Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 10 năm 2021-2022 Trường THPT Trần Nguyên Hãn

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 107001

Hệ điều hành là:

 • A. Phần mềm hệ thống
 • B. Phần mềm công cụ
 • C. Phần mềm ứng dụng
 • D. Phần mềm tiện ích
Câu 2
Mã câu hỏi: 107002

Có mấy loại phần mềm máy tính:

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3
Câu 3
Mã câu hỏi: 107003

Phần mềm tiện ích:

 • A. Giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn
 • B. Tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác
 • C. Giải quyết những công việc thường gặp
 • D. Hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác
Câu 4
Mã câu hỏi: 107004

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là gì?

 • A. Phần mềm tiện ích, phần mềm công cụ
 • B. Phần mềm ứng dụng, hệ điều hành
 • C. Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng
 • D. Hệ điều hành, phần mềm tiện ích
Câu 5
Mã câu hỏi: 107005

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là

 • A. Phần mềm hệ thống
 • B. Phần mềm công cụ
 • C. Phần mềm tiện ích
 • D. Phần mềm ứng dụng
Câu 6
Mã câu hỏi: 107006

Phần mềm diệt virus là gì?

 • A. Phần mềm hệ thống
 • B. Phần mềm công cụ
 • C. Phần mềm ứng dụng
 • D. Phần mềm tiện ích
Câu 7
Mã câu hỏi: 107007

Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

 • A. Phần mềm máy tính
 • B. Sơ đồ khối
 • C. Thuật toán
 • D. Ngôn ngữ lập trình
Câu 8
Mã câu hỏi: 107008

Phần mềm công cụ:

 • A. Tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác
 • B. Hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác
 • C. Giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn
 • D. Giải quyết những công việc thường gặp
Câu 9
Mã câu hỏi: 107009

Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

 • A. Phần mềm hệ thống
 • B. Phần mềm ứng dụng
 • C. Phần mềm tiện ích
 • D. Phần mềm công cụ
Câu 10
Mã câu hỏi: 107010

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

 • A. Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
 • B. Xác định bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán – Viết tài liệu
 • C. Lựa chọn thuật toán – Xác định bài toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
 • D. Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
Câu 11
Mã câu hỏi: 107011

Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 12
Mã câu hỏi: 107012

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 13
Mã câu hỏi: 107013

Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là

 • A. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán
 • B. Viết chương trình
 • C. Xác định bài toán
 • D. Hiệu chỉnh
Câu 14
Mã câu hỏi: 107014

Các bước cần phải có khi giải bài toán trên máy tính là:

 • A. Xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, diễn tả thuật toán, hiệu chỉnh, viết tài liệu
 • B. Xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, viết tài liệu
 • C. Xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, hiệu chỉnh, viết tài liệu
 • D. Xác định bài toán, viết thuật chọn, viết chương trình, viết tài liệu
Câu 15
Mã câu hỏi: 107015

Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm:

 • A. CPU, bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra
 • B. Bàn phím và con chuột
 • C. Máy quét và ổ cứng
 • D. Màn hình và máy in
Câu 16
Mã câu hỏi: 107016

Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau:

 • A. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa
 • B. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, máy in
 • C. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, máy quét (máy Scan)
 • D. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình
Câu 17
Mã câu hỏi: 107017

Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra:

 • A. Máy chiếu
 • B. Màn hình
 • C. Modem
 • D. Webcam
Câu 18
Mã câu hỏi: 107018

Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa:

 • A. Một ổ đĩa mềm và một ổ đĩa cứng
 • B. Một ổ đĩa mềm và hai ổ đĩa cứng
 • C. Một ổ đĩa mềm, một ổ đĩa cứng và một ổ CD-ROM
 • D. Tuỳ theo sự lắp đặt
Câu 19
Mã câu hỏi: 107019

Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật thể hiện điều gì ?

 • A. Thể hiện thao tác tính toán
 • B. Thể hiện thao tác so sánh
 • C. Quy định trình tự thực hiện các thao tác
 • D. Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu
Câu 20
Mã câu hỏi: 107020

Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác đinh Output của bài toán này?

 • A. N là số nguyên tố
 • B. N không là số nguyên tố
 • C. N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố
 • D. Tất cả các ý trên đều sai
Câu 21
Mã câu hỏi: 107021

Input của bài toán: "Hoán đổi giá trị của hai biến số thực A và C dùng biến trung gian B" là:

 • A. Hai số thực A, C
 • B. Hai số thực A, B
 • C. Hai số thực B, C
 • D. Ba số thực A, B, C
Câu 22
Mã câu hỏi: 107022

Cho thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương pháp liệt kê dưới đây:

Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…., aN;

Bước 2: Min ← ai, i ← 2;

Bước 3: Nếu i Bước 4:

Bước 4.1: Nếu ai > Min thì Min ← ai;

Bước 4.2: i ← i+1, quay lại bước 3.

Hãy chọn những bước sai trong thuật toán trên:

 • A. Bước 2
 • B. Bước 3
 • C. Bước 4.1
 • D. Bước 4.2
Câu 23
Mã câu hỏi: 107023

Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại khi nào?

 • A. Khi M =1 và không còn sự đổi chỗ
 • B. Khi số lớn nhất trôi về cuối dãy
 • C. Khi ai > ai + 1
 • D. Tất cả các phương án
Câu 24
Mã câu hỏi: 107024

Chọn phát biểu đúng khi nói về Bài toán và thuật toán:

 • A. Trong phạm vi Tin học, ta có thể quan niệm bài toán là việc nào đó mà ta muốn máy tính thực hiện
 • B. Thuật toán (giải thuật) để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác đó, từ Input của bài toán này, ta nhận được Output cần tìm
 • C. Sơ đồ khối là sơ đồ mô tả thuật toán
 • D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 107025

Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:

 • A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được
 • B. Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên
 • C. Có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể
 • D. Thực hiện được trên mọi loại máy
Câu 26
Mã câu hỏi: 107026

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

 • A. Ngôn ngữ bậc cao
 • B. Hợp ngữ
 • C. Pascal
 • D. Ngôn ngữ máy
Câu 27
Mã câu hỏi: 107027

Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

 • A. 8000
 • B. 8129
 • C. 8291
 • D. 8192
Câu 28
Mã câu hỏi: 107028

Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

 • A. Hình ảnh
 • B. Văn bản
 • C. Dãy bit
 • D. Âm thanh
Câu 29
Mã câu hỏi: 107029

Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?

 • A. Đơn vị đo khối lượng kiến thức
 • B. Chính chữ số 1
 • C. Đơn vị đo lượng thông tin
 • D. Một số có 1 chữ số
Câu 30
Mã câu hỏi: 107030

1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau:

 • A. 8
 • B. 255
 • C. 256
 • D. 65536
Câu 31
Mã câu hỏi: 107031

Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau: Tin học là

 • A. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử
 • B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin
 • C. Lập chương trình cho máy tính
 • D. Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử
Câu 32
Mã câu hỏi: 107032

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

 • A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin
 • B. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó
 • C. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin
 • D. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác
Câu 33
Mã câu hỏi: 107033

Đặc điểm nổi bật của xã hội hiện nay là gì?

 • A. Sự ra đời của các phương tiện giao thông
 • B. Sự ra đời của máy bay
 • C. Sự ra đời của máy tính điện tử
 • D. Sự ra đời của máy cơ khí
Câu 34
Mã câu hỏi: 107034

Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

 • A. Khi phân tích tâm lí một con người
 • B. Khi chuẩn đoán bệnh
 • C. Khi thực hiện một phép toán phức tạp
 • D. Khi dịch một tài liệu.
Câu 35
Mã câu hỏi: 107035

Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận

 • A. Tên máy tính và mật khẩu;
 • B. Họ tên người dùng và tên máy tính;
 • C. Tên và mật khẩu của người dùng đăng kí trong tài khoản.
 • D. Họ tên người dùng và mật khẩu;
Câu 36
Mã câu hỏi: 107036

Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình .......

 • A. Cần thiết cho việc nạp chương trình pascal
 • B. Cần thiết cho việc nạp Micsoft Word
 • C. Cần thiết cho việc nạp Excel
 • D. Cần thiết cho việc nạp hệ điều hành
Câu 37
Mã câu hỏi: 107037

Phát biểu nào là chưa chính xác khi nói về chế độ Hibernate?

 • A. Chọn Hibernate, hệ điều hành sẽ sao lưu toàn bộ thông tin trong RAM
 • B. Hibernate cho phép người sử dụng tạm thời không dùng máy trong thời gian 2 - 5 giờ
 • C. Muốn sử dụng chức năng Hibernate, ổ cứng phải có dung lượng lớn hơn hoặc bằng RAM
 • D. Hibernate là chức năng của hệ điều hành nhưng có một số máy không có chức năng này
Câu 38
Mã câu hỏi: 107038

Chế độ nào sau đây dùng để tạm dừng làm việc với máy tính trong một khoảng thời gian (khi cần làm việc trở lại chỉ cần di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kỳ):

 • A. Restart
 • B. Shut down
 • C. Stand by
 • D. Restart in MS DOS Mode
Câu 39
Mã câu hỏi: 107039

Theo em hệ điều hành nào đang được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam?

 • A. UNIX
 • B. LINUX
 • C. WINDOWS
 • D. MS – DOS
Câu 40
Mã câu hỏi: 107040

Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành?

 • A. Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn
 • B. Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn
 • C. Chương trình hệ điều hành trở nên đơn giản hơn
 • D. Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ