Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12 chủ đề Dao động điều hòa

13/07/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 279059

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng. 

 • A.  v = 0,16 cm/s; a = 48 cm/s2.         
 • B. v = 16 m/s; a = 48 cm/s2.
 • C. v = 0,16 m/s; a = 48 cm/s2.                      
 • D. v = 0,16 m/s; a = 0,48 cm/s2.
Câu 2
Mã câu hỏi: 279060

Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà: 

 • A. Vận tốc luôn trễ pha \(\pi \)/2 so với gia tốc.   
 • B. Gia tốc sớm pha góc \(\pi \) so với li độ.
 • C. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau.      
 • D. Vận tốc luôn sớm pha \(\pi \)/2 so với li độ.
Câu 3
Mã câu hỏi: 279061

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A,  chu kì dao động  T , ở thời điểm ban đầu to = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4  là 

 • A. A/2 .       
 • B. 2A .      
 • C.  A/4 .              
 • D.
Câu 4
Mã câu hỏi: 279062

Dao động cơ học là 

 • A. chuyển động có quỹ đạo xác định trong không gian, sau những khoảng thời gian xác định trạng thái chuyển động được lặp lại như cũ
 • B. chuyển động có biên độ và tần số xác định
 • C. chuyển động trong phạm vi hẹp trong không gian được lặp lặp lại nhiều lần 
 • D. chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định
Câu 5
Mã câu hỏi: 279063

Dao động điều hoà là 

 • A.  chuyển động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau
 • B. chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi
 • C. hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo 
 • D. chuyển động có phương trình mô tả bởi hình sin hoặc cosin theo thời gian
Câu 6
Mã câu hỏi: 279064

Biên độ dao động 

 • A. là quãng đường vật đi trong một chu kỳ dao động
 • B. là quãng đường vật đi được trong nửa chu kỳ dao động
 • C. là độ dời lớn nhất của vật trong quá trình dao động 
 • D. là độ dài quỹ đạo chuyển động của vật
Câu 7
Mã câu hỏi: 279065

Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là 

 • A. tần số dao động             
 • B. chu kỳ dao động
 • C. pha ban đầu                          
 • D. tần số góc
Câu 8
Mã câu hỏi: 279066

Đối với dao động tuần hoàn, số lần dao động được lặp lại trong một đơn vị thời gian gọi là 

 • A.  tần số dao động     
 • B. chu kỳ dao động
 • C. pha ban đầu                       
 • D. tần số góc
Câu 9
Mã câu hỏi: 279067

Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi? 

 • A. tần số và biên độ                    
 • B. pha ban đầu và biên độ
 • C. biên độ                                      
 • D. tần số và pha ban đầu
Câu 10
Mã câu hỏi: 279068

Đối với dao động cơ điều hòa, chu kì dao động là quãng thời gian ngắn nhất để một trạng thái của dao động lặp lại như cũ. Trạng thái cũ ở đây bao gồm những thông số nào? 

 • A. Vị trí cũ                       
 • B. Vận tốc cũ và gia tốc cũ
 • C. Gia tốc cũ và vị trí cũ                           
 • D. Vị trí cũ và vận tốc cũ
Câu 11
Mã câu hỏi: 279069

Pha ban đầu của dao động điều hòa phụ thuộc 

 • A. cách chọn gốc tọa độ và gốc thời gian
 • B. năng lượng truyền cho vật để vật dao động
 • C. đặc tính của hệ dao động       
 • D. cách kích thích vật dao động
Câu 12
Mã câu hỏi: 279070

Trong một dao động điều hòa đại lượng nào sau đây của dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? 

 • A. Biên độ dao động        
 • B. Tần số dao động
 • C. Pha ban đầu                      
 • D.  Cơ năng toàn phần
Câu 13
Mã câu hỏi: 279071

Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi 

 • A. vật ở vị trí có li độ cực đại       
 • B. gia tốc của vật đạt cực đại
 • C. vật ở vị trí có li độ bằng không           
 • D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại
Câu 14
Mã câu hỏi: 279072

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình  x = 10sin(4πt + π/2)(cm)  với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng 

 • A. 1,00 s.    
 • B. 1,50 s.       
 • C. 0,50 s.   
 • D. 0,25 s.
Câu 15
Mã câu hỏi: 279073

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật 

 • A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.     
 • B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox.
 • C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.         
 • D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox.
Câu 16
Mã câu hỏi: 279074

Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = sin(5πt + π/6 ) (cm). Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5sin(πt – π/6 )(cm). Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hoà của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng 

 • A. 1/2.          
 • B. 2
 • C. 1.                      
 • D. 1/5.
Câu 17
Mã câu hỏi: 279075

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là 

 • A.            
 • B. 3A/2.       
 • C.  A√3.                   
 • D. A√2 .
Câu 18
Mã câu hỏi: 279076

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là 

 • A.            
 • B. 3A/2.       
 • C.  A√3.                   
 • D. A√2 .
Câu 19
Mã câu hỏi: 279077

Cơ năng của một vật dao động điều hòa 

 • A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
 • B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
 • C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng. 
 • D.  biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
Câu 20
Mã câu hỏi: 279078

Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm 

 • A. t = T/6    
 • B. t = T/4           
 • C. t = T/8                  
 • D. t = T/2
Câu 21
Mã câu hỏi: 279079

Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng? 

 • A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
 • B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
 • C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. 
 • D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
Câu 22
Mã câu hỏi: 279080

Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai

 • A. Sau thời gian T/8, vật đi được quảng đường bằng 0,5   
 • B. Sau thời gian T/2, vật đi được quảng đường bằng 2
 • C. Sau thời gian T/4, vật đi được quảng đường bằng          
 • D. Sau thời gian T, vật đi được quảng đường bằng 4
Câu 23
Mã câu hỏi: 279081

Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là       

 • A. T/4.        
 • B.  T/8.           
 • C. T/12.                       
 • D. T/6
Câu 24
Mã câu hỏi: 279082

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình \(x = 8\cos (\pi t + \frac{\pi }{4})\) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì 

 • A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.
 • B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.
 • C. chu kì dao động là 4s.                 
 • D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.
Câu 25
Mã câu hỏi: 279083

Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 

 • A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.
 • B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật  luôn cùng dấu.
 • C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng. 
 • D.  thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên
Câu 26
Mã câu hỏi: 279084

Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy \(\pi  = 3,14\). Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 

 • A. 20 cm/s     
 • B. 10 cm/s      
 • C. 0.                        
 • D.  15 cm/s.
Câu 27
Mã câu hỏi: 279085

Khi một vật dao động điều hòa thì 

 • A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
 • B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng
 • C.  lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ. 
 • D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
Câu 28
Mã câu hỏi: 279086

Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng 3/4 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn. 

 • A. 6 cm.     
 • B. 4,5 cm.   
 • C. 4 cm.                      
 • D. 3 cm.
Câu 29
Mã câu hỏi: 279087

Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm 

 • A.  T/2.         
 • B. T/8.    
 • C. T/6                     
 • D. T/4.
Câu 30
Mã câu hỏi: 279088

Một vật dao động đều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 

 • A. 3/4      
 • B. 1/4      
 • C. 4/3                     
 • D. 1/2
Câu 31
Mã câu hỏi: 279089

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn 

 • A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. 
 • B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
 • C.  không đổi nhưng hướng thay đổi.                   
 • D.  và hướng không đổi.
Câu 32
Mã câu hỏi: 279090

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là \(40\sqrt 3 \)cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là 

 • A. 5 cm.         
 • B. 4 cm.            
 • C. 10 cm.               
 • D. 8 cm.
Câu 33
Mã câu hỏi: 279091

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = \(4\cos \frac{{2\pi }}{3}t\) (x tính bằng cm; t tính bằng s).

Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm 

 • A. 3015 s.    
 • B. 6030 s.        
 • C. 3016 s.                    
 • D. 6031 s.
Câu 34
Mã câu hỏi: 279092

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng là 

 • A. 26,12 cm/s.     
 • B. 7,32 cm/s.            
 • C. 14,64 cm/s.            
 • D. 21,96 cm/s.
Câu 35
Mã câu hỏi: 279093

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng là 

 • A. 26,12 cm/s.     
 • B. 7,32 cm/s.            
 • C. 14,64 cm/s.            
 • D. 21,96 cm/s.
Câu 36
Mã câu hỏi: 279094

Một chất điểm M chuyển động với tốc độ 0,75 m/s trên đường tròn có đường kính bằng 0,5m. Hình chiếu M’ của điểm M lên đường kính của đường tròn dao động điều hoà. Tại t = 0s, M’ đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi t = 8s hình chiếu M’ qua li độ: 

 • A. - 10,17 cm theo chiều dương        
 • B. - 10,17 cm theo chiều âm
 • C.  22,64 cm theo chiều dương              
 • D. 22.64 cm theo chiều âm
Câu 37
Mã câu hỏi: 279095

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ là 

 • A. 3 cm.        
 • B.  24 cm.      
 • C.  6 cm.                   
 • D. 12 cm.
Câu 38
Mã câu hỏi: 279096

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = A cos4pt (t tính bằng s). Tính từ t=0, khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại là 

 • A. 0,083s.     
 • B. 0,125s.     
 • C. 0,104s.              
 • D. 0,167s.
Câu 39
Mã câu hỏi: 279097

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi 

 • A. thế năng của vật cực đại       
 • B. vật ở hai biên
 • C. vật ở vị trí có tốc độ bằng 0                      
 • D. hợp lực tác dụng vào vật bằng 0
Câu 40
Mã câu hỏi: 279098

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi 

 • A. thế năng của vật cực đại       
 • B. vật ở hai biên
 • C. vật ở vị trí có tốc độ bằng 0                      
 • D. hợp lực tác dụng vào vật bằng 0

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ