Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi trắc nghiệm HK1 môn Hóa 12 trường THPT Quốc Thái

13/07/2022 - Lượt xem: 38
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 295617

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là 

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 2
Mã câu hỏi: 295618

Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra CH3COONa và C2H5OH là 

 • A. CH3COOCH3.     
 • B. C2H5COOH.     
 • C. HCOOC2H5.       
 • D. CH3COOC2H5.
Câu 3
Mã câu hỏi: 295619

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là 

 • A. CH3COONa và C2H5OH.        
 • B. HCOONa và CH3OH.
 • C. HCOONa và C2H5OH.                      
 • D. CH3COONa và CH3OH.
Câu 4
Mã câu hỏi: 295620

Cho 6,0 gam HCOOCH3 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối luợng muối HCOONa thu đuợc là 

 • A. 4,1 gam.       
 • B. 6,8 gam.          
 • C.  3,4 gam.           
 • D. 8,2 gam.
Câu 5
Mã câu hỏi: 295621

Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là 

 • A. C2H5COOC2H5.   
 • B. HCOOC2H5.        
 • C. C2H5COOCH3.     
 • D. CH3COOC2H5.
Câu 6
Mã câu hỏi: 295622

Một este no, đơn chức, mạch hở khi cháy cho 3,6 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là 

 • A. 2,24 lít.           
 • B. 1,12 lít.      
 • C. 3,36 lít.           
 • D. 4,48 lít.
Câu 7
Mã câu hỏi: 295623

Đồng phân của saccarozơ là 

 • A. xenlulozơ.       
 • B. glucozơ.        
 • C. fructozơ.               
 • D. mantozơ.
Câu 8
Mã câu hỏi: 295624

Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc? 

 • A. Saccarozơ.    
 • B.  Tinh bột.         
 • C. Glucozơ.              
 • D. Xenlulozơ.
Câu 9
Mã câu hỏi: 295625

Fructozơ không phản ứng được với 

 • A. H2/ Ni,t0      
 • B. Cu(OH)2        
 • C. AgNO3/ NH3         
 • D. Dung dịch brom    
Câu 10
Mã câu hỏi: 295626

Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic hiệu suất đạt 80%. Trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt 5%. Khối lượng ancol etylic thu được là: 

 • A. 4,654kg      
 • B. 4,370kg    
 • C. 3,496kg         
 • D. 5,565kg
Câu 11
Mã câu hỏi: 295627

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 

 • A. 2,25 gam.          
 • B. 1,80 gam.        
 • C. 1,82 gam.     
 • D. 1,44 gam.
Câu 12
Mã câu hỏi: 295628

Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là 

 • A. 16,2 gam.          
 • B. 10,8 gam.        
 • C. 21,6 gam.    
 • D. 32,4 gam.
Câu 13
Mã câu hỏi: 295629

Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất? 

 • A. NH3            
 • B. C2H5NH2             
 • C. C6H5-NH2         
 • D. CH3NH2
Câu 14
Mã câu hỏi: 295630

Số đồng phân bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là: 

 • A.  2              
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 15
Mã câu hỏi: 295631

Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là 

 • A. CH3COOH           
 • B. H2NCH2COOH    
 • C. CH3CHO              
 • D. CH3NH2
Câu 16
Mã câu hỏi: 295632

Dung dịch Metylamin trong nước làm 

 • A. Quỳ tím không đổi màu                  
 • B. Quỳ tím hóa xanh
 • C.  Phenolphtalein hóa xanh                
 • D. Phenolphtalein không đổi màu
Câu 17
Mã câu hỏi: 295633

Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào 

 • A. Benzen         
 • B. Axit axetic         
 • C. Anilin               
 • D. Ancol etylic
Câu 18
Mã câu hỏi: 295634

Chọn câu đúng khi nói về sự đổi màu của các chất khi gặp qùy tím: 

 • A. Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh
 • B. Anilin trong nước làm quỳ tím hóa xanh
 • C. Dung dịch natri phenolat không làm quỳ tím đổi màu 
 • D. Phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ
Câu 19
Mã câu hỏi: 295635

Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là: 

 • A. 120         
 • B. 60            
 • C. 30       
 • D. 45
Câu 20
Mã câu hỏi: 295636

Khi đốt cháy 4,5 gam một amin đơn chức giải phóng 1,12 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của amin là: 

 • A. CH5N          
 • B. C2H7N          
 • C. C3H9N        
 • D.  C­3H7N
Câu 21
Mã câu hỏi: 295637

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, người ta thu được 9,9 g H2O, 8,96 lít khí CO2 và 1,12 lít N2 ( các thể tích khí đo ở đktc). X có CTPT là: 

 • A. C4H11N         
 • B. C2H7N            
 • C. C3H9N                   
 • D. C5H13N
Câu 22
Mã câu hỏi: 295638

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH­2­-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là 

 • A. 43,00 gam       
 • B. 44,00 gam            
 • C.  11,05 gam           
 • D. 11,15 gam
Câu 23
Mã câu hỏi: 295639

Công thức cấu tạo của chất dẻo PVC là 

 • A. (-CF2-CF2-)n.                  
 • B. (-CH2-CHCl-)n.     
 • C. (-CH2-CH2-)n.                           
 • D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.
Câu 24
Mã câu hỏi: 295640

Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là 

 • A. CH3-CH2-Cl.    
 • B.  CH3-CH3.      
 • C. CH2=CH-CH3.       
 • D. CH3-CH2-CH3.
Câu 25
Mã câu hỏi: 295641

Chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là 

 • A. H2NCH2COOH. 
 • B. C2H5OH.    
 • C. CH3COOH.          
 • D. CH2=CHCOOH
Câu 26
Mã câu hỏi: 295642

Trong các phân tử polime sau: tơ tằm, sợi bông, len, tơ visco, nilon 6-6, tơ axetat, tơ enăng, tơ capron. Số tơ thuộc loại poliamit là 

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 27
Mã câu hỏi: 295643

Một loại polietilen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó xấp xỉ 

 • A. 920.   
 • B. 1230.           
 • C. 1529.               
 • D. 1786.
Câu 28
Mã câu hỏi: 295644

Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%) 

 • A.  2,55           
 • B.  2,8               
 • C. 2,52                      
 • D. 3,6
Câu 29
Mã câu hỏi: 295645

Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong số tất cả các kim loại? 

 • A. Vàng         
 • B. Bạc    
 • C. Đồng              
 • D. Nhôm
Câu 30
Mã câu hỏi: 295646

Hoà tan 2,52 gam một kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,352 lít khí  hidro ở đktc. Kim loại đó là:      

 • A. Mg.            
 • B. Al.                      
 • C.  Zn.     
 • D. Fe.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ