Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021-2022 Trường THCS Lê Lợi

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 51736

Trong các phát biểu về chương trinh sau, phát biểu nào sai?

 • A. Trong một chương trình, phần khai báo có thể có hoặc không.
 • B. Trong một chương trình, phần thân chương trình có thể có hoặc không.
 • C. Trong một chương trình, phần thân chương trình bắt buộc phải có.
 • D. Cả A và C đều đúng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 51737

Cho a:= 2; b:= 3; Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh dưới đây là: if a>b then writeln(‘a>b’) else writeln(‘a<b’);

 • A. a>b
 • B. a=b
 • C. a<b
 • D. a#b
Câu 3
Mã câu hỏi: 51738

Trong Pascal, câu lệnh gán nào dưới đây sai ?

 • A. a:= b
 • B. a + b := c
 • C. a:= a + 1
 • D. x:= 2*x
Câu 4
Mã câu hỏi: 51739

Trong các tên sau đây, tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

 • A. A2
 • B. Tamgiac
 • C. 8a
 • D. Chuongtrinh
Câu 5
Mã câu hỏi: 51740

Nhập 2 số nguyên a, b từ bàn phím. Viết chương trình tính tổng 2 số a, b. Để khai báo cho bài toán trên ta sử dụng câu lệnh khai báo nào?

 • A. Var a , b, tong : real
 • B. Var a, b, tong : integer
 • C. Var a, b, tong : char
 • D. Var a, b, tong : string
Câu 6
Mã câu hỏi: 51741

Để chạy chương trình trong ngôn ngữ Pascal ta dùng tổ hợp phím nào?

 • A. Ctrl + F9
 • B. Shift –F9
 • C. Alt – F9
 • D. F9
Câu 7
Mã câu hỏi: 51742

Xét chương trình sau:

Var a: integer;

Begin

a:=1;

a:= a+10;

Writeln(a);

Readln;

End.

Kết quả của chương trình trên là:

 • A. 11
 • B. 100
 • C. 10
 • D. Tất cả đều sai
Câu 8
Mã câu hỏi: 51743

Cho biết cách khai báo hằng đúng là:

 • A. Const pi:=3,14 real
 • B. Const pi: 3,14
 • C. Const pi=3,14 real
 • D. Const pi=3,14
Câu 9
Mã câu hỏi: 51744

Hãy chọn câu lệnh viết đúng?

 • A. if x > 5 then x:=y
 • B. if x:=7 then a=b
 • C. if x > 5; then a:= b
 • D. if x > 5 then a:=b; else m:=n
Câu 10
Mã câu hỏi: 51745

Trong Pascal, cú pháp câu lệnh gán là như thế nào?

 • A. Biểu thức := Tên biến
 • B. Biểu thức = Tên biến
 • C. Tên biến = Biểu thức
 • D. Tên biến:= Biểu thức
Câu 11
Mã câu hỏi: 51746

Nhập 2 số thực a, b từ bàn phím. Viết chương trình tính tổng 2 số a, b. Để khai báo cho bài toán trên ta sử dụng câu lệnh khai báo nào?

 • A. Var a, b, tong : char
 • B. Var a, b, tong : integer
 • C. Var a , b, tong : real
 • D. Var a, b, tong : string
Câu 12
Mã câu hỏi: 51747

Xác định trong Pascal, câu lệnh điều kiện nào sau đây được viết đúng?

 • A. if a := 1 then a := a + 1
 • B. if a > b else write(a)
 • C. if (a mod 2) =0 then write(‘So khong hop le’)
 • D. if x = y; then writeln(y)
Câu 13
Mã câu hỏi: 51748

Nếu cho x = 10, giá trị của x là bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x := x + 5;

 • A. 10
 • B. 15
 • C. 20
 • D. 25
Câu 14
Mã câu hỏi: 51749

Tính giá trị cuối cùng của c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b

 • A. c=13
 • B. c=3
 • C. c=8
 • D. c=5
Câu 15
Mã câu hỏi: 51750

Kết quả của phép toán 63 div 5 mod 4 + 1 là bao nhiêu?

 • A. 2
 • B. 7
 • C. 5
 • D. 1
Câu 16
Mã câu hỏi: 51751

A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:

 • A. A:= 4.5
 • B. X:= ‘1234’
 • C. X:= 57
 • D. A:=‘Tong’
Câu 17
Mã câu hỏi: 51752

Trong các câu lệnh điều kiện if của Pascal sau, câu nào được viết đúng:

 • A. If x:=5 then; a=b
 • B. If; x>5 then a:=b
 • C. If x>5; then a:=b
 • D. If x>5 then a:=b else a<>b
Câu 18
Mã câu hỏi: 51753

Cho a:= 2; b:= 3; Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh dưới đây là: if a<>b then writeln(‘a<>b’) else writeln(‘a=b’)

 • A. a>b
 • B. a=b
 • C. a<b
 • D. a<>b
Câu 19
Mã câu hỏi: 51754

Trong các câu lệnh Pascal sau , câu lệnh gán nào dưới đây đúng ?

 • A. a = b + 1
 • B. a:= a + 1
 • C. a: b+ c
 • D. a:= 2a
Câu 20
Mã câu hỏi: 51755

Cho biết cách đặt tên nào sau đây không đúng ? 

 • A. Tugiac
 • B. CHUNHAT
 • C.  End 
 • D. a_b_c
Câu 21
Mã câu hỏi: 51756

Em hãy cho biết tên chương trình do ai đặt? 

 • A. học sinh
 • B. sinh viên
 • C.  người lập trình
 • D. A và B
Câu 22
Mã câu hỏi: 51757

Theo em hiểu từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là gì?

 • A. là những từ dành riêng 
 • B. cho một mục đích sử dụng nhất định
 • C. cho những mục đích sử dụng nhất định 
 • D. A và B
Câu 23
Mã câu hỏi: 51758

Như thế nào được gọi là ngôn ngữ lập máy?

 • A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính 
 • B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
 • C. các câu lệnh được tạo ra từ hai số 1 và 0 
 • D. chương trình dịch
Câu 24
Mã câu hỏi: 51759

Em hãy cho biết chương trình dịch dùng để làm gì?

 • A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy 
 • B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
 • C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình 
 • D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên
Câu 25
Mã câu hỏi: 51760

Cho biết loại ngôn ngữ nào được sử dụng để viết chương trình?

 • A. Ngôn ngữ lập trình
 • B. Ngôn ngữ máy
 • C. Ngôn ngữ tự nhiên 
 • D. Ngôn ngữ tiếng Việt
Câu 26
Mã câu hỏi: 51761

Em hãy cho biết môi trường lập trình gồm những gì?

 • A. chương trình soạn thảo 
 • B. chương trình dịch
 • C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi… 
 • D. Cả A, B và C
Câu 27
Mã câu hỏi: 51762

Điền từ, cụm từ: Ngôn ngữ lập trình là.....

 • A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính 
 • B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
 • C. các dãy bit (dãy các số chỉ gồm 0 và 1) 
 • D. chương trình dịch
Câu 28
Mã câu hỏi: 51763

Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng: 

 • A. {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b} 
 • B. a*x*x – b*x + 7a : 5
 • C. (10*a + 2*b) / (a*b) 
 • D. - b: (2*a*c)
Câu 29
Mã câu hỏi: 51764

Cho tình huống: Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng: 

 • A.  14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4; 
 • B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;
 • C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2 
 • D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4
Câu 30
Mã câu hỏi: 51765

Hãy cho biết khi chạy câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì? 

 • A. 15*4-30+12 
 • B. 42
 • C. 15*4-30+12=42 
 • D. =42
Câu 31
Mã câu hỏi: 51766

Xác định khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất? biết: Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. 

 • A. Var X,Y: byte; 
 • B. Var X, Y: real;
 • C.  Var X: real; Y: byte; 
 • D. Var X: byte; Y: real;
Câu 32
Mã câu hỏi: 51767

Hãy cho biết biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x? 

 • A. Char 
 • B. LongInt
 • C. Integer 
 • D. Word
Câu 33
Mã câu hỏi: 51768

Kiểu dữ liệu nào trong ngôn ngữ lập trình Pascal có miền giá trị lớn nhất? 

 • A. Byte 
 • B. Longint
 • C. Word 
 • D. Integer
Câu 34
Mã câu hỏi: 51769

Em hãy cho biết phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để làm gì?

 • A.  Khai báo tên chương trình 
 • B. Khai báo các thư viện
 • C. Khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện 
 • D. Khai báo từ khóa
Câu 35
Mã câu hỏi: 51770

Xác định trong cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần? 

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 5
Câu 36
Mã câu hỏi: 51771

Khi đặt tên cho chương trình để dễ sử dụng, em nên đặt tên chương trình?

 • A. ngắn gọn
 • B. dễ hiểu
 • C. dễ nhớ 
 • D. A, B và C
Câu 37
Mã câu hỏi: 51772

Em hãy cho biết đặc điểm ý nghĩ của từ khóa và tên trong ngôn ngữ lập trình?

 • A. Có ý nghĩa như nhau 
 • B. Người lập trình phải tuân theo qui tắc của ngôn ngữ lập trình đó
 • C. Có thể trùng nhau 
 • D. Các câu trên đều đúng
Câu 38
Mã câu hỏi: 51773

Em hãy cho biết định nghĩa thuật toán là gì?

 • A. Dãy các thao tác cần thực hiện theo 1 trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước. 
 • B. Một thao tác cần thực hiện để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước.
 • C. Dãy các thao tác cần thực hiện để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước. 
 • D. Tất cả đều sai
Câu 39
Mã câu hỏi: 51774

Điền từ: Mô tả thuật toán là....

 • A. Liệt kê các bước thực hiện công việc. 
 • B. Liệt kê các cách thực hiện công việc.
 • C. Liệt kê một bước thực hiện công việc. 
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 40
Mã câu hỏi: 51775

Thực hiện xác định bài toán: “ Kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không? ” 

 • A. Input: Nhập số n; Output: n là số nguyên tố hoặc n không là số nguyên tố 
 • B. Input: n là số nguyên tố hoặc n không là số nguyên tố; Output: Nhập số n
 • C. Input: n là số nguyên tố; Output: Nhập số n 
 • D.  Input: Nhập số n; Output: n là số nguyên tố

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ