Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Mây

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 51656

Cho biết đâu là nguyên nhân trong ô tính xuất hiện ###### ?

 • A.

  Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.

 • B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
 • C. Tính toán ra kết quả sai.
 • D. Công thức nhập sai.
Câu 2
Mã câu hỏi: 51657

Cho biết ngôn ngữ lập máy là gì?

 • A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính 
 • B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
 • C. các câu lệnh được tạo ra từ hai số 1 và 0 
 • D. chương trình dịch
Câu 3
Mã câu hỏi: 51658

Hãy cho biết chương trình dịch dùng để làm gì?

 • A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy
 • B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
 • C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình 
 • D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên
Câu 4
Mã câu hỏi: 51659

Em hãy cho biết Mod là phép tóan gì?

 • A. Chia lấy phần nguyên.
 • B. Chia lấy phần dư.
 • C. Cộng
 • D. Trừ
Câu 5
Mã câu hỏi: 51660

Cho biết câu lệnh If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2> ; thuộc lệnh nào?

 • A. Lệnh vòng lặp.
 • B. Lệnh chọn lựa
 • C. Lệnh rẽ nhánh dạng thiếu
 • D. Lệnh rẽ nhánh dạng đủ
Câu 6
Mã câu hỏi: 51661

Cho biết câu lệnh nào sai khi khai báo tên chương trình?

 • A. Program sosanhhaiso;
 • B. Program so sanh hai so;
 • C. Program sosanh2so;
 • D. Program so_sanh_hai_so;
Câu 7
Mã câu hỏi: 51662

Hãy cho biết trong Pascal để biên dịch chương trình, ta dùng tổ hợp phím?

 • A. Alt + F9
 • B. Ctrl + X
 • C. Shift+ F9
 • D. Ctrl + F9.
Câu 8
Mã câu hỏi: 51663

Xác định giá trị của S khi chạy đoạn chương trình sau là:

S:=7;

if (S<8)  then S:=S*3+4; 

 • A. 25
 • B. 22
 • C. 24
 • D. 23
Câu 9
Mã câu hỏi: 51664

Cho biết dãy kí tự 'Hocsinh' thuộc kiểu dữ liệu nào?

 • A. nteger
 • B. Real
 • C. Char
 • D. String
Câu 10
Mã câu hỏi: 51665

Trong các câu lệnh Pascal sau đây, câu lệnh nào viết đúng?  

 • A. IF  a>b  then  Writeln('a la so lon hon') 
 • B. IF  a>b  then Writeln('a la so lon hon')
 • C. IF  a>b  then  Writeln('a la so lon hon')
 • D. IF  a>b  then Writeln(a la so lon hon)
Câu 11
Mã câu hỏi: 51666

Cho biết trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh khai báo nào sau đây đúng?

 • A. var a, b : integer;
 • B. var a = real;
 • C. const a := 5;
 • D. var thong bao: string;
Câu 12
Mã câu hỏi: 51667

Cách chuyển biểu thức ax2+bx+c nào sau đây là đúng?

 • A. a*x2 +b*x+c
 • B. a*x*x+b*x+c*x
 • C. a*x*x +b.x +c*x 
 • D. a*x*x + b*x+c
Câu 13
Mã câu hỏi: 51668

Câu lệnh nào sau đây có kết quả là 3?

 • A. 27 MOD 8;
 • B. 27 MOD 9;
 • C. 27 DIV  2;
 • D. 27 DIV  3;    
Câu 14
Mã câu hỏi: 51669

Cho biết quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước nào đúng?

 • A. xác định bài toán →Viết chương trình→Mô tả thuật toán.
 • B. mô tả thuật toán→Viết chương trình→ Xác định bài toán.
 • C. xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình.
 • D. viết chương trình→Mô tả thuật toán→ Xác định bài toán
Câu 15
Mã câu hỏi: 51670

Trong các câu lệnh if trong Pascal sau, câu nào được viết đúng?

 • A. If x:=5 then; a=b 
 • B. If; x>5 then a:=b
 • C. If x>5; then a:=b
 • D. If x>5 then a:=b else a<>b
Câu 16
Mã câu hỏi: 51671

Hãy cho biết ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là gì?

 • A. Ngôn ngữ lập trình
 • B. Ngôn ngữ máy
 • C. Ngôn ngữ tự nhiên
 • D. Ngôn ngữ tiếng Việt
Câu 17
Mã câu hỏi: 51672

Đâu là đáp án đúng: Môi trường lập trình gồm?

 • A. chương trình soạn thảo 
 • B. chương trình dịch
 • C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi… 
 • D. Cả A, B và C
Câu 18
Mã câu hỏi: 51673

Điền từ: Ngôn ngữ lập trình là ....

 • A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính
 • B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
 • C. các dãy bit (dãy các số chỉ gồm 0 và 1) 
 • D. chương trình dịch
Câu 19
Mã câu hỏi: 51674

Dựa theo quy tắc đặt tên cho biết cách đặt tên nào sau đây không đúng ? 

 • A. Tugiac
 • B. CHUNHAT
 • C. End
 • D. a_b_c
Câu 20
Mã câu hỏi: 51675

Khi viết chương trình thì tên chương trình do ai đặt? 

 • A. học sinh
 • B. sinh viên
 • C. người lập trình
 • D. A và B
Câu 21
Mã câu hỏi: 51676

Chọn đáp án đúng: Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là?

 • A. là những từ dành riêng
 • B. cho một mục đích sử dụng nhất định
 • C. cho những mục đích sử dụng nhất định
 • D. A và B
Câu 22
Mã câu hỏi: 51677

Điền từ: Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để.....

 • A.  Khai báo tên chương trình 
 • B. Khai báo các thư viện
 • C. Khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện 
 • D. Khai báo từ khóa
Câu 23
Mã câu hỏi: 51678

Em hãy cho biết cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 51679

Chọn đáp án đúng: Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal nào đúng?

 • A. {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b} 
 • B. a*x*x – b*x + 7a : 5
 • C. (10*a + 2*b) / (a*b) 
 • D. - b: (2*a*c)
Câu 25
Mã câu hỏi: 51680

Cho bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Đâu là kết quả đúng?

 • A.  14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4; 
 • B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;
 • C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2 
 • D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4
Câu 26
Mã câu hỏi: 51681

Chọn đáp án đúng: Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì? 

 • A. 15*4-30+12
 • B. 42
 • C. 15*4-30+12=42
 • D. =42
Câu 27
Mã câu hỏi: 51682

Cho biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào là đúng nhất? 

 • A. Var X,Y: byte; 
 • B. Var X, Y: real;
 • C.  Var X: real; Y: byte; 
 • D. Var X: byte; Y: real;
Câu 28
Mã câu hỏi: 51683

Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x? Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. 

 • A. Char
 • B. LongInt
 • C. Integer 
 • D. Word
Câu 29
Mã câu hỏi: 51684

Cho biết đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình gọi là gì?

 • A. Tên
 • B. Từ khóa
 • C. Biến
 • D. Hằng
Câu 30
Mã câu hỏi: 51685

Hãy cho biết cách khai báo nào sau đây là đúng?

 • A. const k= 'tamgiac'; 
 • B. Var g :=15;
 • C. Const dien tich; 
 • D. var chuvi : byte;
Câu 31
Mã câu hỏi: 51686

Hãy cho biết khai báo sau có ý nghĩa gì?

   Var a: Real; b: Char; 

 • A. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số thực và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự 
 • B. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự
 • C. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự 
 • D. Các câu trên đều sai
Câu 32
Mã câu hỏi: 51687

Cho A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu xâu, X là biến với kiểu dữ liệu số thực. Phép gán sau đây là không hợp lệ không? 

 • A. X:=4.1; 
 • B. X:=324.2;
 • C. A:= ‘3242’; 
 • D. A:=3242 ;
Câu 33
Mã câu hỏi: 51688

Để khai báo biến x thuộc kiểu xâu kí tự ta khai báo với cú pháp?

 • A. Var x: String; 
 • B. Var x: Integer;
 • C. Var x: Char; 
 • D. Var x: Real;
Câu 34
Mã câu hỏi: 51689

Cho a:= 2; b:= 3; Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh dưới đây là: if a>b then writeln(‘a>b’) else writeln(‘a<b’);

 • A.

  a>b

 • B. a=b
 • C. a<b
 • D. a≠b
Câu 35
Mã câu hỏi: 51690

Chọn đáp án đúng: Trong Pascal, câu lệnh gán nào dưới đây sai ?

 • A. a:= b;
 • B. a + b := c;
 • C. a:= a + 1;
 • D. x:= 2*x;
Câu 36
Mã câu hỏi: 51691

Cho biết đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình là?

 • A. Tên
 • B. Từ khóa
 • C. Biến
 • D. Hằng
Câu 37
Mã câu hỏi: 51692

Chọn đáp án đúng: Tìm điểm sai trong khai báo hằng sau:

   Const Max :=2010; 

 • A. Dư dấu bằng (=) 
 • B. Tên hằng không được nhỏ hơn 4 kí tự
 • C. Từ khóa khai báo hằng sai
 • D. Dư dấu hai chấm (:)
Câu 38
Mã câu hỏi: 51693

Chọn đáp án đúng: Phép khai báo nào sau đây đúng?

 • A. Var x, y: Integer; 
 • B. Var x, y=Integer;
 • C. Var x, y Of Integer; 
 • D. Var x, y := Integer;
Câu 39
Mã câu hỏi: 51694

Hãy cho biết trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là?

 • A. Const 
 • B. Begin
 • C. Var
 • D. Uses
Câu 40
Mã câu hỏi: 51695

Hãy xác định trong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là gì?

 • A. Const
 • B. Begin
 • C. Var
 • D. Uses

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ