Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập HK1 môn Hóa 12 năm học 2019-2020 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

13/07/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 283778

Chất hữu cơ Z có công thức phân tử C17H16O4, không làm mất màu dung dịch brom.

Z tác dụng với NaOH theo PTHH: Z + 2NaOH → 2X + Y 

Trong đó Y hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Cho 15,2 gam Y tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc).
 • B. Z có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện bài toán.
 • C. Thành phần % khối lượng của cacbon trong X là 58,3%.
 • D. Không thể tạo ra Y từ hidrocacbon tương ứng bằng một phản ứng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 283779

Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 30,8 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit kế tiếp và 16,1 gam một ancol. Số mol của este có phân tử khối nhỏ hơn trong hỗn hợp X là

 • A. 0,20 mol.   
 • B. 0,10 mol.  
 • C. 0,15 mol.
 • D. 0,25 mol.
Câu 3
Mã câu hỏi: 283780

Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (m + 7,3) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 7,7) gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 • A. 27,90.      
 • B. 27,20.
 • C. 33,75.      
 • D. 32,25.
Câu 4
Mã câu hỏi: 283781

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch I2 Có màu xanh tím
Y Quỳ tím Chuyển màu xanh
Z Cu(OH)2 Có màu tím
T Nước brom Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

 • A. Anilin, etyl amin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột.   
 • B. Etyl amin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, anilin.
 • C. Hồ tinh bột, etyl amin, anilin, lòng trắng trứng. 
 • D. Hồ tinh bột, etyl amin, lòng trắng trứng, anilin.
Câu 5
Mã câu hỏi: 283782

Cho các phát biểu sau:

a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

b) Aminoaxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

c) Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím.

d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t0) thu được tripanmitin.

e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

g) Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

Số phát biểu đúng là

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 6
Mã câu hỏi: 283783

Thuỷ phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thuỷ phân hoàn toàn 0,12 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

 • A. 11,99.    
 • B. 71,94.
 • C. 59,95.      
 • D. 80,59.
Câu 7
Mã câu hỏi: 283784

Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được dung dịch X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Y hòa tan tối đa 17,64 gam Cu(OH)2. Giá trị của m gần nhất với

 • A. 49.
 • B. 77. 
 • C. 68.    
 • D. 61.
Câu 8
Mã câu hỏi: 283785

Sắp xếp các chất sau theo trật tự giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOCH3, C3H7OH.

 • A. CH3COOHCH3COOCH3, C3H7OH, HCOOCH3.
 • B. CH3COOCH3, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH.
 • C. HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH, CH3COOCH3.
 • D. CH3COOH, C3H7OH, CH3COOCH3, HCOOCH3.
Câu 9
Mã câu hỏi: 283786

Hợp chất hữu cơ E có công thức phân tử C4H8O2 đơn chức no, mạch hở, tác dụng được với NaOH, không tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Số đồng phân cấu tạo của E phù hợp với các tính chất trên là

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2
Câu 10
Mã câu hỏi: 283787

Cho các chất: (1) buta-1,3-đien; (2) axit glutamic; (3) acrilonitrin; (4) glyxin; (5) vinyl axetat. Những chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

 • A. (3), (4) và (5).
 • B. (1), (3) và (5).   
 • C. (1), (2) và (5).
 • D. (1), (2) và (3).
Câu 11
Mã câu hỏi: 283788

Thủy phân hoàn toàn pentapeptit X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có tripeptit Gly-Gly-Val và hai đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly. Chất X có công thức là

 • A. Gly-Ala-Gly-Ala-Val.
 • B. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.
 • C. Gly-Gly-Val-Ala-Gly.
 • D. Gly-Ala-Val-Gly-Gly.
Câu 12
Mã câu hỏi: 283789

Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

 • A. Bạc (Ag).      
 • B. Sắt (Fe).
 • C. Vonfram (W).    
 • D. Crom (Cr).
Câu 13
Mã câu hỏi: 283790

Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

 • A. Poli(vinyl clorua).  
 • B. Poli acrilonitrin.   
 • C. Polietilen.  
 • D. Poli(vinyl axetat).
Câu 14
Mã câu hỏi: 283791

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

 • A. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.
 • B. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.
 • C. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên, polibutađien.
 • D. Polipropilen, tinh bột, nilon-7, cao su thiên nhiên.
Câu 15
Mã câu hỏi: 283792

Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 3
Câu 16
Mã câu hỏi: 283793

Từ 32,4 tấn mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta sản xuất được m tấn thuốc súng không khói (xenlulozơ trinitrat) với hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%. Giá trị của m là

 • A. 26,73.   
 • B. 29,70.
 • C. 33,00.   
 • D. 25,46.
Câu 17
Mã câu hỏi: 283794

Cho các loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) tơ nilon-6; (4) tơ visco; (5) tơ nilon- 6,6; (6) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là

 • A. (1), (2), (6).
 • B. (2), (4), (6).    
 • C. (2), (3), (5).
 • D. (2), (4), (5).
Câu 18
Mã câu hỏi: 283795

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.
 • B. Saccarozơ và tinh bột đều tham gia phản ứng thủy phân.
 • C. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.
 • D. Glucozơ và tinh bột đều là cacbohiđrat.
Câu 19
Mã câu hỏi: 283796

Nhận định nào sau đây là đúng?

 • A. Để phân biệt amoniac và etylamin ta dùng dung dịch HCl đậm đặc.
 • B. Dùng nước Br2 để phân biệt anilin và phenol.
 • C. Dùng Cu(OH)2 để phân biệt Gly-Ala-Gly và Ala-Ala-Gly-Ala.
 • D. Dùng quì tím để phân biệt dung dịch alanin và dung dịch lysin.
Câu 20
Mã câu hỏi: 283797

Cho cấu hình electron: 1s22s22p6.  Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu  hình electron như trên?

 • A. K+, Cl-, Ar.
 • B. Na+, F-, Ne.    
 • C. Li+, Br-, Ne.
 • D. Na+, Cl-, Ar.
Câu 21
Mã câu hỏi: 283798

Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

 • A. Ca2+, Fe2+, Al3+, Cu2+, Ag+.   
 • B. Ag+, Cu2+, Fe2+, Al3+, Ca2+.
 • C. Cu2+, Ag+, Fe2+, Al3+, Ca2+.
 • D. Ca2+, Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+.
Câu 22
Mã câu hỏi: 283799

Metyl acrylat có công thức là

 • A. CH3COOCH3.    
 • B. HCOOCH3.   
 • C. CH2=CHCOOCH3.   
 • D. CH3COOCH=CH2.
Câu 23
Mã câu hỏi: 283800

Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và

 • A. ancol đơn chức.     
 • B. muối clorua.
 • C. xà phòng.
 • D. axit béo.
Câu 24
Mã câu hỏi: 283801

Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được 27,75 gam muối. Giá trị của m là

 • A. 13,35.  
 • B. 26,25.
 • C. 22,25. 
 • D. 18,75.
Câu 25
Mã câu hỏi: 283802

Cho 2,15 gam este đơn chức mạch hở X tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este X là

 • A. C4H6O2
 • B. C2H4O2.
 • C. C3H6O2.   
 • D. C4H8O2.
Câu 26
Mã câu hỏi: 283803

Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

 • A. 14,4 % .     
 • B. 12,4 %.
 • C. 11,4 % .   
 • D. 13,4 %.
Câu 27
Mã câu hỏi: 283804

Cho các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 28
Mã câu hỏi: 283805

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là

 • A. H-COO-CH3, CH3-COOH.
 • B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
 • C. CH3-COOH, H-COO-CH3.
 • D. CH3-COOH, CH3COOCH3.
Câu 29
Mã câu hỏi: 283806

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

 • A. Glucozơ.   
 • B. Anilin.
 • C. Etyl amin.   
 • D. Glyxin.
Câu 30
Mã câu hỏi: 283807

Xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm là

 • A. C17H33COONa và glixerol.     
 • B. C17H35COONa và glixerol.
 • C. C15H31COONa và glixerol.        
 • D. C15H31COONa và etanol.
Câu 31
Mã câu hỏi: 283808

Cho 21,6 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 11,2 lít khí H2 thoát ra (đktc). Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là

 • A. 39,4 gam.   
 • B. 53,9 gam.   
 • C. 58,1 gam.    
 • D. 57,1 gam.
Câu 32
Mã câu hỏi: 283809

Hợp chất H2N–CH(CH3)–COOH có tên gọi là

 • A. alanin.     
 • B. lysin.
 • C. valin.   
 • D. glyxin.
Câu 33
Mã câu hỏi: 283810

Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch của dãy nào sau đây?

 • A. NaCl, AlCl3, ZnCl2.
 • B. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl.
 • C. MgSO4, CuSO4, AgNO3.  
 • D. AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2.
Câu 34
Mã câu hỏi: 283811

Polime nào sau đây được dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ?

 • A. Poli(etylen terephtalat).     
 • B. Poli(metyl metacrylat).
 • C. Polistiren.    
 • D. Poliacrilonitrin.
Câu 35
Mã câu hỏi: 283812

Chất không tan trong nước lạnh là

 • A. fructozơ.   
 • B. glucozơ.
 • C. saccarozơ.    
 • D. tinh bột.
Câu 36
Mã câu hỏi: 283813

Xà phòng hóa hoàn toàn 35,6 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 • A. 36,72. 
 • B. 38,24.
 • C. 38,08.  
 • D. 29,36.
Câu 37
Mã câu hỏi: 283814

Cho 10 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,8M, thu được dung dịch chứa 15,84 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

 • A. 160.        
 • B. 220.   
 • C. 200.    
 • D. 180.
Câu 38
Mã câu hỏi: 283815

Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia vào phản ứng

 • A. thủy phân.      
 • B. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
 • C. đổi màu iot.  
 • D. tráng bạc.
Câu 39
Mã câu hỏi: 283816

Glyxin có thể phản ứng với dãy các chất nào sau đây?

 • A. HCl, Cu, NaOH.   
 • B. HCl, NaCl, C2H5OH.
 • C. NaOH, CH3OH, H2SO4.   
 • D. NaOH, HCl, Na2SO4.
Câu 40
Mã câu hỏi: 283817

Khối lượng của một đoạn mạch polibutađien là 8370 đvC và của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27120 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch polibutađien và đoạn mạch tơ nilon-6,6 lần lượt là

 • A. 155 và 120.    
 • B. 113 và 152.
 • C. 113 và 114.      
 • D. 155 và 121.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ