếp các số \(\frac{{ - 2}}{7};0;\frac{3}{{ - 5}};\frac{2}{3};\frac{8}{9}\)  theo thứ tự tăng dần

 • A. \(\frac{{ - 2}}{7} < \frac{3}{{ - 5}} < 0 < \frac{2}{3} < \frac{8}{9}\)
 • B. \(\frac{3}{{ - 5}} < \frac{{ - 2}}{7} < 0 < \frac{2}{3} < \frac{8}{9}\)
 • C. \(\frac{{ - 2}}{7} < \frac{3}{{ - 5}} < 0 < \frac{8}{9} < \frac{2}{3}\)
 • D. \(\frac{3}{{ - 5}} < \frac{{ - 2}}{7} < 0 < \frac{8}{9} < \frac{2}{3}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 5327

Tìm x, y biết \(\frac{3}{x} = \frac{y}{{12}} = \frac{3}{4}\)   

 • A. x = 4; y = 9
 • B. x = -4; y = -9
 • C. x = 12; y = 3
 • D. x = -12; y = -3
Câu 12
Mã câu hỏi: 5328

Thương của \(\frac{3}{{14}}:1\frac{1}{2}\)  có giá trị bằng:

 • A. \(\frac{3}{{7}}\)
 • B. \(\frac{1}{{7}}\)
 • C. \(\frac{7}{{3}}\)
 • D. \(\frac{9}{{28}}\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 5329

1) Thực hiện phép tính:                    

a)  \(\frac{1}{8} + \frac{3}{8}\)                                             b)  \(\frac{{ - 2}}{5}.\frac{5}{{17}}\)

2) Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí      

\(\begin{array}{l}
a)A = \frac{{26}}{3}.\frac{{2017}}{{2018}} + \frac{{26}}{3}.\frac{1}{{2018}} - \frac{5}{3}\\
b)B = 11\frac{3}{{13}} + \left( {2\frac{4}{7} - 5\frac{3}{{13}}} \right)
\end{array}\)

Câu 14
Mã câu hỏi: 5330

Tìm x, y biết 

a) \(\frac{4}{5}.x = \frac{4}{7}\)

b) \(\frac{{ - 4}}{8} = \frac{x}{{ - 10}} = \frac{{ - 7}}{y}\)

Câu 15
Mã câu hỏi: 5331

Chứng tỏ rằng \(D = \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{3^2}}} + \frac{1}{{{4^2}}} + ... + \frac{1}{{{{10}^2}}} < 1\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ