Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 10 năm 2019 - Trường THPT Lương Thế Vinh

15/04/2022 - Lượt xem: 20
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 107797

Để lưu văn bản ta dùng:

Xem đáp án
 • A. Ctrl + As       
 • B. Ctrl + S    
 • C. Ctrl + Sa        
 • D. Ctrl + L
Câu 2
Mã câu hỏi: 107798

Kết nối các máy tính lại với nhau thành mạng với mục đích :

Xem đáp án
 • A. Chia sẻ tài nguyên, chinh phục khoảng cách và nâng cao độ tin cậy của mạng
 • B. Cung cấp đa dịch vụ, đa phương tiện
 • C. Đơn giản hoá thiết kế mạng
 • D. Đáp ứng nhu cầu người sử dụng
Câu 3
Mã câu hỏi: 107799

Thứ tự các bước khi sao chép :

Xem đáp án
 • A. Ctrl + C, Ctrl + V, Chọn văn bản        
 • B. Chọn văn bản, Ctrl + V, Ctrl + C
 • C. Chọn văn bản, Ctrl + C, Ctrl + V    
 • D. Ctrl + V, Chọn văn bản, Ctrl + C
Câu 4
Mã câu hỏi: 107800

Để tách một ô thành nhiều ô ta dùng:

Xem đáp án
 • A. Table → Merge cell     
 • B. Table → Split cell    
 • C. Table → Select  
 • D. Table → Insert
Câu 5
Mã câu hỏi: 107801

Để in một trang trong văn bản có nhiều trang ta dùng :

Xem đáp án
 • A. Chọn biểu tượng máy in    
 • B. Nhấn Ctrl + P      
 • C. Chọn lệnh Edit → print     
 • D. Tất cả đều được
Câu 6
Mã câu hỏi: 107802

Để ngắt trang ta dùng thao tác:

Xem đáp án
 • A. Format → break    
 • B. Edit → break      
 • C. Insert → break     
 • D. Break → insert
Câu 7
Mã câu hỏi: 107803

Để về đầu văn bản ta chọn:

Xem đáp án
 • A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Home.     
 • B. Nhấn tổ hợp phím Shift+Home.
 • C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+PageUp. 
 • D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+PageDown.
Câu 8
Mã câu hỏi: 107804

Phím Enter được dùng để kết thúc …(Chọn và điền vào dấu …)

Xem đáp án
 • A. Một đoạn    
 • B. Một câu       
 • C. Một dòng        
 • D. Một văn bản
Câu 9
Mã câu hỏi: 107805

Để đóng cửa sổ Word ta dùng:

Xem đáp án
 • A. Ctrl + S       
 • B. Alt + F4     
 • C. Ctrl + F4      
 • D. Ctrl + F
Câu 10
Mã câu hỏi: 107806

Trong các chức năng định dạng bằng lệnh sau đây, chức năng nào khi định dạng mà không vào menu lệnh Format:

Xem đáp án
 • A. Định dạng kí tự      
 • B. Định dạng trang    
 • C. Định dạng danh sách    
 • D. Định dạng đoạn
Câu 11
Mã câu hỏi: 107807

Cho biết địa chỉ miền nào sau đây của nước ta:

Xem đáp án
 • A. www.yahoo.com  
 • B. www.nhac.tre   
 • C. www.music.vn        
 • D. www.msn.com
Câu 12
Mã câu hỏi: 107808

Trong các tên nút lệnh sau, tên nút lệnh nào không có trong thanh công cụ chuẩn:

Xem đáp án
 • A. Redo   
 • B. Paste          
 • C. In đậm     
 • D. Cut
Câu 13
Mã câu hỏi: 107809

Tổ hợp phím: Ctrl + V tương đương :

Xem đáp án
 • A. lệnh Copy     
 • B. lệnh Paste  
 • C. lệnh Cut          
 • D. lệnh Save
Câu 14
Mã câu hỏi: 107810

Để định dạng kí tự ta dùng lệnh:

Xem đáp án
 • A. format → setup   
 • B. format → paragraph     
 • C. format → symbol   
 • D. format → font
Câu 15
Mã câu hỏi: 107811

Để tìm kiếm và thay thế một từ hoặc một nhóm từ ta dùng:

Xem đáp án
 • A. Ctrl+G      
 • B. Ctrl+F  
 • C. Ctrl+H   
 • D. Ctrl+K
Câu 16
Mã câu hỏi: 107812

Biểu tượng  tương đương với lệnh :

Xem đáp án
 • A. Edit → Open    
 • B. File → Open       
 • C. Edit → New       
 • D. File → New
Câu 17
Mã câu hỏi: 107813

Chủ sở hữu mạng Internet là:

Xem đáp án
 • A. Chính phủ       
 • B. Cơ quan khoa học      
 • C. không có ai      
 • D. Hội kiến trúc
Câu 18
Mã câu hỏi: 107814

Sử dụng đường truyền ADSL có đặc điểm:

Xem đáp án
 • A. Tốc độ thấp      
 • B. Giá thành thấp     
 • C. Phạm vi hẹp      
 • D. Cả 3 đặc điểm
Câu 19
Mã câu hỏi: 107815

Cho biết các địa chỉ sau đây địa chỉ nào có miền do Bộ GD&ĐT quản lý:

Xem đáp án
 • A. hoctap.org      
 • B. giaoduc.com      
 • C. mail.com           
 • D. tracnghiem.edu
Câu 20
Mã câu hỏi: 107816

Hệ thống WWW viết tắc của :

Xem đáp án
 • A. World Wite Web    
 • B. Word Wide Web     
 • C. Word With Web      
 • D. World Wide Web
Câu 21
Mã câu hỏi: 107817

Để chèn hàng trên hàng con trỏ đang chọn trong bảng, ta chọn:

Xem đáp án
 • A. Lệnh Table/Insert/Rows Right.     
 • B. Lệnh Table/Insert/Rows Above.
 • C. Lệnh Table/Insert/Rows Left.    
 • D. Lệnh Table/Insert/Rows Below.
Câu 22
Mã câu hỏi: 107818

Để thực hiện chức năng tìm kiếm trong văn bản ta chọn:

Xem đáp án
 • A. Lệnh Edit/Replace...   
 • B. Lệnh Format/Find...  
 • C. Lệnh Format/Replace...  
 • D. Lệnh Edit/Find...
Câu 23
Mã câu hỏi: 107819

Muốn viết chỉ số trên (ví dụ số 3 trong  X3) thì ta nhấn tổ hợp phím 

Xem đáp án
 • A. Ctrl_Shift_*         
 • B. Ctrl_Shift_=    
 • C. Ctrl_+     
 • D. Ctrl_shift_-
Câu 24
Mã câu hỏi: 107820

Các file văn bản trong word được lưu với phần mở rộng:

Xem đáp án
 • A. .gif            
 • B. .txt       
 • C. .doc 
 • D. .bmp
Câu 25
Mã câu hỏi: 107821

Để xem văn bản trước khi in, ta:

Xem đáp án
 • A. Chọn File/Print       
 • B. Chọn File/Page Setup     
 • C. Chọn View/Print Preview     
 • D. Chọn File/Print Preview
Câu 26
Mã câu hỏi: 107822

Để chọn một đoạn văn bản ta có thể thực hiện:

Xem đáp án
 • A. Chọn toàn bộ đoạn văn đó      
 • B. Chỉ cần đặt con trỏ soạn thảo ở đoạn văn đó
 • C. Đánh dấu một phần đoạn văn 
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 27
Mã câu hỏi: 107823

Để đánh số trang trong Word, ta chọn:

Xem đáp án
 • A. Insert/Page Numbers...    
 • B. View/Page Numbers...
 • C. Table/Page Numbers...    
 • D. Format/Page Numbers...
Câu 28
Mã câu hỏi: 107824

Chức năng của nút lệnh:  trên thanh công cụ là:

Xem đáp án
 • A. Thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản.          
 • B. Định khoảng cách giữa các đoạn văn bản.
 • C. Định cỡ chữ.       
 • D. Thu nhỏ văn bản.
Câu 29
Mã câu hỏi: 107825

Các mạng và máy tính của Internet liên kết với nhau bằng giao thức :

Xem đáp án
 • A. TCP/IP.    
 • B. FTP  
 • C. IAP       
 • D. FTP/IP
Câu 30
Mã câu hỏi: 107826

Để tổ chức một mạng máy tính không dây đơn giản cần có: 

Xem đáp án
 • A. Điểm truy cập không dây WAP 
 • B. Điểm truy cập WAP, bộ định tuyến không dây
 • C. Điểm truy cập không dây WAP, vỉ mạng không dây
 • D. Vỉ mạng không dây, cáp mạng
Câu 31
Mã câu hỏi: 107827

Để tạo bảng, ta thực hiện lệnh:

Xem đáp án
 • A. Lệnh Insert/Table.   
 • B. Lệnh Table/Insert/Table.    
 • C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T.   
 • D. Lệnh Table/Insert/Row
Câu 32
Mã câu hỏi: 107828

Để căn chỉnh nội dung trong một ô của bảng, ta chọn:

Xem đáp án
 • A. Lệnh Format/Cell Alignment.   
 • B. Chọn nút lệnh: Cell Alignment.
 • C. Lệnh Table/Cell Alignment.    
 • D. Lệnh Table/Insert/Cells.
Câu 33
Mã câu hỏi: 107829

Mạng Internet ra đời từ năm nào :

Xem đáp án
 • A. 1983  
 • B. 1893   
 • C. 1985    
 • D. 1958
Câu 34
Mã câu hỏi: 107830

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau :

Xem đáp án
 • A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp
 • B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng rađiô, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh.
 • C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động     
 • D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào.
Câu 35
Mã câu hỏi: 107831

Để bật tắt chế độ chèn/ ghi đè, ta thực hiện thao tác:

Xem đáp án
 • A. Insert/Turn On     
 • B. Nhấn Ctrl-Insert   
 • C. Nhấn Insert           
 • D. File/ Close
Câu 36
Mã câu hỏi: 107832

Để định dạng kiểu danh sách ta dùng lệnh:

Xem đáp án
 • A. Format/Borders and shadinh…    
 • B. Format/Background
 • C. Format/Bullets and Numbering…  
 • D. Format/Columns
Câu 37
Mã câu hỏi: 107833

Tổ hợp phím: Ctrl + X tương đương:

Xem đáp án
 • A. lệnh Copy   
 • B. lệnh Paste       
 • C. lệnh Cut   
 • D. lệnh Save
Câu 38
Mã câu hỏi: 107834

Trình gõ chữ Việt phổ biến hiện nay là:

Xem đáp án
 • A. Vietkey  
 • B. Vni    
 • C. Time new roman    
 • D. Telex
Câu 39
Mã câu hỏi: 107835

Để chọn toàn bộ văn bản, ta nhấn tổ hợp phím sau:

Xem đáp án
 • A. Ctrl+X       
 • B. Ctrl+A     
 • C. Ctrl+C       
 • D. Ctrl+V.
Câu 40
Mã câu hỏi: 107836

Để hiển thị thanh công cụ Drawing ta chọn:

Xem đáp án
 • A. Lệnh Edit/Toolbars/Drawing.  
 • B. Lệnh View/Toolbars/Drawing.
 • C. Lệnh View/Drawing.  
 • D. Lệnh Edit/Toolbars/Drawing...

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ