Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 9 năm 2021- Trường THCS Châu Văn Liêm

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 69679

Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố cacbon và hiđro trong CH4 lần lượt là

 • A. 50% và 50%.
 • B. 75% và 25%.
 • C. 80% và 20%.
 • D. 40% và 60%.
Câu 2
Mã câu hỏi: 69680

Khi đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol metan người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) có thể tích là

 • A. 5,6 lít
 • B. 11,2 lít
 • C. 16,8 lít
 • D. 8,96 lít
Câu 3
Mã câu hỏi: 69681

Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất A thu được 5,4 gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết khối lượng mol của A là 30 gam.

 • A. CH4
 • B. C2H4
 • C. C2H6
 • D. C3H6
Câu 4
Mã câu hỏi: 69682

Đốt cháy 3 gam một chất hữu cơ A thu được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam

 • A. C3H8O
 • B. C3H8
 • C. C3H8O2
 • D. C3H6O2
Câu 5
Mã câu hỏi: 69683

Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có?

 • A. hai liên kết đôi.
 • B. một liên kết đôi.
 • C. một liên kết đơn.
 • D. một liên kết ba.
Câu 6
Mã câu hỏi: 69684

Etilen có tính chất vật lý nào sau đây?

 • A. là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí.
 • B.  là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
 • C. là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
 • D.  là chất khí không màu, mùi hắc, tan trong nước, nặng hơn không khí.
Câu 7
Mã câu hỏi: 69685

Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ

 • A. 2:1
 • B. 1:2
 • C. 1:3
 • D. 1:1
Câu 8
Mã câu hỏi: 69686

Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ

 • A. 2:1
 • B. 1:2
 • C. 1:3
 • D. 1:1
Câu 9
Mã câu hỏi: 69687

Trong quá trình chín trái cây đã thoát ra một lượng nhỏ khí nào sau đây?

 • A. metan
 • B. etan
 • C. etilen
 • D. axetilen
Câu 10
Mã câu hỏi: 69688

Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là gì?

 • A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.
 • B.  tham gia phản ứng thế với brom khi chiếu sáng.
 • C. tham gia phản ứng trùng hợp.
 • D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước.
Câu 11
Mã câu hỏi: 69689

Khí metan có lẫn một lượng nhỏ khí etilen. Để thu được metan tinh khiết, ta dẫn hỗn hợp khí qua

 • A. dung dịch brom.
 • B. dung dịch phenolphtalein.
 • C. dung dịch axit clohidric.
 • D. dung dịch nước vôi trong.
Câu 12
Mã câu hỏi: 69690

Phản ứng đặc trưng của khí etilen là gì?

 • A. phản ứng cháy.
 • B. phản ứng thế.
 • C. phản ứng cộng.
 • D. phản ứng phân hủy.
Câu 13
Mã câu hỏi: 69691

Trong phòng thí nghiệm, người ta đun rượu etylic với chất xúc tác là H2SO4 đặc, ở nhiệt độ 170°C để điều chế khí X. Khí X là

 • A.

  Cl2.

 • B.

  CH4.

 • C. C2H4.
 • D.

  C2H2.

Câu 14
Mã câu hỏi: 69692

Trùng hợp 1 mol etilen (với hiệu suất 100 %) ở điều kiện thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là

 • A. 7 gam
 • B. 14 gam
 • C. 28 gam
 • D. 56 gam
Câu 15
Mã câu hỏi: 69693

Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen ở đktc cần dùng lượng oxi (ở đktc) là

 • A. 11,2 lít
 • B. 16,8 lít
 • C. 22,4 lít
 • D. 33,6 lít
Câu 16
Mã câu hỏi: 69694

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có?

 • A. một liên kết đơn.
 • B. một liên kết đôi.
 • C. một liên kết ba.
 • D. hai liên kết đôi.
Câu 17
Mã câu hỏi: 69695

Axetilen có tính chất vật lý nào sau đây?

 • A. là chất khí không màu, mùi xốc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
 • B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
 • C. là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí
 • D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
Câu 18
Mã câu hỏi: 69696

Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

 • A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.
 • B. Phản ứng cháy với oxi.
 • C. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.
 • D. Phản ứng cộng với hiđro.
Câu 19
Mã câu hỏi: 69697

Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là gì?

 • A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.
 • B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.
 • C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.
 • D.  nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.
Câu 20
Mã câu hỏi: 69698

Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

 • A. metan
 • B. etilen
 • C. axetilen
 • D. etan
Câu 21
Mã câu hỏi: 69699

Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?

 • A. CH4; C6H6
 • B.

  CH4; C2H6.

 • C.

  CH4; C2H4.

 • D.

  C2H4; C2H2.

Câu 22
Mã câu hỏi: 69700

Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua bình đựng dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là

 • A. 16 gam
 • B. 20 gam
 • C. 26 gam
 • D. 32 gam
Câu 23
Mã câu hỏi: 69701

Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol axetilen là (các khí đo ở đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí) ?

 • A. 300 lít
 • B. 280 lít
 • C. 240 lít
 • D. 120 lít
Câu 24
Mã câu hỏi: 69702

 Trong điều kiện thích hợp 1 mol khí axetilen tác dụng hoàn toàn với 2 mol khí hiđro, thu được chất khí là

 • A.

  C3H6.

 • B.

  C2H6.

 • C.

  C3H4

 • D.

  C2H4.

Câu 25
Mã câu hỏi: 69703

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của axetilen trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

 • A. 20%
 • B. 70%
 • C. 40%
 • D. 60%
Câu 26
Mã câu hỏi: 69704

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon no thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

 • A. 37,5 gam
 • B. 38,5 ga,
 • C. 3,75 gam
 • D. 3,85 gam
Câu 27
Mã câu hỏi: 69705

Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 28
Mã câu hỏi: 69706

Ankan X có công thức cấu tạo sau có tên gọi là gì?

 • A. 2—isopropylbutan
 • B. 3—isopropylbutan
 • C. 2,3—đimetylpentan
 • D. 3,4—đimetylpentan
Câu 29
Mã câu hỏi: 69707

Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 có tên gọi là gì?

 • A. 3,4—đimetylpent—1—en
 • B. 2,3—đimetylpent—4—en
 • C. 3,4—đimetylpent—2—en
 • D. 2,3—đimetylpent—1—en
Câu 30
Mã câu hỏi: 69708

Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra but—1—en. Tên gọi của X là

 • A. 1—brombutan
 • B. 2—brombutan
 • C. 1—brom—2—metylpropan
 • D.  2—brom—2—metylpropan

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ