Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 9 năm học 2019 - 2020 Trường THCS Giáp Sơn

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 72221

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là: 

 • A. Sự chia đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con
 • B. Sự phân li đồng đều của các crômatit về 2 tế bào con
 • C. Sự sao chép nguyên vẹn của bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con 
 • D. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con
Câu 2
Mã câu hỏi: 72222

Sự kiện quan trọng nhất của quá trình thụ tinh là: 

 • A. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái
 • B. Sự kết hợp theo nguyên tắc 1 giao tử đực với 1 giao tử cái
 • C. Sự kết hợp nhân của 2 giao tử 
 • D. Sự tạo thành hợp tử
Câu 3
Mã câu hỏi: 72223

Trong quá trình phân bào NST bắt đầu nhân đôi ở 

 • A. Kì trung gian 
 • B. Kì đầu
 • C. Kì cuối   
 • D. Kì sau
Câu 4
Mã câu hỏi: 72224

Từ một tế bào mẹ sau giảm phân tạo ra mấy tế bào con 

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 5
Mã câu hỏi: 72225

ADN được cấu tạo nên bởi các nguyên tố 

 • A. C, Fe, Ca, O, H
 • B. C, H, P, S, O
 • C. H, N, P, Fe, Cu  
 • D. C, H, O, N, P
Câu 6
Mã câu hỏi: 72226

Theo nguyên tắc bổ sung thì mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng 

 • A. A + G = T + X
 • B. A + T  = G + X
 • C. A + T + G = A + X + G 
 • D. A + X + T = G + X + T
Câu 7
Mã câu hỏi: 72227

Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo 

 • A. 1 trứng và 3 thể cực
 • B. 4 trứng
 • C. 1 trứng và 2 thể cực
 • D. 4 thể cực
Câu 8
Mã câu hỏi: 72228

Loài nào dưới đây có cặp NST giới tính XX ở đực và XY ở cái? 

 • A. Ruồi giấm
 • B. Các động vật thuộc lớp Chim
 • C. Người
 • D. Động vật có vú
Câu 9
Mã câu hỏi: 72229

Hiện tượng di truyền liên kết đã được Moocgan phát hiện trên loài ruồi giấm vào năm 

 • A. 1900
 • B. 1910
 • C. 1920 
 • D. 1930
Câu 10
Mã câu hỏi: 72230

Khi cho giao phối ruồi giấm thuần chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm thuần chủng có thân đen, cánh ngắn thì ở F1 thu được ruồi có kiểu hình 

 • A. Đều có thân xám, cánh dài
 • B. Đều có thân đen, cánh ngắn
 • C. Thân xám, cánh dài và thân đen, cánh ngắn
 • D. Thân xám, cánh ngắn và thân đen, cánh dài
Câu 11
Mã câu hỏi: 72231

Prôtêin được cấu tạo từ những nguyên tố nào? 

 • A. C, H, O, P
 • B. C, H, O, N
 • C. C,H,O, P 
 • D. C, H, O, N, P
Câu 12
Mã câu hỏi: 72232

Phân tử ADN có chức năng:

 • A. Truyền đạt thông tin di truyền
 • B. Trực tiếp tham gia tổng hợp protein
 • C. Lưu giữ thông tin di truyền 
 • D. Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền
Câu 13
Mã câu hỏi: 72233

Thể đồng hợp là cá thể mang cặp gen gồm: 

 • A. 2 gen tương ứng khác nhau
 • B. 2 gen tương ứng
 • C. 2 gen tương ứng giống nhau   
 • D. 2 gen trội lặn
Câu 14
Mã câu hỏi: 72234

Hai tế bào 2n giảm phân bình thường thì kết quả sẽ là: 

 • A. Tạo ra 8 tế bào n
 • B. Tạo ra 4 tế bào n
 • C. Tạo ra 8 tế bào 2n 
 • D. Tạo ra 4 tế bào 2n
Câu 15
Mã câu hỏi: 72235

Kiểu gen là: 

 • A. Tập hợp các gen của một cơ thể
 • B. Tập hợp các gen của một loài
 • C. Tập hợp các tính trạng của một cơ thể 
 • D. Tập hợp các gen có trong tế bào cơ thể sinh vật
Câu 16
Mã câu hỏi: 72236

Ruồi giấm có 2n=8. Một tế bào ở ruồi giấm có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây khi ở kì sau của giảm phân II: 

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 6
 • D. 2
Câu 17
Mã câu hỏi: 72237

Trong quá trình phân bào, NST co ngắn cực đại ở kì nào? 

 • A. Kì trước
 • B. Kì cuối
 • C. Kì giữa 
 • D. Kì sau
Câu 18
Mã câu hỏi: 72238

Di truyền liên kết là hiện tượng: 

 • A. Một nhóm tính trạng di truyền cùng nhau
 • B. Các tính trạng di truyền độc lập với nhau
 • C. Một nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau     
 • D. Một  tính trạng không được di truyền
Câu 19
Mã câu hỏi: 72239

Phép lai nào sau đây cho kết quả ở con lai không đồng tính: 

 • A. P: Bb x bb
 • B. P: BB x BB
 • C. P: BB x bb 
 • D. P: bb x bb
Câu 20
Mã câu hỏi: 72240

Phép lai phân tích dùng để: 

 • A. Xác định KG lặn
 • B. Xác định KG trội
 • C. Xác đinh KG bố  
 • D. Xác định KG mẹ
Câu 21
Mã câu hỏi: 72241

Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng? 

 • A. AA  và aa
 • B. AA và Aa 
 • C. Aa và Aa  
 • D. Aa và aa
Câu 22
Mã câu hỏi: 72242

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì: 

 • A. Vào kì trung gian  
 • B. Kì đầu
 • C. Kì giữa 
 • D. Kì sau
Câu 23
Mã câu hỏi: 72243

Ở người, có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân? 

 • A. 2 loại trứng 22A + X và 22A +Y và 1 loại tinh trùng và 22A + X
 • B. 2 loại trứng 22A + X và 22A +Y và 2 loại tinh trùng 22A + X và 22A +Y
 • C. 1 loại trứng 22A + X và 1 loại tinh trùng 22A + X 
 • D. 1 loại trứng 22A + X và 2 loại tinh trùng 22A + X và 22A +Y
Câu 24
Mã câu hỏi: 72244

Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của phân tử ARN là: 

 • A. Cấu tạo 2 mạch xoắn song song
 • B.  Cấu tạo bằng 2 mạch thẳng
 • C. Gồm có 4 loại đơn phân là A, T, G, X 
 • D. Kích thước và khối lượng nhỏ hơn so với phân tử ADN
Câu 25
Mã câu hỏi: 72245

Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen)  → mARN →   Prôtêin → Tính trạng.

Câu 26
Mã câu hỏi: 72246

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

                 - A - U - G - X - U - U - G - A - X - G - 

Xác định trình tự của các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Câu 27
Mã câu hỏi: 72247

Ở người bố mắt đen do gen A qui định, mẹ mắt xanh do gen a qui định. Mắt đen trội hoàn toàn so với mắt xanh. Hãy viết sơ đồ lai và xác định kiểu hình của F1. Cho lai F1 với F1, xác định kiểu gen và kiểu hình ở F2.

Câu 28
Mã câu hỏi: 72248

Bộ NST của mỗi loài đặc trưng bởi những yếu tố nào? Nêu cấu trúc của 1 NST điển hình?

Câu 29
Mã câu hỏi: 72249

Cho một đoạn mạch của ARN có trình tự của các Nuclêotit như sau:

- A – U – G – X – X – U – A – U – X – G-

Hãy xác định trình tự các Nuclêotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Câu 30
Mã câu hỏi: 72250

Ở đậu Hà lan, khi cho đậu Hà lan hoa đỏ thuần chủng lai với đậu Hà Lan hoa trắng thì thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có 402 cây hoa đỏ : 138 cây hoa trắng. Hãy biện luận và viết sơ đồ cho phép lai trên.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ