Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 9 năm học 2019 - 2020 - Phòng GD&ĐT Bình Sơn

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 72191

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào: 

 • A. Kì đầu
 • B. Kì giữa
 • C. Kì sau 
 • D. Kì trung gian
Câu 2
Mã câu hỏi: 72192

Cho phép lai P: aaBb x (Mẹ chưa biết kiểu gen) .Kiểu gen của mẹ như thế nào để F1 thu được 2 kiểu gen? 

 • A. AABb
 • B. AaBb
 • C.  AaBB 
 • D. aabb
Câu 3
Mã câu hỏi: 72193

Ở ruồi giấm 2n =8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân, số NST trong tế bào là bao nhiêu? 

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 16
 • D. 32
Câu 4
Mã câu hỏi: 72194

Theo nguyên tắc bổ sung thì: 

 • A. A = T , G =X
 • B. A + T = G +X
 • C. A + X + T = G + X + T 
 • D. Chỉ b & c đúng
Câu 5
Mã câu hỏi: 72195

Thường biến thuộc loại biến dị nào sau đây: 

 • A. Biến dị di truyền 
 • B. Biến dị không di truyền
 • C. Biến dị đột biến   
 • D. Biến dị tổ hợp
Câu 6
Mã câu hỏi: 72196

Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiện trong cơ chế: 

 • A. Tự nhân đôi
 • B. Tổng hợp ARN
 • C. Hình thành chuỗi axit amin  
 • D. Cả a & b      
Câu 7
Mã câu hỏi: 72197

Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là: 

 • A. Nguyên phân
 • B. Giảm phân
 • C. Thụ tinh 
 • D. Nguyên phân và giảm phân
Câu 8
Mã câu hỏi: 72198

Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là 

 • A. 12
 • B. 3
 • C. 9
 • D. 1
Câu 9
Mã câu hỏi: 72199

NST là cấu trúc có ở 

 • A. Bên ngoài tế bào
 • B. Trong các bào quan
 • C. Trong nhân tế bào 
 • D. Trên màng tế bào
Câu 10
Mã câu hỏi: 72200

Tỉ lệ 3 trội : 1 lặn xuất hiện trong các phép lai nào? 

 • A. Aa x Aa
 • B. AA x Aa           
 • C. AA x aa    
 • D. Aa x aa
Câu 11
Mã câu hỏi: 72201

Để xác định độ thuần chủng của giống cần thực hiện những phép lai nào? 

 • A. Lai với cơ thể đồng hợp trội 
 • B. Lai phân tích   
 • C. Lai với cơ thể dị hợp      
 • D. Câu A và B đúng
Câu 12
Mã câu hỏi: 72202

Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng: 

 • A. Hình que
 • B. Hình hạt
 • C. Hình chữ V 
 • D. Nhiều hình dạng
Câu 13
Mã câu hỏi: 72203

 Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi 

 • A. số lượng, hình dạng, cấu trúc NST
 • B. số lượng, hình thái NST
 • C. số lượng, cấu trúc NST 
 • D. số lượng không đổi
Câu 14
Mã câu hỏi: 72204

Thường biến là: 

 • A. Sự biến đổi xảy ra trên NST
 • B. Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền
 • C. Sự biến đổi xảy ra trên gen của ADN 
 • D. Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen
Câu 15
Mã câu hỏi: 72205

Nguyên nhân gây ra thường biến là: 

 • A. Tác động trực tiếp của môi trường sống
 • B. Biến đổi đột ngột trên phân tử ADN
 • C. Rối loạn trong quá trình nhân đôi của NST
 • D. Thay đổi trật tự các cặp nuclêôtit trên gen
Câu 16
Mã câu hỏi: 72206

Biểu hiện dưới đây là của thường biến: 

 • A. Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21
 • B. Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người
 • C. Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính X 
 • D. Sự biến đổi màu sắc trên cơ thể con thằn lằn theo màu môi trường
Câu 17
Mã câu hỏi: 72207

Thường biến xảy ra mang tính chất: 

 • A. Riêng lẻ, cá thể và không xác định
 • B. Luôn luôn di truyền cho thế hệ sau
 • C. Đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh 
 • D. Chỉ đôi lúc mới di truyền
Câu 18
Mã câu hỏi: 72208

Đột biến NST là loại biến dị: 

 • A. Xảy ra trên NST trong nhân tế bào
 • B. Làm thay đổi cấu trúc NST
 • C. Làm thay đổi số lượng của NST 
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 19
Mã câu hỏi: 72209

Đặc điểm của thực vật đa bội là: 

 • A. Có các cơ quan sinh dưỡng to nhiều so với thể lưỡng bội
 • B. Tốc độ phát triển chậm
 • C. Kém thích nghi và khả năng chống chịu với môi trường yếu  
 • D. Ở cây trồng thường làm giảm năng suất
Câu 20
Mã câu hỏi: 72210

Hoá chất sau đây thường được ứng dụng để gây đột biến đa bội ở cây trồng là: 

 • A. Axit phôtphoric
 • B. Axit sunfuaric
 • C. Cônsixin  
 • D. Cả 3 loại hoá chất trên
Câu 21
Mã câu hỏi: 72211

Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Trong một tế bào sinh dưỡngcủa củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể: 

 • A. 3 nhiễm
 • B. Tam bội (3n)
 • C. Tứ bội (4n) 
 • D. Dị bội (2n -1)
Câu 22
Mã câu hỏi: 72212

Ngô có 2n = 20. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 • A. Thể 3 nhiễm của Ngô có 19 NST
 • B. Thể 1 nhiễm của Ngô có 21 NST
 • C. Thể 3n của Ngô có 30 NST 
 • D. Thể 4n của Ngô có 38 NST
Câu 23
Mã câu hỏi: 72213

Thể đa bội không tìm thấy ở: 

 • A. Đậu Hà Lan
 • B. Cà độc dược
 • C. Rau muống 
 • D. Người
Câu 24
Mã câu hỏi: 72214

Số lượng NST trong tế bào của thể 3n ở đậu Hà Lan là: 

 • A. 14
 • B. 21
 • C. 28 
 • D. 35
Câu 25
Mã câu hỏi: 72215

Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống( ………) để hoàn thiện câu sau:

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang..........................cần xác định kiểu gen với cá thể mang ............................., nếu kết quả phép lai ................. thì ............................, nếu kết quả phân tính thì .....................................................                                     

Câu 26
Mã câu hỏi: 72216

Xác định cấu trúc đoạn mạch mã gốc ADN tương ứng với đoạn m ARN sau

     Mạch mã gốc(ADN)  - A - X  - A - X -  A -  A - G -  G - T - X - T - A - G - A -T -

        Đoạn mạch m ARN?: ............................................................................................................              

Câu 27
Mã câu hỏi: 72217

Gà có bộ NST 2n = 78. Tế bào này nguyên phân 5 đợt liên tiếp. Tính số lượng tế bào con hình thành.

Câu 28
Mã câu hỏi: 72218

Trình bày thí nghiệm và phát biểu nội dung của định luật phân li độc lập?

Câu 29
Mã câu hỏi: 72219

Thường biến là gì? Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình? (cho ví dụ)

Câu 30
Mã câu hỏi: 72220

Một đoạn ADN có A = 240  = 10% tổng số nuclêotit của đoạn ADN.

a. Tìm tổng số nuclêotit và chiều dài của đoạn ADN.

b. Khối lượng phân tử của đoạn ADN

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ