Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 9 năm 2021-2022 Trường THCS Hùng Vương

15/04/2022 - Lượt xem: 28
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 74404

Vì sao khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) Đảng cộng sản Đông Dương không phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

 • A. Quân Nhật mới chỉ suy yếu.
 • B. Tầng lớp trung gian vẫn chưa ngả hẳn về phía cách mạng.
 • C. Đảng Cộng sản Đông Dương và quần chúng chưa sẵn sàng hành động.
 • D. Thời cơ cách mạng chưa chín muồi.
Câu 2
Mã câu hỏi: 74405

Chính sách “kinh tế chỉ huy” mà thực dân Pháp thực hiện Đông Dương trong những năm 1939 - 1945 thực chất là gì?

 • A. Tạo ưu thế trong cuộc đối đầu với Nhật.
 • B. Ngầm phản bội lại giao ước với Nhật.
 • C. Nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương.
 • D. Phát triển nền kinh tế Đông Dương.
Câu 3
Mã câu hỏi: 74406

Mặt trận Việt Minh được thành lập từ quyết định của hội nghị nào?

 • A. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đảng (10-1930).
 • B. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đảng (3-1933).
 • C. Hội nghị thành lập Đảng (2-1930).
 • D. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đảng (5-1941).
Câu 4
Mã câu hỏi: 74407

Đầu tháng 5-1944, Tổng bộ Việt Minh đã ra chỉ thị gì?

 • A. Sửa soạn khởi nghĩa.
 • B. Sắm vũ khí đuổi thù chung.
 • C. Chuẩn bị khởi nghĩa.
 • D. Toàn dân khởi nghĩa.
Câu 5
Mã câu hỏi: 74408

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức yêu nước nào vào tháng 6/1925?

 • A. Tâm tâm xã.
 • B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
 • C. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
 • D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 6
Mã câu hỏi: 74409

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được ra đời ở đâu?

 • A. Số nhà 312 phố Khâm Thiên – Hà Nội.
 • B. Số nhà 5D phố Hàm Long – Hà Nội.
 • C. Số nhà 48 phố Hàng Ngang - Hà Nội.
 • D. Cửu Long – Hương Cảng – Trung Quốc.
Câu 7
Mã câu hỏi: 74410

Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập ở đâu?

 • A. Hà Nội.
 • B. Pa-ri.
 • C. Hương Cảng –Trung Quốc.
 • D. Mát-xcơ –va.
Câu 8
Mã câu hỏi: 74411

Đại hội lần VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước nhằm mục đích gì?

 • A. Chống phát xít, chống chiến tranh thế giới, bảo vệ hòa bình.
 • B. Chống đế quốc, thực dân.
 • C. Ủng hộ phong trào giải phúng dân tộc thế giới.
 • D. Giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa.
Câu 9
Mã câu hỏi: 74412

Sự kiện lịch sử quan trọng nhất diễn ra vào ngày 2/9/1945 là gì?

 • A. Bác Hồ đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
 • B. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 • C. Hội nghị quân sự Bắc Kì họp.
 • D. Ra chỉ thị lịch sử “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
Câu 10
Mã câu hỏi: 74413

Giai cấp công nhân trong những năm 1919-1924 đấu tranh với mục tiêu chủ yếu là gì?

 • A. Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.
 • B. Đòi quyền lợi về chính trị.
 • C. Đòi quyền lợi về kinh tế.
 • D. Để giải phóng dân tộc.
Câu 11
Mã câu hỏi: 74414

Vì sao trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp đều hạn chế phát triển công nghiệp nặng?

 • A. Vì Việt Nam không có nguyên liệu phát triển công nghiệp nặng.
 • B. Biến Việt Nam thành thị trường trao đổi hàng hoá với Pháp.
 • C. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp.
 • D. Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.
Câu 12
Mã câu hỏi: 74415

Điểm khác biệt về giai cấp lãnh đạo phong trào yêu nước ở nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với trước năm 1919 là gì?

 • A. hai giai cấp mới ra đời (tư sản và tiểu tư sản) đứng ra lãnh đạo phong trào.
 • B. hai giai cấp mới (công nhân và tiểu tư sản) cùng nhau lãnh đạo phong trào.
 • C. tất cả các giai cấp trong xã hội Việt Nam đều đứng ra lãnh đạo phong trào.
 • D. hai giai cấp mới (tư sản và công nhân) cùng nhau lãnh đạo phong trào.
Câu 13
Mã câu hỏi: 74416

Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai bản ............

 • A. Yêu sách của nhân dân An Nam.
 • B. Điều trần của nhân dân An Nam.
 • C. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
 • D. Cương lĩnh Hội liên hiệp thuộc địa.
Câu 14
Mã câu hỏi: 74417

Điểm vượt trội trong hoạt động của tiểu tư sản trí thức so với tư sản dân tộc ở nước ta trong những năm 1919 - 1925 là gì?

 • A. hình thức đấu tranh đơn điệu, mang nặng tính cải lương, thỏa hiệp với chính quyền Pháp.
 • B. thành lập được chính đảng của giai cấp tiểu tư sản, có đường lối đấu tranh đúng đắn, khoa học.
 • C. hình thức đấu tranh phong phú, mục tiêu rõ ràng và kiên trì con đường bạo lực cách mạng.
 • D. ý thức chính trị khá rõ nét, hình thức đấu tranh phong phú, sôi nổi và thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Câu 15
Mã câu hỏi: 74418

Một trong những nguy cơ thực dân Pháp phải đối mặt trước tình hình Đông Dương và thế giới trong năm 1939 là gì?

 • A. Pháp thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai.
 • B. Phát xít Nhật lăm le hất cẳng Pháp tại Đông Dương.
 • C. Phe phát xít tấn công nước Pháp lần thứ ba.
 • D. Phe Hiệp ước quay lưng lại với Pháp.
Câu 16
Mã câu hỏi: 74419

Kẻ thù chung của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước tư bản đế quốc phương Tây sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là ai?

 • A. chủ nghĩa đế quốc.
 • B. chủ nghĩa thực dân mới.
 • C. thế lực tư sản cầm quyền.
 • D. thế lực tay sai phản động. 
Câu 17
Mã câu hỏi: 74420

Sự kiện nào chứng tỏ “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

 • A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Điện - Quảng Châu (6-1924).
 • B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).
 • C. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925).
 • D. Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách (1919).
Câu 18
Mã câu hỏi: 74421

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam được xác định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là gì?

 • A. Chống Pháp để giành độc lập dân tộc.
 • B. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
 • C. Tiến hành thổ địa cách mạng.
 • D. Giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật.
Câu 19
Mã câu hỏi: 74422

Đảng bộ Bắc Sơn đã nhân cơ hội nào để lãnh đạo nhân dân nổi dậy giải tán chính quyền địch và thành lập chính quyền cách mạng?

 • A. Nhật đảo chính lật đổ Pháp.
 • B. Quân đội Pháp thua chạy qua châu Bắc Sơn.
 • C. Nhật – Pháp câu kết với nhau.
 • D. Khởi nghĩa Nam Kì đã giành thắng lợi. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 74423

Nội dung nào sau đây không phải quan điểm, lập trường được Nguyễn Ái Quốc trình bày tại Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản?

 • A. Vị trí, chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa.
 • B. Vai trò, sức mạnh của nông dân ở các nước thuộc địa.
 • C. Mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở đế quốc với thuộc địa.
 • D. Buộc Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng, tự quyết dân tộc.
Câu 21
Mã câu hỏi: 74424

“Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn” đó là chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập .............

 • A. Mặt trận Dân tộc thống nhất Đông Dương.
 • B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.
 • D. Các tổ chức quần chúng (Hội cứu quốc) của mặt trận Việt Minh.
Câu 22
Mã câu hỏi: 74425

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức tại đâu?

 • A. Pác Bó (Cao Bằng).
 • B. Bắc Cạn.
 • C. Bắc Sơn (Lạng Sơn).
 • D. Tân Trào (Tân Trào).
Câu 23
Mã câu hỏi: 74426

Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật –Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong ...........

 • A. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.
 • B. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945).
 • C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (14-15/8/1945).
 • D. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945).
Câu 24
Mã câu hỏi: 74427

Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đội quân giải phóng tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên theo lệnh của ai?

 • A. Tổng bộ Việt Minh.
 • B. Đại hội quốc dân.
 • C. Ban thường vụ Trung ương Đảng.
 • D. Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc.
Câu 25
Mã câu hỏi: 74428

Ý nghĩa lớn nhất của cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

 • A. Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.
 • B. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.
 • C. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.
 • D. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
Câu 26
Mã câu hỏi: 74429

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 thực hiện khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo....” tiến tới thực hiện ......

 • A. “Người cày có ruộng”
 • B. “Đánh đổ địa chủ”.
 • C. “Chia ruộng đất công cho dân cày”.
 • D. “giảm tô giảm tức”.
Câu 27
Mã câu hỏi: 74430

Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 14 đến 15/8/1945 đã quyết định?

 • A. Phát động phong trào “kháng Nhật cứu nước”.
 • B. Khởi nghĩa từng phần.
 • C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
 • D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước,giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.
Câu 28
Mã câu hỏi: 74431

Điều kiện khách quan bên ngoài nào sau đây,tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành độc lập khi Chiến tranh thế giới đang tới những ngày cuối?

 • A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.
 • B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô-Đức.
 • C. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.
 • D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.
Câu 29
Mã câu hỏi: 74432

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 đã chủ trương thành lập .........

 • A. Mặt trận Liên Việt.
 • B. Mặt trận Đồng minh.
 • C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).
 • D. Mặt trận nhân dân Phản đế Đông Dương.
Câu 30
Mã câu hỏi: 74433

Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?

 • A. 15 năm.
 • B. 20 năm.
 • C. 25 năm.
 • D. 30 năm.
Câu 31
Mã câu hỏi: 74434

Chủ trương trước hết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 là gì?

 • A. Đánh đổ cho được ách thống trị của phát xít Nhật.
 • B. Đánh đổ cho được ách thống trị của thực dân Pháp.
 • C. Giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp-Nhật.
 • D. Giải phóng cho được dân tộc Việt Nam ra khỏi ách thống trị của Nhật.
Câu 32
Mã câu hỏi: 74435

Trước việc Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và đã có nhận định gì?

 • A. Nhật sẽ tạo điều kiện cho tay sai thân Nhật lập chính phủ bù nhìn.
 • B. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.
 • C. Nhật là kẻ thù chủ yếu của Nhân dân Đông Dương.
 • D. Cuộc đảo chính Nhật-Pháp gây ra cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.
Câu 33
Mã câu hỏi: 74436

Vì sao Nhật tiến hành đảo chính lật đổ pháp vào đêm 9/3/1945?

 • A. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh, Mĩ phe phát xít đang thua to
 • B. Nước Pháp được giải phóng, chuẩn bị lực lượng tiến đánh giành lại địa vị thống trị cũ
 • C. Nhật liên tiếp thất bai trên mặt trận Thái Bình Dương, quân Đồng minh sắp kéo vào Đông Dương, Nhật cần phải độc chiếm Đông Dương
 • D. Chính phủ Nhật nhận giúp đỡ nền độc lập của các dân tộc Đông Dương
Câu 34
Mã câu hỏi: 74437

Mâu thuẫn cơ bản được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 xác định là mâu thuẫn nhân dân ta với .........

 • A. Thực dân Pháp.
 • B. Phát xít Pháp-Nhật.
 • C. Thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
 • D. Phát xít Nhật và phong kiến tay sai.
Câu 35
Mã câu hỏi: 74438

Nơi nào thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh?

 • A. Cao Bằng.
 • B. Thái Nguyên.
 • C. Tuyên Quang.
 • D. Bắc Cạn.
Câu 36
Mã câu hỏi: 74439

Khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh nào?

 • A. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Bình, Tuyên Quang, Hà Giang.
 • B. Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn.
 • C. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.
 • D. Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang.
Câu 37
Mã câu hỏi: 74440

Nội dung của Đại hội quốc dân?

 • A. Tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa.
 • B. Thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh.
 • C. Thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
 • D. Thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.
Câu 38
Mã câu hỏi: 74441

Nhân dân tỉnh nào ở Trung Kì giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất?

 • A. Nghệ An, Hà Tĩnh.
 • B. Nghệ An, Quảng Nam.
 • C. Hà Tĩnh, Quảng Nam.
 • D. Hà Tĩnh, Quảng Ngãi.
Câu 39
Mã câu hỏi: 74442

Cách mạng tháng Tám 1945 đã giành chính quyền từ tay?

 • A. Thực dân Pháp
 • B. Phát xít Nhật
 • C. Thực dân Pháp, phát xít Nhật.
 • D. Đế quốc Anh.
Câu 40
Mã câu hỏi: 74443

Sự kiện mở đầu Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc?

 • A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào.
 • B. Quốc dân Đại hội họp.
 • C. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập.
 • D. Đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giap chỉ huy bao vây và tấn công Nhật ở thị xã Thái Nguyên (16-8-1945).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ