Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Sinh Học - Trường THPT Nơ Trang Long

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 178580

Vi khuẩn phản nitrat hóa có thể thực hiện giai đoạn nào sau đây?

 • A. Chuyển N2 thành NH3
 • B. huyển từ NH4+ thành NO3-
 • C. Từ NO3- thành N2
 • D. Chuyển chất hữu cơ thành các chất vô cơ
Câu 2
Mã câu hỏi: 178581

Em hãy xác định ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức nào sau đây?

 • A. tiêu hóa nội bào
 • B. tiêu hóa ngoại bào
 • C. tiêu hóa ngoại bào và nội bào
 • D. Túi tiêu hóa
Câu 3
Mã câu hỏi: 178582

Chọn đáp án đúng: Nucleotit nào không tham gia cấu tạo nên ADN?

 • A. Ađênin
 • B. Xitôzin
 • C. Guanin
 • D. Uraxin
Câu 4
Mã câu hỏi: 178583

Cho biết cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật xung quanh là ví dụ về quan hệ?

 • A. cạnh tranh
 • B. hợp tác
 • C. ức chế cảm nhiễm
 • D. Kí sinh
Câu 5
Mã câu hỏi: 178584

Hãy cho biết: Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0,4. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là?

 • A. 0,1
 • B. 0,05
 • C. 0,25
 • D. 0,20
Câu 6
Mã câu hỏi: 178585

Cho biết: Người ta nuôi cấy các mẫu mô của thực vật hoặc từng tế bào trong ống nghiệm rồi sau đó cho chúng tái sinh thành cây. Phương pháp nào sau đây có ưu điểm nổi trội là:

 • A. Các cây con có tất cả các cặp gen đều ở trong trạng thái dị hợp tử nên có ưu thế lai cao hơn
 • B. Nhân nhanh các giống cây quý hiếm, từ một cây ban đầu tạo ra các cây có kiểu gen khác nhau
 • C. Các cây con có tất cả các cặp gen đều ở trạng thái đồng hợp tử nên tính di truyền ổn định
 • D. Nhân nhanh các giống cây trồng, từ một cây tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen
Câu 7
Mã câu hỏi: 178586

Cho biết: Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa, phát biểu nào dưới đây là sai?

 • A. Tiến hóa sẽ không xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền
 • B. Mọi biến dị di truyền trong quần thể đều là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa
 • C. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa
 • D. Nguồn biến dị của quần thể có thể được bổ sung bởi sự nhập cư
Câu 8
Mã câu hỏi: 178587

Xét trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở kỳ Tam điệp (Triat) có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô. Đặc điểm sinh vật điển hình ở kỳ này là?

 • A. Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện. Lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát
 • B. Cây hạt trần ngự trị. Phân hóa bò sát cổ. Cá xương phát triển. Phát sinh thú và chim
 • C. Cây hạt trần ngự trị. Bò sát cổ ngự trị. Phân hóa chim
 • D. Phân hóa cá xương. Phát sinh lưỡng cư và côn trùng
Câu 9
Mã câu hỏi: 178588

Xét khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, phát biểu nào đúng?

 • A. Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu từ sinh vật sản xuất
 • B. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi
 • C. Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi
 • D. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn
Câu 10
Mã câu hỏi: 178589

Em hãy cho biết: Một trong những điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ là?

 • A. chiều tổng hợp
 • B. nguyên tắc nhân đôi
 • C. nguyên liệu dùng để tổng hợp
 • D. số lượng các đơn vị nhân đôi
Câu 11
Mã câu hỏi: 178590

Cho biết: Ở một loài động vật xét 400 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB//ab thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử, kết thúc quá trình giảm phân của các tế bào này đã tạo các loại giao tử theo tỷ lệ 3 : 3 : 1 : 1. Biết không xảy ra đột biến, theo lý thuyết số lượng tế bào sinh tinh giảm phân có xảy ra hoán vị gen là:

 • A. 100
 • B. 400
 • C. 200
 • D. 300
Câu 12
Mã câu hỏi: 178591

Cho một gen có tổng số 90 chu kỳ xoắn. Trên một mạch của gen có số nucleotid loại A = 4T; G = 3T; X = T. Tổng số liên kết hidro của gen này là?

 • A. 4400
 • B. 2200
 • C. 1800
 • D. 3900
Câu 13
Mã câu hỏi: 178592

Cho biết khi giao tử được tạo ra từ một cơ thể có tỷ lệ AB Xm = 0,15. Biết các cặp gen đều dị hợp. Kiểu gen của cơ thể đó và tần số hoán vị gen có thể là?

 • A. Cơ thể chỉ có một kiểu gen duy nhất và có f = 20%.
 • B. Cơ thể đó có thể có hai kiểu gen và có f = 20%.
 • C. Cơ thể đó có một kiểu gen duy nhất và có f = 40%.
 • D. Cơ thể đó có thể có hai kiểu gen và có f = 40%.
Câu 14
Mã câu hỏi: 178593

Cho biết khi tiến hành phép lai \(P:\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d}x\frac{{Ab}}{{aB}}{X^D}Y\) thu được F1. Trong tổng số cá thể F1 số cá thể không mang alen trội của các gen trên chiếm 3%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lý thuyết, ở F1 số cá thể mang alen trội của cả 3 gen trên chiếm tỷ lệ?

 • A. 25%
 • B. 28%
 • C. 32%
 • D. 46%
Câu 15
Mã câu hỏi: 178594

Cho biết: Ở một loài thực vật, chiều cao được quy định bởi một số cặp gen, mỗi alen trội đều góp phần như nhau để làm tăng chiều cao cây. Khi lai giữa một cây cao nhất có chiều cao 210cm với cây thấp nhất có chiều cao 160cm được F1 có chiều cao trung bình. Cho các cây F1 giao phấn thu được các cây F2 có 11 loại kiểu hình khác nhau về chiều cao. Theo lý thuyết, nhóm cây có chiều cao 180cm chiếm tỷ lệ?

 • A. 7/128
 • B. 105/512
 • C. 63/256
 • D. 35/512
Câu 16
Mã câu hỏi: 178595

Khi ta xét: Ở một loài thực vật, khi lai các cây hoa đỏ với hoa trắng, người ta thu được F1 100% cây hoa đỏ. Cho các cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn, được F2 có tỷ lệ phân ly kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng. Lấy ngẫu nhiên 4 cây hoa đỏ ở F2 cho tự thụ phấn, xác suất để đời con cho tỷ lệ phân ly kiểu hình 7 đỏ : 1 trắng là bao nhiêu? Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

 • A. 4/27
 • B. 8/27
 • C. 4/81
 • D. 8/81
Câu 17
Mã câu hỏi: 178596

Hãy cho biết khi người ta phát hiện có một đột biến lặn ở chuột làm cho cơ thể đột biến bị chết ngay sau khi mới sinh. Một đàn chuột 50 con (một nửa trong đó là chuột cái) khi ngẫu phối đã sinh được tổng số 1500 chuột con trong đó có 15 con có kiểu hình đột biến và bị chết lúc mới sinh. Nếu cho rằng quá trình giảm phân của P xảy ra bình thường, sức sống và khả năng thụ tinh của các loại giao tử là tương đương nhau, không có đột biến mới phát sinh. Theo lý thuyết, trong số 50 con chuột bố mẹ nói trên, có bao nhiêu cá thể có kiểu gen dị hợp?

 • A. 10
 • B. 7
 • C. 9
 • D. 20
Câu 18
Mã câu hỏi: 178597

Đâu là phát biểu đúng: Khi nói về chu trình tuần hoàn cacbon trong tự nhiên?

 • A. Thực vật là nhóm duy nhất trong quần xã có khả năng tạo ra hợp chất hữu cơ chứa cacbon từ CO2
 • B. Cacbon từ môi trường vô sinh đi vào quần xã thông qua hoạt động của sinh vật sản xuất
 • C. Phần lớn cacbon khi ra khỏi quần xã sẽ bị lắng đọng và không hoàn trả lại cho chu trình
 • D. Cacbon từ quần xã trở lại môi trường vô sinh chỉ thông qua con đường hô hấp của sinh vật
Câu 19
Mã câu hỏi: 178598

Cho biết: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • A. Nếu không có sự cách ly địa lý thì không thể hình thành loài mới
 • B. Sự hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên
 • C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc tự nhiên trong quá trình hình thành loài mới
 • D. Trong con đường hình thành loài bằng con đường địa lý, nếu có sự tham gia của biến động di truyền thì sự phân hóa vốn gen diễn ra chậm lại
Câu 20
Mã câu hỏi: 178599

Theo em: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai cromatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây?

 • A. mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể
 • B. lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể
 • C. mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể
 • D. lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể
Câu 21
Mã câu hỏi: 178600

Hãy cho biết:mKhi nói về mối quan hệ giữa sinh vật chủ - sinh vật kí sinh và mối quan hệ con mồi - sinh vật ăn thịt, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Sinh vật kí sinh có kích thước cơ thể nhỏ hơn sinh vật chủ
 • B. Sinh vật kí sinh bao giờ cũng có số lượng cá thể ít hơn sinh vật chủ
 • C. Sinh vật ăn thịt bao giờ cũng có số lượng cá thể nhiều hơn sinh vật mồi
 • D. Mối quan hệ sinh vật chủ-sinh vật kí sinh là mối quan hệ duy nhất gây ra hiện tượng khống chế sinh học
Câu 22
Mã câu hỏi: 178601

Cho biết: Từ một tế bào xoma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua một số lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con. Tuy nhiên, trong một lần phân bào, ở một tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiễm sắc thể không phân li nên chỉ tạo ra một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n. Tế bào 4n này và các tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào như nhau. Kết thúc quá trình nguyên phân trên tạo ra 240 tế bào con. Theo lí thuyết, trong số các tế bào con tạo thành, có bao nhiêu tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n?

 • A. 108
 • B. 204
 • C. 212
 • D. 224
Câu 23
Mã câu hỏi: 178602

Cho biết: Khi nói về đặc điểm của hệ tuần hoàn máu, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Ở những loài có hệ tuần hoàn hở, máu được bơm vào xoang cơ thể với một áp lực thấp.

2. Ở châu chấu, hệ tuần hoàn không có chức năng vận chuyển khí.

3. Ở những loài có hệ tuần hoàn kín, máu không tiếp xúc trực tiếp với các tế bào mà thông qua dịch mô.

4. Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín có áp lực máu cao và di chuyển theo một chiều nhất định.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 178603

Cho biết: Có bao nhiêu nguyên nhân dưới đây là đúng khi giải thích hiệu quả của hô hấp hiếu khi cao hơn so với hô hấp kị khí?

1. Cơ chất trong hô hấp hiếu khí được phân hủy triệt để hơn so với lên men.

2. Trong điều kiện thiếu oxi, các enzim hoạt động yếu.

3. Trong hô hấp hiếu khí không có sự tiêu tốn năng lượng ATP để hoạt hóa cơ chất

4. Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi vận chuyển điện tử hình thành các coenzim dạng khử, có lực khử mạnh như NADH2, FADH2.

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 2
Câu 25
Mã câu hỏi: 178604

Em hãy cho biết: Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1. Đột biến mất đoạn lớn thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến lặp đoạn.

2. Đột biến đảo đoạn được sử dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác.

3. Đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

4. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho hai alen của một gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 178605

Cho biết: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng?

1. Xét ở mức độ phân tử, đa số đột biến gen là có hại.

2. Đột biến điểm nếu không làm thay đổi chiều dài của gen thì cũng không làm thay đổi cấu trúc chuỗi polipeptit do gen đó quy định.

3. Đột biến gen có thể làm cho alen đột biến có số nucleotit ít hơn alen ban đầu 1 nucleotit.

4. Ở gen đột biến, hai mạch của gen không liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 178606

Khi xét ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F2 gồm 301 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài; 99 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 600 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 199 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn; 301 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 100 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Biết rằng không xảy ra đột biến. Kiểu gen của (P) là?

 • A. \(\frac{{AB}}{{ab}}Dd\)
 • B. \(\frac{{Ad}}{{aD}}Bb\)
 • C. \(\frac{{AD}}{{ad}}Bb\)
 • D. \(\frac{{Bd}}{{bD}}Aa\)
Câu 28
Mã câu hỏi: 178607

Cho biết: Khi nói về chuỗi thức ăn, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Mỗi chuỗi thức ăn thường có không quá 6 bậc dinh dưỡng.

2. Chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật ăn mùn bã là hệ quả của chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.

3. Kích thước của quần thể sinh vật ở mắt xích sau luôn lớn hơn kích thước quần thể ở mắt xích trước.

4. Trong các hệ sinh thái già, chuỗi thức ăn mùn bã thường chiếm ưu thế.

5. Hệ sinh thái vùng khơi thường có số lượng chuỗi thức ăn nhiều hơn các hệ sinh thái vùng thềm lục địa.

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 29
Mã câu hỏi: 178608

Em hãy cho biết: Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan điểm tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái thường gặp ở thực vật và động vật ít di chuyển xa.

2. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường xảy ra phổ biến ở thực vật.

3. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều gian đoạn trung gian chuyển tiếp.

4. Hình thành loài là quá trình tích lũy các biến đổi đồng loạt do tác động trực tiếp của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật.

5. Trong quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý, thì điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật, từ đó tạo thành loài mới.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 30
Mã câu hỏi: 178609

Em hãy cho biết: Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Ổ sinh thái tạo ra sự cách li về mặt sinh thái giữa các loài nên nhiều loài có thể sống chung được với nhau trong một khu vực mà không dẫn đến cạnh tranh quá gay gắt.

2. Trong ổ sinh thái của một loài, tất cả các nhân tố của môi trường đều nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.

3. Khi ổ sinh thái của hai loài gần như chồng khít lên nhau thì xảy ra cạnh tranh loại trừ.

4. Trong cùng một nơi ở có thể tồn tại nhiều ổ sinh thái

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 31
Mã câu hỏi: 178610

Cho biết: Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M. Cho biết loài A là một loài thực vật, loài M là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Phân tích lưới thức ăn và cho biết có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?

1. Loài B chắc chắn là một loài thực vật.

2. Có 1 chuỗi thức ăn gồm 7 mắt xích.

3. Loài H và loài L có ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn.

4. Loài M tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 32
Mã câu hỏi: 178611

Xét ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được Fl gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây Fl tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 2/3.

2. Các cây hoa đỏ không thuần chủng ở F2 có 3 loại kiểu gen.

3. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 11/27.

4. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có tỉ lệ kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 33
Mã câu hỏi: 178612

Cho biết: Khi xét ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là Ai; A2; A3 quy định. Trong đó, alen Al quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen Al quy định hoa vàng và trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng. Alen Al trội hoàn toàn so vói alen A3. Cho các cây hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu được các hợp tử Fl. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử Fl thu được các cây tứ bội. Lấy một cây tứ bội có hoa đỏ ở F1 cho tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội; các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F2 là đúng?

1. Loại kiểu gen chỉ có 1 alen Al chiếm tỉ lệ 1/36.

2. Loại kiểu gen chỉ có 1 alen A3 chiếm tỉ lệ 2/9.

3. Có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ và 1 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng.

4. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng, xác suất thu được cây không mang alen A3 là 1/35.

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 2
Câu 34
Mã câu hỏi: 178613

Khi tiến hành xét ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng; nếu trong kiểu gen có chứa alen A thì màu sắc hoa không được biểu hiện và có kiểu hình hoa trắng, alen lặn a không có khả năng này. Alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp. Cặp gen B, b nằm trên NST số 1; cặp gen A, a và D, d cùng nằm trên nhiễm sắc thể số 2. Cho một cây hoa trắng, thân cao giao phấn với một cây có kiểu gen khác nhưng có cùng kiểu hình, đời con thu được 6 loại kiểu hình. Trong đó, kiểu hình hoa vàng, thân thấp chiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng nếu có hiện tượng hoán vị gen ở cả hai giới thì tần số hoán vị gen của hai giới là bằng nhau. Tần số hoán vị gen có thể là bao nhiêu trường hợp trong số các trường hợp dưới đây?

I. 20%.

II. 40%.

III. 16%.

IV. 32%.

V. 8%.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 35
Mã câu hỏi: 178614

Em hãy cho biết: Để nghiên cứu sự di truyền của tính trạng màu hoa và chiều cao cây ở một loài thực vật, người ta tiến hành lai giữa các cây (P) thuần chủng hoa trắng, thân cao với các cây thuần chủng hoa trắng, thân thấp. Kết quả ở F1 thu đuợc toàn cây hoa đỏ, thân cao. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, F2 thu đuợc các kiểu hình như sau: 810 cây hoa đỏ, thân cao; 315 cây hoa đỏ, thân thấp; 690 cây hoa trắng, thân cao; 185 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến và mỗi diễn biến trong quá trình giảm phân tạo noãn và tạo hạt phấn đều giống nhau. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?

1. Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tuơng tác bổ sung.

2. Hoán vị gen (nếu có) bằng 20%.

3. Kiểu gen của cây hoa trắng, thân thấp ở P có thể là \({\text{aa}}\frac{{Bd}}{{Bd}}\)

4. Khi cho các cây hoa trắng ở F2 giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình ở F3 theo lí thuyết là 576 hoa đỏ : 1825 hoa trắng

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4
Câu 36
Mã câu hỏi: 178615

Cho biết khi xét ở một loài động vật ngẫu phối, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX. Xét 3 gen, trong đó: gen thứ nhất có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thuờng; gen thứ hai có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tuơng ứng trên Y, gen thứ ba có 4 alen nằm trên đoạn tuơng đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, Y. Tính theo lí thuyết, có các nhận định sau:

I. Số kiểu gen tối đa ở loài động vật này về ba gen nói trên là 378.

II. Số kiểu gen tối đa ở giới cái là 310.

III. Số kiểu gen dị hợp tối đa ở giới cái là 210.

IV. Số kiểu gen dị hợp một cặp gen ở giới cái là 72.

Số nhận định đúng là

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 37
Mã câu hỏi: 178616

Chọn đáp án đúng, biết: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; gen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài; gen E quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen e quy định quả chín muộn, thực hiện phép lai \(P:\frac{{AB}}{{ab}}\frac{{De}}{{dE}}X\frac{{Ab}}{{aB}}\frac{{De}}{{dE}}\)  thu được đời con có kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả

dài, chín muộn chiếm 0,16%. Biết khoảng cách giữa hai gen D và E là 40cM. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khoảng cách giữa hai gen A và B là 20cM.

II. Ở F1 tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ, quả dài, chín sớm dị hợp là 10,98%.

III. Ở F1 tỉ lệ kiểu hình có hai tính trạng trội và hai tính trạng lặn là 21,96%.

IV. Ở F1 tỉ lệ kiểu hình có ba tính trạng trội và một tính trạng lặn là 45,36%.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 38
Mã câu hỏi: 178617

Xét ở một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh huởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen.

II. Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 8 loại kiểu gen.

III. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 4 loại kiểu gen.

IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 39
Mã câu hỏi: 178618

Cho bài toán: Ở ruồi giấm, hai gen B và V cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Trong đó, alen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; alen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen v quy định cánh cụt; gen D nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ở đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng. Cho ruồi cái thân xám. cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ. Các cá thể F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Kiểu gen của ruồi cái F1 là BvbVXDXdBvbVXDXd.

II. Tần số hóa vị gen của con ruồi đực F1 là 20%.

III. Nếu cho ruồi cái F1 lai phân tích thì ở đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5%.

IV. Cho các con ruồi cái có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2 giao phối với con ruồi đực F1. Ở thế hệ con, trong những con ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ thì con ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp chiếm tỉ lệ 72,3%.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 40
Mã câu hỏi: 178619

Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở người: bệnh M và bệnh P

Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả những người trong phả hệ trên. Phân tích phả hệ và cho biết có bao nhiêu kết luận đúng trong số các kết luận dưới đây?

I. Có một trong hai bệnh trên do gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định.

II. Xác định được chính xác kiểu gen của 8 người trong phả hệ trên.

III. Cặp vợ chồng 13 - 14 sinh ra một đứa con trai, xác suất để đứa con này chỉ bị một bệnh là 37,5%.

IV. Xác suất để cặp vợ chồng 13 - 14 sinh thêm một đứa con gái bình thường và không mang alen gây bệnh là 13,125%.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ