Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 5 môn Hóa học 8 năm 2021

20/09/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 314703

Ở chương trình lớp 8, hidro thể hiện tính gì?

 • A. Tính OXH
 • B. Tính khử
 • C. Tác dụng với kim loại
 • D. Tác dụng với oxi
Câu 2
Mã câu hỏi: 314704

Các cách phổ biến để điều chế hidro trong công nghiệp?

 • A. Từ khí than
 • B. Từ khí thiên nhiên, dầu mỏ
 • C. Điện phân nước
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 3
Mã câu hỏi: 314705

Trong các loại phản ứng dưới đây, phản ứng nào chắc chắn là phản ứng oxi hóa – khử

 • A. Phản ứng hóa hợp
 • B. Phản ứng thế
 • C. Phản ứng thủy phân
 • D. Phản ứng phân hủy
Câu 4
Mã câu hỏi: 314706

Tính m(g) H2O khi cho 2,4(l) H2 tác dụng với 7,6(l) O2 (đktc)

 • A. 1,92g
 • B. 1,93g
 • C. 4,32g
 • D. 0,964g
Câu 5
Mã câu hỏi: 314707

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

 • A.

  2Fe(OH)3 −to→ Fe2O3 + 3H2O

 • B. NH3 + HCl → NH4Cl
 • C. CaCO3 −to→ CaO + CO2
 • D. NaOH+ Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
Câu 6
Mã câu hỏi: 314708

Cho thanh Al ngâm vào dung dịch axit clohidric thấy có khí bay lên. Xác định khí đó?

 • A.

  Cl2

 • B.  H2O
 • C. H2
 • D. NH3
Câu 7
Mã câu hỏi: 314709

Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng?

 • A. Cu
 • B. Zn
 • C. Al
 • D. Fe
Câu 8
Mã câu hỏi: 314710

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

 • A. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thế chỗ nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất
 • B. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của hợp chất và các chất
 • C. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của hợp chất và đơn chất tạo thành chất mới
 • D. Phản ứng thế là quá trình tạo thành nhiều chất mới từ 2 hay nhiều chất ban đầu
Câu 9
Mã câu hỏi: 314711

Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không phải phản ứng thế?

 • A.

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 • B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • C. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl
 • D. Al + CuO → Cu + Al2O3
Câu 10
Mã câu hỏi: 314712

Cho thanh đồng ngâm vào 400ml dung dịch axit sunfuric loãng 2M thấy trong dung dịch có khí và V bằng bao nhiêu?

 • A. 1,75 l
 • B. 12,34 l
 • C. 4,47 l
 • D. 17,92 l
Câu 11
Mã câu hỏi: 314713

Nước được cấu tạo như thế nào?

 • A. Từ 1 nguyên tử hidro & 1 nguyên tử oxi
 • B. Từ 2 nguyên tử hidro & 1 nguyên tử oxi
 • C. Từ 1 nguyên tử hidro & 2 nguyên tử oxi
 • D. Từ 2 nguyên tử hidro & 2 nguyên tử oxi
Câu 12
Mã câu hỏi: 314714

Phân tử nước chứa những nguyên tố nào?

 • A. Nitơ và Hidro
 • B. Hidro và Oxi
 • C. Lưu huỳnh và Oxi
 • D. Nitơ và Oxi
Câu 13
Mã câu hỏi: 314715

%m H trong 1 phân tử nước?

 • A. 11,1%
 • B. 88,97%
 • C. 90%
 • D. 10%
Câu 14
Mã câu hỏi: 314716

Chọn câu đúng?

 • A. Kim loại tác dụng với nước tạo ra bazo tương ứng
 • B. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị
 • C. Nước làm đổi màu quỳ tím
 • D. Na tác dụng với H2O không sinh ra H2
Câu 15
Mã câu hỏi: 314717

Cho quỳ tím vào nước vôi trong, hiện tượng xảy ra là gì?

 • A. Quỳ tím chuyển màu đỏ
 • B. Quỳ tím không đổi màu
 • C. Quỳ tím chuyển màu xanh
 • D. Không có hiện tượng
Câu 16
Mã câu hỏi: 314718

Cho mẩu Na vào nước thấy có 4,48(l) khí bay lên. Tính khối lượng Na

 • A. 9,2g
 • B. 4,6g
 • C. 2g
 • D. 9,6g
Câu 17
Mã câu hỏi: 314719

Oxit nào sau đây không tác dụng với nước?

 • A.

  P2O5

 • B. CO
 • C. CO2
 • D. SO3
Câu 18
Mã câu hỏi: 314720

Oxi bazơ không tác dụng với nước là gì?

 • A. BaO
 • B. Na2O
 • C. CaO
 • D. MgO
Câu 19
Mã câu hỏi: 314721

Cho chất oxit A được nước hóa hợp tạo axit nitric. Xác định A, biết MA = 108(g/mol), trong A có 2 nguyên tử Nitơ

 • A.

  NO2

 • B. N2O3
 • C. N2O
 • D. N2O5
Câu 20
Mã câu hỏi: 314722

Khi cho quỳ tím vào dung dịch axit, quỳ tím chuyển màu gì?

 • A. Đỏ
 • B. Xanh
 • C. Tím
 • D. Không màu
Câu 21
Mã câu hỏi: 314723

Để nhận biết HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng chất nào dưới đây?

 • A. Quỳ tím
 • B. Phenolphtalein
 • C. Kim loại
 • D. Phi kim
Câu 22
Mã câu hỏi: 314724

Tên gọi của NaOH là gì?

 • A. Natri oxit
 • B. Natri hidroxit
 • C. Natri (II) hidroxit
 • D. Natri hidrua
Câu 23
Mã câu hỏi: 314725

Gốc axit của axit HNO3 hóa trị mấy?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 314726

Bazơ không tan trong nước là chất nào dưới đây?

 • A.

  Cu(OH)2

 • B.

  NaOH

 • C. KOH
 • D. Ca(OH)2
Câu 25
Mã câu hỏi: 314727

Công thức của bạc clorua là gì?

 • A.

  AgCl2

 • B. Ag2Cl
 • C. Ag2Cl3
 • D. AgCl
Câu 26
Mã câu hỏi: 314728

Muối nào trong đó có kim loại hóa trị II trong các muối sau: Al2(SO4)3; Na2SO4; K2SO4; BaCl2; CuSO4

 • A.

  K2SO4; BaCl2

 • B.  Al2(SO4)3
 • C. BaCl2; CuSO4
 • D. Na2SO4
Câu 27
Mã câu hỏi: 314729

Chất không tồn tại là chất nào dưới đây?

 • A.

  NaCl

 • B. CuSO4
 • C. BaCO3
 • D. HgCO3
Câu 28
Mã câu hỏi: 314730

Chọn câu đúng:

 • A. Các hợp chất muối của Na và K hầu như không tan
 • B.

  Ag2SO4 là chất ít tan

 • C. H3PO4 là axit mạnh
 • D. CuSO4 là muối không tan
Câu 29
Mã câu hỏi: 314731

Chọn câu sai?

 • A. Axit luôn chứa nguyên tử H
 • B. Tên gọi của H2S là axit sunfuhidric
 • C. BaCO3 là muối tan
 • D. NaOH bazo tan
Câu 30
Mã câu hỏi: 314732

Tên gọi của H2SO3 là gì?

 • A. Hidro sunfua
 • B. Axit sunfuri
 • C. Axit sunfuhiđric
 • D. Axit sunfuro

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ