Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021-2022 Trường THCS Lý Tự Trọng

15/04/2022 - Lượt xem: 16
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 51696

Xác định đâu là phát biểu không đúng về thông tin trong một chương trình?

 • A. Trong một chương trình, phần khai báo có thể có hoặc không.
 • B. Trong một chương trình, phần thân chương trình có thể có hoặc không.
 • C. Trong một chương trình, phần thân chương trình bắt buộc phải có.
 • D. Cả A và C đều đúng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 51697

Cho thông tin a:= 2; b:= 3; Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh dưới đây là: if a>b then writeln(‘a>b’) else writeln(‘a<b’);

 • A. a>b
 • B. a=b
 • C. a<b
 • D. a≠b
Câu 3
Mã câu hỏi: 51698

Cho biết trong Pascal, câu lệnh gán nào dưới đây sai ?

 • A. a:= b
 • B. a + b := c
 • C. a:= a + 1
 • D. x:= 2*x
Câu 4
Mã câu hỏi: 51699

Cho biết trong các tên sau đây, tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

 • A. A2
 • B. Tamgiac
 • C. 8a
 • D. Chuongtrinh
Câu 5
Mã câu hỏi: 51700

Khi nhập 2 số nguyên a, b từ bàn phím. Viết chương trình tính tổng 2 số a, b. Để khai báo cho bài toán trên ta sử dụng câu lệnh khai báo nào?

 • A.

  Var a , b, tong : real;

 • B. Var a, b, tong : integer;
 • C. Var a, b, tong : char;
 • D. Var a, b, tong : string;
Câu 6
Mã câu hỏi: 51701

Em hãy cho biết dùng tổ hợp phím nào để chạy chương trình trong ngôn ngữ Pascal?

 • A. Ctrl + F9
 • B. Shift –F9
 • C. Alt – F9
 • D. F9
Câu 7
Mã câu hỏi: 51702

Cho biết cách khai báo hằng nào là đúng?

 • A. Const pi:=3,14 real;
 • B. Const pi: 3,14;
 • C. Const pi=3,14 real;
 • D. Const pi=3,14;
Câu 8
Mã câu hỏi: 51703

Cho biết câu lệnh nào sau đây viết đúng?

 • A.  if x > 5 then x:=y;
 • B. if x:=7 then a=b
 • C. if x > 5; then a:= b
 • D. if x > 5 then a:=b; else m:=n
Câu 9
Mã câu hỏi: 51704

Đâu là cú pháp câu lệnh gán đúng trong Pascal?

 • A. Biểu thức := Tên biến;
 • B. Biểu thức = Tên biến;
 • C. Tên biến = Biểu thức;
 • D. Tên biến:= Biểu thức;
Câu 10
Mã câu hỏi: 51705

Cho biết trong Pascal, câu lệnh điều kiện nào sau đây được viết đúng?

 • A. if a := 1 then a := a + 1;
 • B. if a > b else write(a);
 • C. if (a mod 2) =0 then write(‘So khong hop le’);
 • D. if x = y; then writeln(y);
Câu 11
Mã câu hỏi: 51706

Bài toán: Cho x = 10, giá trị của x là bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x := x + 5;

 • A. 10
 • B. 5
 • C. 15
 • D. 20
Câu 12
Mã câu hỏi: 51707

Em hãy cho biết ngôn ngữ lập máy là gì?

 • A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính
 • B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
 • C. các câu lệnh được tạo ra từ hai số 1 và 0 
 • D. chương trình dịch
Câu 13
Mã câu hỏi: 51708

Cho biết chương trình dịch dùng để làm gì?

 • A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy 
 • B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
 • C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình 
 • D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên
Câu 14
Mã câu hỏi: 51709

Loại ngôn ngữ nào được sử dụng để viết chương trình?

 • A. Ngôn ngữ lập trình 
 • B. Ngôn ngữ máy
 • C. Ngôn ngữ tự nhiên 
 • D. Ngôn ngữ tiếng Việt
Câu 15
Mã câu hỏi: 51710

Em hãy cho biết môi trường lập trình bao gồm?

 • A. chương trình soạn thảo 
 • B. chương trình dịch
 • C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi… 
 • D. Cả A, B và C
Câu 16
Mã câu hỏi: 51711

Cho biết đâu là cách đặt tên sai?

 • A. Tugiac
 • B. CHUNHAT
 • C. End 
 • D. a_b_c
Câu 17
Mã câu hỏi: 51712

Cho biết tên của chương trình là do ai đặt?

 • A. học sinh
 • B. sinh viên
 • C.  người lập trình
 • D. A và B
Câu 18
Mã câu hỏi: 51713

Đâu là giá trị cuối cùng của c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b;

 • A. c=13
 • B. c=3
 • C. c=8
 • D. c=5
Câu 19
Mã câu hỏi: 51714

Cho biết các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng?

 • A. {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b} 
 • B. a*x*x – b*x + 7a : 5
 • C. (10*a + 2*b) / (a*b) 
 • D. - b: (2*a*c)
Câu 20
Mã câu hỏi: 51715

Xét có bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng: 

 • A.  14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4; 
 • B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;
 • C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2 
 • D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4
Câu 21
Mã câu hỏi: 51716

Khi thực hiện câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì? 

 • A. 15*4-30+12 
 • B. 42
 • C. 15*4-30+12=42 
 • D. =42 
Câu 22
Mã câu hỏi: 51717

Xác định khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất? Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. 

 • A. Var X,Y: byte; 
 • B. Var X, Y: real;
 • C.  Var X: real; Y: byte; 
 • D. Var X: byte; Y: real;
Câu 23
Mã câu hỏi: 51718

Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x? Biết biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20.

 • A. Char 
 • B. LongInt
 • C. Integer 
 • D. Word
Câu 24
Mã câu hỏi: 51719

Em hãy xác định phương án đúng: Mô tả thuật toán là...

 • A. Liệt kê các bước thực hiện công việc. 
 • B. Liệt kê các cách thực hiện công việc.
 • C. Liệt kê một bước thực hiện công việc. 
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 51720

Cho biết khái niệm thuật toán là gì?

 • A. Dãy các thao tác cần thực hiện theo 1 trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước. 
 • B. Một thao tác cần thực hiện để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước.
 • C. Dãy các thao tác cần thực hiện để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước. 
 • D. Tất cả đều sai
Câu 26
Mã câu hỏi: 51721

Chọn phương án đúnhg: xác định bài toán: “ Kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không? ” 

 • A. Input: Nhập số n; Output: n là số nguyên tố hoặc n không là số nguyên tố 
 • B. Input: n là số nguyên tố hoặc n không là số nguyên tố; Output: Nhập số n
 • C. Input: n là số nguyên tố; Output: Nhập số n 
 • D.  Input: Nhập số n; Output: n là số nguyên tố
Câu 27
Mã câu hỏi: 51722

Đâu là ý kiến sai về thuật toán trong Pascal?

 • A. Việc thực hiện cả 3 bước khi giải bài toán trên máy tính là cần thiết, nhất là đối với bài toán phức tạp 
 • B. Xác định bài toán là xác định rõ các điều kiện cho trước và kết quả cần thu được
 • C. Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một bài toán được gọi là thuật toán 
 • D. Đối với mỗi bài toán cụ thể chúng ta chỉ có 1 thuật toán duy nhất để giải bài toán đó trên máy tính
Câu 28
Mã câu hỏi: 51723

Đâu là ý kiến đúng về các bước giải bài toàn pascal?

 • A. Các bước giải bài toán trên máy tính là: Mô tả thuật toán → Xác định bài toán → Viết chương trình 
 • B. Cần phải xác định bài toán trước khi giải bài toán trên máy tính
 • C. Máy tính có hiểu được chương trình viết bằng ngôn ngữ tự nhiên 
 • D. Với mỗi bài toán cụ thể, phải lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp rồi mới xây dựng thuật toán giải bài toán đó
Câu 29
Mã câu hỏi: 51724

Khi thực hiện thuật toán sau hãy cho biết đâu là kết quả?

   Bước 1. Tam←x;

   Bước 2. x←y;

   Bước 3. y← tam; 

 • A. Giá trị của biến x bằng giá trị của biến y 
 • B. Hoán đổi giá trị hai biến x và y
 • C. Giá trị của biến y bằng giá trị của biến x 
 • D. Khác
Câu 30
Mã câu hỏi: 51725

Đâu là thứ tự các bước giải bài toán trên máy tính?

 • A. Xác định bài toán → Viết chương trình → Mô tả thuật toán 
 • B. Xác định bài toán → Mô tả thuật toán → Viết chương trình
 • C. Mô tả thuật toán → Xác định bài toán → Viết chương trình 
 • D. Viết chương trình → Xác định bài toán → Mô tả thuật toán
Câu 31
Mã câu hỏi: 51726

Khi thực hiện câu lệnh hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu?

   X:= 10;

   IF (91 mod 3 ) = 0 then X :=X+20; 

 • A. 10
 • B. 11
 • C. 20
 • D. 30
Câu 32
Mã câu hỏi: 51727

Chọn câu lệnh Pascal đúng trong các câu sau?

 • A. If x : = a + b then x : = x + 1; 
 • B. If a > b then max = a;
 • C. If a > b then max : = a else max : = b; 
 • D.  If 5 := 6 then x : = 100;
Câu 33
Mã câu hỏi: 51728

Cho biết khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận giá trị nào? 

IF a>8 THEN b:=3 ELSE b:=5;

 • A. 1
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 2
Câu 34
Mã câu hỏi: 51729

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

Giá trị của biến S bằng bao nhiêu?  

S:=10;

For i:=1 to 4 do S:=S+i;

 • A. 20
 • B. 14
 • C. 10
 • D. 15
Câu 35
Mã câu hỏi: 51730

Điền từ, cụm từ: Trong lệnh lặp For – do....

 • A.  Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối 
 • B. Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối
 • C. Giá trị đầu phải lớn hơn giá trị cuối 
 • D. Giá trị đầu phải bằng giá trị cuối
Câu 36
Mã câu hỏi: 51731

Hãy xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100?

 • A. 1
 • B. 100
 • C. 90
 • D. 99
Câu 37
Mã câu hỏi: 51732

Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

      For I:=1 to M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I; 

 • A. Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến M 
 • B. Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến M
 • C. Tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến M 
 • D. Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến M
Câu 38
Mã câu hỏi: 51733

Hãy cho biết với ngôn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do x:=x+1; thì biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu nào? 

 • A. Integer 
 • B. Real
 • C. String 
 • D. Tất cả các kiểu trên đều được
Câu 39
Mã câu hỏi: 51734

Xác định câu lệnh đúng trong các câu lệnh sau?

 • A. for i:=1 to 10; do x:=x+1; 
 • B. for i:=1 to 10 do x:=x+1;
 • C.  for i:=10 to 1 do x:=x+1; 
 • D.  for i =10 to 1 do x:=x+1;
Câu 40
Mã câu hỏi: 51735

Hãy cho biết để tìm giá trị lớn nhất của 2 số a, b thì ta viết?

 • A. Max:=a; If b>Max then Max:=b; 
 • B. If a>b then Max:=a else Max:=b;
 • C. Max:=b; If a>Max then Max:=a; 
 • D. Cả 3 câu đều đúng.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ