Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 6 năm 2019-2020 Trường THCS Hồng Lĩnh

15/04/2022 - Lượt xem: 4
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 4871

Cho hình vẽ sau:

Điểm A thuộc những đường thẳng nào?

 • A. \(A \in a,A \in b\)
 • B. \(A \in a,A \in c\)
 • C. \(A \in c,A \in b\)
 • D. \(A \in a,A \in b\) và \(A \in c\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 4872

Cho hình vẽ:

Trong 3 điểm A, B , C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

 • A. A nằm giữa
 • B. B  nằm giữa
 • C. C nằm giữa
 • D. Không có đáp án đúng
Câu 3
Mã câu hỏi: 4873

Cho 20 điểm trong đó có : không có 3 điểm nào thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm kẻ 1 đường thẳng

. Tính số đường thẳng tạo thành ?

 • A. 192
 • B. 190
 • C. 198
 • D. 200
Câu 4
Mã câu hỏi: 4874

Nếu trong 20 điểm có đúng 3 điểm thẳng hàng thì số lượng đường thẳng tạo thành sẽ là bao nhiêu ?

 • A. 184
 • B. 186
 • C. 188
 • D. 190
Câu 5
Mã câu hỏi: 4875

Cho 100 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Hỏi có thể kẻ được bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong 100 điểm đã cho?

 • A. 4500
 • B. 4750
 • C. 4950
 • D. 5120
Câu 6
Mã câu hỏi: 4876

Cho 100 điểm trong đó có đúng 3 điểm thẳng hàng thì số đường thẳng kẻ được là bao nhiêu?

 • A. 4948
 • B. 4820
 • C. 4920
 • D. 5125
Câu 7
Mã câu hỏi: 4877

Cho đoạn thẳng AB = 6cm . Điểm M  là trung điểm của đoạn thẳng AB thì độ dài của đoạn thẳng MA bằng

 • A. 3 cm
 • B. 6 cm
 • C. 12 cm
 • D. 36 cm
Câu 8
Mã câu hỏi: 4878

Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 5cm ; trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 6cm . Gọi I , K  lần lượt là trung điểm của OA và OB . Tính IK ?

 • A. 4 cm
 • B. 5 cm
 • C. 4,5 cm
 • D. 5,5 cm
Câu 9
Mã câu hỏi: 4879

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm , OB = 6cm . Chọn khẳng định sai?

 • A. Điểm A nằm giữa hai điểm OB
 • B. Điểm A là trung điểm của OB
 • C. Điểm O là trung điểm của AB
 • D. OA = OB = 3cm .
Câu 10
Mã câu hỏi: 4880

Cho đoạn thẳng AB . Gọi MN lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng ABAM . Giả sử AN =1, 5cm . Khi đó đoạn thẳng AB có độ dài là?

 • A. 1,5 cm
 • B. 3 cm
 • C. 4,5 cm
 • D. 6 cm
Câu 11
Mã câu hỏi: 4881

Cho đoạn thẳng AB = 8cm . Gọi IK lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng ABAI. Đoạn thẳng IK có độ dài bằng

 • A. 8 cm
 • B. 6 cm
 • C. 4 cm
 • D. 2 cm
Câu 12
Mã câu hỏi: 4882

Cho đoạn thẳng AB =14cm . Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 7cm . Chọn câu sai?

 • A. M nằm giữa AB
 • B. AM = BM = 7cm
 • C. BM = AB.
 • D. M là trung điểm của AB.
Câu 13
Mã câu hỏi: 4883

Cho đoạn thẳng AB = 2a . Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của OAOB . Độ dài đoạn thẳng MN bằng

 • A. 0, 5a
 • B. a
 • C. 1,5a
 • D. 2a
Câu 14
Mã câu hỏi: 4884

Cho đoạn thẳng AB = 20 cm . Trên AB lấy điểm C bất kì, gọi M , N lần lượt là trung điểm AC , BC . Tính MN ?

 • A. MN = 8cm
 • B. MN = 9cm
 • C. MN =10cm
 • D. MN =10, 5cm
Câu 15
Mã câu hỏi: 4885

Cho đoạn thẳng AB =10cm . Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm M  và N  sao cho AM + BN =14cm . Tính MN ?

 • A. MN = 4cm
 • B. MN = 5cm
 • C. MN = 6cm
 • D. MN = 7cm

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ