Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Lịch Sử Trường THPT Lê Hữu Trác

08/07/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 255894

Tỉnh cuối cùng được giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là  

 • A. Châu Đốc
 • B. Xuân Lộc
 • C.  Phan Rang
 • D. Sài Gòn
Câu 2
Mã câu hỏi: 255895

Thắng lợi nào của quân dân Việt Nambuộc Mĩ phải bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam? 

 • A. Chiến dịch Hồ Chí Minh (30/4/1975)
 • B. Chiến dịch Tây Nguyên (24/3/1975)
 • C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968
 • D. Trận “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972
Câu 3
Mã câu hỏi: 255896

Nội dung nào không phải là biện pháp của Việt Nam đối với Trung Hoa Dân quốc và tay sai sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

 • A. Nhường cho Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội
 • B. Kiên quyết trừng trị những phần tử phản động có đủ bằng chứng
 • C. Chấp nhận tiêu tiền quan kim và quốc tế
 • D. Cung cấp toàn bộ lương thực, thực phẩm
Câu 4
Mã câu hỏi: 255897

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954), chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp” của Đảng Cộng sản Đông Dương đem đến thắng lợi của chiến dịch nào? 

 • A. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947
 • B. Chiến dịch Tây Bắc năm 1953
 • C. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950
 • D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
Câu 5
Mã câu hỏi: 255898

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm gì khác so với Luận cương chính trị tháng 10- 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?  

 • A. Xác định được công nhân và nông dân là lực lượng cách mạng
 • B. Đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của giai cấp nông dân
 • C. Khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản
 • D. Xác định nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc là nhiệm vụ hàng đầu
Câu 6
Mã câu hỏi: 255899

Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh? 

 • A. Liên kết khu vực để tăng sức mạnh kinh tế, quân sự
 • B. Hòa bình, hợp tác, phát triển
 • C. Khủng bố, li khai đối đầu với nước lớn
 • D. Cạnh tranh khốc liệt để cùng tồn tại
Câu 7
Mã câu hỏi: 255900

Thành tựu quan trọng nào sau đây về kinh tế mà Liên Xô đạt được từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?  

 • A. Phóng tàu vũ trụ phương Đông bay vòng quanh Trái Đất
 • B. Chế tạo thành công bom nguyên tử
 • C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo
 • D. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới
Câu 8
Mã câu hỏi: 255901

Từ những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì lý do nào sau đây? 

 • A. Vấn đề Campuchia được giải quyết bằng Hiệp định hòa bình ký ở Pari (23/10/1993)
 • B. Các nước đã kí Hiến chương xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh
 • C.  ASEAN từ 5 nước ban đầu đã phát triển thành 10 nước thành viên
 • D. Quan hệ giữa ba nước Đông Dương và ASEAN được cải thiện tích cực
Câu 9
Mã câu hỏi: 255902

Sau khi ra đời đã tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách mạng thế giới, nhất là Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là đặc điểm của giai cấp nào ở Việt Nam?  

 • A. Giai cấp công nhân
 • B. Tầng lớp tiểu tư sản
 • C. Giai cấp tư sản dân tộc
 • D. Giai cấp nông dân
Câu 10
Mã câu hỏi: 255903

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 -1884) thất bại là do nguyên nhân nào sau đây? 

 • A. Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến
 • B. Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến
 • C. Triều đình nhà Nguyễn chỉ đàm phán thương lượng
 • D. Triều đình nhà Nguyễn thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn
Câu 11
Mã câu hỏi: 255904

Từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt nam đã họp ở đâu? 

 • A. Ma Cao (Trung Quốc)
 • B. Quảng Châu (Trung Quốc)
 • C. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc)
 • D. Thượng Hải (Trung Quốc)
Câu 12
Mã câu hỏi: 255905

Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào?  

 • A. Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á
 • B. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do
 • C. Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành triệt để
 • D. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên Chủ nghĩa xã hội
Câu 13
Mã câu hỏi: 255906

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Đông Dương có ý nghĩa như thế nào?  

 • A. Tích lũy bài học đấu tranh vũ trang cho Cách mạng tháng Tám 1945
 • B. Là cuộc tập dượt trực tiếp cho Cách mạng tháng Tám 1945
 • C. Là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Cách mạng tháng Tám 1945
 • D. Tập hợp lực lượng dân tộc chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945
Câu 14
Mã câu hỏi: 255907

Giữa những năm 40 của thế kỷ XX, Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng nào sau đây?  

 • A. Cách mạng khoa học - công nghệ
 • B. Cách mạng kĩ thuật và công nghiệp
 • C. Cách mạng công nghiệp
 • D. Cách mạng công nghệ thông tin
Câu 15
Mã câu hỏi: 255908

Trận đánh nào sau đây mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?  

 • A. Cao Bằng 
 • B. Đông Khê
 • C. Đình Lập
 • D. Thất Khê
Câu 16
Mã câu hỏi: 255909

Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ dựa trên cơ sở nào sau đây để đề ra “Chiến lược toàn cầu"?  

 • A. Sự cạnh tranh quyết liệt của Tây Âu và Nhật Bản
 • B. Sự hợp tác của các nước tư bản Tây Âu
 • C. Tiềm lực kinh tế, quân sự và khoa học kĩ thuật vượt trội
 • D. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc
Câu 17
Mã câu hỏi: 255910

Đặc điểm của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX đến năm 1930 là gì? 

 • A. Khuynh hướng dân chủ tư sản chiếm ưu thế tuyệt đối trong phong trào yêu nước
 • B. Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối trong phong trào yêu nước
 • C. Tồn tại song song hai khuynh hướng cứu nước: Vô sản và dân chủ tư sản
 • D. Phát triển tuần tự từ khuynh hướng phong kiến đến vô sản và dân chủ tư sản
Câu 18
Mã câu hỏi: 255911

Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam (1954 - 1975)?  

 • A. Phong trào “Đồng khởi”
 • B. Chiến thắng Vạn Tường
 • C. Chiến thắng Bình Giã
 • D. Chiến thắng Ấp Bắc
Câu 19
Mã câu hỏi: 255912

Nhận xét nào sau đây là đầy đủ về Nghị quyết lần thứ 15 (1/1959) của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam?  

 • A. Thể hiện sự độc lập, tự chủ của Đảng
 • B. Chỉ ra con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam
 • C. Thể hiện độc lập tự do
 • D. Chỉ ra một cách toàn diện con đường tiến lên của cách mạng miền Nam, thể hiện đúng đắn độc lập, tự chủ và quyết đoán của Đảng
Câu 20
Mã câu hỏi: 255913

Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam? 

 • A. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực
 • B. Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt
 • C. Hoa Kỳ cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
 • D. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh
Câu 21
Mã câu hỏi: 255914

Điểm mới của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 là gì?  

 • A. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến
 • B. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô giảm tức
 • C. Thành lập mặt trận thống nhất rộng rãi chống đế quốc và tay sai
 • D. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương
Câu 22
Mã câu hỏi: 255915

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?  

 • A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
 • B. Kết hợp tổng công kích với tổng khởi nghĩa
 • C. Kết hợp khởi nghĩa và tiến công quân sự ở khắp nơi
 • D. Kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng
Câu 23
Mã câu hỏi: 255916

Một trong những mục tiêu quan trọng của tổ chức ASEAN (1967) là gì?  

 • A. Xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự
 • B. Xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự
 • C. Xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn lạc hậu
 • D. Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và văn hóa
Câu 24
Mã câu hỏi: 255917

Nội dung nào không phản ánh đúng những thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?  

 • A. Quốc tế Cộng sản chỉ đạo thống nhất cách mạng thế giới
 • B. Sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • C. Sự tin tưởng, gắn bó của nhân dân đối với chính quyền
 • D. Phong trào giải phóng dân tộc đang phát triển nhanh chóng
Câu 25
Mã câu hỏi: 255918

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai mưu đồ bao quát của Mỹ là gì?  

 • A. Làm bá chủ thế giới
 • B. Tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
 • C. Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa
 • D. Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ La tinh
Câu 26
Mã câu hỏi: 255919

Quyết định nào củaHội nghị Ianta (tháng 2/1945) đưa đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 • A. Liên Xô là quốc gia sẽ tham gia chống Nhật ở châu Á
 • B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật
 • C. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới
 • D. Thỏa thuận việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á
Câu 27
Mã câu hỏi: 255920

Trong những năm 1975-1979, quân đội Việt Nam đã phối hợp với lực lượng cách mạng Campuchia thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?  

 • A. Giúp đỡ nhân dân Lào kháng chiến chống Mĩ
 • B. Bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam
 • C. Xây dựng hành lang chiến lược Đông - Tây
 • D. Xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt
Câu 28
Mã câu hỏi: 255921

Nhận định của Nguyễn Ái Quốc: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” là do ảnh hưởng của cuộc cách mạng nào sau đây? 

 • A. Công xã Pari
 • B. Cách mạng tư sản Pháp
 • C. Cách mạng tháng Mười Nga
 • D. Cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc
Câu 29
Mã câu hỏi: 255922

Thắng lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của Mĩ có ý nghĩa nào sau đây? 

 • A. Tiếp tục giữ vững và phát huy thế chủ động tiến công của cách mạng miền Nam
 • B. Bắt đầu chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ sang giai đoạn “vừa đánh vừa đàm
 • C. Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam
 • D. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công
Câu 30
Mã câu hỏi: 255923

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (tháng 5/1941) đã chủ trương thành lập ở Việt Nam mặt trận nào sau đây?  

 • A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
 • B. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương
 • C. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
 • D. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương
Câu 31
Mã câu hỏi: 255924

Điểm giống nhau về tình thế của Pháp khi tiến hành các kế hoạch: Kế hoạchRove, kế hoạchĐà Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1946-1954)? 

 • A. Đang ở thế chủ động tiến công trên các chiến trường
 • B. Lâm vào thế phòng ngự trên toàn chiến trường Đông Dương
 • C. Đã mất quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính
 • D. Đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đó
Câu 32
Mã câu hỏi: 255925

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN?  

 • A. Các nước đã phát triển mạnh mẽ về kinh tế
 • B. Các quốc gia còn gặp nhiều khó khăn
 • C. Các quốc gia vừa giành độc lập
 • D. Mĩ muốn biến Đông Nam Á thành cái “sân sau” của mình
Câu 33
Mã câu hỏi: 255926

Một trong những điểm tương đồng của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (1945-1975) ở Việt Nam là gì?  

 • A. Có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa
 • B. Có sự sáng tạo trong phương thức sử dụng lực lượng
 • C. Lực lượng chính trị giữ vai trò quyết định thắng lợi
 • D. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi
Câu 34
Mã câu hỏi: 255927

Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928-1929? 

 • A. Chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng
 • B. Có sự liên kết và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc
 • C. Có tính thống nhất cao theo một đường lối chính trị đúng đắn
 • D. Phát triển ngày càng mạnh mẽ và có một tổ chức lãnh đạo thống nhất
Câu 35
Mã câu hỏi: 255928

Yếu tố nào ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tạo điều kiện để: "Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc làgieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi"?  

 • A. Các giai cấp mới ra đời
 • B. Nền kinh tế tư bản xuất hiện
 • C. Sự chuyển biến về kinh tế, xã hội
 • D. Tư tưởng phong kiến lạc hậu
Câu 36
Mã câu hỏi: 255929

Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của cuộcTổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước (tháng 1/1946)?  

 • A. Ta tránh trường hợp phải đối phó cùng lúc với nhiều kẻ thù khi ta còn yếu
 • B. Thể hiện thiện chí hòa bình của nhân dân Việt Nam với các nước Đồng minh
 • C. Tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho nhà nước thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại
 • D. Ta có thêm thời gian hòa bình để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài
Câu 37
Mã câu hỏi: 255930

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúngnguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX?  

 • A. Các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần vương nổ ra lẻ tẻ, không có sự liên kết
 • B. Phong trào Cần vương không nhận được sự ủng hộ của nhân dân
 • C. Thực dân Pháp có ưu thế vượt trội hơn về vũ khí, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh
 • D. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo và thiếu đường lối đúng đắn
Câu 38
Mã câu hỏi: 255931

Nguyên nhân khách quan nào giúp các nước Tây Âu hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?  

 • A. Thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc
 • B. Sự viện trợ của Mĩ
 • C. Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật
 • D. Sự suy giảm của Liên Xô
Câu 39
Mã câu hỏi: 255932

Lí do nào khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, đúng đắn? 

 • A. Xác định lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân
 • B. Xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân
 • C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho giai cấp nông dân
 • D. Kết hợp đúng vấn đề dân tộc và giai cấp
Câu 40
Mã câu hỏi: 255933

Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cách mạng mà các vị tiền bối Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, ...) đã chọn vì lý do nào? 

 • A. Con đường cứu nước của họ mang nặng cốt cách phong kiến
 • B. Người nhìn thấy hạn chế của các con đường cứu nước đó
 • C. Con đường của họ không có nước nào áp dụng
 • D. Con đường của họ là con đường cách mạng tư sản

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ