Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Hóa 12 năm học 2019-2020 Trường THPT Quảng Xương

13/07/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 283318

Cho các chất C6H5OH (X); C6H5NH2 (Y); CH3NH2 (Z) và HCOOCH3 (T). Chất không làm đổi màu quỳ tím là:

 • A. X, Y         
 • B. X, Y, Z     
 • C. X, Y, T   
 • D. Y và T
Câu 2
Mã câu hỏi: 283319

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y (chứa C, H, O). Biết Y có thể được tạo ra từ quá trình oxi hóa X ở điều kiện thích hợp. Cấu tạo của X là:

 • A. C2H5OH     
 • B. CH3COOC2H5     
 • C. C2H5COOCH3    
 • D. CH3COOH.
Câu 3
Mã câu hỏi: 283320

Hai chất nào sau đây đều tan tốt trong nước

 • A. CH3COOH và CH3NH2   
 • B. CH3COOCH3  và CH3OH
 • C. HCOOH và Tinh bột
 • D. C6H5NH2 và CH3COOH
Câu 4
Mã câu hỏi: 283321

Phản ứng không làm giải phóng khí là:

 • A. \(Na{\rm{ }} + C{H_3}OH \to \)
 • B. \(C{H_3}N{H_3}Cl{\rm{ }} + {\rm{ }}NaOH \to \)
 • C. \(C{H_3}COO{C_2}{H_{5}} + KOH \to \)
 • D. \(C{H_3}COOH{\rm{ }} + {\rm{ }}NaHC{O_3} \to \)
Câu 5
Mã câu hỏi: 283322

Có bao nhiêu phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của C2H4O2 tác dụng lần lượt với từng chất: Na, NaOH, NaHCO3?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 6
Mã câu hỏi: 283323

Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được muối và ancol đa chức. Công thức cấu tạo của X là

 • A. CH3–COO–CH(CH3)2    
 • B. CH3–COO–CH2–CH2-OOCH.
 • C. CH3–OOC-COO–CH2CH3   
 • D. CH3–COO–CH=CH2
Câu 7
Mã câu hỏi: 283324

Lấy m gam một axit hữu cơ đơn chức X cho tác dụng với NaHCO3 dư thấy giải phóng 2,2g khí. Mặt khác, cho m gam X vào C2H5OH lấy dư trong H2SO4  đặc (H = 80%) thì thu được 3,52g este. Giá trị của m là:

 • A. 2,4g    
 • B. 2,96g      
 • C. 3,0g        
 • D. 3,7g
Câu 8
Mã câu hỏi: 283325

Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng các chất cần dùng hóa chất nào?

 • A. Dung dịch AgNO3 dư      
 • B. Dung dịch HCl đặc
 • C. Dung dịch FeCl3 dư    
 • D. Dung dịch HNO3 dư
Câu 9
Mã câu hỏi: 283326

Cho 6,4g hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2  (đktc). Hai kim loại đó là:

 • A. Be và Mg    
 • B. Mg và Ca     
 • C. Ca và Sr(88)    
 • D. Sr và Ba
Câu 10
Mã câu hỏi: 283327

Có các dung dịch mất nhãn sau: axit axetic, glixerol, etanol, glucozo. Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch này là:

 • A. Quỳ tím      
 • B. dd AgNO3/NH3      
 • C. CuO      
 • D. Quỳ tím, AgNO3/NH3, Cu(OH)2
Câu 11
Mã câu hỏi: 283328

Trong số các polime: Xenlulozo, PVC, amilopectin. Chất có mạch phân nhánh là:

 • A. amilopectin     
 • B. PVC    
 • C. Xenlulozo      
 • D. Xenlulozo và amilopectin
Câu 12
Mã câu hỏi: 283329

Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo trong môi trường axit, với hiệu suất là 60%, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X thu được dung dịch Y, đem dung dịch Y toàn bộ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

 • A. 6,48g      
 • B. 2,592g      
 • C. 0,648g       
 • D. 1,296g
Câu 13
Mã câu hỏi: 283330

Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối hơi so với H2 là 30. Đốt cháy hoàn toàn 0,3g A chỉ thu được 224 ml CO2 và 0,18g H2O. Chất A phản ứng được với Na tạo H2 và có phản ứng tráng bạc. Vậy A là:

 • A. \(C{H_3}COOH\)
 • B. \(HO - C{H_2} - CHO\)
 • C. \(C{H_3}OCHO\)
 • D. \(HOOC - CHO\)
Câu 14
Mã câu hỏi: 283331

Các kim loại chỉ tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng mà không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội là

 • A. Cu và Fe    
 • B. Fe và Al     
 • C. Mg và Al     
 • D. Mg và Cu
Câu 15
Mã câu hỏi: 283332

X là hợp chất hữu cơ vừa tác dụng với AgNO3/NH3, vừa tác dụng với NaOH nhưng không làm quỳ tím đổi màu. X là

 • A. axit fomic      
 • B. etyl axetat     
 • C. metyl fomat     
 • D. axit axetic
Câu 16
Mã câu hỏi: 283333

Trong số những hợp chất HCOOH; CH3COOCH3; ClNH3CH2COOH; HOCH2C6H4OH; CH3COOC6H5. Số hợp chất tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1:2 về số mol là

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4
Câu 17
Mã câu hỏi: 283334

Sắp xếp theo chiều độ tăng dần tính axit của các chất: HCOOH (1), CH3COOH (2), C6H5OH (phenol), (3) lần lượt là

 • A. 3 < 2 < 1
 • B. 3 < 1 < 2
 • C. 2 < 1 < 3
 • D. 2 < 3 < 1
Câu 18
Mã câu hỏi: 283335

Cho 13,5 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl xM, thu được dung dịch chứa 24,45 gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là

 • A. 0,5      
 • B. 1,4            
 • C. 2,0       
 • D. 1,0
Câu 19
Mã câu hỏi: 283336

Từ 3 α-amino axit: glyxin, alanin, valin có thể tạo ra mấy tripeptit mạch hở trong đó có đủ cả 3 α-amino axit ?

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 3
 • D. 2
Câu 20
Mã câu hỏi: 283337

Để sản xuất 10 lít C2H5OH 46° (d= 0,8 gam/ml) cần dùng bao nhiêu kg tinh bột biết hiệu suất của cả quá trình sản xuất là 80%?

 • A. 16,2kg       
 • B. 8,62kg         
 • C. 8,1kg     
 • D. 10,125kg
Câu 21
Mã câu hỏi: 283338

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là:

 • A. \({C_n}{H_{2n}}O{\rm{ }}\left( {n \ge 3} \right)\)
 • B. \({C_n}{H_{2n}} + 2{O_2}\left( {n \ge 2} \right)\)
 • C. \({C_n}{H_{2n}} + 2O{\rm{ }}\left( {n \ge 3} \right)\)
 • D. \({C_n}{H_{2n}}{O_2}\left( {n{\rm{ }} \ge 2} \right).\)
Câu 22
Mã câu hỏi: 283339

Cho hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ mạch hở X, Y (chỉ chứa C, H, O mà MX < MY) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol đơn chức và 2 muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu được CO2 và 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A là:

 • A. 20%      
 • B. 80%      
 • C. 40%      
 • D. 75%
Câu 23
Mã câu hỏi: 283340

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?

 • A. Giá trị của x là 0,075
 • B. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%.
 • C. Phần trăm khối lượng của Y trong M là 40%.
 • D. X có phản ứng tráng bạc    
Câu 24
Mã câu hỏi: 283341

Hỗn hợp M gồm hai peptit X và Y, chúng cấu tạo từ một amino axit và có tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ lệ mol nX: nY=1:2. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glixin và 5,34gam alanin. Giá trị của m:

 • A. 16,46   
 • B. 15,56         
 • C. 14,36      
 • D. 14,46
Câu 25
Mã câu hỏi: 283342

Cặp chất nào sau đây không phản ứng được với nhau?

 • A. Anilin + nước Br2     
 • B. Glucozơ + dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.
 • C. Metyl acrylat + H2  (xt Ni, t0)         
 • D. Amilozơ + Cu(OH)2.
Câu 26
Mã câu hỏi: 283343

Trong số các loại tơ sau: tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ lapsan. Có bao nhiêu loại tơ thuộc tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp) ?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 283344

Phát biểu nào sau đây sai ?

 • A. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là glixerol và xà phòng.
 • B. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
 • C. Nhiệt độ sôi của tristearin thấp hơn hẳn so với triolein.
 • D. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
Câu 28
Mã câu hỏi: 283345

Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là :

 • A. CH2=C(CH3)COOCH3
 • B. CH2=CH-CN.   
 • C. CH2=CH-Cl.        
 • D. H2N-(CH2)6-COOH.
Câu 29
Mã câu hỏi: 283346

Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O). Chất X phản ứng được với Na, NaOH, và NaHCO3. Tên gọi của X là :

 • A. axit axetic      
 • B. axit fomic          
 • C. metyl fomat         
 • D. metyl axatat
Câu 30
Mã câu hỏi: 283347

Cho các kim loại : Al, Cu, Au, Ag. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại này là :

 • A. Ag.      
 • B. Cu.     
 • C. Al.          
 • D. Au.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ