Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Tin học 8 năm 2021-2022 - Trường THCS Nguyễn Thị Định

08/07/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 236709

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..30] of integer ;

   Để in giá trị phần tử thứ 20 của mảng một chiều A ra màn hình ta viết:

 • A. Write(A[20]);
 • B. Write(A(20));
 • C. Readln(A[20]);
 • D. Write([20]);
Câu 2
Mã câu hỏi: 236710

Chọn câu phát biểu đúng về kiểu dữ liệu của mảng?

 • A. Có thể dùng tất cả các kiểu dữ liệu để làm kiểu dữ liệu của mảng
 • B. Kiểu dữ liệu của mảng chỉ có thể là kiểu số nguyên, số thực, kiểu logic, kiểu ký tự
 • C. Kiểu dữ liệu của mảng là kiểu của các phần tử của mảng, là Integer hoặc Real
 • D. Kiểu dữ liệu của mảng phải được định nghĩa trước thông qua từ khóa VAR
Câu 3
Mã câu hỏi: 236711

Phát biểu nào về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?

 • A. Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng
 • B. Dùng để quản lí kích thước của mảng
 • C. Dùng trong vòng lặp với mảng
 • D. Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng
Câu 4
Mã câu hỏi: 236712

Chọn cách khai báo biến mảng đúng?

 • A. Var X: Array[3.. 4.8] of Integer;
 • B. Var X: Array[10 .. 1] of Integer;
 • C. Var X: Array[4 .. 10] of Real;
 • D. Var X: Array[10 , 13] of Real;
Câu 5
Mã câu hỏi: 236713

Hãy đưa ra kết quả trong đoạn lệnh:

   x:=1; While x<=5 do write(‘Hoa hau’);

 • A. x:=1
 • B. X>=5
 • C. Hoa hau
 • D. Không có kết quả
Câu 6
Mã câu hỏi: 236714

Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào để lặp với số lần chưa biết trước?

 • A. For…do
 • B. While…do
 • C. If..then
 • D. If…then…else
Câu 7
Mã câu hỏi: 236715

Hãy tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>108. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while – do là đúng:

 • A. While S>=108 do
 • B. While S < 108 do
 • C. While S < 1.0E8 do
 • D. While S >= E8 do
Câu 8
Mã câu hỏi: 236716

Cú pháp nào lệnh lặp với số lần chưa biết trước?

 • A. While < điều kiện > to < câu lệnh >;
 • B. While < điều kiện > to < câu lệnh 1 > do < câu lệnh 2 >;
 • C. While < điều kiện > do ;< câu lệnh >;
 • D. While < điều kiện > do < câu lệnh >;
Câu 9
Mã câu hỏi: 236717

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

   S:=10;

   For i:=1 to 4 do S:=S+i;

   Giá trị của biến S bằng bao nhiêu?

 • A. 20
 • B. 14
 • C. 10
 • D. 0
Câu 10
Mã câu hỏi: 236718

Trong lệnh lặp For – do giá trị đầu như thế nào so với giá trị cuối?

 • A. Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối
 • B. Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối
 • C. Giá trị đầu phải lớn hơn giá trị cuối
 • D. Giá trị đầu phải bằng giá trị cuối
Câu 11
Mã câu hỏi: 236719

Hãy xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100?

 • A. 1
 • B. 100
 • C. 99
 • D. Tất cả đều sai
Câu 12
Mã câu hỏi: 236720

Đoạn chương trình dưới đây giải bài toán nào?

      For I:=1 to M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

 • A. Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến M
 • B. Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến M
 • C. Tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến M
 • D. Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến M
Câu 13
Mã câu hỏi: 236721

Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh:

   X:= 10;

   IF (91 mod 3 ) = 0 then X :=X+20;

 • A. 10
 • B. 30
 • C. 2
 • D. 1
Câu 14
Mã câu hỏi: 236722

Chọn câu lệnh Pascal hợp lệ trong các câu dưới đây:

 • A. If x : = a + b then x : = x + 1;
 • B. If a > b then max = a;
 • C. If a > b then max : = a else max : = b;
 • D. If 5 := 6 then x : = 100;
Câu 15
Mã câu hỏi: 236723

IF a>8 THEN b:=3 ELSE b:=5;

   Khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận giá trị nào?

 • A. 0
 • B. 5
 • C. 8
 • D. 3
Câu 16
Mã câu hỏi: 236724

Hãy chọn cách dùng sai. Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau:

 • A. if A <= B then X := A else X := B;
 • B. if A < B then X := A;
 • C. X := B; if A < B then X := A;
 • D. if A < B then X := A else X := B;
Câu 17
Mã câu hỏi: 236725

Mô tả thuật toán pha trà mời khách

   + B1: Tráng ấm, chén bằng nước sôi

   + B2: Rót nước sôi vào ấm và đợi khoảng 3 đến 4 phút.

   + B3: Cho trà vào ấm

   + B4: Rót trà ra chén để mời khách.

 • A. B1- B3-B4- B2
 • B. B1- B3- B2-B4
 • C.  B2-B4-B1-B3
 • D. B3-B4-B1-B2
Câu 18
Mã câu hỏi: 236726

Mô tả thuật toán là gì?

 • A. Liệt kê các bước thực hiện công việc
 • B. Liệt kê các cách thực hiện công việc
 • C. Liệt kê một bước thực hiện công việc
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 19
Mã câu hỏi: 236727

Thuật toán là gì?

 • A. Dãy các thao tác cần thực hiện theo 1 trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước
 • B. Một thao tác cần thực hiện để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước
 • C. Dãy các thao tác cần thực hiện để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước
 • D. Tất cả đều sai
Câu 20
Mã câu hỏi: 236728

Xác định đầu ra đầu vào của bài toán: “ kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không? ”

 • A. Input: Nhập số n; Output: n là số nguyên tố hoặc n không là số nguyên tố
 • B. Input: n là số nguyên tố hoặc n không là số nguyên tố; Output: Nhập số n
 • C. Input: n là số nguyên tố; Output: Nhập số n
 • D. Input: Nhập số n; Output: n là số nguyên tố
Câu 21
Mã câu hỏi: 236729

Hãy chọn phát biểu Sai về thuật toán?

 • A. Việc thực hiện cả 3 bước khi giải bài toán trên máy tính là cần thiết, nhất là đối với bài toán phức tạp
 • B. Xác định bài toán là xác định rõ các điều kiện cho trước và kết quả cần thu được
 • C. Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một bài toán được gọi là thuật toán
 • D. Đối với mỗi bài toán cụ thể chúng ta chỉ có 1 thuật toán duy nhất để giải bài toán đó trên máy tính
Câu 22
Mã câu hỏi: 236730

Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là gì?

 • A. Tên
 • B. Từ khóa
 • C. Biến
 • D. Hằng
Câu 23
Mã câu hỏi: 236731

Cách khai báo nào dưới đây đúng?

 • A. Const k= 'tamgiac';
 • B. Var g :=15;
 • C. Const dien tich;
 • D. Var chuvi : byte;
Câu 24
Mã câu hỏi: 236732

Biến là gì?

 • A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
 • B. Là đại lượng có giá trị luôn thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
 • C. Là đại lượng dùng để tính toán
 • D. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình
Câu 25
Mã câu hỏi: 236733

Khai báo sau có ý nghĩa gì?

   Var a: Real; b: Char;

 • A. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số thực và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự
 • B. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự
 • C. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự
 • D. Các câu trên đều sai
Câu 26
Mã câu hỏi: 236734

Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng?

 • A. {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b}
 • B. a*x*x – b*x + 7a : 5
 • C. (10*a + 2*b) / (a*b)
 • D. - b: (2*a*c)
Câu 27
Mã câu hỏi: 236735

Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng:

 • A. 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;
 • B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;
 • C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2
 • D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4
Câu 28
Mã câu hỏi: 236736

Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in ra màn hình kết quả ra sao?

 • A. 15*4-30+12
 • B. 42
 • C. 15*4-30+12=42
 • D. =42
Câu 29
Mã câu hỏi: 236737

Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

 • A. Var X,Y: byte;
 • B. Var X, Y: real;
 • C. Var X: real; Y: byte;
 • D. Var X: byte; Y: real;
Câu 30
Mã câu hỏi: 236738

Cách đặt tên nào không đúng?

 • A. Tugiac
 • B. CHUNHAT
 • C. End
 • D. a_b_c
Câu 31
Mã câu hỏi: 236739

Tên chương trình sẽ do ai đặt?

 • A. học sinh
 • B. sinh viên
 • C. người lập trình
 • D. A và B
Câu 32
Mã câu hỏi: 236740

Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là gì?

 • A. là những từ dành riêng
 • B. cho một mục đích sử dụng nhất định
 • C. cho những mục đích sử dụng nhất định
 • D. A và B
Câu 33
Mã câu hỏi: 236741

Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím gì?

 • A. Alt+F9
 • B. Ctrl+F9
 • C. Shift+F9
 • D. Alt+F2
Câu 34
Mã câu hỏi: 236742

Ngôn ngữ lập máy là gì?

 • A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính
 • B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
 • C. các câu lệnh được tạo ra từ hai số 1 và 0
 • D. chương trình dịch
Câu 35
Mã câu hỏi: 236743

Chương trình dịch dùng để làm gì?

 • A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy
 • B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
 • C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình
 • D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên
Câu 36
Mã câu hỏi: 236744

Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là gì?

 • A. Ngôn ngữ lập trình
 • B. Ngôn ngữ máy
 • C. Ngôn ngữ tự nhiên
 • D. Ngôn ngữ tiếng Việt
Câu 37
Mã câu hỏi: 236745

Môi trường lập trình gồm những thành phần nào?

 • A. chương trình soạn thảo
 • B. chương trình dịch
 • C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi…
 • D. Cả A, B và C
Câu 38
Mã câu hỏi: 236746

Khi luyện phím nhanh bằng Finger BreakOut thì ngón trỏ trái cần đặt trên phím nào?

 • A. G
 • B. H
 • C. B
 • D. F
Câu 39
Mã câu hỏi: 236747

Để lưu tệp đang soạn trong Geogebra, chọn cách nào sau đây?

 • A. Alt+S
 • B. File → Save
 • C. Shift+S
 • D. Hồ sơ → lưu lại
Câu 40
Mã câu hỏi: 236748

Phần mềm Yenka dùng để làm gì?

 • A. Luyện gõ bàn phím nhanh và chính xác
 • B. Tạo sự gắn kết giữa các đối tượng trong hình học
 • C. Quan sát các hành tinh trong hệ mặt trời
 • D. Thiết kế các mô hình khối kiến trúc không gian dựa trên các hình không gian như hình trụ, lăng trụ, hình chóp, hình hộp

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ