Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Hóa 12 năm học 2019 - 2020 Sở GDĐT Tây Ninh

13/07/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 283388

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

 • A. Pb.   
 • B. Al.        
 • C. Sn.   
 • D. Hg.
Câu 2
Mã câu hỏi: 283389

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- Bước 1: Cho vài giọt dung dịch iot (màu vàng nhạt) vào ống nghiệm đựng sẵn 2 ml dung dịch hồ tinh bột (không màu) và để trong thời gian 2 phút ở nhiệt độ thường.

- Bước 2: Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn (không để sôi) khoảng 1-2 phút.

- Bước 3: Để nguội ống nghiệm về nhiệt độ phòng.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 1, dung dịch có màu xanh tím.

(b) Sau bước 2, dung dịch bị mất màu do iot bị thăng hoa hoàn toàn.

(c) Sau bước 3, dung dịch có màu xanh tím.

(d) Ở bước 1, nếu thay dung dịch hồ tinh bột bằng xenlulozo thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.

(e) Thí nghiệm trên có thể được dùng để nhận biết hồ tinh bột.

Số phát biểu đúng là

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3
Câu 3
Mã câu hỏi: 283390

Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(b) Poli(vinyl clorua) được điều chế bẳng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường, metylamin là chất khí, tan nhiều trong nước.

(d) Glucozo thuộc loại monosaccarit, tinh bột thuộc loại polisaccarit.

(e) Các chất có công thức dạng Cn(H2O)m đều thuộc loại cacbohiđrat.

(g) Các loại tơ poliamit kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm.

Số phát biểu đúng là

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 6
Câu 4
Mã câu hỏi: 283391

Hòa tan hoàn toàn 10,680 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1,2M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,2096 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

 • A.
  40,920.   
 • B. 40,440.   
 • C. 41,184.    
 • D. 37,58
Câu 5
Mã câu hỏi: 283392

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở (phân tử khối nhỏ hơn 148), thu được 26,88 lít CO(đktc). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 40,6 gam hỗn hợp muối và 19,0 gam hỗn hợp ancol Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 6,72 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong X là

 • A. 62,36%.   
 • B. 33,71%.  
 • C. 41,57%.  
 • D. 50,56%.
Câu 6
Mã câu hỏi: 283393

Cho 33,32 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và etylamin tác dụng với dung dịch KOH dư thì có 0,35 mol KOH đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn 33,32 gam X, thu được CO2, N2 và 25,20 gam H2O. Cho 33,32 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là

 • A. 48,65.  
 • B. 58,87.   
 • C. 53,76.    
 • D. 46,09
Câu 7
Mã câu hỏi: 283394

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 ml CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 2a gam X trong dung dịch KOH, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

 • A. 38,64.      
 • B. 77,28.  
 • C. 19,32.    
 • D. 57,96
Câu 8
Mã câu hỏi: 283395

Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,036 mol Zn(NO3)2 và 0,060 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 6,300 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y, thu được lượng kết tủa lớn nhất là 8,004 gam. Giá trị của m là

 • A. 4,860. 
 • B. 2,424.    
 • C. 3,432.     
 • D. 4,320.
Câu 9
Mã câu hỏi: 283396

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2, thu được 98,5 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch KOH 1,0M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 150 ml dung dịch KOH. Giá trị của m là

 • A. 75,6.   
 • B. 86,4.  
 • C. 70,2.    
 • D. 64,8.
Câu 10
Mã câu hỏi: 283397

Đốt cháy hoàn toàn 0,120 mol hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ mạch hở X (CnH2n+3O2N) và muối của axit cacboxylic hai chức Y (CmH2m+4O4N2) cần vừa đủ 0,258 mol O2, thu được 0,720 mol hỗn hợp CO2, Nvà H2O. Mặt khác, khi cho 0,120 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp Z gồm hai chất khí, đều làm xanh quỳ tím ẩm và m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là

 • A. 8,832.    
 • B. 12,284.   
 • C. 11,328.    
 • D. 12,336.
Câu 11
Mã câu hỏi: 283398

Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

 • A. Poli(vinyl clorua).  
 • B. Poli(vinyl axetat).
 • C. Polietilen.    
 • D. Poliacrilonitrin.
Câu 12
Mã câu hỏi: 283399

Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là

 • A. 2 và 2.  
 • B. 2 và 1.  
 • C. 1 và 1.       
 • D. 1 và 2.
Câu 13
Mã câu hỏi: 283400

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

 • A. Tristearin.  
 • B. Metyl axetat.  
 • C. Benzyl axetat.       
 • D. Metyl fomat.
Câu 14
Mã câu hỏi: 283401

Cho dãy các kim loại: Hg, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SOloãng là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1
Câu 15
Mã câu hỏi: 283402

Chất béo là trieste của axit béo với

 • A. ancol etylic.      
 • B. glixerol.
 • C. ancol metylic.     
 • D. etylen glicol.
Câu 16
Mã câu hỏi: 283403

Số đồng phân cấu tạo amin bậc một có công thức phân tử C4H11N là

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 17
Mã câu hỏi: 283404

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức

 • A. hiđroxyl và amino.    
 • B. cacboxyl và amino.
 • C. cacbonyl và amino.     
 • D. cacboxyl và hiđroxyl.
Câu 18
Mã câu hỏi: 283405

Cho 3,0 gam hỗn hợp X gồm anilin, metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1,2M thu được m gam muối. Giá trị của m là

 • A.
  5,19.     
 • B. 3,06.        
 • C. 5,67. 
 • D. 4,17.
Câu 19
Mã câu hỏi: 283406

Trùng hợp m tấn etilen thu được 1,2 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

 • A. 1,5.  
 • B. 2,0.  
 • C. 1,2.      
 • D. 1,8.
Câu 20
Mã câu hỏi: 283407

Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất trong dung dịch?

 • A. Fe2+.    
 • B. Zn2+.
 • C. Ag+.   
 • D. Ba2+.
Câu 21
Mã câu hỏi: 283408

Những tính chất vật lí chung của kim loại như: tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim gây nên chủ yếu bởi

 • A. khối lượng riêng của kim loại.
 • B. các electron tự do trong tinh thể kim loại. 
 • C. cấu tạo mạng tinh thể kim loại.
 • D. các ion dương kim loại.
Câu 22
Mã câu hỏi: 283409

Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là

 • A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử.  
 • B. oxi hóa ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.    
 • C. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.  
 • D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hóa.
Câu 23
Mã câu hỏi: 283410

Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là

 • A. toluen. 
 • B. isopren.
 • C. propen.  
 • D. stiren.
Câu 24
Mã câu hỏi: 283411

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

 • A. CH3-NH-CH3.   
 • B. C2H5-NH2.
 • C. (CH3)3N.  
 • D. CH3-NH2.
Câu 25
Mã câu hỏi: 283412

Số nguyên tử nitơ trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 26
Mã câu hỏi: 283413

Đường fructozo có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua, … rất tốt cho sức khỏe. Công thức của fructozo là

 • A. C12H22O11.       
 • B. C6H10O5.
 • C. CH3COOH.         
 • D. C6H12O6.
Câu 27
Mã câu hỏi: 283414

Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

 • A. metyl axetat.   
 • B. propyl axetat.
 • C. etyl axetat.    
 • D. metyl propionat.
Câu 28
Mã câu hỏi: 283415

Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit axetic là

 • A. propyl propionat.   
 • B. propyl fomat.
 • C. metyl axetat.       
 • D. metyl propionat.
Câu 29
Mã câu hỏi: 283416

Kim loại nào sau đây khử được Fe2+ trong dung dịch?

 • A. Ag.        
 • B. Na.
 • C. Zn.     
 • D. Cu.
Câu 30
Mã câu hỏi: 283417

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

 • A. Tinh bột.      
 • B. Saccarozo.
 • C. Glucozo.        
 • D. Xenlulozo.
Câu 31
Mã câu hỏi: 283418

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

 • A. Vinyl axetat.    
 • B. Etyl axetat.
 • C. Propyl axetat.       
 • D. Phenyl axetat.
Câu 32
Mã câu hỏi: 283419

Cho biết số thứ tự của Mg trong bảng tuần hoàn là 12. Vị trí của Mg trong bảng tuần hoàn là

 • A. chu kì 3, nhóm II     
 • B. chu kì 3, nhóm II
 • C. chu kì 3, nhóm III     
 • D. chu kì 2, nhóm II
Câu 33
Mã câu hỏi: 283420

Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc?

 • A. Glucozo.      
 • B. Fructozo.
 • C. Anđehit axetic.      
 • D. Saccarozo.
Câu 34
Mã câu hỏi: 283421

Hỗn hợp X gồm 3 chất: CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trị của m là

 • A. 35,20.   
 • B. 17,60.
 • C. 17,92.     
 • D. 70,40.
Câu 35
Mã câu hỏi: 283422

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(b) Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

(c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím.

(d) Anilin là chất rắn, tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 36
Mã câu hỏi: 283423

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

 • A. Poli(etylen terephtalat).  
 • B. Poli(vinyl clorua).
 • C. Polistiren.     
 • D. Polietilen.
Câu 37
Mã câu hỏi: 283424

Số nguyên tử oxi trong một phân tử triglixerit là

 • A. 8
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 2
Câu 38
Mã câu hỏi: 283425

Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là

 • A. FeCl2.         
 • B. CuCl2, FeCl2.
 • C. FeCl2, FeCl3.   
 • D. FeCl3.
Câu 39
Mã câu hỏi: 283426

Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 31,62 gam muối khan. Giá trị của m là

 • A. 30,96.      
 • B. 26,94.
 • C. 24,72.      
 • D. 25,02.
Câu 40
Mã câu hỏi: 283427

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

 • A. Tinh bột.   
 • B. Saccarozo.
 • C. Fructozo.    
 • D. Glucozo.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ